Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU Projekt pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki zakresem terytorialnym obejmuje 16 gmin z 20 zrzeszonych w Związku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU Projekt pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki zakresem terytorialnym obejmuje 16 gmin z 20 zrzeszonych w Związku."— Zapis prezentacji:

1

2 ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU Projekt pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki zakresem terytorialnym obejmuje 16 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. zadania inwestycyjne realizowane są na terenach gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

3 CELE PROJEKTU Zasadniczym celem planowanych inwestycji na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej. Zasadniczym celem planowanych inwestycji na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej.

4 EKOLOGICZNE CELE PROJEKTU zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń, dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i suchych ustępów), ochrona wód powierzchniowych na terenie zlewni rzeki Wisłoki, zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczanych ścieków, spełnienie parametrów oczyszczania ścieków zbieranych na terenie objętym Projektem zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej, zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemów wodociągowych w gminach ZGDW.

5 SPOŁECZNE CELE PROJEKTU poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz poprawa warunków sanitarnych na terenach w pobliżu cieków wodnych, poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej i możliwość korzystania przez mieszkańców z wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE, poprawa walorów rekreacyjnych terenów położonych w dolinach rzek, pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania, ważny krok w celu osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

6 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU ogólna poprawa stanu środowiska i warunków życia ludności, ochrona wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłoki, ochrona wód podziemnych poprzez eliminację ognisk zanieczyszczeń w postaci przydomowych zbiorników ścieków, eliminacja zagrożeń sanitarnych w terenach nieskanalizowanych, poprawa jakości wody w wodociągu i zwiększenie niezawodności eksploatacyjnej systemu wodociągowego w Jaśle oraz gminie Dębowiec, zwiększenie dostępności do wody o właściwej jakości na terenie gmin Dębowiec, Pilzno, Kołaczyce (rozbudowa wodociągów).

7 FINANSOWANIE PROJEKTU Koszt przedsięwzięcia wynosi 47,8 mln euro, z czego 84% to dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności tj. 40,1 mln euro, pozostałe 16% (7,7 mln euro) to środki krajowe. 84 % 40,1 mln euro dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności 16% środki krajowe 7,7 mln euro

8 FINANSOWANIE PROJEKTU Dotychczas Beneficjenci otrzymali 13,7 mln euro środków Funduszu Spójności, co stanowi 34% przyznanej Decyzją Komisji Europejskiej pomocy z tego: -8 mln euro – zaliczka - 5,7 mln euro – płatności pośrednie -W związku z zatwierdzeniem poniesionych wydatków zawnioskowano o dalsze płatności na łączną kwotę 5,3 mln euro

9 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Projekt obejmuje budowę: ok. 600 km kanalizacji, ponad 90 km wodociągu, budowę i modernizację 14 oczyszczalni ścieków, modernizację 2 stacji uzdatniania wody.

10 KONTRAKTY W RAMACH PROJEKTU Projekt obejmuje swym zakresem 7 kontraktów usługowych oraz 20 kontraktów na roboty budowlane

