Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU"— Zapis prezentacji:

1

2 ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU
Projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” zakresem terytorialnym obejmuje 16 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. zadania inwestycyjne realizowane są na terenach gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

3 Zasadniczym celem planowanych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
CELE PROJEKTU Zasadniczym celem planowanych inwestycji na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej.

4 EKOLOGICZNE CELE PROJEKTU
zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń, dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i suchych ustępów), ochrona wód powierzchniowych na terenie zlewni rzeki Wisłoki, zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczanych ścieków, spełnienie parametrów oczyszczania ścieków zbieranych na terenie objętym Projektem zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej, zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemów wodociągowych w gminach ZGDW.

5 SPOŁECZNE CELE PROJEKTU
poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz poprawa warunków sanitarnych na terenach w pobliżu cieków wodnych, poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej i możliwość korzystania przez mieszkańców z wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE, poprawa walorów rekreacyjnych terenów położonych w dolinach rzek, pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania, ważny krok w celu osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

6 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU
ogólna poprawa stanu środowiska i warunków życia ludności, ochrona wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłoki, ochrona wód podziemnych poprzez eliminację ognisk zanieczyszczeń w postaci przydomowych zbiorników ścieków, eliminacja zagrożeń sanitarnych w terenach nieskanalizowanych, poprawa jakości wody w wodociągu i zwiększenie niezawodności eksploatacyjnej systemu wodociągowego w Jaśle oraz gminie Dębowiec, zwiększenie dostępności do wody o właściwej jakości na terenie gmin Dębowiec, Pilzno, Kołaczyce (rozbudowa wodociągów).

7 FINANSOWANIE PROJEKTU
Koszt przedsięwzięcia wynosi 47,8 mln euro, z czego 84% to dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności tj. 40,1 mln euro, pozostałe 16% (7,7 mln euro) to środki krajowe. 16% środki krajowe 7,7 mln euro 40,1 mln euro dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności 84 %

8 FINANSOWANIE PROJEKTU 5,7 mln euro – płatności pośrednie
Dotychczas Beneficjenci otrzymali 13,7 mln euro środków Funduszu Spójności, co stanowi 34% przyznanej Decyzją Komisji Europejskiej pomocy z tego: 8 mln euro – zaliczka 5,7 mln euro – płatności pośrednie W związku z zatwierdzeniem poniesionych wydatków zawnioskowano o dalsze płatności na łączną kwotę ,3 mln euro

9 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Projekt obejmuje budowę: ok. 600 km kanalizacji, ponad 90 km wodociągu, budowę i modernizację 14 oczyszczalni ścieków, modernizację 2 stacji uzdatniania wody.

10 KONTRAKTY W RAMACH PROJEKTU
Projekt obejmuje swym zakresem 7 kontraktów usługowych oraz 20 kontraktów na roboty budowlane

11 KONTRAKTY USŁUGOWE Egis Poland Sp. z o. o. Warszawa
Nr 2005/PL/16/C/PE/007/22; „Inżynier Kontraktu dla Grupy I” Nr 2005/PL/16/C/PE/007/23; „Inżynier Kontraktu dla Grupy II” Nr 2005/PL/16/C/PE/007/24; „Inżynier Kontraktu dla Grupy III” Nr 2005/PL/16/C/PE/007/25; „Prowadzenie audytów finansowych projektu” Nr 2005/PL/16/C/PE/007/26; „Prowadzenie działań promocyjnych” Nr 2005/PL/16/C/PE/007/27; „Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty” Nr 2005/PL/16/C/PE/007/28; „Opracowanie raportu końcowego” Egis Poland Sp. z o. o. Warszawa Pracownia Projektowa „Promost Consulting” Rzeszów Lexus Audit Sp. z o. o. Kraków EKSA Sp. z o. o. Wrocław ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa Biuro Inwestorskie Rybka Janusz Wrocław

12 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek WYKONAWCA: Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Gorlice, Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego „SANITECH” Rzeszów ZAKRES PRAC rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec sierpień 2008 KONTRAKT ZAKOŃCZONY

13 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o. o. Łańcut ZAKRES PRAC 41 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień czerwiec 2009 Wykonano 37,4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuowane są prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków.

