Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2 Okres realizacji projektu wrzesień 2013-czerwiec 2015 wartość projektu 617 613,12 zł Cel główny Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim poprzez kompleksowe wsparcie 20 szkół i 4 przedszkoli spójne z ich potrzebami

3 Zadania realizowane w projekcie Opracowanie i monitoring Powiatowego Programu Wspomagania Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół i przedszkoli w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych oraz realizację rocznych ofert doskonalenia Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

4 Powiatowy Program Wspomagania koncepcja funkcjonowania kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli (kto, jak, gdzie, jakimi zasobami ) Opis sposobu realizacji zadań Szczegółowa analiza posiadanych zasobów instytucjonalnych, kadrowych, technicznych, które będą wykorzystywane do realizacji zadań Tematy i harmonogram wdrażania RPW w szkołach i przedszkolach Tematy wybranych sieci wraz z uzasadnieniem ich wyboru Tematy sieci wybranych przez szkoły, których powiat nie będzie realizował wraz z uzasadnieniem Założenia PPW zostaną przedstawione na konferencji w grudniu, a sam dokument opublikowany

5 Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół i przedszkoli Przeprowadzenie rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału w projekcie - do 15.10.2013 r. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przez SORE - do XII.2013 roku Opracowanie RPW - do końca 2013 roku Przeprowadzenie doskonalenia zgodnie z RPW – do końca czerwca 2014 r. Przygotowanie raportów z realizacji RPW i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej – do końca sierpnia 2014 r.

6 Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia Utworzenie 5 SWS - przedmiotowych i/lub problemowych - do grudnia 2013 roku Wybór sieci wynikać będzie z PPW Pracami sieci kierować będzie koordynator SWS Spotkania SWS – 5 spotkań w roku szkolnym, w tym 6 godz. z udziałem zewnętrznych ekspertów Platforma internetowa

7 Szkoła i przedszkole w ramach projektu Diagnoza potrzeb rozwojowych Warsztaty dla rad pedagogicznych - 4 moduły po 3 godziny w roku szkolnym Wykłady konsultacje grupowe dla rad pedagogicznych lub grup nauczycieli - 3 godziny w roku szkolnym Konsultacje indywidualne dla dyrektorów i nauczycieli- SORE Raport i wnioski z RPW Udział nauczycieli w SWS

8 Grupa docelowa 4 przedszkola 9 szkół podstawowych 6 gimnazjów 5 szkół ponadgimnazjalnych 300 nauczycieli co najmniej 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum z każdej gminy powiatu średzkiego

9 Kryteria dostępu Udział w projekcie co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianów lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny. Udział w projekcie co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się powyżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianów lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny. W każdym przedszkolu biorącym udział w projekcie zatrudnionych jest co najmniej 5 nauczycieli. W każdej szkole i przedszkolu zostanie przeprowadzone wspomaganie w oparciu o max. 2 oferty. Pełny cykl doskonalenia będzie realizowany w okresie nie krótszym niż 7 miesięcy w trakcie jednego roku szkolnego. W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie tylko raz.

10 Kryteria rekrutacji szkół i przedszkoli Lokalizacja szkoły Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie doskonalenia - % nauczycieli objętych doskonaleniem w roku szkolnym 2012/2013

11 Kryteria rekrutacji nauczycieli/lek Zatrudnienie w szkole/przedszkolu, która przystąpiła do projektu w wymiarze min.0,5 etatu Staż pracy Występowanie problemu będącego przedmiotem pracy w ramach RPW w pracy nauczyciela

12 Obowiązki dyrektora szkoły/przedszkola Udostępnienie danych niezbędnych SORE do przeprowadzenia diagnozy potrzeb Umożliwienie zorganizowania spotkań z nauczycielami w ramach przewidzianych form wsparcia Udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form wsparcia Udzielanie wsparcia i współpraca z SORE, które obejmuje daną szkołę opieką

13 Biuro projektu Koordynator projektu - Zuzanna Jaskuła Specjalista ds. rozliczeń projektu- Aleksandra Sadowska Asystent koordynatora projektu Wydział EKS Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2, pok.52,53 Tel.713968914,15 eks@powiat-sredzki.pl

14 Informacje o projekcie Biuro projektu www.powiat-sredzki.pl www.poe.powiat-sredzki.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google