Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim W RAMACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim W RAMACH."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Strzelin, dnia 30.09.2013

2 . Powiat Strzeliński znalazł się w gronie 8 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego, które w konkursie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały umowę realizacji projektu.

3 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Strzelińskim jest realizowany od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. wartość projektu 904 090,00 zł

4 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. CELE PROJEKTU: Zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli i powiązanie z nimi ofert Doskonalenia Nauczycieli, zbieżnych z priorytetami oświatowymi państwa, Wprowadzenie różnych form Doskonalenia Nauczycieli w miejscu pracy, aktywizujących uczestników,

5 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.. Wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli/ek i dyrektorów/ek w praktyce, wymiana doświadczeń, Zaangażowanie w Doskonalenie Nauczycieli ekspertów, specjalistów. Zwiększenie potencjału Powiatowego Centrum Dydaktyki z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej w kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli w powiecie strzelińskim.

6 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: Projekt adresowany jest do grupy docelowej 2 przedszkoli i 20 szkół różnych typów z terenu powiatu strzelińskiego, w tym dla: 300 nauczycielek 20 nauczycieli. Jednocześnie spełnione muszą być kryteria dostępu zapisane w dokumentacji konkursowej, m.in.:

7 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. KRYTERIA DOSTĘPU co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów) z terenu powiatu strzelińskiego znajduje się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10 % znajduje się powyżej średniej, w każdej szkole albo przedszkolu przeprowadzony będzie pełny cykl doskonalenia (obejmuje diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji oraz realizację oferty doskonalenia nauczycieli) trwający nie krócej niż 7 miesięcy,

8 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. KRYTERIA: złożenie przez dyrektora szkoły/przedszkola karty zgłoszenia i deklaracji przystąpienia do projektu, pierwszeństwo w przyjęciu do udziału w projekcie przysługuje przedszkolom oraz szkołom podstawowym i gimnazjom z terenów wiejskich, w strukturze przyjętych szkół znajdą odzwierciedlenie wszystkie typy publicznych szkół ogólnodostępnych oraz co najmniej jedna szkoła z każdej gminy, w przypadku zespołu szkół udział w projekcie mogą wziąć nie więcej niż dwa typy szkół.

9 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Do udziału w projekcie zgłoszono Szkoły Podstawowe 1.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie 2.Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie 3.Szkoła Podstawowa w Zielenicach 4.Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 5.Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim 6.Szkoła Podstawowa w Jaworowie 7.Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie 8.Szkoła Podstawowa w Żelowicach

10 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Gimnazja 1. Gimnazjum nr 1 w Strzelinie 2. Gimnazjum nr 2 w Strzelinie 3. Gimnazjum w Kuropatniku 4. Gimnazjum w Borowie 5. Gimnazjum w Wiązowie 6. Gimnazjum Prusy 7. Publiczne Gimnazjum w Przewornie 8. Niepubliczne Gimnazjum Slavia w Strzelinie

11 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Szkoły ponadgimnazjalne 1. Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Strzelinie 2. Technikum w Strzelinie CKZiU w Strzelinie 3. ZSZ w Strzelinie CKZiU w Strzelinie 4. Technikum w Ludowie Polskim CKZiU w Strzelinie Przedszkola 1.Przedszkole Miejskie w Strzelinie 2.Przedszkole Miejskie Bajkowy Ogród w Wiązowie

12 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REKRUTACJA NAUCZYCIELI: Rekrutacja nauczycieli szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie prowadzona będzie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/ przedszkola. Z każdej szkoły/przedszkola do udziału w realizacji projektu zostanie zakwalifikowanych średnio 20 nauczycieli. Liczba ta może zostać zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły/przedszkola.

13 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU : W ramach projektu szkoły/przedszkola mogą korzystać z następujących form wsparcia 1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/każdym przedszkolu na bazie oferty doskonalenia opracowanej w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

14 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Oferta doskonalenia -opis rocznego planu wspomagającego rozwój szkoły/przedszkola. Oferta jest podstawą zbudowania w konkretnej placówce szczegółowego rocznego planu wspomagania. Na ofertę doskonalenia składają się: tytuł, charakterystyka, cel, efekty, sposób realizacji oferty, zasady korzystania z oferty, czas i miejsce realizacji, grupy docelowe oraz informacje o osobach realizujących ofertę. Każda szkoła/przedszkole przystępujące do projektu może wybrać jedną ofertę doskonalenia, na bazie której budowane są roczne plany wspomagania (RPW).

15 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Roczny plan wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowany w danej szkole lub danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego. Wybór tematów ofert przez szkoły lub przedszkola będzie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb tych placówek, a więc w pierwszym etapie realizacji projektu w szkołach/przedszkolach. W ramach realizacji projektu placówki będą mogły wybierać spośród 24 tematów ofert stanowiących załącznik do dokumentacji konkursowej

16 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące. 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtowa? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły. 10. Praca z uczniem młodszym. 11. Praca z uczniem zdolnym. 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

17 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 14. Projekt edukacyjny w szkole. 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 16. Rodzice są partnerami szkoły. 17. Nauczyciele 45+ 18. Szkoła promuje wartości edukacyjne. 19. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole. 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

18 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania przeprowadzone będą dla 22 szkół/przedszkoli: 1.Warsztaty (5 modułów x 3 godziny x 22 placówki x 2 lata szkolne =660 godzin) 2.Wykłady i konsultacje grupowe (2 spotkania x 4 godziny x 22 placówki x 2 lata szkolne =352 godziny) 3.Konsultacje indywidualne (2 spotkania x4 godziny x22 placówki x 2 lata szkolne=352 godzin)

19 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Sieci współpracy i samokształcenia- zespół ok.20-25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania i dzielenia się doświadczeniami. Członkowie sieci spotykają się 5 razy w roku szkolnym. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Utworzone zostaną 4 sieci współpracy i samokształcenia

20 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. 1.Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów i logopedów Praca z uczniem sprawiającym trudności w nauczaniu i wychowaniu. 2. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów. 3. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Praca z uczniem młodszym. 4. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych Jak poprawić efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych.

21 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Zadania prowadzone w ramach projektu pozwolą na merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu wspomagania poprzez: Podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia, Przetestowanie w praktyce funkcjonowania zmodernizowanego systemu,

22 Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Wykorzystanie w procesie doskonalenia potencjału wszystkich instytucji świadczących usługi na rzecz szkół i przedszkoli, Kompleksowe przygotowanie powiatu strzelińskiego do prowadzenia zadań z zakresu zmodernizowanego systemu, Udoskonalenie zasad zmodernizowanego systemu poprzez przetestowanie ich w praktyce, co pozwoli na ewentualną weryfikację założeń.

23 Biuro projektu mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Dydaktyki w Strzelinie ul. Staszica 7 biuropoklwsparcieszkol@gmail.com www.pcd-s.pl


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim W RAMACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google