Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

2 Rynek walutowy Plan wykładu Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym

3 Rynek walutowy Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie koncepcji zamknięcia otwartej pozycji bilansowej w walucie obcej

4 Rynek walutowy Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Stan równowagi między wartością aktywów i pasywów w walucie obcej Transakcje zabezpieczające Kompensowanie spodziewanych niedoborów w bilansie

5 Rynek walutowy Otwarta pozycja walutowa Różnica między wartością całkowitych aktywów i pasywów w walucie obcej Zmniejszanie pozycji walutowej składników majątkowych poprzez transakcje finansowe

6 Rynek walutowy Otwarta pozycja walutowa Aktywa pieniężne (płynne) + Aktywa rzeczowe (trwałe) = Zobowiązania pieniężne + Kapitał Własny

7 Rynek walutowy Transakcje zabezpieczające Eliminacja wpływu ryzyka konwersji na pozycje bilansu Utrzymanie księgowej wartości aktywów netto w walucie sprawozdania finansowego na niezmienionym poziomie

8 Rynek walutowy Strategia osłony bilansu Monitorowanie różnic przeliczeniowych w pozycjach dewizowych Pomiar ryzyka konwersji ocena wpływu zmian KW na główne pozycje bilansu: Aktywa bieżące Zobowiązania i kapitał własny

9 Rynek walutowy Pozycja długa Wierzyciel pieniężny Aktywa pieniężne > zobowiązania pieniężne Ujemna pozycja w aktywach rzeczowych

10 Rynek walutowy Pozycja długa Wpływy w walutach zagranicznych > zobowiązania w walutach zagranicznych Firma narażona na spadek wartości dewizowych składników aktywów bieżących netto

11 Rynek walutowy Pozycja krótka Dłużnik pieniężny Aktywa pieniężne < zobowiązania pieniężne Dodatnia pozycja w aktywach rzeczowych

12 Rynek walutowy Pozycja krótka Wpływy w walutach zagranicznych < zobowiązania w walutach zagranicznych Firma narażona na ryzyko wzrostu wartości dewizowych składników zobowiązań bieżących

13 Rynek walutowy Strategia osłony bilansu Konieczność zamknięcia otwartej pozycji Usunięcie currency mismatch Przywrócenie stanu równowagi między sumą wartości aktywów i pasywów w walucie sprawozdania finansowego

14 Rynek walutowy Strategia osłony bilansu Źródło: E. Najlepszy, op.cit. s.167 Wartości pieniężne Aktywa po konwersji Zobowiązania po konwersji W walutach silnych (aprecjacja)WzrostSpadek W walutach słabych (deprecjacja)SpadekWzrost

15 Rynek walutowy Strategia osłony bilansu Osłona aktywów walutowych zwiększenie udziału aktywów denominowanych w silnych walutach oraz zmniejszanie udziału aktywów w słabych walutach Osłona pasywów zmniejszenie zobowiązań w walutach silnych oraz zwiększenie wartości zobowiązań w walutach słabych

16 Rynek walutowy Technika osłony otwartej pozycji walutowej w bilansie firmy Szeroki wachlarz technik Koszty vs. efekty poszczególnych technik Analiza efektywności

17 Rynek walutowy Techniki osłony bilansu Funds adjustment- wyrównanie niedopasowania dewizowych kapitałów własnych i obcych za pomocą operacji kredytowych Forward contracts- walutowe instrumenty pochodne Money market hedge- transakcje zabezpieczające na rynku pieniężnym Leads and lags – przyśpieszanie lub opóźnianie terminów rozliczeń płatności

18 Rynek walutowy Funds adjustment Redukcja pozycji długiej w aktywach bez równoczesnego obniżenia wartości zobowiązań Zamiana wartości należności bieżących w walucie słabej na środki pieniężne w walucie silnej

19 Rynek walutowy Funds adjustment Działanie na dewizowych zobowiązaniach Dwa etapy: Kredyt w walucie krajowej Wykorzystanie pożyczki na zwiększenie aktywów rzeczowych

20 Rynek walutowy Forward contracts Sprzedaż narażonych na ryzyko kursowe należności na rynku terminowym Odkup na rynku kasowym

21 Rynek walutowy Forward contracts Wartość sprzedaży waluty lokalnej w kontrakcie terminowym = przewidywana strata kursowa w walucie sprawozdania / kurs terminowy waluty lokalnej - oczekiwany kurs kasowy waluty lokalnej

22 Rynek walutowy Forward contracts Trafność prognozy Kwestia wliczenia opodatkowania wpływ na możliwość zamknięcia pozycji Hedging a spekulacja

23 Rynek walutowy Money market hedge Pożyczka w walucie lokalnej Wymiana na walutę zagraniczną Natychmiastowa inwestycja na zagranicznym rynku kapitałowym

24 Rynek walutowy Money market hedge Likwidacja inwestycji uzyskane środki w walucie zagranicznej wymienione na walutę lokalną spłata pożyczki Termin spłaty pożyczki = termin spłaty inwestycji zagranicznej Wartość pożyczki = przewidywana strata w bilansie

