Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków…”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków…”"— Zapis prezentacji:

1 „Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków…”
Stanisław Jerzy Lec

2 „Uczyć wybierać” Możliwości organizacji form poradnictwa zawodowego dla uczniów klas maturalnych, wyboru zawodu, ścieżki kształcenia, uczelni …

3 Priorytety Strategii Lizbońskiej (2001r.)
Wzrost wykształcenia i kształcenie ustawiczne Mobilność na rynku pracy Instrumentami służącymi realizacji tej polityki są edukacja i poradnictwo.

4 zarządzania własną edukacją i rozwojem zawodowym
Państwo wspierając obywateli, poprzez nauczanie w każdym wieku, przygotowuje ich do: zarządzania własną edukacją i rozwojem zawodowym wyboru różnorodnych możliwości kształcenia i planowanie optymalnych ścieżek własnej kariery Raport Rady i Komisji Europejskiej dotyczący wdrażania Strategii Lizbońskiej (2004 r.)

5 realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności
Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia Education and Training 2020 (ET 2020) realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia

6 W centrum zainteresowania europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie stawiana jest osoba ucząca się. Oznacza to: równorzędne traktowanie efektów uczenia się zdobytych niezależnie od sposobu, miejsca i czasu uczenia się docenianie tych efektów także w systemach nadawania formalnych kwalifikacji

7 Poradnictwo zawodowe w szkołach Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
W polskiej edukacji … …funkcjonują instytucje świadczące usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacyjne MEN Poradnictwo zawodowe w szkołach KOWEZiU Inne instytucje: publiczne i prywatne agencje poradnictwa Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne

8 Wdrażana jest reforma programowa
Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej zamyka rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego

9 Podstawy prawne Zapis art. 1. ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty stwierdza: „System oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia” (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) art. 6. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela „Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach mają obowiązek rzetelnie realizować zadania i wspierać każdego ucznia w jego rozwoju” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

10 pracy, sposobie podnoszenia oraz
W Załączniku nr 4 rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stwierdzono: „Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji – poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu” (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

11 Ponadto na III i IV etapie edukacyjnym:
„Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych … „

12 § 2 rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r
§ 2 rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (…) „Szkoły i placówki udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej także na wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie” (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114)

13 rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(…) „dyrektor szkoły i placówki, organizuję jej pracę przy pomocy nauczycieli posiadających (co najmniej) wyższe wykształcenie zawodowe i umiejętności pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów” (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)

14 rekomendacja z dnia 1 lipca 2010 r
rekomendacja z dnia 1 lipca 2010 r. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego do MEN w sprawie konieczności zatrudniania doradców zawodowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego

15 Poradnictwo zawodowe doradztwo edukacyjno-zawodowe
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie doradztwa zawodowego polega na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia poprzez: doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu planowanie kształcenia i kariery zawodowej w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

16 Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej we współpracy z: rodzicami poradniami psychologiczno – pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i placówkami podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

17 Poradnictwo zawodowe w szczególności polega na:
Systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej Gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia Udzielaniu indywidualnych konsultacji uczniom i rodzicom

18 Prowadzeniu zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej Koordynowaniu działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę Współpracy nauczycieli w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

19 Poradnictwo zawodowe Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają za zadanie: wspierać nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego udzielać pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży pomagać uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

20 Najczęściej stosowane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach poradnictwa zawodowego:
indywidualne porady zawodowe warsztaty/zajęcia grupowe konsultacje z rodzicami grupowe porady zawodowe udział w targach/giełdach pracy diagnostyka indywidualnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych

21 Ponadto stosowane jest również:
spotkania z doradcą zawodowym z urzędu pracy konsultacje ze specjalistami innych instytucji udział w prezentacjach/dniach otwartych szkół i wyższych uczelni kierowanie do instytucji zajmujących się poradnictwem zawodowym kontakty z pracodawcami

22 „Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać. ”
„Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać.” Cyceron


Pobierz ppt "„Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków…”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google