Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Suwałki, 03.10. 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Suwałki, 03.10. 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Suwałki, r

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

3 upowszechnianie przykładów dobrej praktyki
Nowe formy realizacji zadań obowiązkowych przez publiczne placówek doskonalenia organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

4 Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania
Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach będzie obejmować: pomoc szkole w zakresie diagnozowania potrzeb lub problemów ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub rozwiązania problemów zaplanowanie, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb szkoły oraz jej możliwości, form wspomagania i ich realizacja, wspólną ocenę efektów i  opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

5 Wspomaganie Diagnoza Ustalenie sposobów działania
Zaplanowanie form wspomagania Ocena efektów Wnioski

6 Rola wspomagania monitorowanie ewaluacja potrzeb
diagnozowanie planowanie szkoły/placówki

7 Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb

8 Procedura diagnostyczna

9 Źródła informacji o szkole
raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, w tym zdefiniowane przez szkołę wnioski i zalecenia do pracy w kolejnym roku szkolnym plan i sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego plan pracy szkoły wyniki egzaminów zewnętrznych

10 Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów
Cel-metodologia SMART Narzędzia pobudzające motywację do realizacji celów Plan działań, plan komunikacji zmiany, budowanie oferty (planu) wspomagania w kontekście zmiany jaka ma nastąpić w szkole

11 Rola wspomagania na etapie monitorowania
Monitoring to „bieżące gromadzenie informacji o przebiegu procesu zmian, analiza zebranych informacji, wydanie sądu wartościującego i podjęcie decyzji bądź korygujących jego przebieg, bądź zachowujących status quo” (Elsner,D., Knafel, K., 2000, s. 180 ).

12 Co można monitorować? Czy zaplanowane działania są wykonywane na bieżąco? Czy dotrzymywane są terminy działań? Czy informacja na jakiś temat jest przekazywana systematycznie? Czy informacja trafia do właściwych osób? Czy osoby otrzymujące informacje na bieżąco się z nią zapoznają? Czy modyfikacje zostały trafnie dobrane?

13 Kto powinien monitorować?
osoba pełniąca funkcję w zakresie zadań SORE dyrektor placówki członkowie zespołu zadaniowego

14 Rola wspomagania na etapie ewaluacji
wspólna ocena efektów i  opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

15 Założenia systemu wspomagania szkół i placówek
wspomaganie jest adresowane do szkoły lub placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, całościowo oddziałuje się na szkołę lub placówkę rozumianą jako złożona, wieloaspektowa organizacja wspomaganie pomaga szkole lub placówce w rozwiązywaniu jej problemów, ale nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań, co oznacza, że placówka systemu wsparcia muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki i ściśle współpracować ze szkołą lub placówką przy organizowaniu i realizacji wszelkich działań wspierających szkołę lub placówkę zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki i odpowiada na jej specyficzne potrzeby, punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły lub placówki jest rzetelna, angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki przy pomocy placówki wsparcia

16 Założenia systemu wspomagania szkół i placówek
Sieci współpracy będą mogły mieć charakter: przedmiotowy (np. sieć współpracy matematyków, polonistów czy przyrodników) lub problemowy (np. sieć współpracy dyrektorów szkół, nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym czy też sieć łącząca osoby zainteresowane rozbudzeniem nauczycielskiej kreatywności). Działania sieci wspierane będą poprzez aktywności podejmowane przez uczestników sieci na platformach internetowych

17 Założenia systemu wspomagania szkół i placówek
Podstawą systemu wspomagania musi być ścisła współpraca: placówek doskonalenia nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych bibliotek pedagogicznych

18 Pilotaż kompleksowego wspomagania pracy szkół
135 projektów powiatowych 7 projektów realizowanych od stycznia 2013 128 projektów realizowanych od września 2014 W roku szkolnych 2013/14 ok szkół i przedszkoli

19 Joanna Soćko: joanna.socko@ore.edu.pl
Dziękuję za uwagę Joanna Soćko:


Pobierz ppt "Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Suwałki, 03.10. 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google