Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 "Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w mieście Szczecin przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej pod nazwą :Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasto Szczecin, Priorytet III, Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Od 2010 roku projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ma on na celu opracowanie zasad nowego modelu wspomagania pracy szkół. W ramach projektu organizowane są działania ułatwiające wprowadzenie do systemu oświaty nowego modelu doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkół- od diagnozy, przez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację-oraz na prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy nowego systemu wspomagania Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój: -odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia, -dobrowolność korzystania ze wspomagania, -obszar wsparcia oraz sposób jego realizacji ustalane są i wypracowane przez dyrektora i radę pedagogiczną

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza potrzeb rozwojowych jako podstawa działań: -wspomagania skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę potrzebach rozwojowych, -wnioski z nadzoru i wyniki egzaminów zewnętrznych jako punkt wyjściowy w procesie diagnozowania potrzeb szkoły

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Placówka wspomagania jako partner szkoły: -współpraca szkoły i instytucji wspomagających, -wzajemna inspiracja do działania, -motywowanie nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą, -SORE jako moderator i doradca

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Różne instytucje jako wsparcie dla szkoły: -Integracja działań różnych instytucji wspomagających szkołę-m.in. placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, -spójność działań prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego i wspomagania pracy szkoły

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wspomaganie jako proces: -towarzyszenie szkole w procesie rozwoju od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie i przeprowadzenie działań wspomagających szkołę, pomoc w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej nauczycieli, po monitorowanie zmian.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wspomaganie adresowane do szkoły jako organizacji -postrzeganie szkoły jako organizacji angażującej różne grupy –uczniów, nauczycieli, dyrekcję, rodziców i środowisko lokalne, -uwzględnianie różnorodnych perspektyw i potrzeb w procesie planowania wsparcia rozwojowego, -wzajemne wspieranie się w trakcie realizacji procesu wspomagania

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wspomaganie blisko szkoły: -towarzyszenie szkole w całym procesie rozwoju, -bezpośredni kontakt pracowników systemu wspomagania ze szkołą, mobilność pracowników i praca na terenie szkoły, -formy doskonalenia realizowane w szkole

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca i samokształcenie: -formy doskonalenia wykorzystujące wiedzę i doświadczenie nauczycieli, -wymiana doświadczeń z nauczycielami i dyrektorami innych szkół, -wspólne wypracowanie rozwiązań i wdrażanie ich do szkolnej praktyki

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego I etap: Wejście SORE ( dyrektor, rada pedagogiczna, lider WDN, pedagog ) wspólne wypracowanie pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły. Diagnozę przeprowadzają nauczyciele, dyrektor z pomocą SORE.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego II etap Opracowanie rocznego planu wspomagania dla szkoły (RPW). Plan ten zawiera: cele, zakładane wskaźniki realizacji, przewidziane działania np. konsultacje, warsztaty czy formy doskonalenia ), harmonogram realizacji, wykaz osób zaangażowanych w działania oraz ich zadania.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy wspomagania: Diagnoza: Dzięki niej podejmowane działania odpowiadają na potrzeby konkretnej szkoły, uczniów, środowiska

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie działań: Planując zadania, nauczyciele i dyrektor szkoły korzystają z pomocy osoby organizującej wspomaganie ( SORE). Autonomicznie podejmują decyzję i opracowują harmonogram wykładów, warsztatów i konsultacji grupowych, a także sposoby wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja i monitorowanie: Prowadzenie wykładów, szkoleń i innych form doskonalenia jest zadaniem ekspertów merytorycznych. Organizator wspomagania SORE, prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe, a także organizując lekcje otwarte, pomaga nauczycielom wykorzystywać nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Monitoruje efekty wprowadzonych zmian i jeśli jest potrzeba modyfikuje plan pracy.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie: Dyrektor szkoły i nauczyciele włączają badanie efektów realizowanego planu wspomagania do ewaluacji wewnętrznej. Organizator wspomagania ( SORE ) przygotowuje i przedstawia sprawozdania z działań, które jest omawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Nauczyciele i dyrektor opracowują rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania dyrektora szkoły : -inicjowanie i udział w diagnozie potrzeb, -pozyskiwanie ekspertów, -motywowanie nauczycieli, -wspieranie zespołów zadaniowych, -pomoc organizacyjna, -monitorowanie działań, -włączenie oceny działań do ewaluacji wewnętrzej.

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zdania ekspertów merytorycznych: -przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów lub innych zaplanowanych form szkoleniowych dla nauczycieli (konsultacji, wykładów itd.).

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wspomaganie pracy szkół Prowadzone jest w projekcie na podstawie rocznego planu wspomagania. Realizacja tego planu wspomagania opiera się na współpracy szkoły ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji (SORE)- osoba pełniąca rolę moderatora i konsultanta.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Kim jest SORE i jaka jest jego rola? SORE jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez koordynatora projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania SORE: pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły, pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną, wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji pozyskanie zewnętrznych ekspertów, organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności (np. organizacja i prowadzenie konsultacji) monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, dokumentowanie podejmowanych działań przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Oferty doskonalenia nauczycieli : Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował katalog ofert doskonalenia, do wykorzystania w pracy nad rocznym planem wspomagania.

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci współpracy i samokształcenia

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Sieci skupiają nauczycieli, dyrektorów, psychologów szklonych, pedagogów, bibliotekarzy i innych pracowników merytorycznych szkoły.

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel sieci : -wymiana doświadczeń, -dzielenie się wiedzą i sprawdzonymi w praktyce sposobami działania, -wspólne sposobów działań oraz praca nad wybranymi zagadnieniami.

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie organizacyjne : -integracja uczestników sieci, -rozpoznawanie potrzeb i zasobów, -ustalenie celów, harmonogramu pracy działań na platformie.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania robocze : -dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami, -spotkania z ekspertami, -tworzenie nowych rozwiązań.

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie podsumowujące: -podsumowanie i omówienie pracy sieci, -zaplanowanie promocji i sposobów udostępnienia wypracowanych rozwiązań innym, -ewaluacja.

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944 www.doskonaleniewsieci.pl Platforma internetowa to narzędzie dedykowane osobom organizującym wspomaganie, dyrektorom szkół i nauczycielom. Znaleźć tam można materiały samokształceniowe, narzędzia wykorzystywane w procesie doskonalenia oraz przykłady dobrych praktyk. Platforma daje możliwość wykorzystywania wideo konferencji, forów dyskusyjnych, blogów oraz e-lerningu, a także tworzenia rocznych planów wspomagania, harmonogramów pracy oraz ankiet.

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Powodzenia w realizacji wspomagania! Dziękuję za uwagę Teresa Mamos


Pobierz ppt ""Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google