Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotowali doradcy zawodowi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotowali doradcy zawodowi"— Zapis prezentacji:

1 Rola doradcy zawodowego w szkole, jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy XXI wieku.
Prezentację przygotowali doradcy zawodowi Szkolnych Ośrodków Kariery w Gliwicach Maria Bisaga, Katarzyna Kadela-Koprowska Ewa Radlak , Anna Partyka

2 Uczeń kończący szkołę i wchodzący na rynek pracy, powinien być przygotowany do planowania kariery zawodowej, a podejmując decyzje winien brać zawsze pod uwagę swoją wiedzę, umiejętności, zainteresowania, mając jednocześnie świadomość swego potencjału intelektualnego i społecznego oraz odpowiedzialności za własne decyzje edukacyjno-zawodowe.

3 System poradnictwa zawodowego w Polsce

4 Sieć lokalnej współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego tworzą:
Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne. Wydziały edukacji w samorządach, kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery wojewódzkich urzędów pracy. Mobilne centra informacji zawodowej i młodzieżowe biura pracy OHP, akademickie biura karier. Zakłady Doskonalenia Zawodowego, ośrodki doskonalenia nauczycieli. Organizacje zrzeszające pracodawców, fundacje, oraz partnerzy społeczni.

5 Główne jednostki tworzące system poradnictwa zawodowego w Gliwicach.
OHP Centra Edukacji i Pracy Młodzieży MBP MCIZ ABK OŚBK SZOK MENiS MGiP KOWEZiU Urząd Miasta Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne Uczelnie Wyższe Kuratorium GOM WUP PUP Agencje Pracy Zrzeszenie Pracodawców Cech Rzemiosł

6 Pytanie: Kto ma największy wpływ na rozwój poradnictwa zawodowego w gliwickich szkołach?
Urząd Miasta GOM Kuratorium SZOK Szkoły ODPOWIEDŹ

7 Jak działać, żeby sprawniej współdziałać?
OCZEKIWANIA Jak działać, żeby sprawniej współdziałać?

8 URZĄD MIASTA Zwiększy się liczba etatów w SzOK- ach.
W każdym gimnazjum zatrudniony zostanie doradca zawodowy. Opracowane zostaną biuletyny, informatory, ujednolicone skrypty dla uczniów na każdy poziom kształcenia. Utworzony zostanie ( np. na stronie Urzędu Miasta) bank informacji o absolwentach gliwickich szkół. Nawiązana zostanie współpraca z gliwickimi pracodawcami. Informacje o działalności doradczej w Gliwicach umieszczane będą w gliwickiej prasie( Informator Miejski). Zwiększone zostaną środki finansowe na rozwój doradztwa i wyposażenie bazy dydaktycznej doradców.

9 GLIWICKI OŚRODEK METODYCZNY
Podejmowane będą działania na rzecz propagowania i doskonalenia systemu szkolnej orientacji zawodowej. Powstanie zaplecze metodyczne wspomagające pracę doradczą. Kontynuowana będzie współpraca przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.

10 KURATORIUM Modelowane będą sieci szkół z dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolni doradcy zawodowi będą otrzymywali wsparcie merytoryczne. Na bieżąco będą monitorowane zmiany przepisów dotyczących poradnictwa zawodowego w szkołach. Ogłaszane będą konkursy na kursy grantowe uwzględniające tematykę informacji, preorientacji i doradztwa zawodowego.

11 SZKOLNE OŚRODKI KARIERY
Będą koordynowały pracę doradców w gimnazjach, a pod bezpośrednią opieką będą miały szkoły ponadgimnazjalne, w których realizowane będą warsztaty doradcze. Jako centrum informacji i koordynacji pracy doradców będą aktywnie uczestniczyć i organizować imprezy lokalne. Przy SzOK-u powołany zostanie Zespół Diagnostyczny mający za zadanie badania lokalnego rynku pracy i edukacji. Zintegrują ludzi zajmujących się problematyką doradztwa zawodowego. Nawiązana zostanie ścisła współpraca i wymiana doświadczeń. Będą organizowały konferencje , warsztaty i szkolenia w celu wzbogacania warsztatu pracy osób zajmujących się poradnictwem zawodowym.

12 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNZAZJALNE
W każdym gimnazjum zatrudniony będzie szkolny doradca zawodowy. Szkoły ponadgimnazjalne będą pod opieką Szkolnych Ośrodków Kariery prowadzących działalność grupową i indywidualną dla uczniów. W każdej szkole zostanie opracowany i realizowany wewnątrzszkolny system poradnictwa zawodowego. Szkolni doradcy zawodowi będą ściśle współpracować ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery ,korzystając z ich bazy informacji. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z opracowanych i ujednoliconych dla danego poziomu kształcenia narzędzi pracy: skryptów, indywidualnych portfolio i specjalistycznych programów komputerowych. Uczniowie będą mieli dostęp do rzetelnej informacji o rynku edukacji i pracy.

13 Przejawem współpracy i wymiernej korzyści dla środowiska lokalnego może być:
Organizacja imprez lokalnych integrujących środowisko pracy i nauki, typu: Dni Kariery, Targi Edukacyjne, Targi Pracy, konkursy z zakresu orientacji zawodowej lub przedsiębiorczości. Promowanie wolontariatu w lokalnych przedsiębiorstwach, spotkania z pracodawcami i osobami wykonującymi rożne zawody. Promocja instytucji lokalnych w środowisku szkolnym. Wysoka jakość usług doradczych w szkołach. Dopasowanie rynku edukacji do lokalnego rynku pracy. Absolwenci gliwickich szkół, wspomagani przez doradców zawodowych przejmą odpowiedzialność za własną przyszłość zawodową i planowanie kariery.

14 Trudności z jakimi zmierzy się doradca zawodowy w swojej pracy
Pozyskanie dobrej jakościowo informacji edukacyjno-zawodowej. Bariery składające się na współczesne rozumienie potrzeby i popularyzowanie usług doradczych w środowiskach edukacyjnych. Uboga oferta dotyczącą dostępności programów komputerowych i narzędzi multimedialnych. Małe wsparcie finansowe warsztatu pracy doradcy.

15 Podsumowanie Dzisiaj niezbędne jest zatrudnienie w szkole nauczyciela- doradcy zawodowego z pełnymi kwalifikacjami, kompetentnego, zaangażowanego oraz uwzględnienie jego pracy w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Aby praca z uczniem w zakresie planowania kariery była skuteczna, musi być ciągła i systematyczna.

16 Dbajmy zatem o rozwój poradnictwa zawodowego w naszych szkołach, aby absolwenci gliwickich szkół wchodząc na współczesny rynek pracy nie obawiali się nawet największej konkurencji.

17

18 Dzięki kluczowi w kształcie V stado może
pokonać dystans co najmniej 71 procent większy, niż gdyby każdy ptak leciał osobno”/.../ „Ludzie, którzy dążą w tym samym kierunku, złączeni poczuciem wspólnoty mogą osiągnąć swój cel szybciej i łatwiej, ponieważ wzajemnie się wspierają”

19 Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i absolwentów szkół. Jednocześnie szkoły znajdują się w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na rozwijanie dostępności i powszechności usług doradczych, adresowanych do dzieci, młodzieży podczas ich nauki w szkole. Obserwujemy paradoksalnie wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi przy ograniczonej ich dostępności.


Pobierz ppt "Prezentację przygotowali doradcy zawodowi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google