Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

2 Podsumowanie I roku realizacji projektu sierpień 2013-sierpień 2014 Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Milicz, 4.09.2014 r.

3 I rok realizacji projektu i zadania w nim założone zostały podsumowane w raporcie z Powiatowego Programu Wspomagania 3

4 Placówki biorące udział w projekcie- 22 3 przedszkola Przedszkole Samorządowe w Miliczu Przedszkole parafialne im. Św. Feliksa z Cantalico Przedszkole w Krośnicach

5 19 szkół Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie Społeczne Gimnazjum „Ad Astra” w Miliczu Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie Zespól Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

6 Szkoła Podstawowa w Dunkowej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu Technikum Leśne im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku Szkoła Podstawowa w Czatkowicach Gimnazjum we Wróblińcu Szkoła Podstawowa Bukowicach Gimnazjum w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej

7 ZADANIE I Realizacja Rocznych Planów Wspomagania

8 Okres przygotowawczy Diagnoza potrzeb Zgodnie z założeniami projektu i koncepcją Powiatowego Programu Wspomagania w Powiecie Milickim powstały we wrześniu i październiku 2013 roku 22 Roczne Plany Wspomagania. W okresie IX – X miały miejsce prace nad diagnozą potrzeb placówek uczestniczących w projekcie oraz nad tworzeniem rocznych planów wspomagania. W tym okresie kluczowe zadania odgrywali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, którzy wspomagali zespoły nauczycielskie w procesie diagnozowania i formułowania rocznych planów. Elementy pracy SORE najbardziej wartościowe/ przydatne w okresie przygotowawczym:  przeprowadzanie konsultacji indywidualnych  pomoc w zdiagnozowaniu problemów będących podstawą do opracowania Rocznego Planu Wspomagania  dobra organizacja pracy i częstotliwość kontaktów z dyrektorem  wsparcie w przeprowadzeniu diagnozy  dobra koordynacja działań  wspieranie nauczycieli w czasie wdrażania zaplanowanych działań i wykorzystywania nowych umiejętności  fachowość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów  zaangażowanie i pomoc w kolejnych etapach diagnozy oraz organizacji warsztatów

9 Harmonogram szkoleń w I roku realizacji projektu Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapewnił ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania w szkołach i przedszkolach z zakresu 22 ofert realizowanych w ramach RPW-proponowanych przez ORE. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zabezpieczył kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie w 22 ofertach oraz ponosił pełną odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. Formy doskonalenia (wybrano 8 ofert spośród 24 proponowanych przez ORE) zostały zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014.

10 NAZWA PLACÓWKINAZWA OFERTY DOSKONALENIA Przedszkole Samorządowe w Miliczu Nauczyciel 45+ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się Społeczne Gimnazjum „Ad Astra” w Miliczu Projekt edukacyjny w szkole Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Zespól Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

11 Szkoła Podstawowa w Dunkowej Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Przedszkole parafialne im. Św. Feliksa z Cantalico Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Technikum Leśne im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym Szkoła Podstawowa w Czatkowicach Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się Przedszkole w Krośnicach Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa Bukowicach Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Gimnazjum w Krośnicach Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Gimnazjum we Wróblińcu Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

12 13-11-17 SZKOLNI ORGANIZATORZY ROZWOJU EDUKACJI

13 Agnieszka Nowacka: 180 godzin  Gimnazjum im. M. Kopernika w Miliczu-36 godzin  Gimnazjum im. Jana Pawła w Sułowie -36 godzin  Szkoła Podstawowa w Dunkowej-36 godzin  Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie-36 godzin  Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu-36 godzin 13

14 Beata Łabaczuk: 252 godziny  I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu-36 godzin  Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej-36 godzin  Gimnazjum we Wróblińcu-36 godzin  Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach-36 godzin  Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej-36 godzin  Przedszkole w Krośnicach-36 godzin  Gimnazjum w Krośnicach-36 godzin 14

15 Beata Walkowiak:180 godzin  Technikum Leśne w Miliczu-36 godzin  Szkoła Podstawowa w Czatkowicach-36 godzin  Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku-36 godzin  Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim-36 godzin  Przedszkole Parafialne im. św. Feliksa z Cantalico-36 godzin 15

16 Małgorzata Posacka:180 godzin  Zespół Szkół w Miliczu - 36 godzin  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie-36 godzin  Społeczne Gimnazjum AD Astra w Miliczu-36 godzin  Szkoła Podstawowa im. J.Kusocińskiego w Cieszkowie-36 godzin  Przedszkole Samorządowe w Miliczu-36 godzin 16

17 Łącznie od grudnia do czerwca zrealizowano 792 godziny szkoleń w 22 placówkach powiatu milickiego

