Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. KONFERENCJA Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Sala ……… piętro ……

2 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie czy centralnie Logika interwencji publicznej

3 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Geneza i cel badania Skąd wziąć pytania badawcze? - Ewaluacja nie korzysta z istniejących teorii/modeli, które mogłyby wspomagać planowanie polityk i programowanie instrumentów wsparcia. W wielu obszarach polityki regionalnej popełniamy nadal proste błędy. Proces uczenia się jak prowadzić efektywną i skuteczną politykę regionalną następuje bardzo powoli. Zdajemy sobie sprawę, że nasze podejście nie uwzględnia polityki a daje rekomendacje wyłącznie dla polityki regionalnej. Celem badania było dostarczenie instytucjom odpowiedzialnym za programowanie instrumentów wsparcia w ramach funduszy strukturalnych UE, wiedzy dotyczącej efektywnego podziału kompetencji pomiędzy szczeble administracji krajowej i regionalnej w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Efektem ubocznym badania jest możliwość wykorzystania ich wyników do konceptualizacji ewaluacji ex-ante w zakresie skuteczności, efektywności i trwałości planowanej interwencji.

4 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Metodologia - wstęp Nie istnieje najlepszy model, który byłby najwłaściwszym narzędziem do badania skuteczności, trwałości i efektywności instrumentów wspierania przedsiębiorczości – prezentowane przez nas podejście ma charakter kompilacyjny i korzysta ze znanych teorii. Poszczególne elementy metodologii nachodzą na siebie i wzajemnie z siebie wynikają dlatego w celu weryfikacji poprawności zastosowanych hipotez stosowaliśmy metodą falsyfikacji. Główne założenia badawcze: interwencja publiczna powinna mieć miejsce wyłącznie w przypadku występowania niedoskonałości rynku, interwencja publiczna powinna występować na tym szczeblu, na którym występuje niedoskonałość rynku; źródłem niedoskonałości rynku są: występowanie dóbr publicznych, efektów zewnętrznych, kosztów transakcyjnych, asymetrii informacji. Metody badawcze: desk research, wywiady indywidualne.

5 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Metodologia – pytania badawcze Jakie mogą być źródła niedoskonałości w poszczególnych instrumentach wsparcia? Na jakim szczeblu one występują? W jakim stopniu pozwala to odpowiedzieć na pytanie regionalnie czy centralnie?

6 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Metodologia – krok po kroku 1.Klasyfikacja instrumentów wsparcia. 2.Identyfikacja skali i rodzaju występujących źródeł niedoskonałości rynku (efekty zewnętrzne, dobro publiczne, asymetria informacji i koszty transakcyjne). 3.Analiza zidentyfikowanych niedoskonałości rynku pod kątem miejsca/przyczyn ich występowania (region / międzyregionalnie / kraj). 4.Przyporządkowanie instrumentów wsparcia do właściwych szczebli wdrażania i realizacji w oparciu o analizę miejsca/przyczyn występowania niedoskonałości rynku.

7 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Metodologia – praktyczne problemy 1.Co badamy: realizację projektów czy wdrażanie programu? 2.Badanie nie uwzględnia ograniczeń wynikających z regulacji prawnych, których zmiana jest możliwa. 3.Wielość istniejących i potencjalnych instrumentów wsparcia.

8 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Metodologia – krok po kroku Wsparcie informacyjne Profesjonalne usługi informacyjne Doradztwo specjalistyczne Szkolenia Informacyjne serwisy internetowe Porady prawnePlanowanie biznesuSzkolenia tradycyjne – ogólne Punkty pierwszego kontaktu Informacje rynkoweDoradztwo funkcjonalne Szkolenia tradycyjne – specjalistyczne Udostępnianie oficjalnych rejestrów i zbiorów Źródła finansowaniaDoradztwo proinnowacyjne E-learning i szkolenia internetowe Działania promocyjneInformacje techniczne Doradztwo o charakterze ciągłym Szkolenia zawodowe Udostępnianie infrastruktury wideo - konferencyjnej Kojarzenie partnerów Szkolenia świadomościowe

