Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa "ON Inclusion 14-20" przy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa "ON Inclusion 14-20" przy"— Zapis prezentacji:

1 Grupa "ON Inclusion 14-20" przy
Patron honorowy: Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR

2 PLAN PREZENTACJI 1. ON inclusion 14-20 – co to jest, skąd ten temat?
2. Rzut oka na projekt Umowy Partnerstwa PL – UE: - przedsiębiorczość w perspektywie 14+ - osoby niepełnosprawne w perspektywie 14+ 3. Dokumenty UE i postulaty NGO dotyczące ON: - aspekt horyzontalny - Regionalne Programy Operacyjne - PO WER – centralne polityki publiczne

3 ON INCLUSION 14-20 - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
- Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich - Grupa 12 postulatów - Podgrupa ds. osób niepełnosprawnych – ON inclusion 14-20

4 RZUT OKA NA PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA PL – UE

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cel tematyczny: 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Program Operacyjny: Inteligenty Rozwój Priorytety inwestycyjne: 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR) 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji (EFRR)

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cel tematyczny: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Program Operacyjny: Regionalne Programy Operacyjne Priorytety inwestycyjne: 8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cele tematyczne – porównanie alokacji:
3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury – 3,2% – 6,1% 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników – 6,1% – 6,3% 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – 6,0% – 8,1%

8 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Wprost wymieniana jest tylko 1 raz na 84 priorytety inwestycyjne: 9.6. zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

9 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Pośrednio i w dokumentach niższego szczebla występuje nieco częściej: PO WER: Cel 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników RPO: Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem PO PC: kwestie dostępności cyfrowej

10 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Ale to ciągle bardzo mało, biorąc pod uwagę bardzo ambitny cel postawiony w projekcie Umowy Partnerstwa PL – UE: Wzrost zatrudnienia ON z 20,8 do 27% (2020 r.) Ok. 200 tys. zatrudnionych ON

11 DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ I POSTULATY NGO DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

12 DOKUMENTY UE POPRAWIONE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PROGRAMOWANIA PIĘCIU FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI Załącznik I, p Dostępność (s. 141): "Instytucje zarządzające gwarantują, że wszystkie produkty, towary, usługi i infrastruktury, które są publicznie dostępne lub zapewniane ogółowi społeczeństwa i które są współfinansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, są dostępne dla wszystkich obywateli, łącznie z osobami niepełnosprawnymi”.

13 DOKUMENTY UE (s. 164) Warunkek ex-ante: Istnienie mechanizmu, który zapewnia skuteczne wdrożenie i stosowanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych - wdrożenie środków zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ w celu zapobiegania przeszkodom i barierom w dostępie dla osób niepełnosprawnych oraz identyfikowania i eliminowania takich przeszkód i barier, - uregulowania instytucjonalne dotyczące wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ zgodnie z art. 33 Konwencji, - plan w zakresie szkoleń i rozpowszechniania informacji wśród pracowników zaangażowanych we wdrażanie funduszy, - środki mające na celu zwiększenie potencjału administracyjnego w celu wdrożenia i stosowania Konwencji ONZ, w tym odpowiednie ustalenia dotyczące monitorowania zgodności z wymogami dotyczącymi dostępności".

14 DOKUMENTY UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dn KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności : Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier z dn Konkluzje Rady w sprawie wsparcia realizacji europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 (2011/C 300/01) z dn

15 POSTULATY NGO SKŁAD GRUPY ON INCLUSION 14-20: - Agata Gawska, FPMiINR
- Piotr Kowalski, PFON, PZG - dr Paweł Kubicki, SGH - dr Katarzyna Roszewska, UKSW - Zespół Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, Fundacja Synapsis - Aleksander Waszkielewicz, FIRR - Monika Zakrzewska, PSOUU - Przemysław Żydok, OFOP, TPG

16 POSTULATY NGO - Ponad 100 organizacji podpisało się pod postulatami
- Na bazie postulatów do MRR wystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich - Poparcie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Do MRR nasze postulaty wysłał OFOP, PFON

17 POSTULATY NGO Kwestie horyzontalne
1. Wprowadzenie do ogólnej polityki horyzontalnej kwestii dostępności pod kątem niepełnosprawności (na wzór równości płci) 2. Definiowanie niepełnosprawności zgodnie z Konwencją ONZ oraz dokumentami UE – nie ograniczanie się do orzeczenia 3. Wprowadzenie, jako obligatoryjnego elementu wszystkich programów operacyjnych, koncepcji „uniwersalnego projektowania” 4. Aby umożliwić szeroki udział osób z niepełnosprawnościami w projektach ogólnodostępnych należy też m.in. przewidzieć możliwość finansowania (np. z Pomocy Technicznej) tzw. „racjonalnych usprawnień” 5. W celu odpowiedniego monitorowania horyzontalnej zasady dostępności, należy zapewnić możliwość reprezentacji przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami w komitetach monitorujących wszystkich programów operacyjnych

18 POSTULATY NGO Komponent regionalny (Regionalne Programy Operacyjne)
1. Zapewnienie projektów / wsparcia specjalizowanego dla ON 2. Elastyczność i indywidualizacja wsparcia – brak narzuconego wachlarza działań 3. Wspieranie deinstytucjonalizacji i tworzenia środowiskowych form wsparcia 4. Indywidualizacja wskaźników rezultatu i nakładu 5. Wprowadzenie i kontrola wskaźnika "udział osób niepełnosprawnych w projektach niespecjalizowanych" 6. Wyodrębnienie projektów aktywizacji społecznej bez wskaźników zatrudnieniowych 7. Obligatoryjne szkolenie ekspertów oceniających projekty

19 POSTULATY NGO Komponent centralny (PO WER)
Priorytetu inwestycyjny w I osi priorytetowej POWER-a (ok. 1% alokacji EFS) na działania związane ze stworzeniem efektywnych modeli wsparcia osób z niepełnosprawnościami stanowiących implementację Konwencji ONZ: - operacjonalizacja modelu implementacji Konwencji ONZ (plany systemowych reform, rekomendacje do zmian ustaw, rozporządzeń, programów rządowych) - wypracowywanie rekomendacji dla działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w innych programach operacyjnych - testowanie rozwiązań innowacyjnych - efektywna i wielopoziomowa, prowadzona w oparciu o innowacyjne metody, promocja włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

20 POSTULATY NGO Konwencja = nowa filozofia = nowe polityki publiczne
Problem wyłączeń blokowych Nowoczesny, partycypacyjne metody tworzenia polityk

21 (tu można wyrazić poparcie dla postulatów)
WAŻNE ADRESY (tu można wyrazić poparcie dla postulatów)

22 Dziękuję za uwagę Przemysław Żydok


Pobierz ppt "Grupa "ON Inclusion 14-20" przy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google