11 KONTRAKTY USŁUGOWE Nr 2005/PL/16/C/PE/007/22 ; Inżynier Kontraktu dla Grupy I Nr 2005/PL/16/C/PE/007/23 ; Inżynier Kontraktu dla Grupy II Nr 2005/PL/16/C/PE/007/24 ; Inżynier Kontraktu dla Grupy III Nr 2005/PL/16/C/PE/007/25 ; Prowadzenie audytów finansowych projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/007/26 ; Prowadzenie działań promocyjnych Nr 2005/PL/16/C/PE/007/27 ; Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty Nr 2005/PL/16/C/PE/007/28 ; Opracowanie raportu końcowego Nr 2005/PL/16/C/PE/007/22 ; Inżynier Kontraktu dla Grupy I Nr 2005/PL/16/C/PE/007/23 ; Inżynier Kontraktu dla Grupy II Nr 2005/PL/16/C/PE/007/24 ; Inżynier Kontraktu dla Grupy III Nr 2005/PL/16/C/PE/007/25 ; Prowadzenie audytów finansowych projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/007/26 ; Prowadzenie działań promocyjnych Nr 2005/PL/16/C/PE/007/27 ; Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty Nr 2005/PL/16/C/PE/007/28 ; Opracowanie raportu końcowego Egis Poland Sp. z o. o. Warszawa Pracownia Projektowa Promost Consulting Rzeszów Lexus Audit Sp. z o. o. Kraków EKSA Sp. z o. o. Wrocław ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa Biuro Inwestorskie Rybka Janusz Wrocław Egis Poland Sp. z o. o. Warszawa Pracownia Projektowa Promost Consulting Rzeszów Lexus Audit Sp. z o. o. Kraków EKSA Sp. z o. o. Wrocław ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa Biuro Inwestorskie Rybka Janusz Wrocław

12 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek ZAKRES PRAC rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - sierpień 2008 ZAKRES PRAC rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - sierpień 2008 WYKONAWCA: Zakład Budownictwa Ogólnego MODUŁ Gorlice, Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego SANITECH Rzeszów KONTRAKT ZAKOŃCZONY

13 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna ZAKRES PRAC 41 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - czerwiec 2009 ZAKRES PRAC 41 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - czerwiec 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o. o. Łańcut Wykonano 37,4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuowane są prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków.

14 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/04 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Dębica ZAKRES PRAC 52 km kanalizacji sanitarnej 21 przepompowni sieciowych Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - kwiecień 2009 ZAKRES PRAC 52 km kanalizacji sanitarnej 21 przepompowni sieciowych Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - kwiecień 2009 WYKONAWCA: Zakład Budownictwa Ogólnego MODUŁ Gorlice, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo – Wykonawcze ELTECH Sp. z o. o. Dębica Wykonano 38,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 1 przepompownię ścieków.

15 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/05 Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec ZAKRES PRAC 17 km sieci wodociągowej 24,5 km kanalizacji sanitarnej Rozpoczęcie i zakończenie robót: I lipiec 2007 - kwiecień 2009 ZAKRES PRAC 17 km sieci wodociągowej 24,5 km kanalizacji sanitarnej Rozpoczęcie i zakończenie robót: I lipiec 2007 - kwiecień 2009 WYKONAWCA: INSTALBUD Sp. z o. o. Rzeszów Wykonano 15,8 km sieci wodociągowej. Wykonano 23,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

16 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/06 Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w gminie Dębowiec ZAKRES PRAC projekt i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 – grudzień 2008 ZAKRES PRAC projekt i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 – grudzień 2008 WYKONAWCA: P.P.H.U. KORWIN Systemy Uzdatniania Wody Zarzecze, H2Optim Spółka z o.o. Poznań Wykonano projekty budowlane i wykonawcze. Dokumentacja w trakcie uzgodnień formalno - prawnych

17 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/07 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło ZAKRES PRAC 2 oczyszczalnie ścieków 190,5 km kanalizacji sanitarnej 47 pompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - listopad 2009 ZAKRES PRAC 2 oczyszczalnie ścieków 190,5 km kanalizacji sanitarnej 47 pompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - listopad 2009 WYKONAWCA: Hydrobudowa Polska S.A PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania Zaawansowane prace przy budowie 2 oczyszczalni ścieków. Wykonano 106,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.

18 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/08 Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło ZAKRES PRAC 10,1 km sieci wodociągowej modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - listopad 2009 ZAKRES PRAC 10,1 km sieci wodociągowej modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - listopad 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krynica Zdrój, Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan Leszno Zmodernizowano 7,2 km sieci wodociągowej. Kontynuowane są prace przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.

