Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indykatywne wykazy indywidualnych projektów kluczowych w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie PO IiŚ i PO IG Konferencja prasowa 27 sierpnia 2007 r. Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indykatywne wykazy indywidualnych projektów kluczowych w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie PO IiŚ i PO IG Konferencja prasowa 27 sierpnia 2007 r. Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Indykatywne wykazy indywidualnych projektów kluczowych w ramach NSRO w zakresie PO IiŚ i PO IG Konferencja prasowa 27 sierpnia 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych Wykazy projektów indywidualnych: dodatkowe, krajowe dokumenty do programów operacyjnych, informujące o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach PO IiŚ, PO IG, PO RPW i 16 RPO zawierają projekty indywidualne w rozumieniu w art. 28 ust. 1 pkt 1. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: ze strategicznego punktu widzenia tworzą je projekty kluczowe, czyli przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno- gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa w ramach projektów kluczowych wyróżniono projekty duże, czyli inwestycje o wartości powyżej 25 mln euro dla sektora ochrony środowiska, oraz 50 mln euro w pozostałych sektorach (zgodnie z art. 39 Rozp. 1083/2006) projekty umieszczone w wykazie będą realizowane w oparciu o Wytyczne MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych wskazanych w programach operacyjnych oraz projektów przyjętych do realizacji w trybie art. 28 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

3 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych Projekty indywidualne: narzędzie prowadzenia skoordynowanej polityki rozwoju regionalnego alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów zarezerwowanie środków w ramach budżetu programu warunkowa deklaracja realizacji projektu projekty muszą być zgodne z kryteriami wyboru projektów zatwierdzanymi przez Komitety Monitorujące dla poszczególnych programów operacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (art. 65)

4 Alokacja środków w PO IiŚ Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych Projekty podstawowe przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejności dzięki rezerwacji środków na ich pokrycie w ramach alokacji programu operacyjnego Projekty rezerwowe projekty, które mogą zostać zrealizowane poprzez włączenie do wykazu projektów podstawowych w momencie usunięcia z IPI innego projektu podstawowego

5 Wstępne wersje Indykatywnych wykazów indywidualnych projektów kluczowych zostały przyjęte przez Radę Ministrów 27 lutego 2007 r. Indykatywne wykazy projektów były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, które rozpoczęły się na początku marca 2007 r. Znaczący wpływ na ostateczny kształt wykazów miała decyzja o współorganizacji przez Polskę EURO 2012 Ostatecznego wyboru indywidualnych projektów kluczowych dla danego programu operacyjnego dokonuje Instytucja Zarządzająca. Lista wybranych projektów ogłaszana jest przez Ministra Rozwoju Regionalnego w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych

6 Informacje ogólne o wykazie projektów w ramach NSRO w zakresie PO IiŚ i PO IG Liczba i wartość projektów w ramach NSRO w zakresie PO IiŚ i PO IG Program Operacyjny Wykaz indywidualnych projektów kluczowych Liczba projektów Łączny koszt całkowity (w mln EUR) Infrastruktura i Środowisko ,10 Innowacyjna Gospodarka ,85 RAZEM ,95

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Liczba i wartość projektów ujętych w ramach PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wykaz indywidualnych projektów kluczowych Liczba projektów Łączny koszt całkowity (w mln EUR) Lista podstawowa ,08 Lista rezerwowa ,02 RAZEM ,10

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Indywidualne projekty kluczowe - środowisko Gospodarka wodno-ściekowa ObszarLiczba projektów Koszt całkowity (mln EUR) Środowisko11479,98

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Indywidualne projekty kluczowe - środowisko Gospodarka odpadami ObszarLiczba projektów Koszt całkowity (mln EUR) Środowisko11479,98

10 Indywidualne projekty kluczowe - transport Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Drogi ObszarLiczba projektów* Koszt całkowity (mln EUR) Transport ,77 * Projekty z listy podstawowej i rezerwowej

11 Indywidualne projekty kluczowe - transport Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Koleje ObszarLiczba projektów* Koszt całkowity (mln EUR) Transport ,77 * Projekty z listy podstawowej i rezerwowej

12 Indywidualne projekty kluczowe – transport Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Lotniska, porty, metro ObszarLiczba projektów* Koszt całkowity (mln EUR) Transport ,77 * Projekty z listy podstawowej i rezerwowej

13 Indywidualne projekty kluczowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ObszarLiczba projektów *Koszt całkowity (mln EUR) Energetyka ,90 Kultura10463,60 Zdrowie117,00 Szkolnictwo wyższe36623,85 * Projekty z listy podstawowej i rezerwowej

14 Liczba i wartość projektów ujętych w ramach PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wykaz indywidualnych projektów kluczowych Liczba projektów Łączny koszt całkowity (w mln EUR) Lista podstawowa ,05 Lista rezerwowa29387,80 RAZEM ,85

15 Indywidualne projekty kluczowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Kategorie projektówLiczba projektówKoszt całkowity (mln EUR) Badania i rozwój ,20 Instytucje otoczenia biznesu20942,75 Turystyka, informacja i promocja20249,00 Informatyzacja48977,9

16 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekty badawczo-rozwojowe I44 II Liczba projektów podstawowych w województwie w ramach I osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Liczba projektów * Priorytet * W ramach I osi priorytetowej realizowane są projekty B+R o zasięgu ogólnokrajowym. Na mapie wskazano siedziby instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. Liczba projektów podstawowych w województwie w ramach II osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekty badawczo-rozwojowe

17 V13 Liczba projektów * Priorytet * W ramach V osi priorytetowej realizowanych jest 11 projektów parków technologicznych oraz 2 projekty o zasięgu ogólnokrajowym, które nie zostały przyporządkowane do konkretnych województw Liczba planowanych do wsparcia parków technologicznych w województwie w ramach V osi priorytetowej Dyfuzja innowacji. Projekty z listy podstawowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Instytucje otoczenia biznesu

18 VI13 Liczba projektów podstawowych w województwie w ramach VI osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Liczba projektów * Priorytet * W ramach VI osi priorytetowej (działanie 6.3) realizowany będzie również 1 projekt o zasięgu ogólnokrajowym, który ze względu na swój ogólnokrajowy charakter nie został przyporządkowany do konkretnego województwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

19 VII32 Liczba projektó w Priorytet W ramach VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji realizowane będą 32 projekty kluczowe, które ze względu na swój ogólnokrajowy charakter nie zostały przyporządkowane do konkretnych województw. Na mapie wskazano projekty z listy podstawowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekty informatyczne

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa


Pobierz ppt "Indykatywne wykazy indywidualnych projektów kluczowych w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie PO IiŚ i PO IG Konferencja prasowa 27 sierpnia 2007 r. Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google