14 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/04
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Dębica WYKONAWCA: Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Gorlice, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo – Wykonawcze „ELTECH” Sp. z o. o. Dębica ZAKRES PRAC 52 km kanalizacji sanitarnej 21 przepompowni sieciowych Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec kwiecień 2009 Wykonano 38,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 1 przepompownię ścieków.

15 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/05
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec WYKONAWCA: „INSTALBUD” Sp. z o. o. Rzeszów ZAKRES PRAC 17 km sieci wodociągowej 24,5 km kanalizacji sanitarnej Rozpoczęcie i zakończenie robót: I lipiec kwiecień 2009 Wykonano 15,8 km sieci wodociągowej. Wykonano 23,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

16 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/06
Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w gminie Dębowiec WYKONAWCA: P.P.H.U. KORWIN Systemy Uzdatniania Wody Zarzecze, H2Optim Spółka z o.o. Poznań ZAKRES PRAC projekt i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 – grudzień 2008 Wykonano projekty budowlane i wykonawcze. Dokumentacja w trakcie uzgodnień formalno - prawnych

17 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/07
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło WYKONAWCA: „Hydrobudowa Polska” S.A PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ZAKRES PRAC 2 oczyszczalnie ścieków 190,5 km kanalizacji sanitarnej 47 pompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec listopad 2009 Zaawansowane prace przy budowie 2 oczyszczalni ścieków. Wykonano 106,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.

18 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/08
Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” Krynica Zdrój, Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan Leszno ZAKRES PRAC 10,1 km sieci wodociągowej modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec listopad 2009 Zmodernizowano 7,2 km sieci wodociągowej. Kontynuowane są prace przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.

19 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/09
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze WYKONAWCA: Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HAŻBUD” Sp. z o.o. Gorlice ZAKRES PRAC 8 km sieci kanalizacyjnej 2 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec maj 2008 KONTRAKT ZAKOŃCZONY

20 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/10
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., Zakład Projektowo – Usługowy „EKOPROJEKT” Brzozów ZAKRES PRAC 26, km sieci kanalizacyjnej 11 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 – sierpień 2009 Wykonano 15,6 km sieci kanalizacji

21 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/11
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. Krosno Wykonano: - 0,4 km sieci wodociągowej, - 17,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, - 0,4 km sieci kanalizacji deszczowej, - 4 przepompownie ścieków. Trwa rozruch i eksploatacja próbna oczyszczalni ścieków ZAKRES PRAC Modernizacja oczyszczalni 0,4 km sieci wodociągowej 20,8 km sieci kanalizacyjnej 0,5 km kanalizacji deszczowej 4 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec maj 2009

22 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/12
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna WYKONAWCA: CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o. Szczecin, Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR S. J. Kolbuszowa, Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków BIOKLAR Jeżów Sudecki ZAKRES PRAC 10 km sieci kanalizacji sanitarnej 3 przepompownie ścieków 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień sierpień 2009 Zakończono prace projektowe w zakresie projektów budowlanych. Dokumentacja dla oczyszczalni i kanalizacji w trakcie uzgodnień formalno - prawnych

23 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/13
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski WYKONAWCA: INSTALBUD Sp. z o.o. Rzeszów, Biuro Projektów Systemów Wodno – Ściekowych EKOSAN S.C. Lublin ZAKRES PRAC 31,8 km sieci kanalizacji sanitarnej 15 przepompowni ścieków 3 oczyszczalnie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień wrzesień 2009 Opracowano koncepcje oczyszczalni ścieków. Uzgodniono dokumentację kanalizacji sanitarnej

24 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/14
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilzno WYKONAWCA: INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o „ECON” Marek Michalczyk Kielce ZAKRES PRAC 62,8 km sieci wodociągowej modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec kwiecień 2009 Wykonano 45,9 km sieci wodociągowej. Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków.

