Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

2 definicja : Wewnątrzszkolny system doradztwa jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy (A. Łukaszewicz, Szkolny doradca zawodowy, KOWEZiU 2003).

3 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest usystematyzowanym dokumentem, który precyzuje wytyczne szkolnego programu doradztwa zawodowego, szczegółowo określa, jak realizować program, aby zaspokajać potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, przygotowywany jest w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami (partnerami szkoły)., jest integralną częścią ogólnego planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, jest realizowany przez doradców zawodowych, nauczycieli, osoby zarządzające szkołą oraz zespoły programowe, a także uczniów i ich rodziców.

4 Akty prawne nakazujące zorganizowanie WSD w każdej szkole lub placówce, poczynając od poziomu gimnazjum, oraz we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych (bez względu na to, czy szkoła posiada doradcę zawodowego).

5 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU Artykuł 1, zobowiązuje szkoły do realizacji zadań dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego i brzmi : System oświaty zapewnia w szczególności: 14) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z kolejnymi zmianami) w punktach dotyczących gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mówi, iż statut wyżej wymienionych placówek powinien określać, między innymi, … organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487), § 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; porad i konsultacji.

8 § 16. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

9 § 18. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej doradztwo edukacyjno-zawodowe § 20. 1. Do zadań zespołu należy: 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

10 § 31. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego

11 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli

12 Program szkolnego doradztwa zawodowego powinien: być ogólnodostępny, być zorientowany na ucznia, być przejrzysty, być wyważony, odpowiadać na potrzeby uczniów, dawać poczucie bezpieczeństwa dla ucznia ( poufność rozmowy doradczej, wyników uzyskiwanych podczas badań i testów), podkreślać znaczenie zaangażowania w proces doradztwa całej szkoły, w pełni wykorzystywać dostępne zasoby, być stale weryfikowany. Kryteria opracowania programu

13 Szkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego może zawierać podstawowe akty prawne cele ogólne i szczegółowe plan i tematykę zajęć dla poszczególnych klas, plan działań ogólnoszkolnych, osoby odpowiedzialne metody i formy pracy zasady współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo przygotowywanie informacji o szkole i promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

14 FORMY PRACY MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W SZKOLNYM SYTEMIE DORADZTWA Formy adresowane do uczniów: zajęcia warsztatowe (z całą klasą lub grupą zainteresowanych uczniów), zajęcia lekcyjne, poświęcone tematyce edukacyjno-zawodowej, projekcje filmów o zawodach, wycieczki do zakładów pracy, rozmowy doradcze, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizowanie Dnia Otwartego szkoły, udział w Targach Edukacyjnych, praca z internetem, praca z informatorami: o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych, udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego

15 Formy adresowane do rodziców prezentacje i prelekcje, udostępnianie informatorów szkół wyższego rzędu i literatury z zakresu poradnictwa zawodowego, indywidualne rozmowy z pedagogiem /psychologiem/ doradcą zawodowym Formy adresowane do nauczycieli szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń, przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących problematyki doradztwa zawodowego,

16 Formy adresowane do środowiska lokalnego: współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy (współpraca z MCK, PUP, MBP, OHP, CRR, szkołami wyższego rzędu, pracodawcami), promocja szkoły w środowisku lokalnym

17 Proponowane formy współpracy

18 Poradnictwo indywidualne: Diagnoza uzdolnień poznawczych i predyspozycji zawodowych Opiniowanie (na podstawie badań) dotyczące kształcenia ponadgimnazjalnego uczniów z problemami zdrowotnymi Rozmowa doradcza Konsultacje indywidualne na terenie szkół i poradni

19 Zajęcia lekcyjne, tematyka zajęć: Kl. I – II gimnazjum Przygotowujemy się do podejmowania decyzji szkolno-zawodowej – planujemy ścieżki i kroki – zajęcia warsztatowe Moje zamierzenia szkolno-zawodowe Świat zawodów. Poznajemy zawody Praca w życiu człowieka KL. III gimnazjum Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego. Terminy i warunki rekrutacji. Szkolnictwo sportowe i artystyczne. Czy ryba może żyć bez wody? Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu Drogi prowadzące do zawodu. Szkolne i pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego Zainteresowania a wybór zawodu Samoocena umiejętności. Zarządzanie własnym czasem

20 Szkoła ponadgimnazjalna Komunikacja werbalna i niewerbalna. Bariery komunikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna. Typ osobowości a praca. Recepta na karierę, uwarunkowanie drogi do sukcesu. Analiza umiejętności gospodarowania własnym czasem. Ćwiczenia w planowaniu z przyszłości - wyznaczenie planów szczegółowych i długoterminowych. Zmiana ścieżki kariery zawodowej. Możliwe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wybrane metody szukania pracy.

21 Rodzice i nauczyciele Konsultacje indywidualne dla nauczycieli Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych Poradnictwo dla rodziców: Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu? Formy: prelekcja lub zajęcia warsztatowe, przy ograniczonej liczbie rodziców - maksymalnie jedna klasa Konsultacje indywidualne na terenie szkół i poradni Pomoc w organizacji spotkań z pracodawcami dla uczniów i rodziców

22 Konkursy zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

23 Dziękuję za uwagę Maria Jukowska-Jasiczek


Pobierz ppt "Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google