Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie RYNEK WALUTOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie RYNEK WALUTOWY."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie RYNEK WALUTOWY

2 Rynek walutowy Na początek Materiały dostępne na: Kontakt: Konsultacje: Wtorek s. 20 M

3 Rynek walutowy Warunki zaliczenia przedmiotu Test wielokrotnego wyboru Zakres egzaminu- tematy objęte sylabusem dostępne na stronie

4 Rynek walutowy Ogólny zarys wykładu Teorie kursów walutowych Kształtowanie się kursów walutowych w praktyce Ryzyko kursowe

5 Rynek walutowy Literatura podstawowa P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009 M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, CH Beck, Warszawa 2009 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000

6 Rynek walutowy Rynek walutowy na tle rynku finansowego Pojęcie rynku finansowego Klasyfikacja rynków finansowych Obecne tendencje na rynkach finansowych Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych

7 Rynek walutowy Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe

8 Rynek walutowy Klasyfikacja rynków finansowych Rynek pieniężny Rynek kapitałowy Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych

9 Rynek walutowy Rynek transakcji kasowych i terminowych Rynek transakcji kasowych (spot)- transakcja dokonana w ciągu 2 dni roboczych- instrumenty pierwotne Rynek transakcji terminowych (forward)- transakcja odroczona do 30,90 lub 180 dni- instrumenty pochodne

10 Rynek walutowy

11 Rynek pieniężny Umożliwia zarządzanie płynnością instytucji Krótkoterminowe pożyczki i depozyty (do 1 roku) Uczestnicy- banki

12 Rynek walutowy Rynek pieniężny- instrumenty Krótkoterminowe (do 3 miesięcy) Repurchase agreement (repo) –zawarcie dwóch przeciwstawnych transakcji na rynku spot i forward Długoterminowe (3 miesiace-1 rok) Bony skarbowe- emitowane przez rządy Certyfikaty depozytu- emitowane przez banki Bony komercyjne – emitowane przez firmy

13 Rynek walutowy Rynek kapitałowy Umożliwia pozyskanie lub alokację kapitału Pozyskiwanie długoterminowego kapitału Rynek akcji i obligacji Uczestnicy Rynek akcji- emitenci (firmy) nabywcy instytucjonalni i indywidualni Rynek obligacji- emitenci (rządy), nabywcy instytucjonalni

14 Rynek walutowy Rynek walutowy Umożliwia wymianę walut w celu dokonywania płatności międzynarodowych Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci, spekulanci

15 Rynek walutowy Rynek walutowy Transakcje spot Transakcje walutowe Futures Transakcje walutowe Swap Opcje walutowe

16 Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych Umożliwia uczestnikom rynku zabezpieczenie przed ryzykiem zmian cen Cena instrumentów oparta na cenie instrumentu bazowego Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci, spekulanci

17 Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych Transakcje Forward Swapy Opcje

18 Rynek walutowy Pośrednicy na rynkach finansowych Banki komercyjne Banki inwestycyjne Fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe Fundusze hedgingowe

19 Rynek walutowy Pozyskanie kapitału- banki vs rynki finansowe Rynki finansowe mogą podjąć większe ryzyko niż banki Niższa premia za ryzyko + brak konieczności depozytu zabezpieczającego niższy koszt pozyskania kapitału Rynki finansowe są bardziej zorientowane na przyszłość niż banki Monitorowanie efektywności firmy przez inwestorów

20 Rynek walutowy Obecne tendencje na rynkach finansowych Wzrost płynności rynków finansowych Wzrost znaczenia instrumentów pochodnych Wzrost znaczenia rynków kapitałowych

21 Rynek walutowy Wzrost płynności Liberalizacja przepływów kapitałowych Postęp technologiczny Nowe instrumenty i produkty Nowe metody zarządzania ryzykiem

22 Rynek walutowy Wzrost znaczenia instrumentów pochodnych Popyt na nowe techniki zarządzania ryzykiem Instrumenty podstawowe i strukturyzowane Rosnąca rola spekulacji

23 Rynek walutowy Wzrost znaczenia rynku kapitałowego Malejąca rola banków w pośrednictwie finansowym Rosnąca rola rynku obligacji Rosnąca rola rynku akcji

24 Rynek walutowy Dzienny obrót na rynku walutowym Źródło: BIS

25 Rynek walutowy Rynek walutowy-liczby Tylko 10% transakcji związanych z handlem, 90% spekulacja Centra finansowe: Londyn 36% wartości transakcji Nowy Jork 18% wartości transakcji Tokio 6% wartości transakcji

26 Rynek walutowy Rynek walutowy-liczby Transakcje na rynku spot 37% obrotu na rynku walutowym 48% wzrost w latach Transakcje na rynku forward 63% obrotu na rynku walutowym 7% wzrost w latach

