Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Kurs walutowy w długim okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Kurs walutowy w długim okresie."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Kurs walutowy w długim okresie

2 Rynek walutowy Plan wykładu Prawo jednej ceny Teoria parytetu siły nabywczej (PPP) Model monetarny oparty na PPP Rozwinięcie teorii PPP

3 Rynek walutowy Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Przykład: Jeżeli ER=1,5 USD/GBP P GBP =30 GBP P USD =45 USD

4 Rynek walutowy Prawo jednej ceny P GBP >P USD import z USA cena spada w GB P USD = ER USD/GBP*P GB

5 Rynek walutowy Teoria parytetu siły nabywczej Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie referencyjnego koszyka dóbr

6 Rynek walutowy Teoria parytetu siły nabywczej KW wiążący dwie waluty odpowiada PPP jeśli za jednostkę jednej waluty można nabyć taki sam koszyk dóbr w kraju i za granicą

7 Rynek walutowy Teoria parytetu siły nabywczej PP walut mierzy się za pomocą realnego KW RER= NER* P n /P a NER*P n /P a =1 RER=1

8 Rynek walutowy Teoria parytetu siły nabywczej Waluta przewartościowana gdy RER>1 oznacza to: NER* P n >P a Waluta niedowartościowana gdy RER<1 oznacza to: NER* P n

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/56587/1/slides/slide_7.jpg", "name": "Rynek walutowy 130810-1165 Teoria parytetu siły nabywczej Waluta przewartościowana gdy RER>1 oznacza to: NER* P n >P a Waluta niedowartościowana gdy RER<1 oznacza to: NER* P n

1 oznacza to: NER* P n >P a Waluta niedowartościowana gdy RER<1 oznacza to: NER* P n


9 Rynek walutowy Absolutna i względna wersja teorii PPP Absolutna wersja PPP nie jest potwierdzona empirycznie RER nie równa się 1!

10 Rynek walutowy Realny kurs PLN względem EUR Źródło: R. Kelm, Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro, Bank i Kredyt 41 (2), NBP, Warszawa 2010.

11 Rynek walutowy Absolutna i względna wersja teorii PPP Względna wersja PPP: zmiany NER danej waluty są równe różnicy temp zmian cen w kraju i za granicą (NER t -NER t-1 )/NER t-1 =Π nt -Π at

12 Rynek walutowy Różnice w poziomie inflacji Zgodnie z teorią PPP zmiany NER wynikają z różnych poziomów inflacji Π n =3% Π a =1% waluta krajowa powinna się zdeprecjonować o 2% p.a. NER t /NER t-1 =101/103=98%

13 Rynek walutowy Empiryczna weryfikacja teorii PPP Empiryczne poparcie jedynie w długim okresie PPP RER często używane do porównań stanu dobrobytu w krajach Problem- struktura konsumpcji Zależność od konstrukcji referencyjnego koszyka dóbr – istnieje wiele RER PPP

14 Rynek walutowy Model monetarny oparty na PPP Założenie: NER= Pn/Pa więc PPP spełnione P n =M n /L(i n, Y n ) P a = M a /L(i a, Y a ) W długim okresie NER jest wyznaczane przez względną podaż pieniądza i względny popyt na pieniądz w kraju i za granicą

15 Rynek walutowy Model monetarny oparty na PPP Wzrost podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja waluty Wzrost stóp procentowych spadek popytu na pieniądz przy stałej podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja waluty Wzrost produkcji wzrost popytu na pieniądz spadek cen aprecjacja waluty

16 Rynek walutowy Model monetarny oparty na PPP Sprzeczne wnioski?? Wpływ stóp procentowych na zmiany KW jest zależny od powodu zmian stóp procentowych!

17 Rynek walutowy Model monetarny oparty na PPP Stały wzrost podaży pieniądza uporczywa inflacja Parytet stóp procentowych i PPP Jeśli ludzie oczekują spełnienia teorii PPP, różnica stóp procentowych miedzy dwoma krajami jest równa różnicy między oczekiwanymi poziomami inflacji w tych dwóch krajach

18 Rynek walutowy Model monetarny oparty na PPP Π e =(P e -P)/P (NER e -NER)/ NER= Π en - Π ea i n = i a + (NER e -NER)/NER i n - i a = Π en - Π ea

19 Rynek walutowy Efekt Fishera i n - i a = Π en - Π ea Wzrost oczekiwanej inflacji w danym kraju powoduje w długim okresie identyczny wzrost stóp procentowych papierów wartościowych denominowanych w walucie tego kraju

20 Rynek walutowy Efekt Fishera Efekt działa tylko w długim okresie Wyjaśnia on paradoks zależności pomiędzy zmianami KW a stóp procentowych W krótkim okresie- sztywność cen

21 Rynek walutowy Empiryczna weryfikacja względnej wersji PPP Źródło: R. Kelm, Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro, Bank i Kredyt 41 (2), NBP, Warszawa 2010.

