Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan komunikacji PO KL - założenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan komunikacji PO KL - założenia"— Zapis prezentacji:

1 Plan komunikacji PO KL - założenia

2 Projekt Planu komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAŁOŻENIA

3 Doświadczenia obecnego okresu programowania pokazują, iż sprawny i efektywny system informacji ukierunkowany zarówno na generowanie jak największej liczby, jak najlepszych projektów oraz na informację i promocję działań (oraz ich rezultatów) współfinansowanych z EFS do szeroko pojętej opinii publicznej ma znaczący wpływ na sprawne wdrażanie programu operacyjnego.

4 Projekt Planu komunikacji PO KL:
Wstęp System komunikacji w ramach NSRO i PO KL Cele komunikacyjne Grupy docelowe odbiorców Treść komunikacji Instrumenty realizacji Planu Komunikacji Podmioty odpowiedzialne za wdrożenie Planu Ocena realizacji Planu (ewaluacja i monitoring) Budżet Rozwój kapitału ludzkiego instytucji uczestniczących w realizacji PO KL Wytyczne dot. oznaczania projektów w ramach PO KL

5 Wstęp i system komunikacji w ramach NSRO i POKL :
Projekt Planu komunikacji PO KL jest zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji NSRO oraz Projektem Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2007 – 2013 Projekt Planu komunikacji PO KL stanowi podstaw dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w Projekcie Planu jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne PO KL i EFS Projekt Planu komunikacji określa zakres odpowiedzialności i zadania instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL

6 Instytucje akceptujące
Dokumenty Instytucje akceptujące WYTYCZNE MRR W ZAKRESIE INFRMACJI I PROMOCJI NSRO Komitet Koordynujący NSRO/NSS Komisja Europejska STRATEGIA KOMUNIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH (NSRO/NSS) IP2, ROEFS, RPO PLAN KOMUNIKACJI PO KL IP -– ROCZNY PLAN INFORMACJI I PROMOCJI dla WOJEWÓDZTWA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA POKL IP -– ROCZNY PLAN INFORMACJI I PROMOCJI PRIORYTETU CENTRALNEGO PODKOMITET MONITORUJACY INSTYTUCJA KOORDYNUJĄCA NSRO KOMITET MONITORUJĄCY

7 Prace nad przyjęciem Planu komunikacji:
Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie informacji i promocji Plan Komunikacji musi być zgodny z: - Rozporządzeniem Implementacyjnym (1828/2006), - Wytycznymi MRR - Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich, która stanowi wymagany rozporządzeniem "Communication Plan”. „IK NSRO przekazuje zaakceptowaną Strategię komunikacji do KE, najpóźniej w terminie czterech miesięcy od daty przyjęcia ostatniego programu operacyjnego. (...) Do momentu zaakceptowania przez KE Strategii komunikacji instytucje zaangażowane w procesy wdrażania NSRO, PO i RPO posługują się projektem Strategii komunikacji” (Wytyczne MRR).

8 Cele komunikacyjne: Główny cel długofalowy Zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku EFS oraz wspieranie realizacji celów określonych w PO KL, służące zapewnieniu maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków. Cele ogólne i szczegółowe podniesienie świadomości społecznej w funkcji jakie spełnia EFS, upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych wparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL

9 Grupy docelowe odbiorców:
Opinia publiczna Instytucje uczestniczące w realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu i Podkomitetów Monitorujących Beneficjenci i potencjalni beneficjenci Uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów Media Decydenci oraz inni multiplikatorzy informacji, w tym lokalni i regionalni liderzy

10 Treść komunikacji: Działania komunikacyjne
Informowanie opinii publicznej Podstawowe zasady dotyczące działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie języka i przygotowywania materiałów i publikacji Podstawowe zasady dotyczące promocji i informacji przy udziale mediów Podstawowe zasady dotyczące informacji i promocji w ramach realizowanych projektów Komunikacja metodą na lepsze projekty Komunikacja służąca lepszej efektywności zarządzania programem

11 Instrumenty realizacji Planu komunikacji:
Strony www i inne elektroniczne formy komunikacji Konferencje, seminaria i imprezy masowe Szkolenia i spotkania informacyjne Publikacje drukowane i multimedialne oraz gadżety promocyjne Infolinia i punkt informacyjny Kampanie ATL Inne działania promocyjne i informacyjne Komunikacja wewnątrz programu

12 Mechanizmy koordynacji:
INIO – Informal Network of ESF Information Officers Grupa sterująca ds. informacji i promocji NSRO Informacyjna Grupa Robocza PO KL Komplementarność IP centralne - IP regionalne Regionalne Informacyjne Grupy Robocze Komplementarność PO KL - RPO

13 Ocena realizacji Planu:
Ocena skuteczności - ewaluacja Raportowanie: Beneficjenci Instytucje Pośredniczące: Instytucja Zarządzająca Podkomitety Monitorujące Instytucja Zarządzająca: Komitet Monitorujący Komisja Europejska

14 Budżet: Priorytet X PO KL – Pomoc Techniczna - kategoria interwencji 85 – informacja, promocja i ewaluacja - w kwocie 68,5 mln €. Działania realizowane w oparciu o Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych (składowa Planu Działania dla Pomocy Technicznej)

15 Rozwój kapitału ludzkiego instytucji uczestniczących w realizacji PO KL:
Cele polityki szkoleniowej Adresaci polityki szkoleniowej Założenia – zadania IP / IP2

16 Wytyczne dot. oznaczania projektów w ramach PO KL:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Plan komunikacji PO KL - założenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google