Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aglomeracja Żary Jednostka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aglomeracja Żary Jednostka."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan prezentacji Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aglomeracja Żary Jednostka i Instytucje Realizującą Projekt Instytucje biorące udział w realizacji Projektu Koszty i finansowanie Zakres Projektu Kontrakty Zakres Robót Budowlanych Cele Projektu

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

4 UE – cele polityki ekologicznej
ochrona, zachowanie, poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

5 Fundusze Europejskie – Polityka Spójności
Dotacje z Unii Europejskiej na różnego rodzaju inwestycje uzyskuje się w ramach właściwego Funduszu Europejskiego. W kontekście dotacji unijnych można się spotkać z pojęciami polityki regionalnej, polityki spójności i polityki strukturalnej. Podstawowym celem polityki spójności jest zmniejszenie zróżnicowań we Wspólnocie.

6 Fundusz Spójność powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu UE z 1991 roku (wszedł w życie w 1993 r.), stanowi instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej o zasięgu krajowym, jego głównym celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej państw Unii poprzez finansowanie projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej, środki Funduszu Spójności w Polsce przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obejmują lata

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
W ramach Funduszy UE realizowanych jest 7 różnych programów operacyjnych, a jednym z nich jest POIiŚ. Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne, również w zakresie ochrony środowiska.

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

9 „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń
W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów, w tym priorytet I Gospodarka wodno‐ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno‐ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w który wpisuje się: Projekt pn.: „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”

10 Gminny pomysł – Unijne wsparcie
Na realizację Projektu pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy Umowy nr POIS /10-00 zawartej r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11 Aglomeracja z przyszłością
Projekt obejmuje swym zasięgiem Aglomerację Żary, wyznaczoną Rozporządzeniem nr 3/2007 Wojewody Lubuskiego z dnia 2007 r., z istniejącą oczyszczalnią ścieków „Złota Struga” w Żarach.

12 Aglomeracja Żary Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej. Zajmuje głównie tereny Wysoczyzny obejmujące Wzgórza Żarskie, leżące na północ od wsi Łazy i osiągające wysokość 229 m n.p.m. Od 2001 roku Gmina Żary jest członkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, a od 2002 roku należy do Łużyckiego Związku Gmin. Aglomeracja Żary obejmuje Miasto Żary oraz miejscowości z Gminy Żary: Grabik, Kadłubia, Mirostowice Dolne, Stawnik, Łaz, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Sieniowa Żarska.  

13 Za realizację Projektu zgodnie z unijnymi wymaganiami odpowiada Jednostka Realizująca Projekt utworzona w strukturach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach, która w szczególności jest odpowiedzialna za: Przygotowanie Organizację Monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyznach: technicznej finansowej prawno – organizacyjnej.

14 SCHEMAT ORGANIZACYJNY
MAO Andrzej Masternak Kierownik JRP Magdalena Dotka Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych Lucyna Mosakowska Specjaliści ds. technicznych - Koordynatorzy Kontraktu Marek Goraj Radosław Kloc Radca Prawny Paweł Nowakowski Specjalista ds. zamówień publicznych, promocji - Koordynator Kontraktu Maria Popiel Specjalista ds. administracji Projektu Joanna Kołata Referent ds. administracji Projektu Alicja Wiśniewska STRUKTURA JRP SCHEMAT ORGANIZACYJNY Zespół JRP

15 Instytucje biorące udział w realizacji Projektu
Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 Warszawa Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a Warszawa

16 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 101 062 736 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: PLN

17 Koszty inwestycji Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi PLN. Projekt jest współfinansowany przez: I. UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości do: PLN II. WKŁAD WŁASNY ZWIK SP. Z O.O., GMINY ŻARY O STATUCIE MIEJSKIM, GMINY ŻARY O STATUCIE WIEJSKIM Na fakt chęci realizacji inwestycji wskazuje zagwarantowanie środków finansowych przez władze lokalne w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych.

18 Zakres Projektu Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim obejmującej: Osiedla Zatorze IV i V oraz Kunice, a także 2 miejscowości Gminy Żary o statucie wiejskim tj.: Grabik i Mirostowice Dolne. Dzięki jego realizacji powstanie łącznie ok. 61,6 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym: sieci grawitacyjnej: ok. 34,6 km, sieci tłocznej: ok. 14,3 km, sieci podciśnieniowej: ok. 12,7 km, wraz z ok. 53 przepompowniami ścieków. Ponadto zostanie zmodernizowane 0,258 km.

19 Z podłączenia do planowanego systemu ma skorzystać 6 867 mieszkańców, w tym 4 761 osób z miasta Żary i 2 106 osób z gminy Żary.

20 Kontrakty Inwestycja została podzielona na trzynaście kontraktów, które obejmują swym zakresem prace począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowych, kosztorysowych, projektowych, poprzez realizację usługi Inżyniera Kontraktu, Pomocy Technicznej, Promocji Projektu, a w szcze-gólności Roboty Budowlane.

21 Kontrakt I Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kunice w Żarach” wraz z częścią kosztorysową i specyfikacją techniczną. Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu r. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został r. Kontrakt II Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Grabik, gmina Żary” Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu r. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został r.

22 Kontrakt III Kontrakt IV
Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności dla inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu roku. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został roku. Kontrakt IV Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg w ulicach: Leśna (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowa – Dębowa – Sosnowa – Letniskowa w Żarach. Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu roku. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został roku.

