Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy i systemy walutowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy i systemy walutowe"— Zapis prezentacji:

1 Kursy i systemy walutowe
Rynek walutowy

2 Plan wykładu Pojęcie kursu walutowego Systemy kursowe
Rodzaje kursu walutowego Równowaga na rynku walutowym Rynek walutowy

3 Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej
Kwotowanie bezpośrednie – cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Rynek walutowy

4 Systemy kursowe Kurs płynny (sterowany) Crawling band- kurs pełzający
Crawling peg -kurs pełzający Fixed band -kurs pełzający Kurs sztywny Izba walutowa Unia walutowa Rynek walutowy

5 Kurs płynny Kurs danej waluty może swobodnie wahać się względem kursu innych walut Kurs walutowy wyznaczany jest przez wielkość popytu i podaży na daną walutę Kurs płynny sterowany- interwencje banku centralnego Przykład: większość walut wiodących, EUR, USD, GBP, JPY, CHF Rynek walutowy

6 Crawling band Kurs może się wahać w ustalonym przedziale wokół centralnego parytetu, przedział jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: CLP (Chile), COP (Kolumbia), VEB (Wenezuela) Rynek walutowy

7 Fixed band Kurs może się wahać w obrębie stałego przedziału wokół parytetu centralnego Przykład: ERM/ERM II Stabilizacja KW krajów kandydujacych do strefy euro Szeroki przedział +/-15%, wąski przedział +/-2,25% Rynek walutowy

8 Crawling peg Kurs jest ustalony na poziomie parytetu centralnego, parytet jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: RMB (Chiny) Rynek walutowy

9 Kurs sztywny (hard peg)
Kurs jest usztywniony względem innej waluty, koszyka walut lub innej wielkości np. złota Przykład: RMB (Chiny)- do 2005 – kurs oparty na USD Rynek walutowy

10 System izby walutowej Kurs jest usztywniony względem waluty obcej na stałym poziomie Krajowa baza monetarna w 100% pokryta rezerwami waluty wiodącej Przykłady: LTL (Litwa), EEK (Estonia)– względem EUR HKD (Hong Kong), BMD (Bermudy) – względem USD Rynek walutowy

11 Unia walutowa Dwa lub więcej państw używających tej samej waluty
Unilateralna i multilateralna unia walutowa Unilateralna- euroizacja, dolaryzacja Multilateralna- EMU Rynek walutowy

12 Klasyfikacja „de iure” i „de facto”
Kurs płynny- w większości krajów wysoko rozwiniętych Kurs usztywniony względem EUR- 40 krajów Kurs usztywniony względem USD- 70 krajów Rynek walutowy

13 Zalety i wady kursów płynnych
ułatwione dostosowania bilansu płatniczego + ułatwione dostosowania po szokach + zmienność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach – „fear of floating” – Rynek walutowy

14 Zalety i wady kursów płynnych
Stabilność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach + Możliwość „importu” stabilności monetarnej + Duże ryzyko ataków spekulacyjnych – Ograniczenia dla krajowej polityki gospodarczej – Konieczność utrzymywania dużych rezerw – Rynek walutowy

15 No single currency regime is right for all countries or at all times.
J.A. Frankel Rynek walutowy

16 Niemożliwa triada celów
Rynek walutowy

17 Przykłady wyboru systemu kursowego
Estonia Argentyna Chiny Rynek walutowy

18 Estonia Izba walutowa 1992-1999 względem DEM, od 1999 względem EUR
Przesłanki wprowadzenia IW: Inflacja do 300% początkiem lat 90- tych Mała otwarta gospodarka Cel- przystąpienie do EU a potem do strefy euro Rynek walutowy

19 Estonia- CPI Źródło: Estonian Central Bank Rynek walutowy

20 Argentyna Izba walutowa KW usztywnione względem USD 1991- 2002
Przesłanki wprowadzenia IW: Hiperinflacja do lat 90-tych Znaczące nierównowagi makroekonomiczne Rynek walutowy

21 Argentyna Skutki: Stabilizacja monetarna
Załamanie przez zewnętrzne szoki, pod koniec lat 90-tych Przewartościowane peso Upłynnienie kursu 2002 Rynek walutowy

22 Chiny 1997-2005 kurs sztywny względem USD Strategia proeksportowa
2005- zamiana waluty wiodącej z USD na koszyk walut oraz crawling peg Przesłanki zmian: RMB przewartościowane znacząca globalna nierównowaga Rynek walutowy

23 Chiny Rewaluacja RMB Stopniowe upłynnianie kursu
Znoszenie ograniczeń przepływu kapitału Rynek walutowy

24 Rodzaje kursu walutowego
Kurs nominalny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kurs realny – cena towarów jednego kraju wyrażona w cenie towarów drugiego kraju = Stosunek krajowych cen do cen zagranicznych Rynek walutowy

25 Rodzaje kursu walutowego
Bilateralny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Efektywny- kurs ważony udziałem poszczególnych partnerów handlowych w ogóle handlu zagranicznego Rynek walutowy

26 Równowaga na rynku walutowym
Stan równowagi zostaje osiągnięty gdy popyt na daną walutę równoważy podaż Aprecjacja / deprecjacja Rewaluacja / dewaluacja Rynek walutowy

27 Aprecjacja i deprecjacja
Rynek walutowy

28 Popyt i podaż na rynku walutowym
Firmy handlowe Inwestorzy zagraniczni Banki centralne Rynek walutowy

29 Francuski inwestor nabywa japońskie akcje
Rynek walutowy

30 Amerykańska firma kupuje towary z EU
Rynek walutowy

31 Czynniki KW w krótkim okresie
Fundamenty Trendy Wydarzenia Rynek walutowy

32 Fundamenty Wzrost gospodarczy Stopy procentowe Ceny
Rynek walutowy

33 Wzrost gospodarczy Rynek walutowy

34 Stopa procentowa Rynek walutowy

35 Parytet stóp procentowych
Rynek walutowy znajduje się w równowadze jeśli depozyty we wszystkich walutach dają taką samą stopę zwrotu iUSD=iEUR+ (EReEUR-EeUSD)/EUSD/EUR Rynek walutowy

36 Parytet stóp procentowych
Przykład iUSD=10%, iEUR= 6% Oczekiwana roczna 8% deprecjacja USD  oczekiwana stopa zwrotu z depozytów w EUR jest o 4% wyższa niż w USD  większy popyt na EUR  nierównowaga  zmiany KW Rynek walutowy

37 Parytet stóp procentowych
Jeśli iUSD > iEUR aprecjacja USD Jeśli iUSD < iEUR deprecjacja USD Rynek walutowy

38 Ceny Rynek walutowy

39 Trendy Tendencje do inflacji Stan finansów publicznych Oczekiwania
Przykład: aprecjacja PLN po wprowadzeniu celu inflacyjnego w polityce pieniężnej Rynek walutowy

40 Wydarzenia Polityka gospodarcza Nagłe decyzje Psychologia rynku
Przykład: deprecjacja HUF po zmianie systemu kursowego w 2008 r. oraz wszystkich walut regionu Rynek walutowy

41 Podsumowanie Niemożliwa triada celów
Nie istnieje system kursowy który byłby odpowiedni dla wszystkich krajów lub dla tego samego kraju przez cały czas Rynek walutowy

42 Podsumowanie Krótkookresowe czynniki KW Wielkości fundamentalne Trendy
Wydarzenia Rynek walutowy

43 Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2004, J. Frankel, No single currency regime is right for all countries or at all times, Essays in International Finance, 1999. Rynek walutowy


Pobierz ppt "Kursy i systemy walutowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google