Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Szkolenie dla mikroprzedsiebiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Szkolenie dla mikroprzedsiebiorców."— Zapis prezentacji:

1 1 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Szkolenie dla mikroprzedsiebiorców w ramach II Osi Priorytetowej MRPO na lata 2007-2013 Gospodarka Regionalnej Szansy Nowy Sącz, 18 sierpnia 2008 r.

2 2 Wzmocnienie sektora MŚP w regionie odbywać się będzie poprzez udzielanie dotacji na inwestycje, które służyć mają rozwojowi przedsiębiorstw w zakresie zwiększania ich potencjału oraz umożliwienia im awansu z firm mikro do małych oraz z małych do średnich. Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty polegające na: rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa, działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług, modernizacji środków produkcji. 1. Na jakie inwestycje mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie?

3 3 Wielkość dotacji na bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach określana jest przez minimalną i maksymalną kwotę wsparcia, czyli wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu z dotacji rozwojowej, o którą ubiegać się będą wnioskodawcy. Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do 45%* wydatków kwalifikowanych w projekcie. minimalna kwota wsparcia – 20 tys. zł maksymalna kwota wsparcia – 200 tys. zł W przypadku mikroprzędsiębiorstw wsparcie mogą otrzymać także projekty z zakresu tzw. ginących zawodów. * do 45% dofinansowania mogą otrzymać przedsiębiorstwa, których projekt zlokalizowany jest na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości niższym niż 75% średniej dla woj. małopolskiego. Niski wskaźnik przedsiębiorczości mają powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, proszowski, tarnowski. 2. Wielkość dofinansowania.

4 4 Minimalny wkład własny przy projektach inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorców wynosi 60% wartości projektu. Może on zostać obniżony o 5% (do 55% wkładu własnego) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie, gdzie wskaźnik przedsiębiorczości nie przekracza 75% średniej województwa. Stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora MŚP poprzez wybór projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa. 3. Wkład własny mikroprzedsiębiorcy. 4. Cel konkursu.

5 5 Warunkiem uczestnictwa w konkursie naboru wniosków o dofinansowanie projektów jest złożenie przez mikroprzedsiębiorstwo wymaganej dokumentacji wraz z załącznikami we wskazanym terminie. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty poprzez zamieszczenie w tym samym dniu 28 sierpnia 2008 roku – OGŁOSZENIA na stronie internetowej MCP www.mcp.malopolska.pl oraz w dzienniku o zasięgu regionalnym.www.mcp.malopolska.pl www.wrotamalopolski.pl/root_FEMwww.mcp.malopolska.pl Wnioskodawca wypełnia wniosek aplikacyjny za pomocą Regionalnego Systemu Informatycznego, który dostępny będzie na stronie:www.wrotamalopolski.pl/root_FEMwww.mcp.malopolska.pl 5. Procedura naboru wniosków o dofinansowanie.

6 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości6 Regionalny System Informatyczny - RSI

7 7 Wniosek oraz biznesplan należy przygotować w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD/DVD), w formacie A4. Pozostałe załączniki również składane są w formacie A4. Nie jest wymagana ich elektroniczna forma. Formularz oryginalny wniosku oraz biznes plan muszą być podpisane na ostatniej stronie przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podmiotu starającego się o dofinansowanie. Ponadto wniosek powinien być parafowany na każdej stronie. Do wniosku muszą być dołączone wszystkie wymagane załączniki, wypełnione zgodnie z obowiązującą Instrukcją i złożone w odpowiedniej kolejności w skoroszycie lub segregatorze. W Regulaminie naboru określona zostanie szczegółowo forma składania wniosków i załączników.

8 Ogłoszenie konkursu 28 sierpnia 2008 roku – Regulamin konkursu i nabór wniosków 18 września do 17 października Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami Ocena formalna Decyzja o wyborze projektów 45 dni Komisja Oceny Projektów Zarząd Województwa Małopolskiego Ocena merytoryczna 14 dni 45 dni MCP Beneficjent

9 9 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Kraków, ul. Kordylewskiego 11 tel. 012 3769 192 012 3769 191 012 3769 110 www.mcp.malopolska.pl info@mcp.maloplska.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Szkolenie dla mikroprzedsiebiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google