Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków… Stanisław Jerzy Lec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków… Stanisław Jerzy Lec."— Zapis prezentacji:

1 1 Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków… Stanisław Jerzy Lec

2 2

3 Wzrost wykształcenia i kształcenie ustawiczne Mobilność na rynku pracy Instrumentami służącymi realizacji tej polityki są edukacja i poradnictwo. 3

4 Państwo wspierając obywateli, poprzez nauczanie w każdym wieku, przygotowuje ich do: zarządzania własną edukacją i rozwojem zawodowym wyboru różnorodnych możliwości kształcenia i planowanie optymalnych ścieżek własnej kariery 4

5 realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia 5

6 Oznacza to: równorzędne traktowanie efektów uczenia się zdobytych niezależnie od sposobu, miejsca i czasu uczenia się docenianie tych efektów także w systemach nadawania formalnych kwalifikacji 6

7 …funkcjonują instytucje świadczące usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacyjne 7 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Poradnictwo zawodowe w szkołach KOWEZiU Inne instytucje: publiczne i prywatne agencje poradnictwa MEN ----------------- -----------

8 Wdrażana jest reforma programowa Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej zamyka rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego 8

9 Zapis art. 1. ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stwierdza: System oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 6. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach mają obowiązek rzetelnie realizować zadania i wspierać każdego ucznia w jego rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 9

10 W Załączniku nr 4 rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stwierdzono: Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji – poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 10

11 Ponadto na III i IV etapie edukacyjnym: Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych … 11

12 § 2 rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (…) Szkoły i placówki udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej także na wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) 12

13 rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(…) dyrektor szkoły i placówki, organizuję jej pracę przy pomocy nauczycieli posiadających (co najmniej) wyższe wykształcenie zawodowe i umiejętności pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) 13

14 rekomendacja z dnia 1 lipca 2010 r. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego do MEN w sprawie konieczności zatrudniania doradców zawodowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego 14

15 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie doradztwa zawodowego polega na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia poprzez : doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu planowanie kształcenia i kariery zawodowej w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 15

16 Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej we współpracy z: rodzicami poradniami psychologiczno – pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i placówkami podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 16

17 1. Systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 2. Gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 3. Udzielaniu indywidualnych konsultacji uczniom i rodzicom 17

18 4. Prowadzeniu zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej 5. Koordynowaniu działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę 6. Współpracy nauczycieli w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. 18

19 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają za zadanie: wspierać nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego udzielać pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży pomagać uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 19

20 Najczęściej stosowane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach poradnictwa zawodowego: indywidualne porady zawodowe warsztaty/zajęcia grupowe konsultacje z rodzicami grupowe porady zawodowe udział w targach/giełdach pracy diagnostyka indywidualnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych 20

21 Ponadto stosowane jest również: spotkania z doradcą zawodowym z urzędu pracy konsultacje ze specjalistami innych instytucji udział w prezentacjach/dniach otwartych szkół i wyższych uczelni kierowanie do instytucji zajmujących się poradnictwem zawodowym kontakty z pracodawcami 21

22 Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać. Cyceron 22


Pobierz ppt "1 Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków… Stanisław Jerzy Lec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google