9 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Metodologia – krok po kroku Źródła finansowania zwrotnego Finansowanie bezzwrotne Infrastruktura rozwoju biznesu Inne Finansowanie typu equity Dotacje inwestycyjne InkubatoryDostarczenie infrastruktury wspólnej PożyczkiDotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia Parki przemysłoweOrganizacja targów i wystaw Kredyty, leasing Parki technologiczne i naukowo - technologiczne Organizacja misji handlowych Poręczenia Inne wspólne przedsięwzięcia promocyjne Promocja kooperacji i networkingu

10 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Duże zróżnicowanie regionalne danego rynku Efekty zewnętrzne na poziomie regionu Małe efekty klubowe Korzyści skali i zakresu możliwe już na poziomie regionu Liczne i częste transakcje Regionalny poziom funkcjonowania zapewnia pełną efektywność Twórcy informacji na poziomie regionu Homogeniczność rynków Transakcje rzadkie i angażujące specyficzne aktywa Efekty klubowe na poziomie kraju Efekty zewnętrzne na poziomie kraju Korzyści skali i zakresu dopiero na poziomie kraju

11 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Efekty zewnętrzne Efekty zewnętrzne, to korzyści dla osób trzecich niezaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu (interesariuszy), które są efektem projektu. Efekty zewnętrzne powstają wówczas, gdy określona osoba lub przedsiębiorstwo podejmuje działania, które wywierają wpływ na sytuację innych osób lub przedsiębiorstw, a nie są rekompensowane odpowiednią płatnością. Interwencja publiczna powinna być wdrażana na tym z poziomów, na którym osiągane są kluczowe efekty zewnętrzne. Najczęstsze problemy, na etapie analizy efektów zewnętrznych: Identyfikacja wszystkich efektów zewnętrznych i ich beneficjentów. Wyznaczenie sprawiedliwej nagrody lub kary dla sprawcy efektów zewnętrznych. Specyficznym rodzajem efektów zewnętrznych są efekty klubowe, które występują w sytuacji, kiedy korzystającymi z efektów zewnętrznych są z góry określone podmioty, należące do konkretnej struktury, a korzyści wynikaj z przynależności do tej struktury.

12 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Efekty zewnętrzne EFEKTY ZEWNĘTRZNE

13 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Efekty zewnętrzne Zróżnicowanie skali efektów zewnętrznych różnych rodzajów interwencji publicznej: E-usługi Park naukowo-technologiczny Instrumenty rynku pracy Portale internetowe Prace badawczo-rozwojowe Parki przemysłowe Proste doradztwo Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

14 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Dobro publiczne Wpływ czynników na rynek dóbr/usług: Dobro publiczne, to takie dobro, którego konsumpcji nie można ani wyłączyć, ani ograniczyć innym osobom (niska konkurencyjność w konsumpcji). Intensywność charakteru publicznego dobra zależy od dwóch czynników: Konkurencyjności w konsumpcji – oznacza to, że używanie danego dobra przez jedną osobę zmniejsza jego ilość dostąpną dla innych konsumentów. Możliwość wyłączenia z konsumpcji – oznacza to, że dobro można dzielić, porcjować, a przez to konsumować indywidualnie. Brak konkurencyjności w konsumpcji koszt krańcowy kolejnej jednostki dobra bliski 0 konsumpcja poniżej poziomu zapewniającego maks. efektywność. Brak możliwości wykluczania problem gapowicza niechęć sektora prywatnego do wejścia na rynek.

15 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Dobro publiczne Wpływ czynników na rynek dóbr/usług: Dobro publiczne, to takie dobro, którego konsumpcji nie można ani wyłączyć, ani ograniczyć innym osobom (niska konkurencyjność w konsumpcji). Intensywność charakteru publicznego dobra zależy od dwóch czynników: Konkurencyjności w konsumpcji – oznacza to, że używanie danego dobra przez jedną osobę zmniejsza jego ilość dostępną dla innych konsumentów. Możliwość wyłączenia z konsumpcji – oznacza to, że dobro można dzielić, porcjować, a przez to konsumować indywidualnie. Brak konkurencyjności w konsumpcji koszt krańcowy kolejnej jednostki dobra bliski 0 konsumpcja poniżej poziomu zapewniającego maks. efektywność. Brak możliwości wykluczania problem gapowicza niechęć sektora prywatnego do wejścia na rynek.

