Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd”"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd”
Projekt realizowany w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat: Wsparcie osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy Instytucja Wdrażająca: PFRON Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

2 Okres wdrażania projektu:
r. – r. Charakter projektu: szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia i pracowników samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych podnoszące umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

3 Cele realizacji projektu:
Cel główny: podwyższenie sprawności działania instytucji zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ośrodków pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia – urzędów pracy). „Wizerunek tych instytucji tworzy zespół pracowników, od których jakości zależy sukces pracy całej jednostki, mierzony efektywnością podejmowanych przez nią działań” Osoby niepełnosprawne są na co dzień klientami wymienionych instytucji. „Specyfika pracy z takimi osobami, rozległość problemów wynikających z różnorodnych ograniczeń natury zdrowotnej wymagają odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz przede wszystkim osobistego zaangażowania urzędnika-pracownika w wykonywane zadania związane z obsługą niepełnosprawnego petenta” Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

4 uniemożliwia pracownikom właściwe rozpoznanie potrzeb tych osób,
Brak umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych (w tym w stopniu umiarkowanym i znacznym): uniemożliwia pracownikom właściwe rozpoznanie potrzeb tych osób, powoduje błędne określenie usług/form pomocy do zastosowania wobec konkretnej osoby, obniża sprawność całej instytucji/urzędu i wpływa na kształtowanie się jej negatywnego wizerunku. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

5 w 14 powiatowych urzędach pracy
W czerwcu 2005 r. WUP w Białymstoku przeprowadził analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem : w 14 powiatowych urzędach pracy 16 wybranych (ze względu na liczebność) jednostkach pomocy społecznej (PCPR, MOPS GOPS). Zgłoszone potrzeby szkoleniowe dotyczyły: 70 pracowników urzędów pracy (doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds.. Rozwoju zawodowego), 89 pracowników jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR). Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

6 zgłaszanych potrzeb oraz
Rozległość zgłaszanych problemów potwierdziła przypuszczenia, iż potrzeby szkoleniowe w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem są ogromne a ich zaspokojenie w ramach jednego projektu nie będzie możliwe. Dokonano więc wyboru i pogrupowania tematycznego zgłaszanych potrzeb oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

8 pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych,
SZKOLENIE I – w zakresie ogólnych zagadnień związanych z obsługą niepełnosprawnego klienta: ogólne zagadnienia związane z niepełnosprawnością, habilitacją zawodową i społeczną, w tym rodzaj pomocy świadczonej przez urzędy pracy i jednostki pomocy społecznej) charakterystyka rodzajów niepełnosprawności w aspekcie adaptacji społecznej i zawodowej, profesjonalna obsługa niepełnosprawnego klienta (postawa wobec klienta, elementy profesjonalnego wizerunku urzędnika, prawa klienta, strategie współpracy z niepełnosprawnym klientem, zasady skutecznego komunikowania się i podtrzymywania kontaktu, sztuka słuchania i pozyskiwania informacji) psychologiczne i społeczne aspekty pracy z niepełnosprawnym klientem (rozpoznawanie potrzeb, motywowanie do podejmowania działań, pomoc instytucjonalna – co i gdzie) pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych, moduł ukierunkowany na podniesienie motywacji do niesienia pomocy niepełnosprawnym klientom Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

9 Wymienione szkolenie ma się przyczynić do:
osiągnięcia stanu, w którym niepełnosprawny klient otrzymuje rzetelną informację i osobista pomoc urzędnika niezależnie od tego, do której instytucji trafi, zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wyposażenia pracowników tych instytucji w wiedzę dotyczącą roli każdej z nich w tym procesie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

10 diagnoza potencjału pracowniczego osoby niepełnosprawnej,
Szkolenie II – w zakresie specyfiki poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności: sytuacja zawodowa niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i bariery utrudniające wejście na ten rynek, diagnoza potencjału pracowniczego osoby niepełnosprawnej, przeciwwskazania do wykonywania określonych zawodów-dobór niepełnosprawnych do stanowiska pracy, planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju – połączone z ćwiczeniami w opracowywaniu tej ścieżki dla osoby niepełnosprawnej, motywowanie osoby niepełnosprawnej do rozwoju zawodowego, moduł ukierunkowany na podniesienie motywacji doradcy zawodowego do osobistego zaangażowania w rozwiązanie problemu niepełnosprawnego klienta. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

11 właściwe rozpoznanie potrzeb
Szkolenie ma się przyczynić do wyposażenia doradców zawodowych w takie umiejętności, które wpłyną na zwiększenie efektywności poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych: właściwe rozpoznanie potrzeb dobrze określona ścieżka rozwoju zawodowego efekt w postaci uzyskania i utrzymania zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

12 SZKOLENIE III – podstawy języka migowego
Założeniem realizacji szkolenia jest aby w każdej jednostce urzędu pracy województwa podlaskiego zatrudniona była jedna osoba znająca język migowy w stopniu umożliwiającym kontakt z osobą, dla której jest on podstawowym sposobem komunikacji z otoczeniem Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

13 KONFERENCJA mająca na celu:
podsumowanie realizacji projektu – ocena osiągniętych efektów realizowanych założeń promocję tego typu działań projektowych – upowszechnienie projektu przede wszystkim wśród jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, których przedstawicieli nie zaproszono do udziału w szkoleniach w ramach projektu, ze względu na ograniczony rozmiar projektu tak aby szeroko promować i przyczyniać się do upowszechnienia praktyki podejmowania planowych działań w kierunku podnoszenia jakości specjalistycznych usług świadczonych przez jednostki uczestniczące w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych i promować nawiązywanie współpracy pomiędzy tymi jednostkami w płaszczyźnie podejmowanych działań Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

14 wzrośnie jakość usług oferowanych przez te jednostki
Mamy nadzieję, iż realizacja założeń projektu będzie przebiegała zgodnie z planem i przyczyni się do poprawy wizerunku publicznych urzędów i instytucji wśród petentów , wzrośnie jakość usług oferowanych przez te jednostki i zwiększy się poziom zadowolenia korzystających z nich niepełnosprawnych klientów. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google