Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

2 Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym

3 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie koncepcji zamknięcia otwartej pozycji bilansowej w walucie obcej

4 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Stan równowagi między wartością aktywów i pasywów w walucie obcej Transakcje zabezpieczające Kompensowanie spodziewanych niedoborów w bilansie

5 Rynek walutowy 130810-1165 Otwarta pozycja walutowa Różnica między wartością całkowitych aktywów i pasywów w walucie obcej Zmniejszanie pozycji walutowej składników majątkowych poprzez transakcje finansowe

6 Rynek walutowy 130810-1165 Otwarta pozycja walutowa Aktywa pieniężne (płynne) + Aktywa rzeczowe (trwałe) = Zobowiązania pieniężne + Kapitał Własny

7 Rynek walutowy 130810-1165 Transakcje zabezpieczające Eliminacja wpływu ryzyka konwersji na pozycje bilansu Utrzymanie księgowej wartości aktywów netto w walucie sprawozdania finansowego na niezmienionym poziomie

8 Rynek walutowy 130810-1165 Strategia osłony bilansu Monitorowanie różnic przeliczeniowych w pozycjach dewizowych Pomiar ryzyka konwersji ocena wpływu zmian KW na główne pozycje bilansu: Aktywa bieżące Zobowiązania i kapitał własny

9 Rynek walutowy 130810-1165 Pozycja długa Wierzyciel pieniężny Aktywa pieniężne > zobowiązania pieniężne Ujemna pozycja w aktywach rzeczowych

10 Rynek walutowy 130810-1165 Pozycja długa Wpływy w walutach zagranicznych > zobowiązania w walutach zagranicznych Firma narażona na spadek wartości dewizowych składników aktywów bieżących netto

11 Rynek walutowy 130810-1165 Pozycja krótka Dłużnik pieniężny Aktywa pieniężne < zobowiązania pieniężne Dodatnia pozycja w aktywach rzeczowych

12 Rynek walutowy 130810-1165 Pozycja krótka Wpływy w walutach zagranicznych < zobowiązania w walutach zagranicznych Firma narażona na ryzyko wzrostu wartości dewizowych składników zobowiązań bieżących

13 Rynek walutowy 130810-1165 Strategia osłony bilansu Konieczność zamknięcia otwartej pozycji Usunięcie currency mismatch Przywrócenie stanu równowagi między sumą wartości aktywów i pasywów w walucie sprawozdania finansowego

14 Rynek walutowy 130810-1165 Strategia osłony bilansu Źródło: E. Najlepszy, op.cit. s.167 Wartości pieniężne Aktywa po konwersji Zobowiązania po konwersji W walutach silnych (aprecjacja)WzrostSpadek W walutach słabych (deprecjacja)SpadekWzrost

15 Rynek walutowy 130810-1165 Strategia osłony bilansu Osłona aktywów walutowych zwiększenie udziału aktywów denominowanych w silnych walutach oraz zmniejszanie udziału aktywów w słabych walutach Osłona pasywów zmniejszenie zobowiązań w walutach silnych oraz zwiększenie wartości zobowiązań w walutach słabych

16 Rynek walutowy 130810-1165 Technika osłony otwartej pozycji walutowej w bilansie firmy Szeroki wachlarz technik Koszty vs. efekty poszczególnych technik Analiza efektywności

17 Rynek walutowy 130810-1165 Techniki osłony bilansu Funds adjustment- wyrównanie niedopasowania dewizowych kapitałów własnych i obcych za pomocą operacji kredytowych Forward contracts- walutowe instrumenty pochodne Money market hedge- transakcje zabezpieczające na rynku pieniężnym Leads and lags – przyśpieszanie lub opóźnianie terminów rozliczeń płatności

18 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustment Redukcja pozycji długiej w aktywach bez równoczesnego obniżenia wartości zobowiązań Zamiana wartości należności bieżących w walucie słabej na środki pieniężne w walucie silnej

19 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustment Działanie na dewizowych zobowiązaniach Dwa etapy: Kredyt w walucie krajowej Wykorzystanie pożyczki na zwiększenie aktywów rzeczowych

20 Rynek walutowy 130810-1165 Forward contracts Sprzedaż narażonych na ryzyko kursowe należności na rynku terminowym Odkup na rynku kasowym

21 Rynek walutowy 130810-1165 Forward contracts Wartość sprzedaży waluty lokalnej w kontrakcie terminowym = przewidywana strata kursowa w walucie sprawozdania / kurs terminowy waluty lokalnej - oczekiwany kurs kasowy waluty lokalnej

22 Rynek walutowy 130810-1165 Forward contracts Trafność prognozy Kwestia wliczenia opodatkowania wpływ na możliwość zamknięcia pozycji Hedging a spekulacja

23 Rynek walutowy 130810-1165 Money market hedge Pożyczka w walucie lokalnej Wymiana na walutę zagraniczną Natychmiastowa inwestycja na zagranicznym rynku kapitałowym

24 Rynek walutowy 130810-1165 Money market hedge Likwidacja inwestycji uzyskane środki w walucie zagranicznej wymienione na walutę lokalną spłata pożyczki Termin spłaty pożyczki = termin spłaty inwestycji zagranicznej Wartość pożyczki = przewidywana strata w bilansie

