Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE Beneficjent – Powiat Przasnyski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE Beneficjent – Powiat Przasnyski."— Zapis prezentacji:

1 Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE Beneficjent – Powiat Przasnyski

2 Miejsce projektu w systemie wdrażania Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (10 priorytetów) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

3 Harmonogram działań okres realizacji 2013 – 2015 Nabór wniosków: - styczeń-marzec 2012 Podpisanie umowy z samorządem powiatowym: - wrzesień 2013 Działania prowadzone w szkołach: - od września 2013 do czerwca 2015 Rozliczenie projektu: – do końca sierpnia 2015

4 Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych. Najważniejsze założenia projektu: system doskonalenia w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą czy placówką, powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły, wobec której jest kierowana

5 Kryteria dostępu Do udziału w projekcie powiaty będą mogły zgłaszać publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (dla młodzieży). udział w projekcie powiatowym co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej średniej udział w projekcie powiatowym co najmniej 2, ale nie więcej niż 15 przedszkoli z terenu powiatu okres realizacji projektu powiatowego nieprzekraczający 24 miesięcy, udział w projekcie co najmniej 20% szkół w przypadku, gdy beneficjentem jest powiat ziemski oraz co najmniej 20% szkół, ale nie więcej niż 40% szkół - gdy beneficjentem jest powiat grodzki

6 Działania finansowane w ramach projektu wdrożeniowego Przeprowadzenie procesu wsparcia w zainteresowanych szkołach (w każdej szkole można zrealizować 2 oferty doskonalenia według zasad wypracowanych w projekcie systemowym ORE). W ramach realizacji rocznej oferty doskonalenia w szkołach biorących udział w projekcie finansowane będą takie działania jak: konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, warsztaty oraz inne formy doskonalenia dostosowane do specyfiki danej oferty. Budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy dla dyrektorów szkół i nauczycieli

7 Roczne plany wspomagania szkół/przedszkoli Szkoły i przedszkola zgłoszone do projektu zrealizują po dwa roczne plany wspomagania, wybrane z następującej listy: 1.Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas. 2.Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3.Budowa szkolnego programu współpracy ze środowiskiem lokalnym. 4.Organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 5.Realizacja projektu edukacyjnego w szkole. 6.Organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

8 Sieci współpracy i samokształcenia Powiat Przasnyski zakłada w projekcie budowę 5 wybranych sieci współpracy (w tym obowiązkowo jedną dla dyrektorów szkół) W jednej sieci funkcjonuje około 30 nauczycieli Każda sieć jest pod opieką jednego koordynatora W roku szkolnym odbywa się 4 spotkań uczestników sieci W spotkaniach sieci uczestniczą eksperci zewnętrzni Nauczyciele w sieci mogą komunikować się ze sobą pomiędzy spotkaniami na platformie internetowej udostępnionej powiatom przez ORE

9 Sieci współpracy i samokształcenia W ramach pięciu wybranych przez powiat sieci jedną sieć stanowią dyrektorzy szkół i przedszkoli Poza siecią dla dyrektorów powiat tworzy jeszcze cztery sieci współpracy dla nauczycieli; dwie wybiera z dostępnego katalogu, trzecią i czwartą może również wybrać z katalogu lub utworzyć według własnych potrzeb (zachowując jednak przyjęte w projekcie ramy organizacyjne).

10 Sieci współpracy i samokształcenia - katalog 1.Jak budować własne programy nauczania? 2.Praca z nowoczesnymi technologiami 3.Walka ze szkolną absencją 4.Nauczyciele pracują zespołowo 5.Promocja szkoły 6.Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego 7.Kreatywność na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych 8.Sieć polonistów - edukacja czytelnicza 9.Sieć polonistów - edukacja filmowa 10.Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki 11.Sieć matematyków - edukacja wczesnoszkolna 12.Sieć historyków - praca ze źródłami 13.Sieć przyrodników - doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych 14.Sieć przyrodników - wycieczki jako forma nauczania

11 Sieci współpracy i samokształcenia Sieci czyli współpracujące zespoły nauczycieli umożliwiają: dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od kolegów nauczycieli oraz zewnętrznych ekspertów, wspólne wykonywanie wyznaczonych zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. W ramach projektu wdrożeniowego możliwe jest finansowanie takich działań związanych z budową sieci współpracy jak: organizacja spotkań, moderowanie dyskusji i forów wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół, pedagogów i przedmiotowych grup nauczycielskich.

12 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) Osoba odpowiedzialna za prowadzenie poszczególnych ofert doskonalenia realizowanych bezpośrednio w szkołach; Najważniejsze zadania to: wsparcie dyrektora i nauczycieli w sprecyzowaniu diagnozy potrzeb, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia do realizacji podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją w szkole konkretnej oferty (spotkania, konsultacje zbiorowe i indywidualne, w miarę potrzeby organizowanie spotkań i konsultacji z ekspertami – specjalistami w wybranym obszarze doskonalenia) utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami. Jego zadania obejmują również organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami oraz inicjowanie powstania i moderowanie działania lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

13 Dyrektorzy szkół i nauczyciele Zadania uczestników procesu doskonalenia obejmują między innymi: współpracę przy diagnozie potrzeb szkoły pomoc przy uszczegóławianiu planu realizacji oferty aktywny udział w objętych ofertą formach doskonalenia (spotkaniach, konsultacjach indywidualnych i grupowych) przystąpienie do działań związanych z ewaluacją realizacji oferty współpracę w ramach wybranych sieci przedmiotowych i tematycznych

14 Kto skorzysta na zmianach? Uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów. Szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. Nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie. Samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

15 Szkoły i przedszkola, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie

16 Zespół Szkół w Duczyminie Publiczne Gimnazjum w Nowej Krępie

17 w Pościeniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Mchowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrębie

18 Miejskie Przedszkole Nr. 2 w Przasnyszu Przedszkole Samorządowe W Jednorożcu


Pobierz ppt "Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE Beneficjent – Powiat Przasnyski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google