Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku

2 Rynek walutowy Plan wykładu Omówienie wyników egzaminu Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym- studia przypadku

3 Rynek walutowy Techniki osłony bilansu Funds adjustment- wyrównanie niedopasowania dewizowych kapitałów własnych i obcych za pomocą operacji kredytowych Forward contracts- walutowe instrumenty pochodne Money market hedge- transakcje zabezpieczające na rynku pieniężnym Leads and lags – przyśpieszanie lub opóźnianie terminów rozliczeń płatności

4 Rynek walutowy Bilans otwarcia przed dewaluacją złotego Bilans zamknięcia przed konwersją Aktywa Gotówka200 Należności400 Zapasy300 Srodki trwałe500 Aktywa całkowite1400 Aktywa narażone1400 Pasywa Zobowiązania bieżące180 Kredyty długoterminowe320 Kapitał akcyjny900 Pasywa całkowite1400 Pasywa narażone na ryzyko kursowe 500 Aktywa netto narazone na ryzyko kursowe 900

5 Rynek walutowy Funds adjustments Pomiar ryzyka konwersji poprzez ustalenie wielkości aktywów i pasywów narażonych na ryzyko kursowe Różnica pomiędzy aktywami i pasywami denominowanymi w walucie lokalnej filii zagranicznej

6 Rynek walutowy Funds adjustments Kalkulacja zysków/strat kursowych SRK t =1/SKW 0 (AWK 0 -PWK 0 )SKW 0 - SKW t /SKW 0

7 Rynek walutowy Funds adjustments Założenia: Polska filia brytyjskiej spółki s 0= 5,0 PLN/GBP s 1= 6,5 PLN/GBP

8 Rynek walutowy Funds adjustments SRKt=1/5 GBP/PLN ( PLN PLN) *5 PLN-6,5 PLN/6,5 PLN= GBP

9 Rynek walutowy Funds adjustments Osłona bilansu 1.filia zaciąga pożyczkę 900 tys. PLN podniesienie wartości aktywów i zobowiązań bieżących w walucie lokalnej (PLN) 2.Wymiana pożyczonej kwoty na GBP lub transfer PLN do firmy macierzystej jako realizacja zobowiązań kontraktowych

10 Rynek walutowy Walutowe transakcje terminowe Transakcje na rynku terminowym Sprzedaż narażonych należności bieżących na rynku terminowym Odkup na rynku kasowym w późniejszym terminie

11 Rynek walutowy Walutowe transakcje terminowe Określenie wymaganej wartości sprzedaży waluty lokalnej W= E(strata kursowa)/ FKW PLN- E(SKW PLN)

12 Rynek walutowy Walutowe transakcje terminowe Założenia: Prognoza SKW t 1PLN=0,18 GBP SKW 0 =0,15

13 Rynek walutowy Walutowe transakcje terminowe Wartośc sprzedaży na rynku terminowym W= GBP/0,18 GBP/PLN-0,15 GBP/PLN= PLN

14 Rynek walutowy Walutowe transakcje terminowe Sprzedaż kontraktu walutowego PLN *0,18 GBP = GBP Koszt likwidacji kontraktu PLN *0,15 GBP= Dochód z transakcji terminowej: GBP

15 Rynek walutowy Walutowe transakcje terminowe Kwestia trafności prognozy Kwestia opodatkowania zwiększenie wymaganej wartości transakcji terminowej

16 Rynek walutowy Money market hedge Założenie: Rynkowa stopa dla pożyczek w Polsce 15% Rynkowa stopa dla pożyczek w Wielkiej Brytanii 10% Prognoza zmiany kursu spot z 0,2 na 0,15 GBP/PLN

17 Rynek walutowy Money market hedge Zaciągnięcie pożyczki PLN przy i=15% wymagana spłata PLN Wymiana PLN na GBP po kursie spot *0,20 = GBP Inwestycja GBP 1800 *0,1= GBP Spłata pożyczki *0,15= GBP Wynik transakcji: =42800 GBP

18 Rynek walutowy Money market hedge Całkowite zabezpieczenie aktywów przed ryzykiem kursowym Pokrycie zagrożonych aktywów netto przez zaciągnięcie pożyczki w PLN, narażonej na spadek wartości Transakcja na rynku pieniężnym- wynik zależny od trafności prognozy

19 Rynek walutowy Literatura E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google