Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia dr n. med. Andrzej Gabryel Strategia e-Zdrowie I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009

2 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia e-Zdrowiee-Zdrowie Definicja Komisji Europejskiej (2003) zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla zaspakajania potrzeb obywateli, pacjentów, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, dostawców usług zdrowotnych oraz polityków

3 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Czynniki kształtujace e-Zdrowie Wzrost populacji 65+ 2050 ok. 30% populacji Wzrost populacji 80+ 2050 ok. 12% populacji Spadek populacji czynnej zawodowo do 2050 o 18% Wzrost zatrudnienia w opiece zdrowotnej Wzrost PKB zaangażowanego w opiekę zdrowotną Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną (w UE o 5% rocznie) Dobre zdrowie (w tym dłuższe lata życia w zdrowiu) obok podwyższenia poziomu wykształcenia jest kluczem do wzrostu ekonomicznego kraju i podnoszenia jakości życia osobniczego i społecznego

4 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Miejsce opieki zdrowotnej Opieka zdrowotna: - obecnie kwalifikowana jako ośrodek kosztów - powinna być kwalifikowana jako sektor gospodarki - - w USA kwalifikowana jako gałąź przemysłu e-Zdrowie: strategia sektorowa realizowana poprzez programy operacyjne

5 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Obszary e-Zdrowie 1. teleinformatyczna infrastruktura dla: - specjalistycznej służby zdrowia - lekarzy pierwszego kontakt 2. identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie e-Zdrowia 3. określenie kryteriów porównawczych (benchmarking) najlepszych praktyk 4. określenie jakościowych kryteriów dla witryn internetowych ochrony zdrowia 5. tworzenie sieci podmiotów odpowiedzialnych za ocenę technologii e-Zdrowia 6. wymiana danych drogą elektroniczną

6 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Priorytety e-Zdrowie poprawa dostępności do usług medycznych – możliwie każdym miejscu i przez całą dobę zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych zapewnienie świadczenia usług medycznych w warunkach domowych dla przewlekle chorych bezpieczeństwo danych pacjenta pozyskiwanych w trakcie kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej

7 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Zdrowie w Polsce Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 (dokument przyjęty przez RM 21.06.2005) poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej

8 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Dokumenty strategii e-Zdrowie Directive 95/46/CE on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data i2010 European Information Society 2010 COM (2005) 229 final Establishing a second programme of Community action in the field of health (2008-2013) Decision No 1350/2007/EC October 2007 On cross-border interoperability of electronic health record systems Commision Recommendation July 2008 Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006 Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006

9 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Dokumenty strategii e-Zdrowie c.d. eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites, eEurope2002 - Final report (2003) eHealth – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area (2004) European eHealth Conference 2004. Executive Summary of the Conference: eHealth: what future are we heading towards?, 2005. Rising the challenges of eHealth across Europes regions (2006)

10 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia e-Zdrowie Polska 2004-2006 Główne kierunki Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006 Rozwój technik informacyjnych Stworzenie warunków do rozwoju e-zdrowia

11 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia e-Zdrowie Polska 2009-2015 Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015 powstała w oparciu o: Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – e-Polska (główny cel strategii: (główny cel strategii: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin)

12 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Główne cele Ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji Unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej umożliwiającej włączenie Polski w obszar interoperacyjnego elektronicznego zapisu medycznego (EHR – Electronic Health Record)

13 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Minister Zdrowia W ramach strategii e-Zdrowie: wspiera działania nadzoruje działania tworzy podstawy prawne

14 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Regulacje prawne Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada: Stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia Uporządkowanie systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia Poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zachowanie spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia Optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego

15 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Szczegółowy program działań Program Internet w każdej placówce ochrony zdrowia Zastosowanie jednolitych standardów rozwiązań informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia Przygotowanie infrastruktury technicznej dla zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wynikających z członkostwa Polski w UE Przygotowanie interoperacyjnych transgranicznych usług e-zdrowia

16 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia System Informacji Medycznej ma pełnić rolę nowoczesnego, kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, zapewniającego wielokierunkowe i wielopoziomowe zarządzanie danymi

17 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Stan obecny brak strategicznego modelu infrastruktury informacyjnej, autonomizacja systemów i zasobów informacyjnych sektora ochrony zdrowia, nowe technologie, stare procedury, jeszcze starsza metodologia, dezintegracja i braku interoperacyjności projektów, dominacja gestorów nad użytkownikami

18 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Bazy danych Centralny Rejestr Lekarzy, Rejestr Indywidualnych Praktyk Lekarskich i Grupowych Praktyk Lekarskich, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, Rejestr indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych oraz grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej Rejestr Jednostek Ratownictwa Medycznego

19 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Bazy danych c.d. Rejestr Aptek Ogólnodostępnych, Aptek Szpitalnych i Punktów Aptecznych Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemami Ratownictwa Medycznego Centralny Rejestr Sprzeciwów na pobranie komórek tkanek i narządów ze zwłok ludzkich Centalny Rejestr Świadczeniodawców Centralna Baza Umów

20 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Bazy danych c.d. Centralne Zasoby Słownikowe Centralny Wykaz Ubezpieczonych Centralny Rejestr Płatników Rejestr Farmaceutów Rejestr Zasobów Medycznych Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Medycznej

21 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Koordynacja wdrożeń Cel główny: integracja istniejących i tworzonych baz danych oraz możliwość wykorzystania ich przez wielu użytkowników

22 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia,,Globalizacja dostępu do informacji Elektroniczna Platforma udostępniona organom publicznym, przedsiębiorcom, obywatelom Usługi on-line (np. rejestracja, dane chorobowe) Ewidencja kosztów świadczeń Elektroniczna analiza danych Monitorowanie czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne Informacje zdrowotne, poradniki

23 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia TelemedycynaTelemedycyna Świadczenie usług medycznych na odległość przygotowanie wytycznych przygotowanie standardów technologicznych związanych z świadczeniem tych usług promowanie najlepszych rozwiązań

24 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Edukacja zdrowotna Wykorzystanie platformy cyfrowej do: szkolenia kadry medycznej szkolenie dzieci i młodzieży profilaktyki zdrowotnej

25 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Bezpieczeństwo danych polskie systemy informatyczne muszą spełniać normy europejskie m.in.. EN 14484 Międzynarodowy przekaz medycznych danych osobowych objętych dyrektywą UE dotyczącą ochrony danych. Polityka wysokiego poziomu bezpieczeństwa

26 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Finansowanie e-Zdrowie Źródła finansowania projektów informatycznych w ochronie zdrowia: środki wspólnotowe Ministerstwo Zdrowia uczelnie i instytuty naukowo-badawcze organizacje pozarządowe firmy medyczne środki publiczne

27 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia Cel główny: stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia

28 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Dziękuję za uwagę Andrzej Gabryel


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google