25 Rynek walutowy Leads and lags Manipulowanie terminami płatności Kontrola niedopasowania walutowego Likwidacja niekorzystnych przesunięć w wewnętrznej strukturze bilansu

26 Rynek walutowy Leads and lags Realność manewru- regulacje prawne Skutki dla firm uczestniczących w transakcji pogorszenie pozycji majątkowej Często stosowane w spółkach powiązanych kapitałowo Możliwość koordynacji działalności operacyjnej, marketingowej i finansowej oraz konsolidacji sprawozdań

27 Rynek walutowy Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Jednoczesne zawarcie dwóch transakcji Pokrycie strat powstałych w wyniku pierwotnej transakcji Eliminacja ryzyka- zajęcie odwrotnej pozycji walutowej

28 Rynek walutowy Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Regulacja należności- pozycja długa zabezpieczenie poprzez ich sprzedaż- pozycja krótka Spłata zobowiązań- pozycja krótka zakup waluty zagranicznej- pozycja długa Kompensacja potencjalnych strat przez potencjalne zyski z przeciwstawnych transakcji

29 Rynek walutowy Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Fakturowanie transakcji zagranicznych w walucie krajowej Warunek- silna pozycja przetargowa i rynkowa względem kontrahenta Ograniczenia dewizowe- problem

30 Rynek walutowy Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie technik finansowania handlu zagranicznego Przeniesienie ryzyka na instytucje kredytujące Warunek- dobrze rozwinięty rynek usług finansowania handlu Brak możliwości eliminacji ryzyka w długim okresie

31 Rynek walutowy Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Wewnętrzne techniki osłony- eliminacja ryzyka kursowego, nie służy do kreowania zysków nadzwyczajnych Techniki zewnętrzne- osłona otwartych pozycji walutowych, możliwość arbitrażu i spekulacji

32 Rynek walutowy Wybór metody osłony Udział firmy w obrotach zagranicznych Efektywność rynku walutowego Elastyczność operacji gospodarczych Kwalifikacje menedżerów w zarządzaniu finansami

33 Rynek walutowy Techniki osłony Kontrakty terminowe forward Swapy walutowe Opcje walutowe Operacje na rynku pieniężnym Exposure netting (kompensowanie ryzyka) Risk shifting Risk sharing

34 Rynek walutowy Swapy walutowe Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą po kursie spot przy jednoczesnym zawarciu transakcji odwrotnej po kursie forward w określonym czasie w przyszłości Zakład o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: firma chcąca zainwestować USD w papiery wartościowe denominowane w EUR potrzebująca USD ponownie za 3 miesiące

35 Rynek walutowy Kontrakty walutowe futures Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą w określonym czasie w przyszłości po określonym kursie Zakład o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: Arbitrażysci spodziewający się znacznej zmienności kursu spot

36 Rynek walutowy Opcje walutowe Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty po określonym kursie Wykupienie ubezpieczenia przeciw zmianom kursu Opcje put i call Wystawca opcji jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty jeżeli właściciel opcji chce zrealizować swoje prawo

37 Rynek walutowy Opcje walutowe Przykład: Otrzymanie płatności w walucie obcej w nieokreślonym czasie przyszłości- opcja put Dokonanie płatności w walucie obcej nieokreślonym czasie przyszłości- opcja call Banki komercyjne oraz instytucje zarządzające dużymi inwestycjami za granicą

38 Rynek walutowy Operacje na rynku pieniężnym Zawarcie terminowego kontraktu pożyczkowego Kontrakt terminowy- umowa kredytowa Spłata kredytu z działalności operacyjnej- ryzyko pokryte Spłata kredytu z z funduszy nabytych na kasowym rynku walutowym- ryyzko niepokryte

39 Rynek walutowy Exposure netting Kompensata ryzyka kursowego Wiązanie otwartych pozycji w dwóch walutach

40 Rynek walutowy Exposure netting Długa pozycja- zajęcie pozycji krótkiej w terminie wykonania obu transakcji Dodatnia korelacja KW obu walut osłona krótkiej pozycji Ujemna korelacja KW obu walut osłona krótkiej lub długiej pozycji

41 Rynek walutowy Exposure netting Popularne w międzynarodowych firmach Reinvoicing centre – rozliczanie kosztów i dochodów w różnych walutach Zarządzanie przepływami pieniężnymi Możliwość stosowania leads and lags

42 Rynek walutowy Risk shifting Fakturowanie transakcji w walucie narodowej Odwrócenie ryzyka kursowego = przeniesienie na kontrahenta Realne możliwości stosowania risk shifting???

43 Rynek walutowy Risk sharing Podział ryzyka pomiędzy kontrahentów Klauzula korekty kursowej w umowie handlowej Bazowa wartość kontraktu oraz strefa neutralna

44 Rynek walutowy Podsumowanie Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie koncepcji zamknięcia otwartej pozycji bilansowej w walucie obcej Instrumenty

45 Rynek walutowy Podsumowanie Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Jednoczesne zawarcie dwóch przeciwstawnych transakcji Instrumenty

46 Rynek walutowy Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google