Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych”"— Zapis prezentacji:

1 „W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 „W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – konferencja podsumowująca kampanię

2 Emilia Gralewska Rola doradcy zawodowego w kształceniu ustawicznym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Rola doradcy zawodowego w kształceniu ustawicznym Emilia Gralewska Doradca zawodowy Łódź, 15 listopada 2012

3 Kształcenie ustawiczne:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Kształcenie ustawiczne: Proces odnawiania kwalifikacji ogólnych i zawodowych; Proces doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych; - Proces trwający przez całe życie człowieka.

4 Kształcenie ustawiczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Kształcenie ustawiczne „całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji (z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych)”. Źródło: Philippe Tissot, Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe, Office for Official Publications of the European Communites, Luxembourg 2004 Świadomość kształcenia się przez całe życie powinna być kształtowana od najmłodszych lat szkolnych. Stad też duża rola całożyciowego poradnictwa kariery i doradców zawodowych pracujących w szkołach. Zmienność otoczenia powoduje, iż w ciągu całego życia otwierają i zamykają się przed jednostką nowe możliwości. Świadomie kierując swoimi wyborami edukacyjno-zawodowymi osoba jest w stanie bardziej efektywnie kierować swoim rozwojem i dążyć do większych osiągnięć.

5 Poradnictwo zawodowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Poradnictwo zawodowe: jedną z form pomocy młodzieży i dorosłym w odnalezieniu się na rynku pracy jest doradztwo edukacyjne i zawodowe świadczone przez podmioty publiczne np.: Ośrodki Doradztwa Zawodowego, Akademickie Biuro Karier, Urzędy Pracy, Centra Informacji Zawodowej i Planowania Kariery.

6 Całożyciowe poradnictwo kariery
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Całożyciowe poradnictwo kariery Ciągły proces umożliwiający obywatelom w każdym wieku i w każdym momencie ich życia określenie: zdolności, kompetencji, zainteresowań, potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Samokształcenie Proces uczenia się prowadzony świadomie, z możliwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treść, formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się.

8 Metody samokształcenia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Metody samokształcenia uczestnictwo w studiach, kursach, szkoleniach, warsztatach, uczestnictwo w odczytach, prelekcjach, wykładach otwartych, w sympozjach, seminariach, konferencjach branżowych. lektura literatury fachowej, lektura czasopism branżowych.

