Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Konwersja złotego na euro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Konwersja złotego na euro."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Konwersja złotego na euro

2 Rynek walutowy Plan wykładu Konsekwencje konwersji Funkcjonowanie PLN w ERM II- kurs równowagi PLN Integracja rynków finansowych jako konsekwencja konwersji

3 Rynek walutowy Konsekwencje konwersji Z punktu widzenia gospodarki realnej- skala makro- i mikroekonomiczna Z punktu widzenia rynków finansowych

4 Rynek walutowy Skala makroekonomiczna Długookresowe tendencje jako skutek integracji gospodarczej i politycznej Wzrost wiarygodności polityki gospodarczej

5 Rynek walutowy Skala mikroekonomiczna Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Eliminacja ryzyka kursowego oraz kosztów wymiany waluty

6 Rynek walutowy Skutki z punktu widzenia rynków finansowych Obniżenie premii za ryzyko papierów wartościowych denominowanych w PLN Integracja rynku finansowego Ułatwiony dostęp do zagranicznych oszczędności Możliwość szerszej geograficznej dywersyfikacji ryzyka

7 Rynek walutowy Wymogi konwersji Spełnienie kryteriów z Maastricht Kwestia uczestnictwa PLN w ERM II

8 Rynek walutowy Kwestia uczestnictwa PLN w ERM II Konieczność ustalenia parytetu centralnego Znaczne wahania KW PLN Ryzyko ataków spekulacyjnych

9 Rynek walutowy Nominalny kurs złotego względem euro w latach Źródło: Convergence report 2008, ECB, Frankfurt am Main, 2008, s. 164

10 Rynek walutowy Nominalny kurs złotego względem euro w okresie referencyjnym kwiecień kwiecień 2010 Źródło: Convergence report 2008, ECB, Frankfurt am Main, 2008, s. 164

11 Rynek walutowy Konieczność ustalenia parytetu centralnego Kurs równowagi PLN Metody wyznaczania Wyniki badań empirycznych

12 Rynek walutowy Kurs równowagi PLN Modele kursu równowagi oparte na PPP KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału KW równowagi oparty na efekcie B-S Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Kurs równowagi fundamentalnej Model NATREX

13 Rynek walutowy Kurs równowagi PLN Model FEER- kurs równowagi fundamentalnej Modele równowagi ogólnej Uwzględnienie wielu cech gospodarki Złożony model strukturalny Konieczność uwzględnienia procesu konwergencji

14 Rynek walutowy Model FEER dla PLN względem EUR Źródło: M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009

15 Rynek walutowy Kurs równowagi PLN Model NATREX Zarówno równowaga w sensie strumieniowym i zasobowym Mniej normatywny niż FEER Perspektywa długo i średniookresowa

16 Rynek walutowy Wyniki badań empirycznych Przegląd badań – Borowski (2005) Szacunki kursu równowagi PLN bardzo rozbieżne Kwestia założenia elastyczności salda bilansu obrotów bieżacych na zmiany KW

17 Rynek walutowy Wyniki badań empirycznych Rubaszek 2009 Model FEER jako komplementarny do BEER Aprecjacja KW równowagi PLN z uwagi na proces konwergencji

18 Rynek walutowy Wybór parytetu centralnego- wnioski Konieczność uwzględnienia tendencji aprecjacji KW PLN Efekt Balassy-Samuelsona Skutki niedowartościowania vs. przewartościowania KW centralnego

19 Rynek walutowy Wybór parytetu centralnego- wnioski Traktat z Maastricht - możliwa rewaluacja brak możliwości dewaluacji w ERM II Poziom parytetu centralnego a antycykliczna polityka gospodarcza

20 Rynek walutowy ERM II a ryzyko ataków spekulacyjnych Zmiana systemu KW Rola oczekiwań Szeroki przedział wahań kursu walutowego w ERM II

21 Rynek walutowy ERM II a ryzyko ataków spekulacyjnych Niemożliwa triada celów Poziom nominalnych i realnych stóp procentowych – czynnik napływu kapitału Doświadczenia innych krajów –duże dewaluacje

22 Rynek walutowy ERM II a polityka pieniężna Konieczność zmiany strategii polityki pieniężnej??? Kwestia kształtowania oczekiwań

23 Rynek walutowy Integracja rynków finansowych Stan, w którym wszyscy uczestnicy rynku finansowego mają równy dostęp do niego a ich działalność podlega jednolitym zasadom

24 Rynek walutowy Integracja rynków finansowych Homogeniczne oczekiwania premii za ryzyko Prawo jednej ceny Identyczne papiery wartościowe denominowane w różnych walutach dają taką samą stopę zwrotu

