Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa
Rynek walutowy

2 Plan wykładu Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Modele uwzględniające premię za ryzyko Nieliniowe modele KW Model progowy KW Modele wahań KW Prognoza KW Rynek walutowy

3 Modele KW- krótki okres
Znaczenie dla uczestników rynków finansowych Decyzje inwestycyjne Minimalizowanie ryzyka działalności na rynku Rynek walutowy

4 Modele KW- krótki okres
Proces błądzenia losowego (RW) Zwykłe modele szeregów czasowych np. ARMA ARCH, GARCH Nieliniowe modele Rynek walutowy

5 Modele KW- krótki okres
Wpływ premii za ryzyko na poziom KW Bańki spekulacyjne Wielkości dotyczące rynku finansowego Rynek walutowy

6 Modele KW- krótki okres
Założenie efektywności rynku walutowego Założenie racjonalnych oczekiwań Rynek walutowy

7 Efektywny rynek walutowy
„Rynek, na którym ceny instrumentów finansowych odzwierciedlają dostępna informację”. Xt=St-E (St/Ωt-1) E(xt/ Ωt-1)=0 Rynek walutowy

8 Racjonalne oczekiwania
Prognozy inwestorów możliwie bliskie wartościom rzeczywistym Maksymalizacja użyteczności Wykorzystanie wszelkiej dostępnej informacji Rynek walutowy

9 Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Ubezpieczony parytet stóp procentowych Nieubezpieczony parytet stóp procentowych Rynek walutowy

10 Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Ubezpieczony parytet stóp procentowych Relacja miedzy kursem spot i forward Ft/St=(1+int)/(1+iat) W praktyce odchylenia od parytetu na rynku Rynek walutowy

11 Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Nieubezpieczony parytet stóp procentowych E(St+k/Ω)/St= (1+it)/(1+i*t) Rynek walutowy

12 Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Testy hipotezy działania parytetu stóp procentowych (St+k-St)= ά + ß (Ft-St) +εt+k H0: ß =1 St+k – Ft = Θ * Xt + εt+k St+k= ά + ß * Ft+ εt+k H0: St+k, Ft ~ I(0) Rynek walutowy

13 Modele oparte na parytecie stóp procentowych
Przykładowa estymacja Serwa (2005) USD/PLN i EUR/PLN Niejednoznaczne wyniki USD/PLN ß>1 EUR/PLN ß<1 Niski stopień dopasowania modelu Rynek walutowy

14 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Ryzyko rynkowe  ryzyko kursowe Różnica oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe denominowane w walucie krajowej i zagranicznej Rynek walutowy

15 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Premia za ryzyko- wartość oczekiwana w momencie t nadzwyczajnej stopu zwrotu z inwestycji w momencie t+1 Odchylenie od nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych δt+1= F t - E(S t / Ω t) Rynek walutowy

16 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Wzrost premii za ryzyko  oczekiwana deprecjacja KW w stosunku do kursu forward Spadek premii za ryzyko  oczekiwana aprecjacja KW w stosunku do kursu forward Rynek walutowy

17 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Pomiar premii za ryzyko Ceny instrumentów pochodnych Ankiety Estymacja na podstawie modelu Rynek walutowy

18 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Modele uwzględniające zmienność wariancji ARCH, GARCH ARCH-M, GARCH-M Rynek walutowy

19 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Przykład estymacji Serwa (2005) USD/PLN, EUR/PLN D t=p t+1 +bx t+ ε t δ t = b (h t)k ht= ά0 + Σ ά1 ε2t-i + Σ ßj ht-j Różne zestawy zmiennych objaśniających W części specyfikacji potwierdzenie występowania premii za ryzyko Rynek walutowy

20 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Zmienność w czasie premii za ryzyko δt= ά1 δ t-1 + ά2 δ t-2 +… + άk δ t-k = v t Przykład estymacji: Serwa (2005) USD/PLN- występowanie autoregresyjnej premii za ryzyko EUR/PLN- brak premii za ryzyko Rynek walutowy

21 Modele uwzględniające premię za ryzyko
Zmiany awersji do ryzyka w zależności od sytuacji na rynkach finansowych dt= bht +ε*t ht=ά0 + ά1 ε*2t-1+ …. + άq ε*2t-q + ß 1 ht-1+ … + ßp ht-p Na ile premia za ryzyko wynika z zmienności awersji do ryzyka Rynek walutowy

22 Nieliniowe modele KW Zmiany polityki gospodarczej
Turbulencje na rynku walutowym Bańki spekulacyjne Rynek walutowy

23 Nieliniowe modele KW Bańki spekulacyjne- zjawisko „coraz szybszego odchylania aktualnych wartości KW od wartości teoretycznych aż do momentu nagłego załamania” Rynek walutowy