18 Zaangażowanie Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu w realizację RPW Zaangażowanie Poradni i ODN W opinii każdej z SORE pracownicy PCEiPP z dużym zaangażowaniem i bardzo rzetelnie realizowali zaplanowane w RPW placówki zadania wspierające nauczycieli w ich pracy z uczniami. Były nimi przede wszystkim bezpośrednie konsultacje z nauczycielami na tematy:  konsultacje dotyczące omawiania wyników badań i zalecanych ćwiczeń pedagogicznych i logopedycznych  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  motywowanie dzieci do nauki szkolnej i uczenia ich własnych metod przyswajania wiedzy  sposoby aktywizowania rodziców do sprawowania wzorowej opieki nad edukacją i zachowaniem dzieci  jak wspierać dziecko w efektywnym uczeniu się  jak pracować z dzieckiem wycofanym, nieśmiałym, trudnym  konsultacje indywidualne psychologów z PCEiPP z uczniami na temat jak przezwyciężać niepowodzenia szkolne  ćwiczenia z zakresu zabaw logopedycznych oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli z dzieckiem o trudnym zachowaniu.

19 13-11-17 Zaangażowanie Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu w realizację RPW  Bibliotece Pedagogicznej wyznaczono zadanie polegające na sporządzeniu zestawień tematycznych na określone tematy. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji wskazali interesujące ich tematy  Zostały sporządzone zestawienia tematyczne. Do każdego zestawienia dołączono informacje, w jaki sposób można dotrzeć do książek lub artykułów z czasopism, których Biblioteka Pedagogiczna nie posiadała

20 Wnioski i rekomendacje SORE z przebiegu realizacji RPW Z obserwacji SORE wynika, że w I roku realizacji projektu:  podniosły się kompetencje nauczyciel  nauczyciele potrafią rozpoznać mocne i słabe strony ucznia, dostosować metody, formy pracy do stylu uczenia się oraz możliwości ucznia  zwiększyło się zaangażowanie rodziców w życie szkoły  nauczyciele dostrzegli potrzebę kontynuowania rozpoczętych działań w wybranych obszarach  współdziałanie nauczycieli zwiększa efektywność uczenia się i nauczania  nauczyciele systematycznie uczestniczą w warsztatach, konsultacjach i innych formach ujętych w harmonogramie RPW  nauczyciele oczekują większej pomocy, konsultacji i wsparcia ze strony pracowników PCEiPP i liczą na pomoc doraźną na terenie swojej szkoły  nauczyciele bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w warsztatach, są zainteresowani samorozwojem

21 Sugestie zgłaszane przez nauczycieli/dyrektorów co do dotychczasowej/dalszej realizacji RPW  wskazywane pozytywne aspekty form doskonalenia – poza ich aspektem merytorycznym to:  bliskość pomocy i związany z tym komfort uczestniczenia w szkoleniach/warsztatach/konsultacjach w szkole  bezpłatność zajęć  możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się i upowszechniania dobrych praktyk  bardzo dobre oceny co do większości zajęć  w związku z realizacją RPW wzrosło zainteresowania wsparciem ze strony PCEiPP  nauczyciele wskazują kolejne tematy, w których oczekują wsparcia  duże obciążenie nauczycieli w związku z komasacją szkoleń, warsztatów i konsultacji grupowych z ekspertami zewnętrznymi w terminie grudzień 2013 – czerwiec 2014  propozycja, aby terminy szkoleń przeprowadzanych w placówce nie pokrywały się z tymi, organizowanymi w ramach doskonalenia w sieci  nauczyciele i dyrektorzy sugerują zmniejszenie ilości warsztatów i konsultacji mających na celu doskonalenie nauczycieli w czasie roku szkolnego

22 Wyniki ankiet monitorujących przebieg szkoleń w roku 2013/2014 placówka I LO w Miliczu ZS w Miliczu SP 2 w Miliczu Gimnazjum w Miliczu SP w Sułowie Gimnazjum w Sułowie SP w Cieszkowie Gimnazjum w Cieszkowie SP we Wziąchowie Wielkim Gimnazjum w Krośnicach Przedszkole Parafialne Przedszkole Samorządowe w Miliczu Przedszkole w Krośnicach Technikum Leśne w Miliczu SP Nowy Zamek SP Czatkowice SP Bukowice SP Kuźnica Czeszycka Gimnazjum Kuźnica Czeszycka Gimnazjum Ad Astra Gimnazjum we Wróblińcu SP w Dunkowej ogólna ocena szkoleń w roku 2013/2014 4.14.44.53.9 4.1 4.74.5 4,94.14.94.44.94.54.44.84.4554.24.34.5

