Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Audyty w zakresie wydatkowania funduszy strukturalnych w Perspektywie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Audyty w zakresie wydatkowania funduszy strukturalnych w Perspektywie."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Audyty w zakresie wydatkowania funduszy strukturalnych w Perspektywie Finansowej 2007- 2013 ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentów inżynierii finansowej Marta Leśniak Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, MRR Warszawa, lipiec 2013 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Łączenie poręczeń z pożyczkami pochodzącymi z innego instrumentu inżynierii finansowej Ustalenie Większość poręczeń udzielonych przez IIF stanowiło zabezpieczenie pożyczek udzielonych przez inne IIF w ramach tego samego programu. Ocena KE Zabezpieczenia oferowane przez IIF w formie poręczeń powinny zwiększyć dostęp MŚP do pożyczek bankowych dostępnych na rynku. Cel poręczenia nie jest więc osiągnięty, jeśli finansowanie zapewnione jest za pomocą pożyczek wspieranych przez fundusze strukturalne.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umorzenia części kapitału w przypadkach, kiedy odbiorca ostateczny zwrócił kwotę mniejszą niż kwota główna pożyczki Ustalenie Umowy pożyczek zawarte z odbiorcami ostatecznymi (MŚP) zawierały postanowienie umożliwiające MŚP ubieganie się o umorzenie 50% kwoty głównej pożyczki po dokonaniu zwrotu pozostałych 50% na rzecz funduszu. Ocena KE Opisane powyżej rozwiązania stanowią w istocie umorzenie części kapitału funduszu i jako takie są możliwe tylko w przypadkach, gdy odbiorca ostateczny spłaci co najmniej kwotę główną pożyczki (tj. 100% kwoty pożyczki).

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Pożyczki udzielone w celu finansowania wyłącznie kapitału obrotowego Ustalenie Z funduszu pożyczkowego udzielano pożyczek MŚP na finansowanie wyłącznie kapitału obrotowego (zakupu towarów). W niektórych przypadkach finansowanie wyłącznie kapitału obrotowego zostało przyznane przedsiębiorstwu, które nie było na wczesnym etapie działalności gospodarczej.

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Pożyczki udzielone w celu finansowania wyłącznie kapitału obrotowego, cd. Ocena KE Działalność IIF powinna być ukierunkowana na finansowanie inwestycji w MŚP. Współfinansowanie wyłącznie kapitału obrotowego zasadniczo nie powinno być wspierane przez IIF. Mogłoby to być uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach np. we wczesnych etapach działalności, w odniesieniu do kapitału zalążkowego oraz innych małych inwestycji w innowacje, badania i rozwój.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty zarządzania dotyczące wynagrodzeń, które nie są oparte na dowodach wspierających Ustalenie IIF zadeklarowały jako kwalifikowalne koszty zarządzania związane z wynagrodzeniami pracowników, którzy uczestniczyli w realizacji projektu w niepełnym wymiarze czasu. Koszty te nie były udokumentowane kartami czasu pracy rejestrującymi czas faktycznie poświęcony na działania bezpośrednio związane z zarządzaniem i inwestowaniem wkładów z programów operacyjnych. Część wynagrodzeń zadeklarowanych jako kwalifikowalne w ramach projektu obliczono jako procentowy stosunek wkładu z Funduszu do łącznego kapitału IIF.

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty zarządzania dotyczące wynagrodzeń, które nie są oparte na dowodach wspierających Ocena KE Zaleca się rejestrowanie czasu pracy zgodnie z zasadami kwalifikowalności w ramach programu w celu potwierdzenia rzeczywistego odsetka wynagrodzeń, które mają podlegać refundacji w ramach projektu.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki poniesione przez odbiorców ostatecznych niepotwierdzone dowodami płatności Ustalenie Ostateczny odbiorca nie przedstawił dowodu płatności w odniesieniu do faktur dot. tych samych usług. Łączna wartość faktur przekroczyła limit 15 000 EUR. Jak zaznaczono na fakturach, płatności dokonano gotówką.

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki poniesione przez odbiorców ostatecznych niepotwierdzone dowodami płatności, cd. Ocena KE Praktyka ta stanowi naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wymaga, aby płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą były dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 EUR.

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty zarządzania niezwiązane z wynikami działalności Ustalenie Koszty zarządzania (tj. koszty osobowe, wyposażenie) są określone na podstawie stosunku procentowego wkładu z programu operacyjnego do kapitału całkowitego funduszu. Koszty te nie przekraczają poziomów określonych w rozporządzeniu 1828/2006. Jednakże, nie są one powiązane z wynikami działalności IIF.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty zarządzania niezwiązane z wynikami działalności Ocena KE Zaleca się, aby nowe umowy o dofinansowanie projektu, określały wynagrodzenie zarządców funduszu w powiązaniu z wynikami działalności uwzględniając efektywne inwestycje w IIF oraz z tych instrumentów do zwrotnych inwestycji efektywnie wypłaconych odbiorcom ostatecznym, jak również ich jakość mierzoną poprzez ich wkład do osiągnięcia strategicznych celów programu operacyjnego.

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki nie mogą być współfinansowane z zasobów EFRR więcej niż raz w celu uniknięcia podwójnego finansowania Ustalenie Wydatki kwalifikowalne otrzymały współfinansowanie z EFRR z trzech źródeł: grantu, pożyczki oraz gwarancji udzielonej dla tej pożyczki. Ponadto, pożyczka zastąpiła wkład krajowy. Beneficjent otrzymał środki z dotacji, pożyczki i gwarancji na te same identyfikowalne koszty kwalifikowalne.

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inne ustalenia Ustalenie Na odbiorców końcowych nakładane są przez IIF prowizje za udzielenie pożyczki (w wysokości 2% kwoty pożyczki). Opłaty te skutkują obniżeniem kwoty pomocy netto, z której korzysta odbiorca końcowy i w związku z tym ich wysokość powinna zostać odjęta od wnioskowanej do refundacji z EFRR kwoty wydatków kwalifkowalnych.

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, MRR www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Audyty w zakresie wydatkowania funduszy strukturalnych w Perspektywie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google