25 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/15
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Pilzno WYKONAWCA: Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Jasło ZAKRES PRAC 7,8 km kanalizacji sanitarnej 3 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec listopad 2008 Wykonano 6,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.

26 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/16
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Sękowa WYKONAWCA: Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HAŻBUD” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno - Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. Gorlice ZAKRES PRAC 1 czyszczalnia ścieków 11,4 km kanalizacji sanitarnej 1 przepompownia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec listopad 2008 Wykonano 11,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 1 przepompownie ścieków. Budowa oczyszczalni Ścieków – w końcowej fazie realizacji.

27 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/17
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o. o. w Jaśle, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. z Gorlic ZAKRES PRAC 21,5 km kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: październik kwiecień 2009 Wykonano 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków.

28 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/18
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. Jasło, PEKUM Sp. z o.o. Rzeszów, Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” Skołyszyn ZAKRES PRAC 34,7 km sieci kanalizacyjnej 1 przepompownia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec czerwiec 2009 Wykonano 31,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.

29 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/19
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Szerzyny WYKONAWCA: Przeds. Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. Łańcut, „IGLOOBUD” Sp. z o.o. Dębica, Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. Zamość, Biuro Systemów Wodno-Ściekowych EKOSAN S. C. Lublin ZAKRES PRAC 31,8 km sieci kanalizacyjnej 1 oczyszczalnia ścieków 11 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień październik 2009 Wykonano 26,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano projekt oczyszczalni ścieków.

30 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/20
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Krosno ZAKRES PRAC 20,6 km sieci kanalizacji sanitarnej 2 przepompownie ścieków 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 – styczeń 2009 Wykonano 18,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 2 przepompownie ścieków. Trwają końcowe prace przy budowie oczyszczalni ścieków.

31 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/21
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Żyraków WYKONAWCA: Firma „WAFRO” Sp. z o. o. Brzozów ZAKRES PRAC 72,9 km kanalizacji sanitarnej 29 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień wrzesień 2009 Wykonano 35,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuowane są prace przy budowie 8 przepompowni ścieków.

32 STAN REALIZACJI PROJEKTU
Z 20 kontraktów na roboty 2 zostały już zakończone. W ramach realizowanego Projektu wykonano: 385 km sieci kanalizacyjnej, 0,4 km sieci deszczowej, 62 km sieci wodociągowej, zmodernizowano 7,2 km sieci wodociągowej i 277 studzienek kanalizacyjnych, trwa modernizacja 1 stacji uzdatniania wody, budowa 6 oczyszczalni ścieków oraz modernizacji 4 oczyszczalni ścieków. Zaawansowanie: finansowe – 36%, rzeczowe – 51%

33 BUDOWA KANALIZACJI GMINA DĘBOWIEC
BUDOWA KANALIZACJI GMINA CZARNA BUDOWA KANALIZACJI GMINA ŻYRAKÓW OCZYSZCZALNIA GMINA BRZOSTEK

34 MODERNIZACJA SUW W JAŚLE
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GMINA PILZNO BUDOWA KANALIZACJI GMINA DĘBICA

35 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GMINA KOŁACZYCE
BUDOWA KANALIZACJI GMINA JEDLICZE BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GMINA TARNOWIEC OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GMINA KOŁACZYCE BUDOWA KANALIZACJI GMINA SZERZYNY

36 BUDOWA KANALIZACJI GMINA SKOŁYSZYN
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GMINA JASŁO GMINA SĘKOWA - KAMEROWANIE

37 INFORMACJI O PROJEKCIE UDZIELA
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. M. Konopnickiej 82 JASŁO tel.: , fax.:


Pobierz ppt "ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google