16 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Dobra publiczna a dobra prywatne Możliwość wykluczania z konsumpcji Konkurencja w konsumpcji

17 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Dobra publiczna a dobra prywatne Możliwość wykluczania z konsumpcji Konkurencja w konsumpcji Płatne serwisy www Badania podstawowe Badania przemysłowe Prace rozwojowe Latarnia morska Infrastruktura parku przemysłowego Usługi punktu konsultacyjnego Szkolenia komercyjne Infrastruktura wspólna Bezpłatne serwisy www Publikacje płatne Publikacje bezpłatne Szkolenia EFS Szkolenia sprzedażowe Dane z KRS Normy Pożyczka Kredyt Doradztwo specjalistyczne Kampanie świadomościowe

18 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Dobro publiczne – regionalnie czy centralnie Dane dobro może mieć różny charakter w zależności od uwarunkowań geograficznych. Przykładowo: Dostępność kredytów dla małych firm Specjalistyczne doradztwo Szkolenia W obszarach, w których występuje geograficzne zróżnicowanie stopnia charakteru publicznego dostarczanego dobra, wdrażanie tej interwencji powinna być realizowana na poziomie regionu.

19 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Asymetria informacji Praktyczne przykłady skutków asymetrii informacji: Niedoszacowanie przez przedsiębiorców pozytywnych efektów wynikających z korzystania z doradztwa. Duży udział projektów nie spełniających kryteriów ekonomiczno-technicznych w konkursach w ramach działania 2.3. SPO WKP. Zbyt duża skłonność do ryzyka jeśli działalność została ubezpieczona. Cena nieodpowiadająca wartości przedmiotu transakcji. Koszty funkcjonowania rejestrów i baz danych Inne Asymetria informacji występuje wtedy, kiedy jedna ze stron gry rynkowej posiada więcej informacji o swoich partnerach lub posiada dostęp do większej ilości i lepszej jakości informacji.

20 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Koszty transakcyjne Praktyczne przykłady skutków występowania kosztów transakcyjnych: Koszty pośredników Koszty własne negocjacji handlowych Koszty sądowe Inne Koszty transakcyjne to straty jakie ponosi się przy przygotowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu transakcji rynkowych. Koszty transakcyjne to również straty wynikające z oportunistycznego zachowania się stron kontraktu i niepewności co do zachowania się stron kontraktu. Niedoskonałości rynku występują wtedy, kiedy nie ma pewności co do tego jak zachowają się strony kontraktu, usługi nabywane są stosunkowo rzadko, a do ich świadczenia wymagane są aktywa (w tym kapitał ludzki) o dużym stopniu specyficzności.

21 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie punkty pierwszego kontaktu. Centralnie serwisy www dotyczące kwestii horyzontalnych, wspólnych dla wszystkich regionów bazy danych, rejestry. Wsparcie informacyjne

22 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie porady prawne, Informacje rynkowe, źródła finansowania, Informacje techniczne. Centralnie Profesjonalne usługi informacyjne

23 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie planowanie biznesu, doradztwo funkcjonalne i o charakterze ciągłym, kojarzenie partnerów. Centralnie doradztwo wysokospecjalistyczne, doradztwo proinnowacyjne. Doradztwo specjalistyczne

24 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie szkolenia tradycyjne ogólne i specjalistyczne (projekty zamknięte), szkolenia zawodowe. Centralnie szkolenia tradycyjne ogólne i specjalistyczne (projekty otwarte), e-learning, szkolenia świadomościowe. Szkolenia

25 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie pożyczki. Centralnie seed capital, poręczenia, instrumenty realizowane za pośrednictwem systemu kredytowego. Finansowanie zwrotne