19 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/09 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze ZAKRES PRAC 8 km sieci kanalizacyjnej 2 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - maj 2008 ZAKRES PRAC 8 km sieci kanalizacyjnej 2 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - maj 2008 WYKONAWCA: Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. Gorlice KONTRAKT ZAKOŃCZONY

20 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/10 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze ZAKRES PRAC 26, km sieci kanalizacyjnej 11 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 – sierpień 2009 ZAKRES PRAC 26, km sieci kanalizacyjnej 11 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 – sierpień 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., Zakład Projektowo – Usługowy EKOPROJEKT Brzozów Wykonano 15,6 km sieci kanalizacji

21 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/11 Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce ZAKRES PRAC Modernizacja oczyszczalni 0,4 km sieci wodociągowej 20,8 km sieci kanalizacyjnej 0,5 km kanalizacji deszczowej 4 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - maj 2009 ZAKRES PRAC Modernizacja oczyszczalni 0,4 km sieci wodociągowej 20,8 km sieci kanalizacyjnej 0,5 km kanalizacji deszczowej 4 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - maj 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. Krosno Wykonano: - 0,4 km sieci wodociągowej, - 17,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, - 0,4 km sieci kanalizacji deszczowej, - 4 przepompownie ścieków. Trwa rozruch i eksploatacja próbna oczyszczalni ścieków

22 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/12 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna ZAKRES PRAC 10 km sieci kanalizacji sanitarnej 3 przepompownie ścieków 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - sierpień 2009 ZAKRES PRAC 10 km sieci kanalizacji sanitarnej 3 przepompownie ścieków 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - sierpień 2009 WYKONAWCA: CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o. Szczecin, Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR S. J. Kolbuszowa, Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków BIOKLAR Jeżów Sudecki Zakończono prace projektowe w zakresie projektów budowlanych. Dokumentacja dla oczyszczalni i kanalizacji w trakcie uzgodnień formalno - prawnych

23 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/13 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski ZAKRES PRAC 31,8 km sieci kanalizacji sanitarnej 15 przepompowni ścieków 3 oczyszczalnie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - wrzesień 2009 ZAKRES PRAC 31,8 km sieci kanalizacji sanitarnej 15 przepompowni ścieków 3 oczyszczalnie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - wrzesień 2009 WYKONAWCA: INSTALBUD Sp. z o.o. Rzeszów, Biuro Projektów Systemów Wodno – Ściekowych EKOSAN S.C. Lublin Opracowano koncepcje oczyszczalni ścieków. Uzgodniono dokumentację kanalizacji sanitarnej

24 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/14 Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilzno ZAKRES PRAC 62,8 km sieci wodociągowej modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - kwiecień 2009 ZAKRES PRAC 62,8 km sieci wodociągowej modernizacja oczyszczalni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - kwiecień 2009 WYKONAWCA: INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o ECON Marek Michalczyk Kielce Wykonano 45,9 km sieci wodociągowej. Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków.

25 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/15 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Pilzno ZAKRES PRAC 7,8 km kanalizacji sanitarnej 3 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - listopad 2008 ZAKRES PRAC 7,8 km kanalizacji sanitarnej 3 przepompownie ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: lipiec 2007 - listopad 2008 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Jasło Wykonano 6,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.

26 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/16 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Sękowa ZAKRES PRAC 1 czyszczalnia ścieków 11,4 km kanalizacji sanitarnej 1 przepompownia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - listopad 2008 ZAKRES PRAC 1 czyszczalnia ścieków 11,4 km kanalizacji sanitarnej 1 przepompownia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - listopad 2008 WYKONAWCA: Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno - Handlowe OTECH Sp. z o.o. Gorlice Wykonano 11,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 1 przepompownie ścieków. Budowa oczyszczalni Ścieków – w końcowej fazie realizacji.

27 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/17 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn ZAKRES PRAC 21,5 km kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: październik 2007 - kwiecień 2009 ZAKRES PRAC 21,5 km kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: październik 2007 - kwiecień 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o. o. w Jaśle, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe OTECH Sp. z o.o. z Gorlic Wykonano 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków.

