Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW

2 Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Modele kursu równowagi oparte na PPP KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału KW równowagi oparty na efekcie B-S Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Kurs równowagi fundamentalnej Model NATREX

3 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi- definicje KW= KWR + niedopasowanie KW KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych Niedopasowanie- czynniki stochastyczne

4 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi- definicje KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki Kwestia definicji fundamentów

5 Rynek walutowy 130810-1165 Czynniki KW równowagi KWR rynkowy- czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku walutowym KWR krótkookresowy- z pominięciem czynników spekulacyjnych KWR średniookresowy- z pominięciem wahań cyklicznych i sezonowych KWR długookresowy- jedynie czynniki o charakterze zasobowym

6 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na PPP Najbardziej rozpowszechniona koncepcja KWR ER=Pn/Pa Testy przydatności PPP do określania KRW w długim okresie

7 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na PPP Testy pierwszego rodzaju NER t =ά 0 + ά 1 (P n t -P a t )+ε H0: ά 1 =1 Testy drugiego rodzaju: RER t =(NER t +P a t -P n t ) ~I(0) RER t = ά 0 + ά 1 RER t-1 + ε H0: ά 1 <1 Testy trzeciego rodzaju: NER t + ά 1 P n t + ά 2 P a t =ε ~I(0)

8 Rynek walutowy 130810-1165 Empiryczna weryfikacja przydatności metody PPP Długi okres Brak założeń symetrii i proporcjonalności Waluta referencyjna inna niż USD Wysoka inflacja lub deflacja

9 Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie KW PLN na podstawie PPP Przykład estymacji: Wyniki badania Bęza- Bojanowska, Kelm (2005) Test trzeciego rodzaju: EUR/ PLN Deflator IPI Wektor kointegrujący ER t =1,37+1,87p t PL -1,83p t EUR Potwierdzenie względnej wersji teorii

10 Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie KW PLN na podstawie PPP Weryfikacja przydatności metody dokonana również przez: Przystupa (2003) Rawdanowicz (2004) Rubaszek (2005)

11 Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie KW na podstawie PPP Konieczność spełnienia teorii PPP ograniczone zastosowanie dla niektórych gospodarek Możliwość aplikacji wersji względnej Przejrzysty i względnie prosty do estymacji model

12 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału Model CHEER (capital enhanced equilibrium exchange rate) Parytet stóp procentowych- krótki okres i n = i a + (NER e -NER)/NER PPP- długi okres

13 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału W długim okresie KW kształtuje się zgodnie z PPP a w krótkim może się odchylać od tego poziomu z uwagi na dysparytet stóp procentowych

14 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału NER e t+1 -NER t =RER e t+1 -RER t + Π ne t+1 - Π ae t+1 ri ne -ri ae =(RER e -RER)/RER RER t -RER PPP = - Σ (r n t+k -r a t+k )

15 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału Metoda przydatna dla szacowania KW w krajach rozwiniętych Konieczność spełnienia PPP w długim okresie Rzadko stosowany do modelowania KW PLN

16 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału Przykładowa estymacja : RER t = ά 0 + ά 1 (r n t -r a t )+ε ά 0 - poziom PPP ά 1 - średni czas trwania dysparytetu stóp procentowych

17 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału Bęza-Bojanowska, Kelm 2005 Rubaszek 2005 RER objaśniany defilowanym wskaźnikiem cen przemysłu przetwórczego i dysparytetem stóp procentowych pomiędzy EUR i PLN

18 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na efekcie B-S RKW- iloczyn relatywnej produktywności pomiędzy krajami i sektorami (handlowym i niehandlowym) oraz względnego wynagrodzenia produktywności pracy w sektorze dóbr handlowych

19 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na efekcie B-S Przykładowa estymacja: RER t = ά 0 + ά 1 Δ(NER t +w t a -w t n +lp t nT -lp t aT )+ ά 2 Δ (lp t aT- lp t aN) +ά 3 Δ (lp t nT - lp t nN )+ε

20 Rynek walutowy 130810-1165 KW równowagi oparty na efekcie B-S Korzystna metoda modelowania KW gospodarek doganiających Problem założenia prawdziwości PPP dla dóbr handlowych Transmisja wewnętrzna i zewnętrzna

21 Rynek walutowy 130810-1165 Analiza KW PLN w oparciu o B-S Brak konsensusu odnośnie do występowania efektu B-S Egert (2003), Błaszkiewicz (2004), Chmielewski (2003), Rubaszek (2005) Aprecjacja PLN może tylko częściowo wynikać z efektu BS

22 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej BEER- behavioural equilibrium exchange rate Uzupełnienie parytetu stóp procentowych o premię za ryzyko ri ne -ri ae - δ t =(RER e -RER)/RER