26 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie pomoc regionalna na zatrudnienie, dotacje dla start-up, projekty innowacyjne zgodne z RSI Centralnie projekty innowacyjne, celowe Finansowanie bezzwrotne

27 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe. Centralnie Parki technologiczne i naukowo- technologiczne. Infrastruktura rozwoju biznesu

28 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie Doradztwo w zakresie praw własności intelektualnych Wyszukiwanie nowych technologii Centralnie Bazy danych nowych technologii, potencjału badawczego itd. Transfer technologii

29 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie Badania przemysłowe i prace rozwojowe zgodne z RSI (przy założeniu, że RSI rzeczywiście w sposób precyzyjny wskazuje obszary preferowane przez region. Dotacje dla młodych naukowców Centralnie Badania podstawowe Badania i rozwój

30 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Regionalnie Instrumenty ekonomii społecznej Promocja gospodarcza regionu Misje handlowe i udział w imprezach targowo- wystawienniczych Klastry?? Centralnie Promocja gospodarcza Polski Klastry?? Inne

31 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. Kontynuacja Optymalizacja efektywności i skuteczności poszczególnych instrumentów wsparcie – identyfikacja kryteriów wyboru Analiza przeżywalności firm powstałych w ramach 2.5. ZPORR i identyfikacja czynników sukcesu projektów. Identyfikacja luk rynkowych w obszarze usług (w tym finansowych) dla przedsiębiorstw i osób zakładających działalność gospodarczą. Efektywności, skuteczność i trwałości efektów programów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw – badanie porównawcze trzech rodzajów instrumentów: samodzielne B+R vs zakup technologii vs zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.

32 Regionalnie czy centralnie? dr Piotr Tamowicz (

33 Centralnie Regionalnie Fundusze kapitałowe VC Sieci business angels Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe ?

34 Skąd problem ? Pomorskie + Zachodniopomorskie Inicjatywa JEREMIE Jak i na co przeznaczyć wsparcie? granty czy dotacje? jakie instrumenty ?

35 Fundusze pożyczkowe & poręczeniowe 73 fundusze pożyczkowe 823 mln zł - kapitał pożyczkowy 53 fundusze poręczeniowe 486 mln zł – kapitał poręczeniowy

36 Fundusze pożyczkowe – dlaczego? Luka finansowa rynek Banki komercyjne Banki spółdzielcze SKOK-i Publiczne instrumenty inżynierii finansowej tzw. luka finansowa

37 Luka finansowa – możliwe przyczyny Niska konkurencyjność rynku długu Ograniczenia regulacyjne Asymetria informacji

38 Weryfikacja… Hipoteza 1: niska konkurencyjność rynku długu Jaka jest dynamika rozwoju ? Jaka jest struktura podmiotowa i koncentracja (C3/C5, HHI) Fizyczna dostępność placówek Zróżnicowanie oferty produktowej Baza kapitałowa (depozyty + rynek międzybankowy)

39 Weryfikacja… Hipoteza 2: ograniczenia regulacyjne Rezerwy celowe Stosowanie MSSF i MSR Bazylea II

40 Weryfikacja… Hipoteza 3: asymetria informacji 1. Statystyki kredytowe

41 Weryfikacja… Hipoteza 3: asymetria informacji 1. Statystyki kredytowe

42 Możliwość oceny ryzyka inwestycyjnego (kredytowego) R czas ryzyko Akceptowalny poziom ryzyka

43 Luka finansowa - przyczyny Niska konkurencyjność rynku długu -NIE Ograniczenia regulacyjne - NIE Asymetria informacji - TAK

44 Wnioski dla f. pożyczkowych (warunki skutecznej interwencji) Tworzyć fundusze tylko tam gdzie jest niska gęstość sieci bankowej (lokalnie!) Fundusze tylko dla MSP upośledzonych w dostępie do finansowania …