23 ZADANIE II Sieci współpracy i samokształcenia 13-11-17

24 Sieci współpracy i samokształcenia  zgodnie z założeniami projektu i Powiatowego Programu Wspomagania we wrześniu 2013 zostały powołane 4 sieci współpracy i samokształcenia, które mają charakter przedmiotowy i problemowy, są adresowane do n-li/lek poszczególnych przedmiotów oraz do dyrektorów  przed wyborem rodzaju sieci zbadane zostały potrzeby n-li w zakresie wyboru tematyki sieci (IX-X).Pracami każdej sieci kieruje koordynator sieci, który opracował roczny plan pracy sieci (RPPS), na podstawie którego pracowała przez rok każda z sieci

25 Struktura sieci utworzonych w ramach projektu w Powiecie Milickim przedstawia się następująco: NAZWA SIECI TEMATILOŚĆ KOBIETILOŚĆ MĘŻCZYZNOGÓŁEM matematyczna Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki ? 23225 humanistyczna Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania 24125 wychowawcza Jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo w szkole 19625 dyrektorska Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 17825

26 Sieci współpracy i samokształcenia  łącznie w trakcie roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzono 19 spotkań: (po 6 godzin każde, 1 bez eksperta, reszta z ekspertem)  5 spotkań w sieciach: matematycznej (koordynator Sławomir Strzelecki), humanistycznej( koordynator Eugenia Hajdun), wychowawczej ( koordynator Dominika Ugorek)  4 spotkania w sieci dyrektorskiej (koordynator Dariusz Duszyński)  po każdym spotkaniu nauczyciele i dyrektorzy uzupełniali ankiety monitorujące. Przedstawiane poniżej dane są łącznym zestawieniem całości ankiet zebranych w trakcie spotkań, oddają więc wyniki dotyczące przekrojowej oceny wszystkich spotkań w sieciach przeprowadzonych w trakcie roku szkolnego 2013/2014

27 Podsumowanie ankiet monitorujących przebieg spotkań w sieciach w roku 2013/2014 nazwa siecidyrektorskawychowawczahumanistycznamatematyczna 13-11-17 ogólna ocena spotkań w roku 2013/2014 4.94.7 4.6

28 Praca na platformie internetowej : www.doskonaleniewsieci.pl  od listopada 2013 roku, pomiędzy spotkaniami koordynatorzy sieci oraz członkowie sieci pracowali na platformie internetowej  platforma internetowa służyła przede wszystkim jako dodatkowy kanał kontaktu, umożliwiający dyskusje i wymianę doświadczeń za pośrednictwem forum internetowego lub czatu. Była także bazą wiedzy przydatną uczestnikom, zawierającą materiały samokształceniowe i zasoby edukacyjne, a także kanałem komunikacji z uczestnikami w większości spraw organizacyjnych (np. monitorowanie wykonania uzgodnionych zadań, przesyłanie informacji o miejscu i czasie spotkań, gromadzenie danych do raportu podsumowującego pracę sieci). Platforma przez pierwszy rok realizacji projektu była również miejscem publikacji rezultatów wypracowanych przez uczestników sieci Koordynatorzy zamieszczali na platformie przede wszystkim roczne plany pracy sieci sprawozdania ze spotkań w sieciach materiały szkoleniowe publikacje dotyczące tematyki danej sieci materiały do pobrania dla członków sieci

29 Wnioski i rekomendacje koordynatorów sieci z realizacji działań w I roku  tematyka spotkań z ekspertami została ustalona na spotkaniach inauguracyjnych z wykorzystaniem ankiet diagnozujących. Bieżące potrzeby są konsultowane z ekspertami, którzy z wyprzedzeniem podają proponowane scenariusze spotkań.  nauczyciele współpracując na platformie, wymieniają się doświadczeniami, zgłaszają bieżące potrzeby i problemy wykorzystując forum dyskusyjne. Materiały ze spotkań i inne wynikające z potrzeb pracy sieci umieszczone są w sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl w zakładkach: forum i pliki  spotkania z ekspertem w sieciach odbywają się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu. Daje to możliwość poznawania warunków, dorobku i problemów placówek oświatowych, a tym samym jest świetną okazją do wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy szkół należących do sieci.  uwagi zgłaszane przez nauczycieli/dyrektorów co do przebiegu prac sieci:  ewentualna nieobecność na spotkaniach sieci wynika z nakładania się terminów szkoleń Rad Pedagogicznych/Zebrań itp. Dyrektorzy na bieżąco zgłaszają swoje potrzeby jak choćby bardzo chwalą sobie organizacje spotkań

30 Informacje o projekcie www.pceipp.pl www.milicz-powiat.pl 30

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google