Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 RPO WK-P stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w latach 2007-2013. Realizuje zapisy dokumentów planistycznych funkcjonujących na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju województwa na lata 2007-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 (Narodowej Strategii Spójności; NSRO/NSS) w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw. Na realizację programu Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzyma z 951 003 820 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3 3 Harmonogram prac: do końca marca 2007 – ostateczne określenie i wybór instytucji zaangażowanych w realizację RPO; do końca marca 2007 - podpisanie porozumień między IZ RPO, a instytucjami pośredniczącymi I stopnia w systemie realizacji RPO; do końca czerwca 2007 – osiągnięcie pełnej funkcjonalności przez instytucje zaangażowane w realizację RPO (posiadanie określonej struktury wewnętrznej, procedur oraz stan zatrudnienia umożliwiające sprawne wykonywanie powierzonych kompetencji); do końca września 2007 - podpisanie umów między IZ RPO/instytucją pośredniczącą a instytucjami pośredniczącymi II stopnia będącymi podmiotami prywatnymi; od marca do października/listopada 2007 ­ – negocjacje RPO z Komisją Europejską; październik/listopad 2007 – przyjęcie RPO przez Komisję Europejską.

4 4 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Nr 9/49/07 z dnia 6 lutego 2007 i przekazany Ministrowi Rozwoju Regionalnego, dnia 22 lutego 2007 r. przedłożony został na Komitecie Rady Ministrów. W czasie przygotowania projektu programu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do przedłożenia na Komitet Rady Ministrów dokonywane były zmiany wynikające z uzgodnień międzyresortowych oraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako jednostką koordynującą dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Wynikiem tych prac jest projekt RPO przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 23 lutego 2007 roku który na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, tj. 27 lutego br., przeszedł pomyślnie procedurę akceptacji na szczeblu krajowym. Obecnie trwa wprowadzanie projektu RPO do systemu informatycznego SFC 2007 celem przekazania do Komisji Europejskiej, gdzie po formalnej akceptacji rozpoczną się oficjalne negocjacje programu.

5 5 Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno- gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel programu zostanie osiągnięty poprzez realizację działań w ramach następujących siedmiu Osi Priorytetowych: Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej (261,53 mln euro) – wsparcie skierowane na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, to znaczy transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (95,1 mln euro) – wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami. ochrony powietrza oraz ochrony przeciwpowodziowej. Oś Priorytetowa III Rozwój infrastruktury społecznej (123,63 mln euro) - wsparcie skierowane na rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej, w tym szkolnictwa wyższego, pozostałych poziomów kształcenia, służby zdrowia oraz infrastruktury kultury.

6 6 Oś Priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (57,06 mln euro) - wsparcie skierowane na rozwój i unowocześnienie infrastruktury mającej na celu zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej oraz stosowania technologii informatycznych w gospodarce i usługach publicznych (e-usługi). Oś Priorytetowa V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (252,02 mln euro) - wsparcie skierowane na rozwój instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie inwestycyjne przedsiębiorstw także w zakresie ich dostosowania do wymogów ochrony środowiska oraz wsparcie dla instytucji regionalnego sektora badań i rozwoju nowych technologii. Oś Priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki (47,55 mln euro) - wsparcie skierowane na rozwój i unowocześnienie infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, rozwój usług turystycznych i promocja produktów turystycznych. Oś Priorytetowa VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (85,59 mln. euro) - wsparcie skierowane na działania rewitalizacyjne na terenach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, w tym działania z zakresu mieszkalnictwa.

7 7 Podsumowanie podziału środków finansowych na lata 2007-2013 z podziałem na osie priorytetowe

8 8

9 9

10 10 Instytucja Zarządzająca RPO odpowiedzialna za przygotowanie i późniejszą realizację RPO w sposób dowolny projektują kształt RPO, wyznaczając osie priorytetowe w oparciu o kierunki rozwoju zawarte w strategii województwa. Na podstawie specyficznych potrzeb własnego regionu indywidualnie decydują o podziale środków na poszczególne osie priorytetowe. Jednakże w celu zwiększenia poziomu wsparcia celów określonych w Strategii Lizbońskiej do pułapu 60% MRR określiło następujący podział środków w ramach 16 RPO : 1.działania w sferze produkcyjnej (badania i rozwój technologiczny, w tym infrastruktura szkolnictwa wyższego wspierająca działalność naukowo-badawczą; innowacje; bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i działalność instytucji otoczenia biznesu; społeczeństwo informacyjne; odnawialne źródła energii; turystyka, w zakresie wsparcia usług świadczonych przez przedsiębiorców) – min. 40% całkowitej przyznanej alokacji, 2. infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia - max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem),

11 11 3. małe projekty infrastrukturalne (niesieciowe, niekompleksowe) – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji, 4. współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji. Dopuszcza się możliwość przekroczenia w ramach RPO limitów ustanowionych przez MRR w uzgodnieniu z MRR. W RPO WK-P ww. limity przedstawiają się następująco: 1. działania w sferze produkcyjnej – 37,75% całkowitej przyznanej alokacji; 2. infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – 8,75% całkowitej przyznanej alokacji. Pozostałe limity obecnie nie są możliwe do wykazania w programie, ale będą monitorowane podczas realizacji programu.

12 12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY ZASADY PODZIAŁU DOTACJI

13 13 Załącznik do Uchwały Nr 9/51/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2007 r. Indykatywna lista dużych projektów – nie wystąpi Indykatywny Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 - PROJEKTY KLUCZOWE Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa projektu/zakres inwestycji Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Miejsce realizacji Instytucja odpowiedzialna za realizację 123456 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1. Powiązanie terenów inwestycyjnych z krajowym układem drogowym 25,02008-2010 Województwo kujawsko-pomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski 2. Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej 46,92007-2011Bydgoszcz Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 3. Przebudowa dróg wojewódzkich oraz budowa obejść drogowych miast 40,02007 - 2010 Województwo kujawsko-pomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski

14 14 Nazwa projektu/zakres inwestycji Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Miejsce realizacji Instytucja odpowiedzialna za realizację 123456 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki 4. Zintegrowany projekt rozwoju turystycznego województwa kujawsko- pomorskiego 10,02008 - 2013 Województwo kujawsko-pomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 5. Zintegrowany projekt ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarki turystycznej Torunia jako ośrodka wiodącego w województwie 30,02008 - 2013ToruńGmina Miasto Toruń Ogółem151,9xxx

15 15 Konsultacje RPO z samorządami Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadził konsultacje dotyczące projektów zgłaszanych do RPO z samorządami od listopada 2005 roku. Wzorem poprzednich lat konsultacje te przeprowadzono też w bieżącym roku. W ich efekcie do 31 stycznia tego roku do urzędu z każdego powiatu i miast na prawach powiatu napłynęły informacje. Konsultacje i spotkania wyjazdowe prowadził również Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Krzysztof Sikora.

16 16 Samorządowcy zgłosili łącznie 1330 projektów na łączną kwotę 6412 866 679 złotych z czego 973 wskazane zostały jako priorytetowe.

17 17 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, jako jeden z trzech pierwszych programów regionalnych (obok województwa dolnośląskiego i małopolskiego), został przesłany 6 marca 2007 roku za pośrednictwem systemu SFC 2007 do Komisji Europejskiej. Projekt uznano za poprawny formalnie. Pisemne potwierdzenie zgodności formalnej programu oznacza rozpoczęcie negocjacji programu z Komisją Europejską.


Pobierz ppt "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google