Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo edukacyjno-zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2 Wewnątrzszkolne doradztwo to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia

3 Szkolny doradca zawodowy
Udziela informacji, wskazówek i porad różnym grupom odbiorców Diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe Pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe

4 Szkolny doradca zawodowy
Prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej Wspiera w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli Koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę

5 Szkolny doradca zawodowy
Współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej

6 Szkolny doradca zawodowy
Współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicz- nymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

7 Planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego szczególnie ważne jest w gimnazjum, ponieważ pozwala na wczesne rozpoznanie i ocenę możliwości psychofizycznych młodego człowieka – podjęcie decyzji edukacyjnej i zawodowej.

8 Organizacja wewnątrzszkolego systemu doradztwa
przykład

9 Uczeń poznaje siebie Uczeń samodzielnie definiuje pojęcia zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, umiejętności Uczeń dokonuje samooceny mocnych i słabych stron Uczeń bilansuje swoje osiągnięcia szkolne

10 Uczeń poznaje zawody Uczeń poznaje: podział zawodów
źródła informacji o zawodach podstawowe pojęcia zawodoznawcze schemat zdobywania wiedzy o zawodach Uczeń ćwiczy umiejętność zdobywania informacji oraz korzystania z różnych źródeł

11 Uczeń poznaje zawody Uczeń poznaje klasyfikację zawodów opartą na funkcjonalnym podziale pracy: relacje z danymi technika przyroda inni ludzie obraz artystyczny

12 Uczeń poznaje ścieżki kształcenia
Uczeń uświadamia sobie, że cel (preferowany zawód) można uzyskać różnymi drogami Uczeń uzmysławia sobie konieczność ciągłego kształcenia i podwyższania swoich kwalifikacji

13 Uczeń poznaje ścieżki kształcenia
Uczeń poznaje strukturę szkolnictwa i pozaszkolne formy kształcenia Uczeń dowiaduje się, gdzie może szukać pomocy w przypadku napotkania trudności w realizacji kariery zawodowej na każdym etapie rozwoju zawodowego

14 Metody wykorzystywane w doradztwie edukacyjno-zawodowym
Ankiety, kwestionariusze badające zainteresowania, uzdolnienia, cechy osobowości Lekcje zawodoznawcze Treningi aktywizujące do wyboru zawodu Konkursy zawodoznawcze Warsztaty wyboru zawodu

15 Metody wykorzystywane w doradztwie edukacyjno-zawodowym
Targi edukacyjne Zajęcia w pracowniach, warsztatach szkolnych i centrach kształcenia praktycznego Spotkania z uczniami szkół, przedstawi- cielami zakładów pracy i specjalistami reprezentującymi różne zawody

16


Pobierz ppt "Doradztwo edukacyjno-zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google