9 korzystanie z zasobów Internetu,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 korzystanie z zasobów Internetu, zorganizowanie grupy samokształceniowej — także w formie wirtualnej, np. pod postacią forum czy grupy dyskusyjnej (dyskusja, inspiracja, motywacja, pomoc), udział w telewizyjnych i radiowych programach edukacyjnych, kursy do samodzielnej nauki dostępne na różnych nośnikach informacji — np. płytach CD.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 uczący się Liceum dla dorosłych uczelnie wyższe cechy rzemiosł zakłady doskonalenia zawodowego centra kształcenia praktycznego centra kształcenia nauczycieli centra kształcenia ustawicznego szkoły policealne uniwersytety III wieku kursy i szkolenia: - PUP, WUP, OHP - instytucje szkoleniowe Bardzo ważnym aspektem kształcenia w szkołach dla dorosłych jest kwestia finansowa. W szkołach mających charakter szkoły publicznej, w części dotyczącej zajęć lekcyjnych, nauka odbywa się bezpłatnie. Odpłatne mogą być zajęcia o charakterze ponadprogramowym. Rzetelnych informacji dotyczących kosztów nauki zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół. Studia niestacjonarne mają charakter nauki płatnej. Wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od rodzaju szkoły i ustalana indywidualnie przez władze placówki. Dzięki programom dofinansowanym z UE, mogą być organizowane studia podyplomowe, niestacjonarne za które słuchacze-studenci nie ponoszą odpłatności. Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie dodatkowych studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Analizy wykazują, że osoby wykształcone na tych specjalnościach będą wkrótce poszukiwane na rynku pracy, a ich kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki. Regulamin studiów przewiduje dla najlepszych studentów wsparcie finansowe w postaci stypendium. Obok kształcenia formalnego dorosły – uczący się może skorzystać z całej gamy szkoleń doskonalących kwalifikacje, pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji. Podczas szkoleń i kursów uczestnicy mogą: doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe; zdobywać nową wiedzę ogólną, niezbędną do awansu zawodowego; zdobyć dokumenty-certyfikaty niezbędne do osiągania celów zawodowych czy edukacyjnych; zdobywać nowe umiejętności zarówno w zakresie umiejętności specjalistycznych dla danego zawodu jak i umiejętności miękkich np. praca w zespole, pokonywanie stresu, praca z klientem. Decyzję o podjęciu nauki mogą podjąć sami zainteresowani, świadomie planując swój rozwój zawodowy i osobisty, w praktyce możemy również spotkać osoby które nie „czują” potrzeby samokształcenia. Osoby bezrobotne, kierowane są na kursy i szkolenia organizowane przez urzędy pracy z większą bądź mniejszą motywacją. Dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej organizowane są szkolenia, które mają im pomóc w powrocie na rynek pracy. Podczas aktywizacji zawodowej uczą się poruszać po rynku pracy, lepiej poznają siebie, swoje cechy, predyspozycje zawodowe i mocne strony, uczestniczą w kursach zawodowych. Dużą grupę osób aktywnych w zakresie samokształcenia stanowią osoby czynne zawodowo. Dla nich ustawiczne podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy, ale przede wszystkim pozwala na osiągnięcie „mistrzostwa” w zawodzie. Wielu pracodawców dostrzega w podnoszeniu kompetencji pracowników impuls do rozwoju własnej firmy. W ostatnich latach zwiększa się świadomość pracodawców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, stąd też organizują dla kadry niezbędne szkolenia, które podnoszą jakość świadczonej pracy co ma również przełożenie na wyniki ekonomiczne firm. Instytucje szkoleniowe starają się dostosować swoją bazę dydaktyczną do oczekiwań rynku pracy. Wyposażają swoje pracownie w nowoczesne narzędzia i maszyny, dzięki którym uczący się zdobędą kwalifikacje odpowiadające zmianom zachodzącym na rynku pracy. Przykładem takich działań jest rozwój Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uruchamiane nowoczesne pracownie mechatroniczne pozwalają przygotować kadrę pracowników z najwyższymi kwalifikacjami dostosowanymi do rynku pracy. Z ofert ośrodka mogą korzystać: nauczyciele, którzy nową wiedzę i umiejętności będą wykorzystywać do pracy z uczniem młodym jak i osobami dorosłymi; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; słuchacze szkół policealnych, klienci indywidualni, którzy mogą skorzystać z przygotowanej dla nich oferty szkoleniowej oraz pracodawcy, którzy mogą zlecić przygotowanie szkoleń doskonalących jak i dających możliwość zdobycia nowych umiejętności. Urządzenia do ćwiczeń z mechatroniki są urządzeniami przemysłowymi przystosowanymi do celów edukacyjnych. Wszystkie stanowiska posiadają pełną obudowę dydaktyczną (materiały ćwiczeniowe, informacyjne, foliogramy itp.), które odzwierciedlają najnowocześniejsze osiągnięcia techniki i technologii w obszarze mechatroniki.

11 Dzięki poradnictwu zawodowemu ludzie mogą:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Dzięki poradnictwu zawodowemu ludzie mogą: sprawniej funkcjonować w świecie pracy, realizować się przez zajęcia zawodowe, doskonalić się, kształcić, odkrywać swoje zasoby: intelektualne, emocjonalne, osobowościowe.

12 Doradztwo całożyciowe dotyczy człowieka na wszystkich etapach rozwoju:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Doradztwo całożyciowe dotyczy człowieka na wszystkich etapach rozwoju: I. Przygotowanie do szkoły II. Szkoła podstawowa III. Gimnazjum IV. Szkoła Ponadgimnazjalna: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa

13 VII. Kształcenie nieformalne VIII. Kursy kwalifikacyjne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 V. Szkoła Policealna VI. Studia VII. Kształcenie nieformalne VIII. Kursy kwalifikacyjne IX. Praca zawodowa X. Emerytura - samorealizacja

14 Doradztwo indywidualne Badania psychologiczne Badania predyspozycji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uczący się Konkursy Warsztaty, Spotkania młodzieży z pracodawcami Doradztwo indywidualne Badania psychologiczne Badania predyspozycji Informacja zawodowa, Baza szkół Rola szkolnych doradców zawodowych, którzy podczas spotkań grupowych jak i rozmów indywidualnych wspierają młodych ludzi w zakresie rozwoju społeczno-zawodowym jest bardzo duża. Wszyscy znamy przysłowie „Czego Jaś się za młodu nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Im wcześniej będziemy pracować z młodzieżą nad kształtowaniem ich świadomości związanej z planowaniem kariery tym więcej będą mogli w życiu osiągnąć, tym lepiej będą sobie radzić jako osoby dorosłe.

15 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: doskonalenie nauczycieli kształcenie ustawiczne m.in. Akademia Seniora kształcenie młodzieży np. Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej, Akademia Młodych Twórców

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 Dziękuję za uwagę „Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, wiatry pomyślne nie będą ci sprzyjały” SENEKA


Pobierz ppt "„W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google