Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " http://przemysl.idn.org.pl/njm Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " http://przemysl.idn.org.pl/njm Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego "
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

2 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszącyh – SWN
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszącyh – SWN z/s w Przemyślu w ramach SPO RZL typ projektu 2 – szkolenia i warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy, pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podnoszące umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Celem projektu jest wzrost dostępności i efektywności różnorodnych usług i ofert oraz ich dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnego klienta i jego rodziny. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z wadami słuchu i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym, dzięki upowszechnianiu znajomości języka migowego i propagowaniu znajomości problemów osób niesłyszących. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Beneficjentami projektu są pracownicy publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Urzędy Pracy, Urzędy Miejskie i Gminne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz szkoły z miasta Przemyśla i powiatów przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. W projekcie uczestniczyli pracownicy w/w instytucji o różnej płci, poziomie wykształcenia i wieku, zgodnie z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudniania w zakresie polityki równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

5 W bezpłatnych szkoleniach wzięło udział 60 osób:
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " W bezpłatnych szkoleniach wzięło udział 60 osób: 46 kobiet, w tym 19 z terenów wiejskich, mężczyzn, w tym 4 z terenów wiejskich. Terminy szkoleń: I grupa: 18 sierpnia 2006 r. do 1 grudnia 2006 r., II grupa: 15 grudnia 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r., III grupa: 4 maja 2007 r. do 12 sierpnia 2007 r., IV grupa: 31 sierpnia 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Działania projektu: 60 godzin szkoleń poszerzających wiadomości o osobach niepełnosprawnych z wadami słuchu, w ramach zagadnień obejmujących : psychologię osób niepełnosprawnych, ich ograniczenia percepcyjne i komunikacyjne, doradztwo zawodowe, integrację zawodową i społeczną oraz przedstawienie i interpretacja przepisów prawa w kontekście osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 120 godzin szkoleń z języka migowego i specyfiki porozumiewania się z osobami niesłyszącymi zakończonych egzaminem z języka migowego. Zajęcia typu warsztatowego umożliwiły aktywny udział każdego uczestnika. Beneficjenci poznali znaki migowe daktylograficzne oraz wybrane znaki ideograficzne w systemie językowym z zakresu życia codziennego, danych osobowych, sytuacji poszukiwania pracy i „załatwiania” spraw w urzędach, biurze, banku, na poczcie, w MOPS, PCPR, przychodni lekarskiej umożliwiające efektywne porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

8 Egzamin z języka migowego sprawdzał znajomość:
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Egzamin z języka migowego sprawdzał znajomość: alfabetu daktylograficznego znaków liczebników głównych i porządkowych 500 znaków ideograficznych w systemie językowym z zakresu sytuacji życiowych oraz „migów” związanych z sytuacjami udzielania informacji z zakresu poszukiwania pracy i pomocy socjalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

9 Efekty twarde projektu:
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Efekty twarde projektu: Przeszkolenie 60 pracowników realizujących zadania na rzecz osób niesłyszących, podnoszące ich kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w 180 godzinach szkoleń. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 60 osób. Nakręcenie filmu dydaktycznego „Język migowy dla pracowników” ze znakami języka migowego przewidzianymi do opanowania w czasie szkolenia. Zdanie egzaminu z języka migowego przez 60 osób. Uzyskanie przez 60 osób: - zaświadczeń o ukończeniu kursu języka migowego i zdaniu egzaminu z języka migowego, - certyfikatów uczestnictwa w projekcie " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego ". Przeprowadzenie Konferencji podsumowującej realizację projektu. Przygotowanie i upowszechnienie Raportu na temat realizacji projektu.

10 Efekty miękkie projektu:
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Efekty miękkie projektu: Poprawa zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych pracowników współpracujących z osobami niesłyszącymi. Zmiana nastawienia do osób niepełnosprawnych. Wzrost jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych. Podniesienie poziomu edukacji obywateli. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

11 Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu- 7 osób
Wykaz instytucji i pracowników przeszkolonych w projekcie " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Oddział Zamiejscowy w Przemyślu - 1osoba Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu- 7 osób Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie – 1 osoba Starostwo Powiatowe w Przemyślu – 1 osoba Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - 6 osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu Środowiskowy Dom Samopomocy - 6 osób Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach – 1 osoba Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu- Lipowicy – 1 osoba Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu – 8 osób

12 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - 2 osoby
Wykaz instytucji i pracowników przeszkolonych w projekcie " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - 2 osoby Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu osób Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu - 4 osoby Szkoła Podstawowa w Medyce - 1 osoba Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Birczy - 1 osoba Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu – 1 osoba Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu - 8 osób Graniczna Stacja Epidemiologiczna w Przemyślu - 1 osoba Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - 1osoba 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią –Pracownia RTG - 1 osoba Wojewódzki Szpital Zespolony w Przemyślu – Zakład Rehabilitacji i Poradnia Onkologiczna - 2 osoby Gminny Ośrodek Zdrowia w Medyce – Gabinet Rehabilitacji - 1 osoba

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " W czasie zajęć przeprowadzano a potem analizowano ankiety mierzące oczekiwania i stopień zadowolenia beneficjentów. Ankieta ewaluacyjna dotyczyła oceny ogólnej i szczegółowej warunków szkoleń, jakości usług i rezultatów jakie przyniosło beneficjentom uczestnictwo w Projekcie. Beneficjenci wypełnili kwestionariusze korzystając z 5-cio stopniowej skali ocen □ 5- bardzo dobrze; □ 4- dobrze □3- średnio (ani dobrze, ani źle); □ 2 - poniżej oczekiwań; □ 1- bardzo źle Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 1.Jak Pan(i) ogólnie ocenia jakość usług szkoleniowych otrzymanych w ramach projektu? 2.Jak Pan(i) ocenia warunki, w których odbywały się sesje szkoleniowe? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 3.Czy zakres tematyczny usług szkoleniowych oferowanych w ramach projektu jest zgodny z Pana(i ) potrzebami? 4.Jak Pan(i) ocenia kompetencje osób zatrudnionych w projekcie? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 5.Czy uważa Pan(i), że dzięki uczestnictwu w Projekcie Pańskie kwalifikacje, wiedza i umiejętności wzrosną? 6.Czy uważa Pan(i), że kwalifikacje, wiedza i umiejętności nabyte w Projekcie będą przydatne w pracy zawodowej? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. 7.Czy uważa Pan(i), że udział w Projekcie przyniesie Panu/i korzyści?

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Wyniki ankiety wskazują, że: zakres proponowanych szkoleń spełnia oczekiwania beneficjentów, warunki, w których odbywały się sesje szkoleniowe są oceniane jako dobre i bardzo dobre. zakres proponowanych szkoleń i ich wartość merytoryczna spełnia oczekiwania beneficjentów a kompetencje zatrudnionych osób są wysokie. Beneficjenci oceniają, że dzięki udziałowi w Projekcie ich wiedza, kwalifikacje, i umiejętności wzrosły, będą przydatne w pracy zawodowej i przyniosą im korzyści. Nabyte podczas szkoleń kwalifikacje i umiejętności praktyczne zwiększą stopień przygotowania pracowników i instytucji do świadczenia usług dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

19 Czas trwania projektu: 1 lipca 2006 – 29 lutego 2008
" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Promocja projektu: Strona: Kolportaż plakatów i ulotek Ogłoszenia prasowe Artykuł w „Życiu Podkarpackim” Czas trwania projektu: 1 lipca 2006 – 29 lutego 2008 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.


Pobierz ppt "" Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " http://przemysl.idn.org.pl/njm Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google