28 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/18 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn ZAKRES PRAC 34,7 km sieci kanalizacyjnej 1 przepompownia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - czerwiec 2009 ZAKRES PRAC 34,7 km sieci kanalizacyjnej 1 przepompownia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: czerwiec 2007 - czerwiec 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. Jasło, PEKUM Sp. z o.o. Rzeszów, Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD Skołyszyn Wykonano 31,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.

29 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/19 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Szerzyny ZAKRES PRAC 31,8 km sieci kanalizacyjnej 1 oczyszczalnia ścieków 11 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - październik 2009 ZAKRES PRAC 31,8 km sieci kanalizacyjnej 1 oczyszczalnia ścieków 11 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - październik 2009 WYKONAWCA: Przeds. Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. Łańcut, IGLOOBUD Sp. z o.o. Dębica, Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o. Zamość, Biuro Systemów Wodno-Ściekowych EKOSAN S. C. Lublin Wykonano 26,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano projekt oczyszczalni ścieków.

30 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/20 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec ZAKRES PRAC 20,6 km sieci kanalizacji sanitarnej 2 przepompownie ścieków 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 – styczeń 2009 ZAKRES PRAC 20,6 km sieci kanalizacji sanitarnej 2 przepompownie ścieków 1 oczyszczalnia ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 – styczeń 2009 WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Krosno Wykonano 18,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 2 przepompownie ścieków. Trwają końcowe prace przy budowie oczyszczalni ścieków.

31 KONTRAKT BUDOWLANY Nr 2005/PL/16/C/PE/007/21 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Żyraków ZAKRES PRAC 72,9 km kanalizacji sanitarnej 29 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - wrzesień 2009 ZAKRES PRAC 72,9 km kanalizacji sanitarnej 29 przepompowni ścieków Rozpoczęcie i zakończenie robót: sierpień 2007 - wrzesień 2009 WYKONAWCA: Firma WAFRO Sp. z o. o. Brzozów Wykonano 35,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuowane są prace przy budowie 8 przepompowni ścieków.

32 STAN REALIZACJI PROJEKTU Z 20 kontraktów na roboty 2 zostały już zakończone. W ramach realizowanego Projektu wykonano: 385 km sieci kanalizacyjnej, 0,4 km sieci deszczowej, 62 km sieci wodociągowej, zmodernizowano 7,2 km sieci wodociągowej i 277 studzienek kanalizacyjnych, trwa modernizacja 1 stacji uzdatniania wody, budowa 6 oczyszczalni ścieków oraz modernizacji 4 oczyszczalni ścieków. Zaawansowanie: finansowe – 36%, rzeczowe – 51%

33 BUDOWA KANALIZACJI GMINA DĘBOWIEC BUDOWA KANALIZACJI GMINA CZARNA OCZYSZCZALNIA GMINA BRZOSTEK BUDOWA KANALIZACJI GMINA ŻYRAKÓW

34 BUDOWA KANALIZACJI GMINA DĘBICA MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GMINA PILZNO MODERNIZACJA SUW W JAŚLE

35 BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GMINA TARNOWIEC BUDOWA KANALIZACJI GMINA JEDLICZE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GMINA KOŁACZYCE BUDOWA KANALIZACJI GMINA SZERZYNY

36 BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GMINA JASŁO GMINA SĘKOWA - KAMEROWANIE BUDOWA KANALIZACJI GMINA SKOŁYSZYN

37 INFORMACJI O PROJEKCIE UDZIELA Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. M. Konopnickiej 82 38-200 JASŁO tel.: 013 446 80 19, 013 443 70 20 fax.: 013 443 70 23 www.projekt.wisloka.pl e-mail: biuro@wisloka.pl


Pobierz ppt "ZAKRES TERYTORIALNY PROJEKTU Projekt pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki zakresem terytorialnym obejmuje 16 gmin z 20 zrzeszonych w Związku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google