45 Wnioski dla f. poręczeniowych Kredyt – pożyczka publiczna - poręczenie Kredyt bankowy Zabezpieczenie prywatne Pożyczka publiczna Zabezpieczenie prywatne Kredyt bankowy Zabezpieczenie publiczne Efekty mnożnikowe Infrastruktura = 0

46 Wnioski dla f. pożyczkowych (warunki skutecznej interwencji) 1. Tworzyć fundusze tylko tam gdzie jest niska gęstość sieci bankowej (lokalnie!) 2. Fundusze tylko dla MSP upośledzonych w dostępie do finansowania 3. Wszędzie indziej – f. poręczeniowe !!! ( z zachowaniem war. 2 )

47 Fundusze kapitałowe Istota finansowania: Inwestycja we własność przedsięwzięcia Horyzont średnio i długoterminowy Zysk z przyrostu wartości biznesu

48 Fundusze kapitałowe Rodzaje finansowania: Venture capital Seed Start up

49 Fundusze kapitałowe Reguły działania funduszy kapitałowych Optymalizacja ryzyka portfela inwestycyjnego Optymalizacja kosztów stałych Wysoka stopa zwrotu (wysoki wskaźnik selekcji)

50 Optymalizacja portfela

51 Optymalizacja kosztów stałych Wielkość/wartość inwestycji Koszt przygotowania inwestycji

52 Konsekwencje tych 3 reguł Portfel na tyle duży aby ograniczyć ryzyko (ok. 10 inwestycji) Fundusz musi być na tyle duży aby koszty stałe nie ograniczyły rozmiarów portfela Podaż projektów biznesowych na tyle duża aby umożliwić dotarcie do najatrakcyjniejszych pomysłów

53 Przykład… Fundusz: 5m$ 10 inwestycji x 0,5m$ Stopa selekcji 1%-2% Wymagana podaż aplikacji (od przedsiębiorców) Pytanie: czy w danej lokalizacji jest wystarczająca liczba innowacyjnych biznesów? Jeśli nie, to jakie jest uzasadnienie dla podejmowania ponadprzeciętnego ryzyka?

54 wniosek… Im bardziej lokalny (mniejszy obszar działania) jest fundusz VC… …tym większe jest ryzyko porażki… …tym mocniejsze musi być uzasadnienie dla takiego (zawężonego) obszaru działania.

55 centralnie regionalnie Lokalnie upośledzone MSP nie upośledzone MSP f. pożyczkowe f. poręczeniowe f. kapitałowe Dotarcie do grupy docelowej Pozycja vis a vis banki Koncentracja kapitału poręczeniowego

56 centralnie regionalnie Lokalnie upośledzone MSP nie upośledzone MSP f. pożyczkowe f. poręczeniowe f. kapitałowe Optymalizacja portfela 3.1 POIG

57 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Konceptualizacja i operacjonalizacja badania Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

58 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Misją KSU jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. Usługi KSU: Usługi informacyjne Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Usługi finansowe: pożyczki i poręczenia Kierunki rozwoju sieci: Otwarcie na nowe usługi Modyfikacja wspieranych usług Znaczenie wsparcia o charakterze systemowym Krajowy System Usług dla MSP

59 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Co to jest wsparcie systemowe – próba definicji Odbiorca usług Stopień zaangażowania w realizację usługi Usługobiorcy Usługodawcy Akredytacja usługodawców Finansowanie świadczenia usługi – konkursy na dotacje Usługi świadczone samodzielnie przez konsultantów PARP Usługi świadczone przez wykonawców wybranych przez PARP w drodze przetargu publicznego Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla usługodawców Wsparcie finansowe usługodawców w celu zwiększenia ich potencjału Zasilanie informacją usługodawców

