Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. http://przemysl.idn.org.pl/njm

2 2 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszącyh – SWN z/s w Przemyślu w ramach SPO RZL 2004-2006 typ projektu 2 – szkolenia i warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy, pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podnoszące umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

3 3 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Celem projektu jest wzrost dostępności i efektywności różnorodnych usług i ofert oraz ich dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnego klienta i jego rodziny. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z wadami słuchu i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym, dzięki upowszechnianiu znajomości języka migowego i propagowaniu znajomości problemów osób niesłyszących. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

4 4 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Beneficjentami projektu są pracownicy publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Urzędy Pracy, Urzędy Miejskie i Gminne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz szkoły z miasta Przemyśla i powiatów przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. W projekcie uczestniczyli pracownicy w/w instytucji o różnej płci, poziomie wykształcenia i wieku, zgodnie z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudniania w zakresie polityki równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

5 5 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " W bezpłatnych szkoleniach wzięło udział 60 osób: 46 kobiet, w tym 19 z terenów wiejskich, 14 mężczyzn, w tym 4 z terenów wiejskich. Terminy szkoleń: I grupa: 18 sierpnia 2006 r. do 1 grudnia 2006 r., II grupa: 15 grudnia 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r., III grupa: 4 maja 2007 r. do 12 sierpnia 2007 r., IV grupa: 31 sierpnia 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

6 6 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Działania projektu: 60 godzin szkoleń poszerzających wiadomości o osobach niepełnosprawnych z wadami słuchu, w ramach zagadnień obejmujących : psychologię osób niepełnosprawnych, ich ograniczenia percepcyjne i komunikacyjne, doradztwo zawodowe, integrację zawodową i społeczną oraz przedstawienie i interpretacja przepisów prawa w kontekście osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

7 7 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 120 godzin szkoleń z języka migowego i specyfiki porozumiewania się z osobami niesłyszącymi zakończonych egzaminem z języka migowego. Zajęcia typu warsztatowego umożliwiły aktywny udział każdego uczestnika. Beneficjenci poznali znaki migowe daktylograficzne oraz wybrane znaki ideograficzne w systemie językowym z zakresu życia codziennego, danych osobowych, sytuacji poszukiwania pracy i załatwiania spraw w urzędach, biurze, banku, na poczcie, w MOPS, PCPR, przychodni lekarskiej umożliwiające efektywne porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

8 8 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Egzamin z języka migowego sprawdzał znajomość: 1.alfabetu daktylograficznego 2.znaków liczebników głównych i porządkowych 3.500 znaków ideograficznych w systemie językowym z zakresu sytuacji życiowych oraz migów związanych z sytuacjami udzielania informacji z zakresu poszukiwania pracy i pomocy socjalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

9 9 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Efekty twarde projektu: 1.Przeszkolenie 60 pracowników realizujących zadania na rzecz osób niesłyszących, podnoszące ich kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w 180 godzinach szkoleń. 2.Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 60 osób. 3.Nakręcenie filmu dydaktycznego Język migowy dla pracowników ze znakami języka migowego przewidzianymi do opanowania w czasie szkolenia. 4.Zdanie egzaminu z języka migowego przez 60 osób. 5.Uzyskanie przez 60 osób: - zaświadczeń o ukończeniu kursu języka migowego i zdaniu egzaminu z języka migowego, - certyfikatów uczestnictwa w projekcie " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego ". 6.Przeprowadzenie Konferencji podsumowującej realizację projektu. 7.Przygotowanie i upowszechnienie Raportu na temat realizacji projektu.