27 Rynek walutowy Uczestnicy rynku Hedgers Arbitrażysci Spekulanci

28 Rynek walutowy Uczestnicy rynku Hedging - zakład o kierunek zmian cen lub wykupienie ubezpieczenia Spekulacja i arbitraż- poszukiwanie nadzwyczajnych zysków

29 Rynek walutowy Dzienny obrót na rynku walutowym wg instrumentu Źródło: BIS

30 Rynek walutowy Swapy walutowe Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą po kursie spot przy jednoczesnym zawarciu transakcji odwrotnej po kursie forward w określonym czasie w przyszłości Zakład o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: firma chcąca zainwestować USD w papiery wartościowe denominowane w EUR potrzebująca USD ponownie za 3 miesiące

31 Rynek walutowy Kontrakty walutowe futures Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą w określonym czasie w przyszłości po określonym kursie Zakład o kierunek zmiany kursu walutowego Przykład: Arbitrażysci spodziewający się znacznej zmienności kursu spot

32 Rynek walutowy Opcje walutowe Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty po określonym kursie Wykupienie ubezpieczenia przeciw zmianom kursu Opcje put i call Wystawca opcji jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty jeżeli właściciel opcji chce zrealizować swoje prawo

33 Rynek walutowy Opcje walutowe Przykład: Otrzymanie płatności w walucie obcej w nieokreślonym czasie przyszłości- opcja put Dokonanie płatności w walucie obcej nieokreślonym czasie przyszłości- opcja call Banki komercyjne oraz instytucje zarządzające dużymi inwestycjami za granicą

34 Rynek walutowy Dzienny obrót na rynku instrumentów pochodnych Źródło: BIS

35 Rynek walutowy Uczestnicy Hedgers Arbitrażyści Spekulanci

36 Rynek walutowy Instrumenty Transakcje forward Swapy Opcje

37 Rynek walutowy Instrumenty pochodne oparte na stopie procentowej Forward rate agreement (FRA) Interest rate swap (IRS) Opcje na stopę procentową

38 Rynek walutowy Dzienny obrót na rynku instrumentów pochodnych wg instrumentu

39 Rynek walutowy Forward rate agreement Instrument będący umową o rozliczenie różnicy pomiędzy stopą procentową forward w dniu zawarcia umowy i stopą procentową w dniu rozliczenia umowy Przykład: zawarcie kontraktu FRA przy założeniu 3 miesięcznej lokaty w bonach skarbowych w celu zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą stopy procentowej

40 Rynek walutowy Swap na stopę procentową Instrument będący umową o periodyczne rozliczanie różnicy pomiędzy długoterminową stopą procentową w dniu zawarcia kontraktu a krótkoterminową stopą procentową w przyszłych okresach Przykład: zawarcie kontraktu swap przy nabyciu 5 letnich obligacji, których kupno chcemy finansować 3 miesięczną odnawialną pożyczką

41 Rynek walutowy Opcje na stopę procentową Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek do złożenia depozytu / ulokowania kredytu po określonej stopie procentowej Drogi instrument Konieczność faktycznego wykupienia ubezpieczenia przed zmianą cen W praktyce inwestorzy kupują i wystawiają opcje jednocześnie

42 Rynek walutowy Arbitraż F-S/S>i*t/360 lub F-S/S { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/56591/1/slides/slide_41.jpg", "name": "Rynek walutowy 130810-1165 Arbitraż F-S/S>i*t/360 lub F-S/Si*t/360 lub F-S/S

43 Rynek walutowy Segment spot i forward na rynku walutowym Premia FKW> SKW Dyskonto FKW { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/56591/1/slides/slide_42.jpg", "name": "Rynek walutowy 130810-1165 Segment spot i forward na rynku walutowym Premia FKW> SKW Dyskonto FKW SKW Dyskonto FKW

44 Rynek walutowy Spekulacja Możliwość stosowania dźwigni Możliwość złożenia małego depozytu Dzienne rozliczanie transakcji Wzrost ryzyka wzrost potencjalnych zysków i strat

45 Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych- problemy Niewłaściwe użycie instrumentów pochodnych Niewłaściwa dystrybucja ryzyka na rynku finansowym Niewłaściwa ocena ryzyka Przykład: Spekulacje na opcjach walutowych w latach

46 Rynek walutowy Podsumowanie Rynki finansowe umożliwiają przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Pozyskanie kapitału na rynkach finansowych może być korzystniejsze niż poprzez bank

47 Rynek walutowy Podsumowanie Obecnie: wzrost płynności rynków finansowych wzrost znaczenia rynku instrumentów pochodnych wzrost znaczenia rynku kapitałowego

48 Rynek walutowy Podsumowanie Największy obrót na rynku instrumentów pochodnych Znacząca część tego to instrumenty pochodne rynku walutowego Instrumenty pochodne są pożyteczne pod warunkiem poprawnej oceny ryzyka

49 Rynek walutowy Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy.Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange and derivatives market activity in April 2010, Monetary and Economic Department, Bank of International Settlements, 2010.


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie RYNEK WALUTOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google