Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

2 Cele nowego modelu wspomagania szkół, przedszkoli realizowane poprzez projekt: Wsparcie szkoły/przedszkola przez: szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) ekspertów, koordynatorów sieci, udostępnienie dostosowanych do potrzeb materiałów dydaktycznych i przydatnych kontaktów. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

3 Założenia nowego systemu modelu doskonalenia nauczycieli: Być blisko szkoły, a więc funkcjonować w jej możliwie najbliższym otoczeniu; Pracować na potrzeby szkoły, czyli: - dopasowywać ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły; - towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia: od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian; Wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

4 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola Najważniejsze zadania: Wspólna diagnoza potrzeb, Wspólne zaplanowanie działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów (roczny plan wspomagania przygotowany,,na bazie oferty doskonalenia), SORE pomaga w dobraniu i zorganizowaniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje), Zaangażowanie nauczycieli i dyrektora w proces wprowadzania zmian (w formach doskonalenia oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań). Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

5 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły/ przedszkola Najważniejsze zadania c.d.: Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych przez SORE, Wsparcie nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań do codziennej praktyki przez SORE, Ewaluacja procesu, sporządzenie raportu przez SORE, Wspólne opracowanie rekomendacji. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

6 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły/ przedszkola SZKOŁA DIAGNOZA PLANOWANIE ZMIAN WDRAŻANIE ZMIAN DOSTARCZANIE NARZĘDZI OCENA EFEKTÓW WNIOSKI Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

7 Korzyści uczestnictwa w projekcie: Dyrektor szkoły otrzyma pomoc zarówno w planowaniu i organizowaniu rozwoju szkoły, jak i wdrażaniu zmian związanych z realizacją polityki edukacyjnej państwa. Korzyści dla dyrektorów: pomoc w pogłębieniu diagnozy potrzeb szkoły oraz w wyborze priorytetowego obszaru do rozwoju, pomoc w zaplanowaniu i organizowaniu doskonalenia nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły (na terenie szkoły), ułatwienie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom, wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

8 Korzyści uczestnictwa w projekcie: Nauczyciele otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktycznej i/lub wychowawczej w obszarze wybranym przez radę pedagogiczną. Korzyści dla nauczycieli: pomoc we wdrażaniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie, pomoc w zaplanowaniu i realizowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły, organizacja szkoleń i warsztatów bezpośrednio w szkole, pomoc i wsparcie w okresie wdrażania nabytych umiejętności, wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

9 Założenia projektu powiatowego: Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów -Pułtusk, 28 maja 2013r.,,Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim

10 Projekt realizowany przez powiat pułtuski w ramach: Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów-Pułtusk, 28 maja 2013r.

11 Cele projektu: Cel główny: - poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w 28 szkołach i 2 przedszkolach działających na terenie powiatu pułtuskiego poprzez wdrażanie w nich nowego systemu doskonalenia nauczycieli w terminie do r. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

12 Cele szczegółowe: - poprawa spójności programów doskonalenia nauczycielowi z potrzebami 28 szkół i 2 przedszkoli działających na terenie powiatu pułtuskiego poprzez przeprowadzenie w nich pełnego cyklu doskonalenia w terminie do r. -podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli w powiecie pułtuskim w zakresie kompleksowej diagnozy potrzeb oraz opracowania Rocznych Planów Wspomagania w terminie do r. -poprawa współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w powiecie pułtuskim w terminie do r. poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

13 Główne zadania w ramach projektu : Przeprowadzenie procesu wspomagania w zainteresowanych szkołach (realizacja w szkołach rocznych planów wspomagania według zasad wypracowanych w projekcie systemowym ORE). Budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Zarządzanie projektem. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

14 Etapy i harmonogram procesu wspomagania szkół w powiecie pułtuskim: a)Wywiad z dyrektorem (zebranie informacji o szkole)- 2 godz. b)Wywiady z nauczycielami (zebranie informacji w obszarze będącym przedmiotem doskonalenia) c)Warsztat rozwojowy dla rady pedagogicznej, którego wynikiem jest pogłębiona autodiagnoza (określenie priorytetów rozwojowych szkoły) 4 godz. d)Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (wybór oferty) e)Ułożenie szczegółowego harmonogramu realizacji zaplanowanych działań 4 godz. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r. 1. DIAGNOZA- IX-X 2013