23 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Bieżąca wartość KW jest równa oczekiwanej wartości realnego KW w długim okresie pomniejszonej o skumulowany dysparytet realnych stóp procentowych uwzględniający wycenę przyszłego kształtowania się premii za ryzyko

24 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Oczekiwania uczestników rynku Kanał BP- poprawa CA lub FA przyczyniają się do aprecjacji RKW Czynniki BEER: Udział aktywów zagranicznych w PKB Poprawa terms of trade Efekt B-S

25 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Premia za ryzyko Wiarygodność polityki fiskalnej Różnica w wysokości długu publicznego/ PKB między krajami

26 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Przykładowa estymacja: Clark i McDonald (1998) RER t ~ (BP t, TOT t, TNT t, GD n t -GD a t, r n t -r a t )

27 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Łatwa estymacja Koncepcja krótkookresowa Kwestia definicji równowagi behawioralnej Czynniki to bieżące wielkości fundamentalne Czynniki cykliczne Często wykorzystywane do modelowania PLN Np. Rawdanowicz 2002, Rubaszek 2004

28 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi fundamentalnej Wiele modeli równowagi fundamentalnej Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna Modele równowagi ogólnej Modele równowagi cząstkowej

29 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi fundamentalnej Szerokie zastosowanie w międzynarodowej współpracy gospodarczej Przykład: parytety centralne w systemie z BW, parytety centralne w ramach ERM

30 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi fundamentalnej Przykład estymacji: RER zapewniający równowagę wewnętrzną i zewnetrzną RER ~D n FEER okreslony przez IE ~(D n, RER IE (Dn)) EE~(D n, RER EE (Dn))

31 Rynek walutowy 130810-1165 Kurs równowagi fundamentalnej Kwestia założeń u podstaw modelu Luka popytowa Optymalne saldo CA

32 Rynek walutowy 130810-1165 FEER dla PLN względem EUR Przykładowa estymacja: Rubaszek 2005 Skala nierównowagi wewnętrznej- luka popytowa Równowaga zewnętrzna- kryterium wypłacalności

33 Rynek walutowy 130810-1165 Model FEER dla PLN względem EUR Źródło: M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009

34 Rynek walutowy 130810-1165 Model FEER dla PLN względem EUR Źródło: M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009.

35 Rynek walutowy 130810-1165 Modele FEER Precyzyjna definicja równowagi Pracochłonna estymacja Metoda normatywna Ograniczone możliwości analizy dynamiki na podstawie FEER

36 Rynek walutowy 130810-1165 Model NATREX NATREX- natural real exchange rate Założenie: brak czynników o charakterze spekulacyjnym Pełne zatrudnienie KWR w średnim oraz długim okresie

37 Rynek walutowy 130810-1165 Model NATREX Natural real exchange rate I n /Y n n ~ (Δά n, K n /Y n, r n, RER) C n /Y n ~ (K n /Y n, NFA n /Y n, r n, Z n ) NX n /Y n ~ (RER, C n /Y n, C a /Y a ) Parytet stóp procentowych

38 Rynek walutowy 130810-1165 Przykład estymacji Stein (1999) USD względem KW G7 RER t =ά 0 +ά1a n t +ά 2 a a t + ά 3 z n t + ά4 z a t +ε Detken i Martinez (2001)- NATREX dla EUR Rubaszek 2005 - PLN

39 Rynek walutowy 130810-1165 Model NATREX Zarówno równowaga w sensie strumieniowym i zasobowym Mniej normatywny niż FEER Perspektywa długo i średniookresowa

40 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Definicja KWR Modele KWR oparte na teoriach ekonomicznych- konieczność spełnienia założeń Przeważnie koncepcje długookresowe

41 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Zalety i wady poszczególnych modeli Wybór modelu zależny od cech gospodarki oraz od celu estymacji Modelowanie bieżących wartości a modelowanie dynamiki

42 Rynek walutowy 130810-1165 Literatura J. Bęza-Bojanowska, R. Kelm, Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złotego, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa, 2005 T. Chmielewski, Od kursu płynnego do unii monetranej. Znaczenie efektu Ballassy Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia, NBP, Warszawa 2003. R. Driver, P. Westaway, Concepts of equilibrium exchange rates, Working Paper, Bank of England, London 2004, R. Macdonald, Concepts to calculate equilibrium exchange rates, Discussion Paper 3/2000, Deutsche Bank, Frankfurt am Main, 2000. Ł. Rawdanowicz, Panel Estimations of PPP and Relative Price Models for CEECs: Lessons for Real Exchange Rate Modelling, Working Papers CASE, Warszawa, 2004. M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, CH Beck, Warszawa 2009, M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009, M. Rubaszek, Model równowagi bilansu płatniczego. Zastosowanie wobec kursu złotego, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2003.


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google