Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009"— Zapis prezentacji:

1 I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009
Strategia e-Zdrowie dr n. med. Andrzej Gabryel

2 e-Zdrowie Definicja Komisji Europejskiej (2003)
zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla zaspakajania potrzeb obywateli, pacjentów, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, dostawców usług zdrowotnych oraz polityków

3 Czynniki kształtujace e-Zdrowie
Wzrost populacji ok. 30% populacji Wzrost populacji ok. 12% populacji Spadek populacji czynnej zawodowo do 2050 o 18% Wzrost zatrudnienia w opiece zdrowotnej Wzrost PKB zaangażowanego w opiekę zdrowotną Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną (w UE o 5% rocznie) Dobre zdrowie (w tym dłuższe lata życia w zdrowiu) obok podwyższenia poziomu wykształcenia jest kluczem do wzrostu ekonomicznego kraju i podnoszenia jakości życia osobniczego i społecznego

4 Miejsce opieki zdrowotnej
Opieka zdrowotna: - obecnie kwalifikowana jako ośrodek kosztów - powinna być kwalifikowana jako sektor gospodarki w USA kwalifikowana jako gałąź przemysłu e-Zdrowie: strategia sektorowa realizowana poprzez programy operacyjne

5 Obszary e-Zdrowie 1. teleinformatyczna infrastruktura dla:
- specjalistycznej służby zdrowia - lekarzy pierwszego kontakt 2. identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie e-Zdrowia 3. określenie kryteriów porównawczych (benchmarking) najlepszych praktyk 4. określenie jakościowych kryteriów dla witryn internetowych ochrony zdrowia 5. tworzenie sieci podmiotów odpowiedzialnych za ocenę technologii e-Zdrowia 6. wymiana danych drogą elektroniczną

6 Priorytety e-Zdrowie poprawa dostępności do usług medycznych – możliwie każdym miejscu i przez całą dobę zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych zapewnienie świadczenia usług medycznych w warunkach domowych dla przewlekle chorych bezpieczeństwo danych pacjenta pozyskiwanych w trakcie kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej

7 Zdrowie w Polsce Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013
(dokument przyjęty przez RM ) poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej

8 Dokumenty strategii e-Zdrowie
Directive 95/46/CE on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data i2010 European Information Society 2010 COM (2005) 229 final Establishing a second programme of Community action in the field of health ( ) Decision No 1350/2007/EC October 2007 On cross-border interoperability of electronic health record systems Commision Recommendation July 2008 “Strategia e-Zdrowie Polska na lata ”

9 Dokumenty strategii e-Zdrowie c.d.
eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites, eEurope Final report (2003) eHealth – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area (2004) European eHealth Conference Executive Summary of the Conference: eHealth: what future are we heading towards?, 2005. Rising the challenges of eHealth across Europe’s regions (2006)

10 „Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006”
Główne kierunki „Strategia e-Zdrowie Polska na lata ” Rozwój technik informacyjnych Stworzenie warunków do rozwoju e-zdrowia

11 „Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015”
powstała w oparciu o: „Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013” „Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – e-Polska” (główny cel strategii: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin)

12 Główne cele Ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji Unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej umożliwiającej włączenie Polski w obszar „interoperacyjnego” elektronicznego zapisu medycznego (EHR – Electronic Health Record)

13 Minister Zdrowia W ramach strategii e-Zdrowie: wspiera działania
nadzoruje działania tworzy podstawy prawne

14 Regulacje prawne Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada: Stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia Uporządkowanie systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia Poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zachowanie spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia Optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego

15 Szczegółowy program działań
Program „Internet w każdej placówce ochrony zdrowia” Zastosowanie jednolitych standardów rozwiązań informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia Przygotowanie infrastruktury technicznej dla zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wynikających z członkostwa Polski w UE Przygotowanie interoperacyjnych transgranicznych usług e-zdrowia

16 System Informacji Medycznej
ma pełnić rolę nowoczesnego, kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, zapewniającego wielokierunkowe i wielopoziomowe zarządzanie danymi

17 Stan obecny brak strategicznego modelu infrastruktury informacyjnej,
autonomizacja systemów i zasobów informacyjnych sektora ochrony zdrowia, nowe technologie, stare procedury, jeszcze starsza metodologia, dezintegracja i braku interoperacyjności projektów, dominacja gestorów nad użytkownikami

18 Bazy danych Centralny Rejestr Lekarzy, Rejestr Indywidualnych Praktyk Lekarskich i Grupowych Praktyk Lekarskich, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, Rejestr indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych oraz grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej Rejestr Jednostek Ratownictwa Medycznego

19 Bazy danych c.d. Rejestr Aptek Ogólnodostępnych, Aptek Szpitalnych i Punktów Aptecznych Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemami Ratownictwa Medycznego Centralny Rejestr Sprzeciwów na pobranie komórek tkanek i narządów ze zwłok ludzkich Centalny Rejestr Świadczeniodawców Centralna Baza Umów

20 Bazy danych c.d. Centralne Zasoby Słownikowe
Centralny Wykaz Ubezpieczonych Centralny Rejestr Płatników Rejestr Farmaceutów Rejestr Zasobów Medycznych Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Medycznej

21 Koordynacja wdrożeń Cel główny:
integracja istniejących i tworzonych baz danych oraz możliwość wykorzystania ich przez wielu użytkowników

22 ,,Globalizacja” dostępu do informacji
Elektroniczna Platforma udostępniona organom publicznym, przedsiębiorcom, obywatelom Usługi on-line (np. rejestracja, dane chorobowe) Ewidencja kosztów świadczeń Elektroniczna analiza danych Monitorowanie czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne Informacje zdrowotne, poradniki

23 Telemedycyna Świadczenie usług medycznych na odległość
przygotowanie wytycznych przygotowanie standardów technologicznych związanych z świadczeniem tych usług promowanie najlepszych rozwiązań

24 Edukacja zdrowotna Wykorzystanie platformy cyfrowej do:
szkolenia kadry medycznej szkolenie dzieci i młodzieży profilaktyki zdrowotnej

25 Bezpieczeństwo danych
polskie systemy informatyczne muszą spełniać normy europejskie m.in.. EN 14484 „Międzynarodowy przekaz medycznych danych osobowych objętych dyrektywą UE dotyczącą ochrony danych. Polityka wysokiego poziomu bezpieczeństwa”

26 Finansowanie e-Zdrowie
Źródła finansowania projektów informatycznych w ochronie zdrowia: środki wspólnotowe Ministerstwo Zdrowia uczelnie i instytuty naukowo-badawcze organizacje pozarządowe firmy medyczne środki publiczne

27 Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Cel główny: stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia

28 Dziękuję za uwagę Andrzej Gabryel


Pobierz ppt "I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google