Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Pilski w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Pilski w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile"— Zapis prezentacji:

1 Powiat Pilski w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim Powiat Pilski w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
Pilotaż nowego modelu doskonalenia szkół i nauczycieli Szkoła – ucząca się organizacja Od r powiatów w całej Polsce realizuje innowacyjne projekty - ponad 5000 szkół ( 7 od stycznia i 128 od września 2013) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Powiat pilski w partnerstwie z CDN w Pile składa wniosek w IV turze ( luty 2013 r.)
Złożenie wniosku poprzedzają spotkania z przedstawicielami OP (sierpień 2012 ) i dyrektorów szkół ( XII 2012) Wniosek zostaje oceniony pozytywnie i po negocjacjach zostaje podpisana umowa – r. Ostateczna kwota dofinansowania projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – , 60 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 INFORMACJE O PROJEKCIE
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji: – Wartość projektu: , 60 zł Obszar realizacji: Powiat Pilski Beneficjent: Powiat Pilski Biuro projektu: Starostwo Powiatowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 DANE LICZBOWE Liczba szkół objętych działaniami projektu : 32
Liczba przedszkoli : 4 Liczba dyrektorów : 32 Liczba nauczycieli : 774 Liczba sieci współpracy i samokształcenia : 4 ( w każdej po 2 grupy) CDN w Pile odpowiedzialny za część merytoryczną wniosku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 GŁÓWNY CEL PROJEKTU Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 ZADANIA PROJEKTU Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i przedszkola z terenu powiatu pilskiego – odp. Partner( CDN w Pile) we współpracy z Liderem Realizacja 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z pow. pilskiego- odp. Partner (CDN w Pile) Stworzenie Powiatowego Programu Wsparcia placówek oświatowych w powiecie pilskim – odp. LIDER we współpracy z Partnerem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zadanie 1 : Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i przedszkola z terenu powiatu pilskiego SORE - ZADANIA W PROJEKCIE 1. DIAGNOZA (spotkanie z dyrektorem- pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola, analiza dokumentów np. raportu z ewaluacji wew. i zew., wyników nauczania –spotkanie z RP, warsztat diagnostyczno-rozwojowy realizowany przez SORE , dyr. i RP) 2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ( Opracowanie RPW we współpracy z RP (ZZ),tematyka i terminy, szkoleń- harmonogram, wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 3.REALIZACJA i MONITOROWANIE (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą/przedszkolem), organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą/przedszkolem, , organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji h konsultacji ze specjalistą i 8 h z SORE) monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,(listy obecności reagowanie na pojawiające się trudności, dokumentowanie podejmowanych działań ( karty pracy, raporty, przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, 4.PODSUMOWANIE ( Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania ( 15 h) przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły/przedszkola oraz radzie pedagogicznej udział w podsumowaniu podjętych działań - współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym. Ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem ds. merytorycznych, zespołem projektowym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 DZIAŁANIA – Wrzesień-Listopad 2013
Zadanie 1 : Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i przedszkola z terenu powiatu pilskiego DZIAŁANIA – Wrzesień-Listopad 2013 Wrzesień 2013 Uruchomienie projektu Powołanie zespołu projektowego Rekrutacja uczestników (deklaracje szkoły, dyrektorów i nauczycieli) Powołanie 6 SORE – przydział szkół/przedszkoli Opracowanie narzędzi Październik 2013 Spotkania SORE z dyrektorami Spotkania SORE i radami pedagogicznymi Warsztat diagnostyczno-rozwojowy Wyłonienie zespołów zadaniowych do współpracy z SORE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zadanie 1 : Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i przedszkola z terenu powiatu pilskiego DZIAŁANIA – Wrzesień-Listopad 2013 Październik/listopad 2013 Opracowanie RPW ( ustalenie przez SORE z ZZ tematyki i terminów szkoleń , pozyskanie ekspertów, ustalenie celów i wskaźników możliwych do zrealizowania) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zadanie 2 : Realizacja 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z pow. Pilskiego DZIAŁANIA Październik-Listopad 2013 Październik 2013 Powołanie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia Diagnoza potrzeb Rekrutacja uczestników Powołanie sieci (1 sieć dla dyrektorów, 3 sieci dla nauczycieli) W każdej sieci uczestniczy 1 nauczyciel z każdej szkoły/przedszkola , 4sieci x 2 grupy ( 36 osób- 2 grupy) Listopad 2013 Spotkanie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia z nauczycielami Opracowanie planu pracy sieci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 KOORDYNATOR SIECI - ZADANIA
1.Utworzenie sieci ( organizacja spotkań – przygotowanie i prowadzenie)) 2.Opracowanie rocznego planu działania ( zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami) 3. Praca na platformie (m.in. moderowanie forum dyskusyjnego, zamieszczanie materiałów i innych zasobów edukacyjnych) 4.Organizacja szkoleń/warsztatów ( zapraszanie ekspertów, przygotowanie, monitorowanie frekwencji na zajęciach 5.Konsultacje ze specjalistami ( 10 h na każdą grupę) 6.Przygotowanie sprawozdań ( ankiety, test sprawdzające poziom jakości współpracy nauczycieli i dyrektorów)) 7.Prezentacja sprawozdań uczestnikom sieci 8. Prowadzenie list obecności uczestników, dziennika zajęć, pokwitowań za posiłki 9. Udział w cyklicznych spotkaniach ( min raz na miesiąc) z Koordynatorem, koordynatorem ds. merytorycznych, SORE oraz GM Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Inicjowanie i udział w diagnozie potrzeb Motywowane nauczycieli Wspieranie zespołów zadaniowych Pomoc organizacyjna Monitorowanie działań Włączenie oceny działań do ewaluacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zadanie 3 : Stworzenie Powiatowego Programu Wsparcia placówek oświatowych w powiecie pilskim
1. Powstanie Grupy Monitorującej realizację PPW ( LIDER, CDN. BP PPP) 2. Opracowanie PPW ( na r. szk. 2013/2014 i 2014/2015) – do 60 dni od rozpoczęcia realizacji RPW i sieci współpracy i samokształcenia 3. Ciągłe monitorowanie realizacji PPW ( kontakt z SORE- min raz w miesiącu, cykliczne spotkania z KOORDYNATOREM i koordynatorem ds. merytorycznych w celu wymiany informacji dotyczących stopnia realizacji, wypracowania wniosków do dalszej pracy) 4.Opracowanie rocznych raportów z realizacji PPW 5.Opracowanie Strategii Kompleksowego Wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie pilskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 INFORMACJE O PROJEKCIE
Ośrodek Rozwoju Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Powiat Pilski w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile"

Podobne prezentacje


Reklamy Google