Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca."— Zapis prezentacji:

1 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE Beneficjent – Powiat

2 Miejsce projektu w systemie wdrażania Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (10 priorytetów) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

3 Harmonogram działań okres realizacji 2012 – 2014 Nabór wniosków: - styczeń-marzec 2012 Podpisywanie umów z samorządami powiatowymi: - do końca czerwca 2012 Działania prowadzone w szkołach: - od września 2012 do czerwca 2014 Rozliczenie projektu: – do końca sierpnia 2014

4 Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Najważniejsze założenia projektu: system doskonalenia w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą czy placówką, powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły, wobec której jest kierowana

5 Kryteria dostępu Do udziału w projekcie powiaty będą mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (dla młodzieży). udział w projekcie powiatowym co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej średniej udział w projekcie powiatowym co najmniej 2, ale nie więcej niż 15 przedszkoli z terenu powiatu okres realizacji projektu powiatowego nieprzekraczający 24 miesięcy, udział w projekcie co najmniej 20% szkół w przypadku, gdy beneficjentem jest powiat ziemski oraz co najmniej 20% szkół, ale nie więcej niż 40% szkół - gdy beneficjentem jest powiat grodzki

6 Przeprowadzenie procesu wsparcia w zainteresowanych szkołach (w każdej szkole można zrealizować 2 oferty doskonalenia według zasad wypracowanych w projekcie systemowym ORE). W ramach realizacji rocznej oferty doskonalenia w szkołach biorących udział w projekcie finansowane będą takie działania jak: konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, warsztaty oraz inne formy doskonalenia dostosowane do specyfiki danej oferty. Budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy dla dyrektorów szkół i nauczycieli Działania finansowane w ramach projektu wdrożeniowego

7 Roczne plany wspomagania szkół/przedszkoli Szkoły i przedszkola zgłoszone do projektu realizują po dwa roczne plany wspomagania, wybrane z następującej listy: Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Budowa szkolnego programu współpracy ze środowiskiem lokalnym Organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego Realizacja projektu edukacyjnego w szkole Organizacja pracy zespołów nauczycielskich

8 Sieci współpracy i samokształcenia Każdy z powiatów przystępujących do projektu buduje minimum 4 wybrane sieci współpracy (w tym obowiązkowo jedną dla dyrektorów szkół) W jednej sieci funkcjonuje około 20 - 25 nauczycieli Każda sieć jest pod opieką jednego koordynatora W roku szkolnym odbywa się 5 spotkań uczestników sieci W spotkaniach sieci uczestniczą eksperci zewnętrzni Nauczyciele w sieci mogą komunikować się ze sobą pomiędzy spotkaniami na platformie internetowej udostępnionej powiatom przez ORE

9 Sieci współpracy i samokształcenia - katalog Tematy sieci dla dyrektorów szkół (powiat wybiera jedną): Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu) Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Rola dyrektora w promocji szkoły Poza wybraną siecią dla dyrektorów powiat tworzy jeszcze trzy sieci współpracy dla nauczycieli; dwie wybiera z dostępnego katalogu, trzecią może również wybrać z katalogu lub utworzyć według własnych potrzeb (zachowując jednak przyjęte w projekcie ramy organizacyjne).

10 Sieci współpracy i samokształcenia - katalog Jak budować własne programy nauczania? Praca z nowoczesnymi technologiami Walka ze szkolną absencją Nauczyciele pracują zespołowo Promocja szkoły Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Kreatywność na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych Sieć polonistów - edukacja czytelnicza Sieć polonistów - edukacja filmowa Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki Sieć matematyków - edukacja wczesnoszkolna Sieć historyków - praca ze źródłami Sieć przyrodników - doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych Sieć przyrodników - wycieczki jako forma nauczania

11 Sieci współpracy i samokształcenia Sieci czyli współpracujące zespoły nauczycieli umożliwiają: dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od kolegów nauczycieli oraz zewnętrznych ekspertów, wspólne wykonywanie wyznaczonych zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. W ramach projektu wdrożeniowego możliwe jest finansowanie takich działań związanych z budową sieci współpracy jak: organizacja spotkań, moderowanie dyskusji i forów wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół, pedagogów i przedmiotowych grup nauczycielskich.

12 Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji (PORE) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego; najważniejsze zadania to: oszacowanie posiadanych zasobów (instytucje, specjaliści) pozyskanie szkół do współpracy przygotowanie wstępnej koncepcji organizacji wsparcia szkół według nowych zasad przygotowanie wniosku projektowego prowadzenie działań informacyjnych Po przystąpieniu powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji może pełnić funkcję koordynatora projektu

13 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) Osoba odpowiedzialna za prowadzenie poszczególnych ofert doskonalenia realizowanych bezpośrednio w szkołach; najważniejsze zadania to: wsparcie dyrektora i nauczycieli w sprecyzowaniu diagnozy potrzeb, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia do realizacji podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją w szkole konkretnej oferty (spotkania, konsultacje zbiorowe i indywidualne, w miarę potrzeby organizowanie spotkań i konsultacji z ekspertami – specjalistami w wybranym obszarze doskonalenia) utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami. Jego zadania obejmują również organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami oraz inicjowanie powstania i moderowanie działania lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół

14 Dyrektorzy szkół i nauczyciele Zadania uczestników procesu doskonalenia obejmują między innymi: współpracę przy diagnozie potrzeb szkoły pomoc przy uszczegóławianiu planu realizacji oferty aktywny udział w objętych ofertą formach doskonalenia (spotkaniach, konsultacjach indywidualnych i grupowych) przystąpienie do działań związanych z ewaluacją realizacji oferty współpracę w ramach wybranych sieci przedmiotowych i tematycznych

15 Kto skorzysta na zmianach? Uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów. Szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. Nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie. Samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

16 WSPÓŁPRACA: ANITA KIESLICH - PPP W KLUCZBORKU ANNA TURCZYŃSKA - WEIS STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji – AnnaDzierżan – PODN W KLUCZBORKU


Pobierz ppt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google