Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Nowoczesny Nauczyciel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Nowoczesny Nauczyciel"— Zapis prezentacji:

1 "Nowoczesny Nauczyciel
– Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół   Realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w mieście Szczecin przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej pod nazwą :Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasto Szczecin”,  Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ma on na celu opracowanie zasad nowego modelu wspomagania pracy szkół.
Od 2010 roku projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ma on na celu opracowanie zasad nowego modelu wspomagania pracy szkół. W ramach projektu organizowane są działania ułatwiające wprowadzenie do systemu oświaty nowego modelu doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkół- od diagnozy, przez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację-oraz na prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cechy nowego systemu wspomagania
Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój: -odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia, -dobrowolność korzystania ze wspomagania, -obszar wsparcia oraz sposób jego realizacji ustalane są i wypracowane przez dyrektora i radę pedagogiczną Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Diagnoza potrzeb rozwojowych jako podstawa działań:
-wspomagania skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę potrzebach rozwojowych, -wnioski z nadzoru i wyniki egzaminów zewnętrznych jako punkt wyjściowy w procesie diagnozowania potrzeb szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Placówka wspomagania jako partner szkoły:
-współpraca szkoły i instytucji wspomagających, -wzajemna inspiracja do działania, -motywowanie nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą, -SORE jako moderator i doradca Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Różne instytucje jako wsparcie dla szkoły:
-Integracja działań różnych instytucji wspomagających szkołę-m.in. placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, -spójność działań prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego i wspomagania pracy szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wspomaganie jako proces:
-towarzyszenie szkole w procesie rozwoju od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie i przeprowadzenie działań wspomagających szkołę, pomoc w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej nauczycieli, po monitorowanie zmian. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wspomaganie adresowane do szkoły jako organizacji
-postrzeganie szkoły jako organizacji angażującej różne grupy –uczniów, nauczycieli, dyrekcję, rodziców i środowisko lokalne, -uwzględnianie różnorodnych perspektyw i potrzeb w procesie planowania wsparcia rozwojowego, -wzajemne wspieranie się w trakcie realizacji procesu wspomagania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wspomaganie blisko szkoły:
-towarzyszenie szkole w całym procesie rozwoju, -bezpośredni kontakt pracowników systemu wspomagania ze szkołą, mobilność pracowników i praca na terenie szkoły, -formy doskonalenia realizowane w szkole Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Współpraca i samokształcenie:
-formy doskonalenia wykorzystujące wiedzę i doświadczenie nauczycieli, -wymiana doświadczeń z nauczycielami i dyrektorami innych szkół, -wspólne wypracowanie rozwiązań i wdrażanie ich do szkolnej praktyki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Diagnozę przeprowadzają nauczyciele, dyrektor z pomocą SORE.
I etap: Wejście SORE ( dyrektor , rada pedagogiczna , lider WDN, pedagog ) wspólne wypracowanie pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły. Diagnozę przeprowadzają nauczyciele, dyrektor z pomocą SORE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Opracowanie rocznego planu wspomagania dla szkoły (RPW).
II etap Opracowanie rocznego planu wspomagania dla szkoły (RPW). Plan ten zawiera: cele, zakładane wskaźniki realizacji , przewidziane działania np. konsultacje, warsztaty czy formy doskonalenia ), harmonogram realizacji, wykaz osób zaangażowanych w działania oraz ich zadania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Etapy wspomagania: Diagnoza:
Dzięki niej podejmowane działania odpowiadają na potrzeby konkretnej szkoły, uczniów, środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Planowanie działań: Planując zadania, nauczyciele i dyrektor szkoły korzystają z pomocy osoby organizującej wspomaganie ( SORE). Autonomicznie podejmują decyzję i opracowują harmonogram wykładów, warsztatów i konsultacji grupowych, a także sposoby wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Realizacja i monitorowanie:
Prowadzenie wykładów, szkoleń i innych form doskonalenia jest zadaniem ekspertów merytorycznych. Organizator wspomagania SORE, prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe, a także organizując lekcje otwarte, pomaga nauczycielom wykorzystywać nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Monitoruje efekty wprowadzonych zmian i jeśli jest potrzeba modyfikuje plan pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Podsumowanie: Dyrektor szkoły i nauczyciele włączają badanie efektów realizowanego planu wspomagania do ewaluacji wewnętrznej. Organizator wspomagania ( SORE ) przygotowuje i przedstawia sprawozdania z działań, które jest omawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Nauczyciele i dyrektor opracowują rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Zadania dyrektora szkoły :
-inicjowanie i udział w diagnozie potrzeb, -pozyskiwanie ekspertów, -motywowanie nauczycieli, -wspieranie zespołów zadaniowych, -pomoc organizacyjna, -monitorowanie działań, -włączenie oceny działań do ewaluacji wewnętrzej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Zdania ekspertów merytorycznych:
-przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów lub innych zaplanowanych form szkoleniowych dla nauczycieli (konsultacji, wykładów itd.). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Wspomaganie pracy szkół
Prowadzone jest w projekcie na podstawie rocznego planu wspomagania. Realizacja tego planu wspomagania opiera się na współpracy szkoły ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji (SORE)- osoba pełniąca rolę moderatora i konsultanta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Kim jest SORE i jaka jest jego rola?
SORE jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez koordynatora projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Zadania SORE: pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły, pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną, wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji pozyskanie zewnętrznych ekspertów, organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności (np. organizacja i prowadzenie konsultacji) monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, dokumentowanie podejmowanych działań przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Oferty doskonalenia nauczycieli :
Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował katalog ofert doskonalenia, do wykorzystania w pracy nad rocznym planem wspomagania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Sieci współpracy i samokształcenia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Sieci skupiają nauczycieli, dyrektorów, psychologów szklonych, pedagogów , bibliotekarzy i innych pracowników merytorycznych szkoły. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

26 -dzielenie się wiedzą i sprawdzonymi w praktyce sposobami działania,
Cel sieci : -wymiana doświadczeń, -dzielenie się wiedzą i sprawdzonymi w praktyce sposobami działania, -wspólne sposobów działań oraz praca nad wybranymi zagadnieniami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Spotkanie organizacyjne :
-integracja uczestników sieci, -rozpoznawanie potrzeb i zasobów, -ustalenie celów, harmonogramu pracy działań na platformie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

28 -dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami,
Spotkania robocze : -dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami, -spotkania z ekspertami, -tworzenie nowych rozwiązań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Spotkanie podsumowujące:
-podsumowanie i omówienie pracy sieci, -zaplanowanie promocji i sposobów udostępnienia wypracowanych rozwiązań innym, -ewaluacja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Platforma internetowa to narzędzie dedykowane osobom organizującym wspomaganie, dyrektorom szkół i nauczycielom. Znaleźć tam można materiały samokształceniowe, narzędzia wykorzystywane w procesie doskonalenia oraz przykłady dobrych praktyk. Platforma daje możliwość wykorzystywania wideo konferencji, forów dyskusyjnych, blogów oraz e-lerningu, a także tworzenia rocznych planów wspomagania, harmonogramów pracy oraz ankiet. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Powodzenia w realizacji wspomagania!
Dziękuję za uwagę Teresa Mamos Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt ""Nowoczesny Nauczyciel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google