Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – realizacja projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Śrem, grudzień 2008

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie jest w trakcie realizacji projektu systemowego „Bądź gotowy dziś…do zmian” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” PO KL

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa ramowa na realizację projektu „Bądź gotowy dziś…do zmian” została zawarta na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel główny projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2008 roku zaplanowano aktywizację 452 osób.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele szczegółowe projektu: 1) pomoc młodym ludziom w zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, 2) ułatwienie bezrobotnym znalezienia pracy poprzez przygotowanie do wykonywania zawodu, 3) podniesienie i aktualizacja kwalifikacji oraz dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy,

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele szczegółowe projektu c.d.: 4) pobudzanie aktywności gospodarczej osób bezrobotnych oraz wspieranie idei samozatrudnienia poprzez wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 5) poprawa sytuacji materialnej osób objętych aktywizacją poprzez wypłatę stypendium za okres odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, dodatków szkoleniowych i stypendium za okres szkolenia.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 listopada 2008 roku w ramach projektu zostało objętych 490 osób, co stanowi 41,5% ogółu osób objętych instrumentami rynku pracy

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stosowane programy rynku pracy: ~ staże osób ~ przygotowania zawodowe w miejscu pracy osób ~ szkolenia osób ~ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osób

9 Wskaźnik efektywności zatrudnienia w ramach projektu wyniósł 66,31%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wskaźnik efektywności zatrudnienia w ramach projektu wyniósł 66,31%

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 30 kwietnia 2008 roku zawarto Porozumienie Partnerskie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie mające na celu współpracę w zakresie realizacji projektu „Aktywność się opłaca” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” PO KL

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W wyniku zawartego Porozumienia Partnerskiego w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu „Bądź gotowy dziś…do zmian” wzięło udział 15 kobiet bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

12 Osoby bezrobotne zostały objęte następującymi szkoleniami:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoby bezrobotne zostały objęte następującymi szkoleniami: ~ „Opiekun osoby chorej/zależnej/ niepełnosprawnej” osób ~ „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz dobrą praktyką sanitarną” osób

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Osoby, które ukończyły kursy w ramach zawartego porozumienia w 60% zostały zaktywizowane przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez skierowanie ich na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, natomiast 13,3% podjęło pracę

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowane szkolenia miały na celu aktywizację zawodową i pomoc bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem społecznym w wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego, poprzez nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych

15 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 56 63-100 Śrem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 56 Śrem tel ,


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google