22 Rynek walutowy Czynniki zaburzające teorię PPP Bariery w handlu Dobra niehandlowe Struktury rynkowe zaburzające konkurencję Różnice w strukturach konsumpcji i cenach Efekt Ballassy-Samuelsona

23 Rynek walutowy Bariery w handlu Koszty transportu Polityka handlowa Ograniczenia przepływu kapitału

24 Rynek walutowy Dobra niehandlowe Usługi Brak międzynarodowego powiązania cen Duży udział dóbr niehandlowych w PKB

25 Rynek walutowy Big Mac index

26 Rynek walutowy Struktury rynkowe Segmentacja rynku Dyskryminacja cenowa Ceny dumpingowe

27 Rynek walutowy Różnice w strukturach konsumpcji Różne sposoby mierzenia inflacji Przewaga dóbr krajowych w strukturze konsumpcji Różnice w strukturze konsumpcji wpływają na KW PPP

28 Rynek walutowy Efekt Balassy-Samuelsona Kraje cechujące się szybszym wzrostem wydajności pracy cechują się wyższym poziomem cen niż kraje o niższym wzroście wydajności pracy Różnice w wzroście wydajności w sektorze dóbr handlowych i niehandlowych Wzrost wydajności wzrost płac w obu sektorach

29 Rynek walutowy Efekt Balassy-Samuelsona Wyższa inflacja w sektorze dóbr niehandlowych Efekt- kraje o wyższym wzroście wydajności wyższy poziom cen RER >1 Zwłaszcza- gospodarki doganiające

30 Rynek walutowy Rozwinięcie teorii PPP RER jako czynnik wpływający na NER- przyczynowość Długookresowa równowaga na rynku walutowym Różnice w długoterminowych stopach procentowych między krajami

31 Rynek walutowy Zmiany realnego kursu walutowego deprecjacja RER aprecjacja RER Przykład: NER USD spada z 0,7 do 0,6 EUR/USD Π EUR = 105 i Π USD =130 Oznacza to aprecjację USD RER RER t /RER t-1 = (NER t /NER t-1 )* Π n/ Π a =(0,6/0,7)*(130/105)= 1,06

32 Rynek walutowy Długookresowa równowaga na rynku walutowym NER=RER*(P n /P a ) Przy danym RER NER jest wyznaczane poprzez popyt na pieniądz i jego podaż Przy danym popycie na pieniądz i jego podaży NER jest wyznaczane przez RER

33 Rynek walutowy Długookresowa równowaga na rynku walutowym Zmiany względnej podaży pieniądza Zmiany w względnym wzroście podaży pieniądza Zmiany względnego popytu na produkty Zmiany względnej podaży produktów

34 Rynek walutowy Długookresowa równowaga na rynku walutowym Jeśli szoki mają charakter monetarny RER w długim okresie spełnia warunki PPP!!! Szoki monetarne wpływają na siłę nabywczą która zmienia KW Jeśli szoki dotyczą realnej sfery gospodarki RER nie spełnia warunków PPP

35 Rynek walutowy Różnice w długoterminowych stopach procentowych Różnice w stopach procentowych zależą nie tylko od oczekiwań inflacyjnych ale również od oczekiwanego RER i n -i a = (NER e -NER)/NER +(Π en - Π ea ) Różnica w stopach procentowych jest równa oczekiwanej realnej deprecjacji KW i oczekiwanych różnic w poziomach inflacji

36 Rynek walutowy Parytet realnych stóp procentowych Oczekiwane zmiany RER są równe oczekiwanym zmianom realnych stóp procentowych ri ne -ri ae =(RER e -RER)/RER

37 Rynek walutowy Podsumowanie Absolutna wersja teorii PPP nie jest potwierdzona empirycznie NER*P n /P a =1 RER=1 Względna wersja teorii PPP (NER t -NER t-1 )/NER t-1 =Π nt -Π at Empiryczne poparcie jedynie w długim okresie

38 Rynek walutowy Podsumowanie Model monetarny oparty na PPP Efekt Fishera i n - i a = Π en - Π ea Czynniki zaburzające teorię PPP Rozwinięcie teorii PPP

39 Rynek walutowy Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009 R. Kelm, Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro, Bank i Kredyt 41 (2), NBP, Warszawa 2010 M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40 (1), NBP, Warszawa R. Clarida, J. Gali, Sources of real exchange rate fluctuations: how importanta are nominal shocks?, NBER Working Paper, M. Wagner, J. Hlouskova, Whats really the story with this Balassa-Samuelson Effect in the CEECs?, Diskussionschriften, Universität Bern, 2004


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Kurs walutowy w długim okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google