15 2. Budowanie Rocznego Planu Wspomagania- X-XI 2013 w oparciu o jedną spośród proponowanych ofert, zsynchronizowaną ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły/przedszkola. LISTA OFERT: 1.Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2.Ocenianie kształtujące 3.Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4.Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się 5.Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6.Od oferty edukacyjnej do właściwej realizacji podstawy programowej Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

16 LISTA OFERT: 7. Wspieranie pracy wychowawców klas 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły 10. Praca z uczniem młodszym 11. Praca z uczniem zdolnym 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13. Wykorzystanie ICT na zajęciach edukacyjnych 14. Projekt edukacyjny w szkole 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

17 LISTA OFERT: 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel Szkoła promująca/ promuje wartość edukacji 19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 24. Pierwszy/ drugi rok pracy dyrektora szkoły Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

18 Roczny Plan Wspomagania szkoły/ przedszkola RPW zawiera min.: -Opis diagnozy potrzeb szkoły/ przedszkola, -Wskaźniki, -Harmonogram realizacji, -Działania niezbędne do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, -Cele i zadania osób realizujących RPW. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

19 3. Realizacja RPW- XII 2013-VI 2014 a)Warsztaty/ konsultacje grupowe prowadzone przez ekspertów zewnętrznych przy współpracy SORE; na terenie każdej ze szkół. 5 spotkań po 3 godz. na 1 ofertę (na 1 rok szkolny). b) Wykłady, konsultacje grupowe- stosowane do potrzeb- 5 spotkań po 2 godz. na 1 ofertę. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów -Pułtusk, 28 maja 2013r.

20 c) Wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych: -Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku -Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie -Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie- Filia w Pułtusku (pomoce metodyczne, publikacje specjalistyczne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk). Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

21 Tematyka- związana z potrzebami szkół/ przedszkoli i rekomendacjami ORE. Rodzaj- 2 przedmiotowe (w tym dyrektorska) oraz 2 problemowe Czas trwania spotkania- 5 godz. Liczebność- 25 osób, z wyjątkiem sieci dyrektorskiej Częstotliwość spotkań: 5 razy w roku szkolnym (średnio co 2 miesiące) Prowadzący: koordynatorzy sieci, eksperci zewnętrzni. d) Działalność sieci współpracy i samokształcenia- XI VI 2014 Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

22 e) Praca na platformie internetowej, którą udostępni ORE (publikacja materiałów metodycznych, fora dyskusyjne, itp.) f) Przełożenie nabytych przez nauczycieli umiejętności na praktykę szkolną: Konsultacje indywidualne- max. 10 godz. na szkołę/ przedszkole Wspólna analiza trudności- 5 godz. na szkołę/ przedszkole g) Opracowane sprawozdania z Rocznego Planu Wspomagania przez SORE- VI Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

23 4) Doposażenie szkół/ przedszkoli w pomoce metodyczne i publikacje w zakresie tematyki wsparcia- 5) Opracowanie Powiatowego Planu Wspomagania- VII-VIII ) Organizacja wsparcia -zatrudnienie 6 SORE, każdy SORE obejmie wsparciem 5 szkół/ przedszkoli -zatrudnienie 4 koordynatorów sieci -wsparcie ze strony ekspertów, prelegentów i konsultantów zewnętrznych -pomoc ze strony instytucji wspierających -wymiana doświadczeń na Platformie Internetowej Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

24 Projekt realizowany będzie od do r i zakończony konferencją podsumowującą. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

25 Wymagania dla SORE: -studia wyższe II stopnia, -doświadczenie w pracy z grupą dorosłych, -doświadczenie w zarządzaniu (min. rok doświadczenia w koordynacji pracy zespołu, -min. 2 lata doświadczenia w pracy w edukacji lub realizacji usług na rzecz edukacji Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

26 Zadania koordynatorów sieci: -opracowanie planu pracy sieci, -organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci, -przygotowywanie protokołów ze spotkań sieci, -określenie potrzeb w zakresie pozyskiwania ekspertów zewnętrznych- specjalistów w zakresie tematu pracy sieci, -bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeń (praca na platformie), -udostępnianie materiałów samokształceniowych, -rekomendacje i wnioski do dalszej pracy Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

27 Monitoring realizacji projektu będzie prowadzony na bieżąco przez Zespół Projektowy. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.

28 Wniosek o dofinansowanie projektu:,, Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim opracowały: mgr Agnieszka Kowalska i mgr Katarzyna Gutowska Prezentację przygotowała i przedstawiła: mgr Agnieszka Kowalska Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.


Pobierz ppt "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google