Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR Patron honorowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR Patron honorowy:"— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR Patron honorowy:

2 PLAN PREZENTACJI 1. ON inclusion 14-20 – co to jest, skąd ten temat? 2. Rzut oka na projekt Umowy Partnerstwa PL – UE: - przedsiębiorczość w perspektywie 14+ - osoby niepełnosprawne w perspektywie 14+ 3. Dokumenty UE i postulaty NGO dotyczące ON: - aspekt horyzontalny - Regionalne Programy Operacyjne - PO WER – centralne polityki publiczne

3 ON INCLUSION 14-20 - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014- 2020 - Grupa 12 postulatów - Podgrupa ds. osób niepełnosprawnych – ON inclusion 14-20

4 RZUT OKA NA PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA PL – UE

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cel tematyczny: 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Program Operacyjny: Inteligenty Rozwój Priorytety inwestycyjne: 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR) 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji (EFRR)

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cel tematyczny: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Program Operacyjny: Regionalne Programy Operacyjne Priorytety inwestycyjne: 8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cele tematyczne – porównanie alokacji: 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury - 2007-2013 – 3,2% - 2014-2020 – 6,1% 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników - 2007-2013 – 6,1% - 2014-2020 – 6,3% 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - 2007-2013 – 6,0% - 2014-2020 – 8,1%

8 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Wprost wymieniana jest tylko 1 raz na 84 priorytety inwestycyjne: 9.6. zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

9 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Pośrednio i w dokumentach niższego szczebla występuje nieco częściej: PO WER: Cel 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników RPO: Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem PO PC: kwestie dostępności cyfrowej

10 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Ale to ciągle bardzo mało, biorąc pod uwagę bardzo ambitny cel postawiony w projekcie Umowy Partnerstwa PL – UE: Wzrost zatrudnienia ON z 20,8 do 27% (2020 r.) Ok. 200 tys. zatrudnionych ON

11 DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ I POSTULATY NGO DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

12 DOKUMENTY UE POPRAWIONE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PROGRAMOWANIA PIĘCIU FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 Załącznik I, p. 6.4. Dostępność (s. 141): "Instytucje zarządzające gwarantują, że wszystkie produkty, towary, usługi i infrastruktury, które są publicznie dostępne lub zapewniane ogółowi społeczeństwa i które są współfinansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, są dostępne dla wszystkich obywateli, łącznie z osobami niepełnosprawnymi.

13 DOKUMENTY UE (s. 164) Warunkek ex-ante: Istnienie mechanizmu, który zapewnia skuteczne wdrożenie i stosowanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych - wdrożenie środków zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ w celu zapobiegania przeszkodom i barierom w dostępie dla osób niepełnosprawnych oraz identyfikowania i eliminowania takich przeszkód i barier, - uregulowania instytucjonalne dotyczące wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ zgodnie z art. 33 Konwencji, - plan w zakresie szkoleń i rozpowszechniania informacji wśród pracowników zaangażowanych we wdrażanie funduszy, - środki mające na celu zwiększenie potencjału administracyjnego w celu wdrożenia i stosowania Konwencji ONZ, w tym odpowiednie ustalenia dotyczące monitorowania zgodności z wymogami dotyczącymi dostępności".

14 DOKUMENTY UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dn. 14.03.2013 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier z dn. 15.11.2010 Konkluzje Rady w sprawie wsparcia realizacji europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 (2011/C 300/01) z dn. 11.10.2011

15 POSTULATY NGO SKŁAD GRUPY ON INCLUSION 14-20: - Agata Gawska, FPMiINR - Piotr Kowalski, PFON, PZG - dr Paweł Kubicki, SGH - dr Katarzyna Roszewska, UKSW - Zespół Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, Fundacja Synapsis - Aleksander Waszkielewicz, FIRR - Monika Zakrzewska, PSOUU - Przemysław Żydok, OFOP, TPG

16 POSTULATY NGO - Ponad 100 organizacji podpisało się pod postulatami - Na bazie postulatów do MRR wystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich - Poparcie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Do MRR nasze postulaty wysłał OFOP, PFON

17 POSTULATY NGO Kwestie horyzontalne 1. Wprowadzenie do ogólnej polityki horyzontalnej kwestii dostępności pod kątem niepełnosprawności (na wzór równości płci) 2. Definiowanie niepełnosprawności zgodnie z Konwencją ONZ oraz dokumentami UE – nie ograniczanie się do orzeczenia 3. Wprowadzenie, jako obligatoryjnego elementu wszystkich programów operacyjnych, koncepcji uniwersalnego projektowania 4. Aby umożliwić szeroki udział osób z niepełnosprawnościami w projektach ogólnodostępnych należy też m.in. przewidzieć możliwość finansowania (np. z Pomocy Technicznej) tzw. racjonalnych usprawnień 5. W celu odpowiedniego monitorowania horyzontalnej zasady dostępności, należy zapewnić możliwość reprezentacji przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami w komitetach monitorujących wszystkich programów operacyjnych

18 POSTULATY NGO Komponent regionalny (Regionalne Programy Operacyjne) 1. Zapewnienie projektów / wsparcia specjalizowanego dla ON 2. Elastyczność i indywidualizacja wsparcia – brak narzuconego wachlarza działań 3. Wspieranie deinstytucjonalizacji i tworzenia środowiskowych form wsparcia 4. Indywidualizacja wskaźników rezultatu i nakładu 5. Wprowadzenie i kontrola wskaźnika "udział osób niepełnosprawnych w projektach niespecjalizowanych" 6. Wyodrębnienie projektów aktywizacji społecznej bez wskaźników zatrudnieniowych 7. Obligatoryjne szkolenie ekspertów oceniających projekty

19 POSTULATY NGO Komponent centralny (PO WER) Priorytetu inwestycyjny w I osi priorytetowej POWER-a (ok. 1% alokacji EFS) na działania związane ze stworzeniem efektywnych modeli wsparcia osób z niepełnosprawnościami stanowiących implementację Konwencji ONZ: - operacjonalizacja modelu implementacji Konwencji ONZ (plany systemowych reform, rekomendacje do zmian ustaw, rozporządzeń, programów rządowych) - wypracowywanie rekomendacji dla działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w innych programach operacyjnych - testowanie rozwiązań innowacyjnych - efektywna i wielopoziomowa, prowadzona w oparciu o innowacyjne metody, promocja włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

20 POSTULATY NGO Konwencja = nowa filozofia = nowe polityki publiczne Problem wyłączeń blokowych Nowoczesny, partycypacyjne metody tworzenia polityk

21 WAŻNE ADRESY http://nowaperspektywa.ngo.pl/ http://eu.ngo.pl/wiadomosc/856352.html (tu można wyrazić poparcie dla postulatów)

22 Dziękuję za uwagę Przemysław Żydok pzydok@tpg.org.pl www.tpg.org.pl


Pobierz ppt "Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR Patron honorowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google