60 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Podaż usług dla MSP podlega stałemu monitoringowi. Jeśli okaże się, że na rynku pojawiła się znacząca podaż danego typu usług, będzie podejmowana decyzja o zaprzestaniu finansowania ich ze środków publicznych w ramach KSU. Równolegle, analizowane będzie rynek i kierunki działań rządu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości w celu definiowania usług, które nie są oferowane przez rynek, a należy je uznać za ważne z punktu widzenia realizacji określonej polityki rządu. W przypadku stwierdzenia takich luk, system instytucjonalnego wsparcia będzie wprowadzał do swej oferty nową, współfinansowaną ze środków publicznych usługę, z założeniem, że w miarę rozwoju popytu na nią, pojawi się też rynkowa podaż. W celu finansowania nowych usług, ustanowiony został tzw. fundusz dotacji na świadczenie usług pilotażowych. Po opracowaniu zakresu usługi, jej standardu, ogłoszony zostanie konkurs, w wyniku którego wybrani zostaną usługodawcy, którzy otrzymają wsparcie na ich świadczenie. Nowy model wspierania usług dla MSP

61 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Logika interwencji publicznej programowane w ramach Obserwatorium Równowaga rynkowa Cena Ilość Krótkookresowo, nowy punkt równowagi ustali się dla Ceny C1. Zwiększona liczba świadczonych usług będzie okupiona wyższą ceną. Krzywa podaży przesunie się trwale na prawo. W długim okresie, interwencja skutkować będzie, wraz ze wzrostem liczby świadczonych usług, korzyściami skali i zakresu dla usługodawców. Po stronie popytu, kolejni przedsiębiorcy uświadomią sobie zalety korzystania z usług, co w długim okresie przesunie krzywą popytu w prawo. Długookresowy efekt interwencji to przesunięcie punktu równowagi z Q1 do Q2. Zmniejszą się koszty transakcyjne i asymetria informacji ponieważ obie strony (popyt i podaż) będą wiedzieć o sobie więcej, usługodawcy wypracują kodeks etyczny, powstaną ogólnie przestrzegane standardy, pojawią się wzory umów itd. Q2Q1 C0 C1

62 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Cel projektu: dostarczenie wiedzy o tym, jakie usługi okołobiznesowe i w jakim zakresie powinny być finansowane ze środków publicznych, a także za pośrednictwem jakich instrumentów/mechanizmów. Wyniki prowadzonych prac badawczych pozwolić mają także na wyłonienie rodzajów i zakresów usług do wsparcia w ramach wyżej opisanego funduszu dotacji na świadczenie usług pilotażowych, ustanowionego w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanym z EFS w ramach PO KL, poddziałania Okres realizacji: Budżet: 1,4 mln zł Wykonawca badania: wyłoniony w przetargu publicznym Aktualnie, wykonywane są prace zmierzające do konceptualizacji i operacjonalizacji projektu Obserwatorium... W ramach tych prac prowadzone są m.in. wywiady indywidualne i moderowane dyskusje grupowe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy w celu jak najlepszego dopracowania przedmiotu i sposobu planowanych badań. Obserwatorium – podstawowe dane

63 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce Obserwatorium – główne zadania na etapie konceptualizacji i oepracjonalizacji Obserwatorium… Opracowanie metodyki identyfikacji przesłanek, które powinny decydować o systemowym wsparciu usług dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą. Metodyka powinna opierać się na założeniu, ze luka rynkowa w obszarze usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności jest konsekwencją istnienia niedoskonałości rynku usług okołobiznesowych dla przedsiębiorstw, które są skutkiem występowania niekorzystnych zjawisk typu asymetria informacji, wysokie koszty transakcyjne i inne. Metodyka powinna również uwzględniać identyfikację rodzajów przesłanek dla wsparcia bezpośredniego przedsiębiorców oraz poprzez finansowanie / dofinansowanie usług pośredników (np. instytucji otoczenia biznesu); Opracowanie wskaźników służących weryfikacji obecności ww. przesłanek, a w szczególności wskaźników luki rynkowej w obszarze usług okołobiznesowych wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce; Doprecyzowanie celów, pytań i hipotez badawczych projektu Obserwatorium …; Określenie metod pozyskiwania wskaźników (w tym sposobów doboru prób badawczych, określenie grup docelowych badania, operatów losowania).


Pobierz ppt "Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Regionalnie czy centralnie? Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google