24 Nieliniowe modele KW Kurs spot zależny od oczekiwanego kursu forward
bt= λ E(bt+1/ Ωt) bt+1 = bt/ (ω λ) z prawdopodobieństwem ω bt+1 = 0 z prawdopodobieństwem (1-ω) Rynek walutowy

25 Modele wieloreżimowe Różne stany rynku walutowego, w których KW różnie się zachowuje Modele progowe Modele przełącznikowe Modele łagodnego przejścia Rynek walutowy

26 Model progowy KW Δ St = ά0 + ά1 Δ St-1 + ά2 gt + ά3 (int-1 – iat-1) +εt Δ St = ((ά0 + ά1 Δ St-1 + ά2 gt + ά3 (int-1 – iat-1)) I(zt ≤γ) + ((ß0 + ß 1 Δ St-1 + ß 2 gt + ß 3 (int-1 – iat-1)) I(zt > γ) +εt I(q) =1 gdy zajdzie zdarzenie q I(q) = 0 gdy nie zajdzie zdarzenie q Rynek walutowy

27 Model progowy KW Przykładowa estymacja Serwa (2005) USD/PLN, EUR/PLN
Rozwój KW w dwóch różnych stanach Stany zależne od zmiennej egzogenicznej (10 wariantów) Zmiany reżimów najdokładniej opisane przez stan międzynarodowych rynków finansowych oraz zmienną trendu Rynek walutowy

28 Modele wahań KW Model portfelowy Modele mikrostrukturalne
„Problem peso” Proces uczenia się inwestorów Polityka pieniężna a KW Rynek walutowy

29 Empiryczne testy modeli KW
Testy efektywności rynku Testy racjonalności inwestorów Testy adekwatności modelu Rynek walutowy

30 Empiryczne testy modeli KW
Próby ustalenia trendu Założenie random walk Testy na podstawie ankiet Rynek walutowy

31 Prognozowanie KW Poszczególne kroki prognozy
Warunki poprawnej prognozy Prognoza wewnątrz próby i poza próbą Ocena poprawności prognozy Rynek walutowy

32 Poszczególne kroki prognozy
Wybór modelu Pozyskanie danych zawartych w modelu Estymacja parametrów modelu Obliczenie wartości prognozowanych Weryfikacja prognozy Rynek walutowy

33 Warunki poprawnej prognozy
Wszechstronna i pozytywna weryfikacja modelu Stabilna postać funkcyjna oraz parametrów modelu Uzasadniona ekstrapolacja wartości zmiennych poza zakres próby wykorzystanej do jego estymacji Rynek walutowy

34 Ocena poprawności prognozy
Prognoza wewnątrz próby Prognoza poza próbą Rynek walutowy

35 Ocena poprawności prognozy
Błąd predykcji ex ante Średni absolutny błąd predykcji ex post Pierwiastek błędu średniokwadratowego Rynek walutowy

36 Ocena poprawności prognozy
Średni absolutny błąd procentowy Pierwiastek procentowego błędu średniokwadratowego Współczynnik Theil’a Rynek walutowy

37 Ocena poprawności prognozy
Rynek walutowy

38 Współczynnik Theil’a Rynek walutowy

39 Empiryczne porównania efektywności metod prognozy
Rubaszek, Skrzypczyński, Koloch (2010) RW tak samo dobrze prognozuje jak modele nieliniowe i modele przełącznikowe Rynek walutowy

40 Empiryczne porównania efektywności metod prognozy
Bissoondeeal et al. (2008) Przewaga modeli przełącznikowych nad modelami szeregów czasowych Rynek walutowy

41 Podsumowanie Krótkookresowe modele KW -znaczenie dla uczestników rynków finansowych Założenie efektywności rynku walutowego Założenie racjonalnych oczekiwań Rynek walutowy

42 Podsumowanie Uwzględnianie odchyleń od parytetu stóp procentowych
Warunki poprawnej prognozy Brak konsensusu odnośnie do własności prognostycznych poszczególnych modeli Rynek walutowy

43 Literatura M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, CH Beck, Warszawa 2009 M. Rubaszek, P. Skrzypczyński, G. Koloch, Forecasting the polish zloty with non-linear models, WIEM Conference Paper, 2010 M. Osińska, Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych, Toru, 2000. E. Syczewska, Ekonometryczne modele kursu walutowego, Oficyna SGH, Warszawa 2007 C. Neely, L. Sarno, How well do monetary fundamentals forecast exchange rates, The Ferderal Reserve Bank, 2002. R. Bissoondeeal et al., Forecasting exchange rates with linear and non-linear models Rynek walutowy


Pobierz ppt "Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google