Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI w S ŁUPSKU ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel./fax (59) 842-35-67

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI w S ŁUPSKU ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel./fax (59) 842-35-67"— Zapis prezentacji:

1 O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI w S ŁUPSKU ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel./fax (59) 842-35-67 www.odn.slupsk.pl sekretariat@odn.slupsk.pl kursy@odn.slupsk.pl wydawnictwo@odn.slupsk.pl 1

2 2 ZMIANA W MODELU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

3 Wspomaganie rozwoju placówki Roczny plan wspomagania placówki Sieć współpracy i samokształcenia

4 Czym różni się rozwój zawodowy nauczyciela od kompleksowego rozwoju szkoły?

5 ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KOMPLEKSOWY ROZWÓJ SZKOŁY przynosi wzrost kompetencji poszczególnych osób i w rezultacie lepszą ich pracę wprowadza trwałe zmiany jakościowe, a w rezultacie lepszą pracę całej placówki i jej pracowników w celu utrzymania efektu na poziomie całej placówki – cykl doskonalenia musi być powtarzany na nowo w odniesieniu do każdego pracownika wypracowane efekty stają się elementem kultury i procedur obowiązujących w szkole – nowi pracownicy przystosowują się do nich samoistnie

6 ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KOMPLEKSOWY ROZWÓJ SZKOŁY jest inicjowany i realizowany przez poszczególnych pracowników jest inicjowany i realizowany zespołowo przez grupy członków społeczności (nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrekcję...) może być realizowany bez zgody i wsparcia przełożonego wymaga zaangażowania i wsparcia dyrektora placówki

7 7 Podstawowe założenia wprowadzanej zmiany

8 8 Wspomaganie: jest adresowane do całej placówki; pomaga przedszkolu/szkole w rozwiązywaniu własnych problemów; wynika z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola / szkoły; odpowiada na specyficzne potrzeby placówki;

9 Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

10 Elementy wspomagania rozwoju placówki rzetelna, angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb rozwojowych; opracowanie rocznego planu wspomagania szkoły/przedszkola; realizacja przyjętych zadań w zakresie doskonalenia; sprawozdanie z efektów doskonalenia.

11 Przykładowa tematyka form doskonalenia na poziomie szkoły Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? Wsp ó łpraca nauczycieli w prowadzeniu proces ó w edukacyjnych Efektywna organizacja pracy zespoł ó w nauczycielskich Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole Szkoła promuje wartość edukacji Nauczyciel 45+ Rodzice są partnerami szkoły Wsp ó łpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Projekt edukacyjny w szkole Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem młodszym Budowa koncepcji pracy szkoły Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Wspieranie pracy wychowawc ó w klas – bezpieczna szkoła Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Ocenianie kształtujące Jak pom ó c uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

12 ZADANIA DYREKTORA wynikające z realizacji planu rozwoju placówki:

13 przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły; koordynowanie pracy zespołu zadaniowego ds. planu wspomagania rozwoju pracy placówki; monitorowanie udziału nauczycieli w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach ; ZADANIA …

14 wypracowanie procedur wdrażania nowych umiejętności ; ewaluacja podjętych działań – analiza SWOT; podsumowanie realizacji zadań w ramach planu działań wspierających rozwój szkoły; ZADANIA …

15 DZIAŁANIA DYREKTORÓW w ramach wybranej sieci współpracy

16 wybór dowolnej sieci tematycznej (co najmniej 2); współpraca z koordynatorem sieci; wspólna praca z uczestnikami sieci w czasie spotkań, na platformie internetowej;

17 dzielenie się wiedzą i umiejętnościami; udział w forum wymiany doświadczeń; udostępnianie materiałów samokształceniowych, zasobów na platformie cyfrowej;

18 18 zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami; wspólne wykonywanie zaplanowanych zadań;

19 Przykładowa tematyka sieci Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole Nauczyciele pracują zespołowo Promocja i budowanie wizerunku szkoły (n-le) Jak budować własny program nauczania? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem młodszym Praca ze źródłem historycznym Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego? Edukacja filmowa Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu) Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

20 PLANOWANY EFEKT WPROWADZANEJ ZMIANY Dyrektorzy oraz nauczyciele otrzymają kompleksową pomoc w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej w wybranym obszarze.

21 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU Bożena Żuk Jerzy Paczkowski DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 21


Pobierz ppt "O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI w S ŁUPSKU ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel./fax (59) 842-35-67"

Podobne prezentacje


Reklamy Google