Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli
Suwałki r.

2 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
System doskonalenia nauczycieli był analizowany w ramach prowadzonego przez MEN projektu systemowego „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” (POKL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli)

3 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
System doskonalenia nauczycieli powinien: być blisko szkoły pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły jako instytucji) wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które mogą świadczyć na rzecz szkoły, tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych

4 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
realizować zadania polegające na wspomaganiu pracy szkół, służące zwiększeniu ich zdolności do rozwiązywania problemów, obejmujące w szczególności: diagnozowanie problemów szkoły/placówki, planowanie działań rozwojowych, organizację i realizację zaplanowanych działań, ocenę efektów przeprowadzonych działań doskonalenie nauczycieli powinno być traktowane jako element wspomagania służącego szkole polegający na motywowaniu nauczycieli do dalszego kształcenia w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli, dostarczaniu odpowiedniej oferty szkoleń i ich organizowaniu

5 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
Zmiana istniejących przepisów w zakresie obowiązkowej działalności placówek doskonalenia obejmie m.in.: wprowadzenie do obowiązkowych zadań placówek doskonalenia nauczycieli długofalowych form pomocy szkole obejmujących cały proces wspomagania poczynając od przeprowadzenia, we współpracy ze szkołą, diagnozy jej potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ze szkołą ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy zobowiązanie placówek doskonalenia do pomocy szkołom we wdrażaniu polityki oświatowej państwa zobowiązanie placówek oraz nauczycieli doradców metodycznych do budowy oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół

6 Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół
Projekt systemowy: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, Poddziałanie 3.3.1, Priorytet III PO KL realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Projekty konkursowe Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół , Priorytet III PO KL prowadzone przez Instytucje Pośredniczącą II stopnia Ośrodek Rozwoju Edukacji Dodać tytuł projektu badawczego realizowanego w MEN

7 Główny cel projektów: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli Najważniejsze założenia projektów: system doskonalenia w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą czy placówką, powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół/przedszkoli z systemu doskonalenia powinna być wynikiem analizy sytuacji placówki, wobec której jest kierowana. Okres realizacji projektu System doskonalenia nauczycieli: Okres realizacji powiatowych projektów konkursowych: od 7

8 Relacje projektu systemowego i konkursowego:
Przygotowanie systemu Narzędzia merytoryczne Szkolenia Wsparcie w uzyskaniu akredytacji Ewaluacja SZKOŁA od Wdrożenie nowego systemu:  realizacja planów wspomagania w szkołach/przedszkolach, budowa sieci współpracy i samokształcenia SZKOŁA SZKOŁA Przedszkole SZKOŁA Przedszkole

9 Procesowe wspomaganie wybranego obszaru pracy szkoły
DIAGNOZA SZKOŁA PLANOWANIE ZMIAN WDRAŻANIE ZMIAN DOSTARCZANIE NARZĘDZI OCENA EFEKTÓW WNIOSKI

10 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły
Oferty doskonalenia - roczne plany wspomagania Sieci współpracy i samokształcenia

11 Roczny plan wspomagania (RPW)
RPW jest to plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w konkretnej szkole. Roczny plan wspomagania zawiera w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji RPW, krótki opis diagnozy potrzeb, cel realizacji RPW, wskaźniki realizacji, role osób realizujących RPW i korzystających ze wsparcia wraz z ich zaangażowaniem czasowym, zadania osób realizujących RPW oraz osób korzystających ze wsparcia, harmonogram realizacji RPW wraz ze wskazaniem działań (np. warsztatów, konsultacji, szkoleń).

12 aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach;
Dyrektorzy szkół i przedszkoli – rola i zadania Ważną rolę w procesie wspomagania rozwoju szkół odgrywa dyrektor szkoły lub przedszkola. Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania. diagnozowanie potrzeb szkoły lub przedszkola oraz przygotowanie rocznego planu wspomagania we współpracy z SORE aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach; wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur udzielanie informacji zwrotnej udział w podsumowaniu podjętych działań

13 PORE(NP.KOORDYNATOR) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego. SORE Osoba odpowiedzialna za prowadzenie poszczególnych rocznych planów wspomagania realizowanych bezpośrednio w szkołach/przedszkolach. KOORDYNATOR SIECI Kieruje pracami sieci.

14 Najważniejsze zadania to:
Powiatowy organizator rozwoju edukacji (PORE) Najważniejsze zadania to: oszacowanie posiadanych zasobów (instytucje, specjaliści) pozyskanie szkół i przedszkoli do współpracy przygotowanie wstępnej koncepcji organizacji wsparcia szkół/przedszkoli według nowych zasad przygotowanie wniosku o dofinansowanie prowadzenie działań informacyjnych

15 Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Jego zadania to:
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia : Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Jego zadania to: przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników) moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci promocja działań sieci. Kto mianuje koordynatora sieci, kto to może być

16 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)
Osoba spoza szkoły odpowiedzialna za prowadzenie procesu (rocznego planu wspomagania) w szkole; Najważniejsze zadania to: wsparcie dyrektora i nauczycieli w pogłębieniu diagnozy potrzeb i określeniu priorytetowego obszaru rozwoju szkoły, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia, utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami (spotkania, konsultacje indywidualne i grupowe).

17 Podstawowym wsparciem dla SORE realizowanym w ramach projektu są szkolenia trwające 14 dni obejmujące przygotowanie do wszystkich etapów realizacji rocznych planów wspomagania RPW

18 CELE 14 – DNIOWEGO CYKLU SZKOLEŃ DLA SORE
przygotowanie pracowników oświaty do pełnienia funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze SORE i nie tylko…

19 Plan wsparcia SORE (projekt)
I. Konferencja ogólnopolska z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów poświęcona zagadnieniom doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół i placówek II. Zagraniczne wyjazdy studyjne III. Materiały opublikowane na specjalnej platformie internetowej. I V. Konferencje regionalne organizowane dla SORE obejmujące swoim zasięgiem kilka powiatów

20 Plan wsparcia SORE(projekt)
V. Szkolenie e- learning z zakresu kompetencji potrzebnych do realizacji zadań ( charakter zaawansowany) VI. Szkolenie e-learning z zakresu coachingu VII. Lektura uzupełniająca w postaci polecanych artykułów i książek

21 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły
Najważniejsze zadania: wspólna diagnoza potrzeb, wspólne zaplanowanie działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów (roczny plan wspomagania), SORE pomaga w dobraniu i zorganizowaniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje), zaangażowanie nauczycieli i dyrektora w proces wprowadzania zmian (w formach doskonalenia oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań),

22 Na czym polega NOWOŚĆ w modelu wspomagania szkół?
Wspomaganie ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY (szkolenia, warsztaty, doradztwo) – indywidualnie i zespołowo Wspomaganie KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU SZKOŁY (działania mające na celu wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły)

23 Kompleksowy rozwój szkoły
angażuje wszystkich członków grupy, albo całą szkołę wymaga zarządzania – spontaniczne inicjatywy upadają bez lidera! wymaga nowego sposobu myślenia lidera! wprowadza trwałą zmianę jakościową jego efekty są dostępne dla całej grupy uczestników (również przyszłych!) pod względem ekonomicznym jest bardziej opłacalny niż jednostkowe doskonalenie


Pobierz ppt "Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google