10 10 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Efekty miękkie projektu: 1.Poprawa zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych pracowników współpracujących z osobami niesłyszącymi. 2.Zmiana nastawienia do osób niepełnosprawnych. 3.Wzrost jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych. 4.Podniesienie poziomu edukacji obywateli. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

11 11 Wykaz instytucji i pracowników przeszkolonych w projekcie " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 1.Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Oddział Zamiejscowy w Przemyślu - 1osoba 2.Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu- 7 osób 3.Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie – 1 osoba 4.Starostwo Powiatowe w Przemyślu – 1 osoba 5.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy - 6 osób 6.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu Środowiskowy Dom Samopomocy - 6 osób 7.Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach – 1 osoba 8.Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu- Lipowicy – 1 osoba 9.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu – 8 osób

12 12 Wykaz instytucji i pracowników przeszkolonych w projekcie " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 10.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - 2 osoby 11.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu - 5 osób 12.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu - 4 osoby 13.Szkoła Podstawowa w Medyce - 1 osoba 14.Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Birczy - 1 osoba 15.Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu – 1 osoba 16.Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu - 8 osób 17.Graniczna Stacja Epidemiologiczna w Przemyślu - 1 osoba 18.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - 1osoba 19.114 Szpital Wojskowy z Przychodnią –Pracownia RTG - 1 osoba 20.Wojewódzki Szpital Zespolony w Przemyślu – Zakład Rehabilitacji i Poradnia Onkologiczna - 2 osoby 21.Gminny Ośrodek Zdrowia w Medyce – Gabinet Rehabilitacji - 1 osoba

13 13 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " W czasie zajęć przeprowadzano a potem analizowano ankiety mierzące oczekiwania i stopień zadowolenia beneficjentów. Ankieta ewaluacyjna dotyczyła oceny ogólnej i szczegółowej warunków szkoleń, jakości usług i rezultatów jakie przyniosło beneficjentom uczestnictwo w Projekcie. Beneficjenci wypełnili kwestionariusze korzystając z 5-cio stopniowej skali ocen 5- bardzo dobrze; 4- dobrze 3- średnio (ani dobrze, ani źle); 2 - poniżej oczekiwań; 1- bardzo źle Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

14 14 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " 1.Jak Pan(i) ogólnie ocenia jakość usług szkoleniowych otrzymanych w ramach projektu? 2.Jak Pan(i) ocenia warunki, w których odbywały się sesje szkoleniowe? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

15 15 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. 3.Czy zakres tematyczny usług szkoleniowych oferowanych w ramach projektu jest zgodny z Pana(i ) potrzebami? 4.Jak Pan(i) ocenia kompetencje osób zatrudnionych w projekcie?

16 16 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. 5.Czy uważa Pan(i), że dzięki uczestnictwu w Projekcie Pańskie kwalifikacje, wiedza i umiejętności wzrosną? 6.Czy uważa Pan(i), że kwalifikacje, wiedza i umiejętności nabyte w Projekcie będą przydatne w pracy zawodowej?

17 17 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. 7.Czy uważa Pan(i), że udział w Projekcie przyniesie Panu/i korzyści?

18 18 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Wyniki ankiety wskazują, że: zakres proponowanych szkoleń spełnia oczekiwania beneficjentów, warunki, w których odbywały się sesje szkoleniowe są oceniane jako dobre i bardzo dobre. zakres proponowanych szkoleń i ich wartość merytoryczna spełnia oczekiwania beneficjentów a kompetencje zatrudnionych osób są wysokie. Beneficjenci oceniają, że dzięki udziałowi w Projekcie ich wiedza, kwalifikacje, i umiejętności wzrosły, będą przydatne w pracy zawodowej i przyniosą im korzyści. Nabyte podczas szkoleń kwalifikacje i umiejętności praktyczne zwiększą stopień przygotowania pracowników i instytucji do świadczenia usług dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

19 19 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Promocja projektu: Strona: http://przemysl.idn.org.pl/njm Kolportaż plakatów i ulotek Ogłoszenia prasowe Artykuł w Życiu Podkarpackim Czas trwania projektu: 1 lipca 2006 – 29 lutego 2008 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.


Pobierz ppt "1 " Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google