Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka"— Zapis prezentacji:

1 Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka
Twoja Szansa Plus Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka

2 INFORMACJE O PROJEKCIE
Czas trwania – – rok Nazwa programu – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat – Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 ZASIĘG PROJEKTU 15 województw
(z wyj. województwa łódzkiego, gdzie realizowany jest projekt „Twoja Szansa – Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4 DLACZEGO REALIZOWANY JEST PROJEKT?
Brak aktualnych informacji na temat potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w skali całego kraju Brak wiedzy na temat potencjału zawodowego osób z „grup szczególnego ryzyka” w skali ogólnopolskiej Brak dostosowania programów edukacyjnych do obecnych oczekiwań i możliwości osób korzystających z systemu pomocy społecznej Brak możliwości wymiany informacji i doświadczeń przez pracowników instytucji na temat stosowanych form pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5 CELEM PROJEKTU JEST: Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji zajmujących się pomocą osobom z „grup szczególnego ryzyka” → rozwój standardów jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej oraz ich integracja z rynkiem pracy

6 BENEFICJENCI PROJEKTU:
 Pracownicy instytucji pomocy społecznej (instytucji rządowych i pozarządowych) oraz wolontariusze pracujący na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7 BENEFICJENCI PROJEKTU c.d.:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej w tym: Osoby bezrobotne powyżej 24 – miesięcy nie posiadające własnych dochodów Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, które poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go w ciągu roku od momentu badania Osoby bezdomne Osoby, które w ciągu roku od badania opuściły zakłady karne Uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem Młodzież w wieku 15 – 24 lata

8 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
1.Badanie pracowników instytucji pomocy społecznej ( ) 2.Badanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ) 3.Seminaria dla pracowników instytucji pomocy społecznej (09– ) 4.Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej ( ) 5.Analiza zbieżności potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz form pomocy świadczonych przez instytucje pomocowe (sierpień 2007) 6.Wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych oraz praktyk zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracowników instytucji pomocy społecznej (wrzesień 2007) 7.Raport końcowy – podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań (październik 2007)

9 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
Badanie pracowników instytucji pomocy społecznej Cel: Poznanie istoty funkcjonowania instytucji pomocy społecznej → zapoznanie się z rodzajami form wsparcia świadczonymi przez instytucje pomocy społecznej informacje o ilości osób z poszczególnych grup, którym udzielane jest wsparcie poznanie problemów zawodowych pracowników instytucji pomocy społecznej

10 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
Metodologia badania: Liczebność próby – 1800 osób Dobór próby: proporcjonalnie do liczby instytucji w poszczególnych województwach w podziale na instytucje rządowe i pozarządowe proporcjonalnie do liczby instytucji na obszarach wiejskich oraz w miastach, biorąc pod uwagę ich liczebność. Technika badania: bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe Terminy: (faza terenowa) (raport)

11 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
II. Badanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel: Zbadanie potrzeb i oczekiwań osób z „grup szczególnego ryzyka” Określenie najbardziej skutecznego sposobu pomocy Diagnoza potencjału zawodowego osób

12 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
Metodologia badania: Liczebność próby – 5000 osób Dobór próby: ze względu na formy otrzymywanego wsparcia (z uwzględnieniem poszczególnych grup osób) 3. Technika badania: bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe Terminy: – (faza terenowa) (raport)

13 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
W wyniku badań powstaną raporty, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu Na stronie internetowej prezentowane też będą wyniki badań w postaci wykresów

14 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
III. Seminaria dla pracowników instytucji pomocy społecznej (cztery seminaria 50 – osobowe) Cel: Prezentacja wyników badania pracowników instytucji pomocy społecznej Wymiana doświadczeń z pracy z osobami z „grup szczególnego ryzyka” Terminy: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2006

15 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
IV. Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej Cel: Podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji pomocy społecznej  przekazanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wiedzy na temat pracy z osobami z grup szczególnego ryzyka

16 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
Tematyka szkoleń: Prezentacja wyników z badania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Komunikacja interpersonalna Sposoby porozumiewania się z różnymi typami klientów Wypalenie zawodowe – symptomy, źródła, sposoby zapobiegania i radzenia sobie z tym zjawiskiem

17 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
Terminy: styczeń – kwiecień 2007 rok Organizacja: 20 grup 30 – osobowych Szkolenia odbywać się będą w całej Polsce

18 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU c.d.:
V. Analizy i opracowania Analiza zbieżności potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz form pomocy świadczonych przez instytucje pomocowe (sierpień 2007) Wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych oraz praktyk zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracowników instytucji pomocy społecznej (wrzesień 2007) Raport końcowy – podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań (październik 2007)

19 REZULTATY PROJEKTU Szkolenia dla 600 pracowników instytucji pomocy społecznej Udział 200 pracowników w seminariach 2 konferencje ogólnopolskie 2 raporty badawcze – z badania pracowników instytucji pomocy społecznej oraz z badania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Raport zawierający wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych oraz praktyk zawodowych Raport końcowy Lista rankingowa form wsparcia świadczonych w instytucjach pomocy społecznej 4000 sztuk publikacji z wynikami badań

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google