25 Rynek walutowy 130810-1165 Leads and lags Manipulowanie terminami płatności Kontrola niedopasowania walutowego Likwidacja niekorzystnych przesunięć w wewnętrznej strukturze bilansu

26 Rynek walutowy 130810-1165 Leads and lags Realność manewru- regulacje prawne Skutki dla firm uczestniczących w transakcji pogorszenie pozycji majątkowej Często stosowane w spółkach powiązanych kapitałowo Możliwość koordynacji działalności operacyjnej, marketingowej i finansowej oraz konsolidacji sprawozdań

27 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Jednoczesne zawarcie dwóch transakcji Pokrycie strat powstałych w wyniku pierwotnej transakcji Eliminacja ryzyka- zajęcie odwrotnej pozycji walutowej

28 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Regulacja należności- pozycja długa zabezpieczenie poprzez ich sprzedaż- pozycja krótka Spłata zobowiązań- pozycja krótka zakup waluty zagranicznej- pozycja długa Kompensacja potencjalnych strat przez potencjalne zyski z przeciwstawnych transakcji

29 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Fakturowanie transakcji zagranicznych w walucie krajowej Warunek- silna pozycja przetargowa i rynkowa względem kontrahenta Ograniczenia dewizowe- problem

30 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie technik finansowania handlu zagranicznego Przeniesienie ryzyka na instytucje kredytujące Warunek- dobrze rozwinięty rynek usług finansowania handlu Brak możliwości eliminacji ryzyka w długim okresie

31 Rynek walutowy 130810-1165 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Wewnętrzne techniki osłony- eliminacja ryzyka kursowego, nie służy do kreowania zysków nadzwyczajnych Techniki zewnętrzne- osłona otwartych pozycji walutowych, możliwość arbitrażu i spekulacji

32 Rynek walutowy 130810-1165 Wybór metody osłony Udział firmy w obrotach zagranicznych Efektywność rynku walutowego Elastyczność operacji gospodarczych Kwalifikacje menedżerów w zarządzaniu finansami

33 Rynek walutowy 130810-1165 Techniki osłony Kontrakty terminowe forward Swapy walutowe Opcje walutowe Operacje na rynku pieniężnym Exposure netting (kompensowanie ryzyka) Risk shifting Risk sharing

34 Rynek walutowy 130810-1165 Swapy walutowe Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą po kursie spot przy jednoczesnym zawarciu transakcji odwrotnej po kursie forward w określonym czasie w przyszłości Zakład o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: firma chcąca zainwestować USD w papiery wartościowe denominowane w EUR potrzebująca USD ponownie za 3 miesiące

35 Rynek walutowy 130810-1165 Kontrakty walutowe futures Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą w określonym czasie w przyszłości po określonym kursie Zakład o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: Arbitrażysci spodziewający się znacznej zmienności kursu spot

36 Rynek walutowy 130810-1165 Opcje walutowe Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty po określonym kursie Wykupienie ubezpieczenia przeciw zmianom kursu Opcje put i call Wystawca opcji jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty jeżeli właściciel opcji chce zrealizować swoje prawo

37 Rynek walutowy 130810-1165 Opcje walutowe Przykład: Otrzymanie płatności w walucie obcej w nieokreślonym czasie przyszłości- opcja put Dokonanie płatności w walucie obcej nieokreślonym czasie przyszłości- opcja call Banki komercyjne oraz instytucje zarządzające dużymi inwestycjami za granicą

38 Rynek walutowy 130810-1165 Operacje na rynku pieniężnym Zawarcie terminowego kontraktu pożyczkowego Kontrakt terminowy- umowa kredytowa Spłata kredytu z działalności operacyjnej- ryzyko pokryte Spłata kredytu z z funduszy nabytych na kasowym rynku walutowym- ryyzko niepokryte

39 Rynek walutowy 130810-1165 Exposure netting Kompensata ryzyka kursowego Wiązanie otwartych pozycji w dwóch walutach

40 Rynek walutowy 130810-1165 Exposure netting Długa pozycja- zajęcie pozycji krótkiej w terminie wykonania obu transakcji Dodatnia korelacja KW obu walut osłona krótkiej pozycji Ujemna korelacja KW obu walut osłona krótkiej lub długiej pozycji

41 Rynek walutowy 130810-1165 Exposure netting Popularne w międzynarodowych firmach Reinvoicing centre – rozliczanie kosztów i dochodów w różnych walutach Zarządzanie przepływami pieniężnymi Możliwość stosowania leads and lags

42 Rynek walutowy 130810-1165 Risk shifting Fakturowanie transakcji w walucie narodowej Odwrócenie ryzyka kursowego = przeniesienie na kontrahenta Realne możliwości stosowania risk shifting???

43 Rynek walutowy 130810-1165 Risk sharing Podział ryzyka pomiędzy kontrahentów Klauzula korekty kursowej w umowie handlowej Bazowa wartość kontraktu oraz strefa neutralna

44 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie koncepcji zamknięcia otwartej pozycji bilansowej w walucie obcej Instrumenty

45 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Jednoczesne zawarcie dwóch przeciwstawnych transakcji Instrumenty

46 Rynek walutowy 130810-1165 Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google