25 Rynek walutowy Integracja rynków finansowych- mierniki Mierniki cenowe Mierniki strumieniowe

26 Rynek walutowy Mierniki cenowe Różnice w cenach papierów wartościowych Różnice długoterminowych stóp procentowych Korelacja stóp zwrotu poszczegówlnych instrumentów

27 Rynek walutowy Mierniki strumieniowe Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Relacja aktywów i zobowiązań w danym segmencie rynku finansowego

28 Rynek walutowy Różnice długoterminowych stóp procentowych Belgium0,040,090,150,130,080,040,030,010,030,010,120,09 Germany0,140,170,180,20,130,070,080,070,080,10,320,59 Ireland0,090,050,070,010,10,010,040,090,080,010,231,42 Greece3,771,640,660,30,210,130,140,170,230,180,51,36 Spain0,120,070,090,120,050,02 0,030,060,010,070,17 France0,070,05 0,060,050,010,020,010,040,020,070,16 Italy0,170,070,140,190,120,110,14 0,210,170,380,5 Luxembour g0,0200,080,140,210,110,060,050,080,240,310,42 Netherlands0,080,030,04 0,02 0,050,060,030,070,12 Austria00,020,120,070,060,010,03 0,040,030,040,09 Portugal0,170,120,150,160,10,040,02 0,070,10,220,4 Finland0,080,060,04 0,070,01 0,070,060,030,010,07

29 Rynek walutowy Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Belgium5,26115,33024,85044,86445,59487,5248,90268,89710,41713,07911,199 Germany1,93212,38432,72222,86412,8012,90683,05483,43593,65853,84913,7009 Ireland4,700211,47612,87412,85915,17520,0723,9625,0230,2934,84433,929 Greece0,82210,87280,81530,82251,0741,42161,68041,76512,13462,81372,698 Spain1,23421,34091,48111,45071,73322,25932,64332,59443,15553,66023,5096 France1,27311,61011,76641,85161,55731,69451,87412,23862,48392,58082,2278 Italy1,71851,65991,73481,67631,5821,6521,71781,96982,06972,0471,9992 Netherlands4,82615,08724,97645,12316,00647,80578,81488,641910,1311,81510,077 Austria2,0742,26482,43192,51722,9243,66464,35344,95936,08647,36276,9511 Portugal1,89771,75431,93742,04042,46493,23013,67713,32633,92154,55384,1531 Finland2,34043,57323,59973,07443,19374,32854,86724,66435,53596,38256,0159

30 Rynek walutowy Integracja rynków finansowych- wnioski Zróżnicowanie mierników w krajach strefy euro Rola cech strukturalnych gospodarki??? Rola stopnia rozwoju narodowych rynków finansowych??? Rola stopnia konwergencji realnej???

31 Rynek walutowy Przykład Hiszpanii Długoterminowe nominalne stopy procentowe w strefie euro oraz w Hiszpanii w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Ameco, dane Komisji Europejskiej.

32 Rynek walutowy Przykład Hiszpanii Długoterminowe nominalne stopy procentowe w strefie euro oraz w Hiszpanii w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Ameco, dane Komisji Europejskiej

33 Rynek walutowy Przykład Hiszpanii Obniżenie premii za ryzyko Ekspansja kredytowa Pęknięcie bańki na rynku bankowym

34 Rynek walutowy Przykład Hiszpanii Wpływ na sferę realną Brak antycyklicznej polityki pieniężnej Rola nadzoru bankowego

35 Rynek walutowy Przykład Hiszpanii Czy integracja finansowa wpłynęła negatywnie na sferę realną gospodarki?

36 Rynek walutowy Integracja rynków finansowych- wnioski Warunki uzyskania korzyści z integracji finansowej Rola antycyklicznej polityki gospdarczej Rola instytucji i regulacji Wielkości progowe

37 Rynek walutowy Podsumowanie Konsekwencje konwersji dla sfery realnej i dla rynków finansowych Konsekwencje obniżenia premii za ryzyko Integracja finansowa

38 Rynek walutowy Podsumowanie Kwestia udziału PLN w ERM II Parytet centralny- konieczność uwzględnienia trendu aprecjacji Ryzyko ataków spekulacyjnych- kwestia przedziału wahań

39 Rynek walutowy Literatura J. Borowski, A. Czogała, A. Czyżewski, Looking forward towards the ERM II central parity: the case of Poland., Économie Internationale vol. 102 M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009 K. Adam, T. Jappelli, A. Menichini, M. Padula, M. Pagano, Analyse, Compare and Apply Alternative Indicators and Monitoring Methodologies to Measure the Evolution of Capital Market Integration in the European Union, Centre for Studies in Economics and Finance, 2002 A. Federici, F. Caprioli, Financial development and growth: An empirical analysis,Economic Modelling, Volume 26, Issue 2, March 2009Financial development and growth: An empirical analysis


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Konwersja złotego na euro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google