Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski,"— Zapis prezentacji:

1 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r.

2 Plan prezentacji Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Cele Wspólnych Ram Strategicznych – poziom regionalny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – założenia priorytetów w kontekście B+R Wstępny podział środków w kraju Smart specialisation

3 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił SRWL w dniu 19 listopada 2012r. Strategia obejmuje lata 2013-2020. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji.

4 Cel główny Strategii Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania rozwojem.

5 Cele strategiczne SRWL 1.Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 2.Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 3.Społeczna i terytorialna spójność regionu 4.Region efektywnie zarządzany

6 Cel strategiczny 1 – cele operacyjne 1.Rozwój sektora B+R oraz usprawnienie mechanizmów transferu innowacji. 2.Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej. 3.Podniesienie jakości kształcenia (w tym wyższego) i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy. 4.Rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich.

7 Cel strategiczny 1 – cele operacyjne 5.Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich. 6.Udoskonalenie i rozwój infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska. 7.Rozwój potencjału turystycznego województwa. 8.Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

8 Układ dokumentów programowych Poziom Regionalny Regionalny Program Operacyjny Poziom Krajowy Umowa Partnerstwa Poziom Wspólnotowy Wspólne Ramy Strategiczne Poziom Regionalny Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

9 11 celów Wspólnych Ram Strategicznych Dalszy rozwój zwiększający konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej i podnoszenie sprawności i efektywności państwa będzie realizowany za pomocą 11 celów tematycznych, wśród których aż 5 obejmuje wsparcie kierowane do szkół wyższych oraz sfery B+R

10 Cele tematyczne obejmujące wsparcie, które może być kierowane do szkół wyższych Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Cel 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych. Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP. Cel 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Cel 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.

11 Cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie szkolnictwa wyższego Innowacyjny rozwój szkolnictwa wyższego katalizatorem wzrostu gospodarki regionu

12 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje; rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych; wspieranie działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii.

13 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia; rozwój kultury informatycznej i e-learning; inwestycje w e-integrację, e-umiejętności i umiejętności związane z przedsiębiorczością.

14 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP. promowanie przedsiębiorczości: poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów; sprzyjanie tworzeniu nowych firm, również przez inkubatory przedsiębiorczości; wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

15 Działania nakierowane na innowacyjny rozwój Poprzez realizację trzech pierwszych celów tematycznych chcemy wdrożyć działania m.in. w zakresie: Rozwoju infrastruktury B+R, w szczególności bazy naukowo-badawczej lubuskich uczelni, istniejących parków naukowo-technologicznych/ laboratoriów utworzonych na terenie województwa lubuskiego; Innowacji w przedsiębiorstwach, w tym transferu technologii, rozwoju produktów i usług, komercjalizacji wyników badań, rozwoju inteligentnych specjalizacji; Rozwoju oraz promowania powstawania powiązań klastrowych w województwie; Rozwoju i wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, również poprzez rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków przemysłowych; Rozwoju kadry sektora B+R.

16 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne dla samozatrudnienia, mikroprzedsiębiorstw oraz rozwoju firm;

17 Koncepcja wybranych osi priorytetowych RPO 2020 – poziom regionalny Oś priorytetowa odpowiadająca celowi tematycznemu 10: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. poprawa dostępności uczenia się przez całe życie; podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy; zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego; utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

18 Wstępny podział środków w kraju na RPO – alokacja podstawowa - porównanie Województwo Razem EFRR i EFS 2007- 2013 Alokacja EFRR i EFS 2014-2020 zmiana alokacji między perspektywą 2007-2013 a 2014-2020 Śląskie2 340 333 1092 782 000 000441 666 891 Małopolskie1 792 283 2052 390 000 000597 716 795 Wielkopolskie1 787 834 4061 940 000 000152 165 594 Lubelskie*1 591 017 2261 832 000 000240 982 774 Łódzkie1 434 867 4241 764 000 000329 132 576 Podkarpackie*1 503 773 6201 744 000 000240 226 380 Mazowieckie2 602 511 3651 659 000 000-943 511 365 Dolnośląskie1 625 709 3401 636 000 00010 290 660 Kujawsko-Pomorskie1 291 392 9851 531 000 000239 607 015 Pomorskie1 204 243 2491 480 000 000275 756 751 Zachodniopomorskie1 095 975 4621 204 000 000108 024 538 Warmińsko-Mazurskie*1 302 415 9401 124 000 000-178 415 940 Świętokrzyskie*995 674 588998 000 0002 325 412 Podlaskie*857 550 066974 000 000116 449 934 Opolskie575 330 292759 000 000183 669 708 Lubuskie591 181 176728 000 000 136 818 824 razem3 019 736 1223 459 000 000439 263 878 * Województwa objęte dodatkowym wsparciem w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej

19 Smart specialisation Dokumenty unijne wyznaczające politykę rozwoju na najbliższe lata stawiają przed państwami członkowskimi, regionami nowe wyzwanie – każdy z nich określić powinien w jakiej dziedzinie, branży będzie specjalizował i ująć to w swojej strategii rozwoju. W praktyce to zalecenie staje się dla regionów obligatoryjne, gdyż przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialization) warunkuje możliwość pozyskania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 – warunek ex-ante.

20 Smart specialisation – etapy prac 3 etap Określenie obszarów inteligentnych specjalizacji 2 etap Analiza krytyczna LRSI 1 etap Analiza potencjalnych obszarów (desk research i ankieta)

21 Więcej informacji o pracach nad programem można znaleźć w zakładce RPO 2020 na stronie: www.lubuskie.pl

22 Dziękuję za uwagę Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google