23 Kontrakt V Kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowe – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach (Zatorze V). Inwestycję zrealizowano w I kw. 2012 r. Nowo wybudowany system umożliwia przyłączenie bisko 100 mieszkańców ul. Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowej – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach. Kontrakt VI Inżynier Kontraktu dla zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w ulicach Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) –wypoczynkowej – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach”

24 Kontrakt VII Inżynier Kontraktu (dla Kontraktów nr 8 -żółty FIDIC i Kontraktu nr 9 -czerwony FIDIC) 3 maja 2013 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach został podpisany Kontrakt nr 2/JRP/2012 na usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. "Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary" nr POIS /10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca tj. firma Ekocentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1 została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. Przedmiot kontraktu obejmuje nadzór nad realizacją robót budowlanych w ramach następujących kontraktów: 1) Kontrakt 8 - Roboty budowane dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne, 2) Kontrakt 9 - Roboty budowlane dla PJO Kunice i wieś Grabik. W ramach usługi Zespół Inżyniera Kontraktu przy ścisłej współpracy z Jednostką Realizującą Projekt zadba o to, aby roboty budowlane zostały Wykonane należycie, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i Unijnym oraz ze sztuką budowlaną.

25 Kontrakt VIII Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach został podpisany Kontrakt nr 3/JRP/2012 na Roboty Budowlane pn.: Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS /10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Wykonawca tj. Konsorcjum Firm: WUPRINŻ Spółka Akcyjna (Lider konsorcjum) z siedzibą przy ul. Straży Ludowej 35, Poznań oraz  PROCOROL Paweł Urbański Spółka Jawna (Partner Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Gnieźnieńska 67/69, Janikowo gm. Swarzędz, Kobylnica, zostało wybrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. W ramach robót budowlanych zostanie wybudowana kanalizacja dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne oraz zmodernizowana sieć kanalizacyjna w ul. Kazimierza Wielkiego i w ul. Mickiewicza w Żarach, a także wybudowany rurociąg tłocznego tranzytowego z ul. Kruczej do ul. Żagańskiej. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana w systemie kanalizacji podciśnieniowej oraz grawitacyjno-tłocznej, wraz z system przepompowni ścieków. Zakończenie robót budowlanych planuje się na IV kw. 2014 r.

26 Kontrakt IX Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik.
07 listopada 2013 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach został podpisany Kontrakt na Roboty Budowlane pn.: Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS /10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. Przedmiotem Kontraktu będzie budowa ok. 35 km. kanalizacji sanitarnej wyposażonej w tłocznie ścieków i lokalne (indywidualne) przepompownie ścieków. Szacuje się, że z podłączenia do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta blisko 888 mieszkańców Grabika oraz 2855 mieszkańców Kunic. Zakończenie robót budowlanych planuje się na IV kw. 2014 r.

27 Kontrakt X Kontrakt XI Audyt zewnętrzny Projektu.
Planowana data rozpoczęcia realizacji to r. Kontrakt XI Pomoc techniczna W dniu 10 kwietnia 2012 r., w siedzibie Beneficjenta, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach została podpisania Umowa nr 1/JRP/2011 na usługę Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt, z firmą: GRONTMIJ POLSKA Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, Poznań Kontrakt w trakcie realizacji

28 Kontrakt XII Kontrakt XIII Promocja Projektu.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę kontraktu, którym została firma: Eksa Sp. z o.o. z Wrocławia. W dniu r. podpisano umowę na realizację usługi Promocji Projektu. Kontrakt XIII Wyposażenie dla JRP zrealizowany

29 PJO Sarnia – Dziewina RII
Zakres Robót Budowlanych Kontrakt V Zatorze V Kontrakt VIII Zatorze IV Mirostowice Dolne Kontrakt IX Kunice Grabik PJO Lotnisko RI PJO Sarnia – Dziewina RII

30 Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne
Kontrakt VIII Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne

31 Zatorze IV Mirostowice Dolne ZAKRES ILOŚĆ Rurociągi grawitacyjne
ok. 6607m Rurociągi ciśnieniowe ok. 125m Σ=6732m Przepompownia przydomowa 1kpl. W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok 1808Mk. Mirostowice Dolne ZAKRES ILOŚĆ Rurociągi ciśnieniowe ok. 2067m Rurociągi podciśnieniowe ok m Σ=12741m Stacja sprężarkowo-tłoczna 1kpl. Studnie podciśnieniowe ok. 220kpl. W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok 1218Mk.

32 Rurociąg Tranzytowy Krucza-Żagańska
ZAKRES ILOŚĆ Rurociąg grawitacyjny ok.498m Rurociąg tłoczny ok. 1575m Σ=2073m Brak mieszkańców do podłączenia Modernizacja kanalizacji sanitarnej – ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Mickiewicza ZAKRES ILOŚĆ Kanalizacja grawitacyjna ok.292,7m Studnie kanalizacyjne ok. 10szt.

33 Podsumowanie ZAKRES ILOŚĆ Rurociągi grawitacyjne ok. 7105m
Rurociągi ciśnieniowe ok. 125m Rurociągi podciśnieniowe ok. 3767m Rurociągi poddane renowacji ok.293m Σ=21 290m Przepompownia przydomowa 1kpl. Stacja sprężarkowo-tłoczna Studnie podciśnieniowe ok. 220kpl. Studnie poddane renowacji 10szt.

34 Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik.
Kontrakt IX Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik.

35 GRABIK KUNICE Sieciowe tłocznie ścieków 4 sztuki
Kanalizacja ściekowa (łącznie) Ok. 11 km W tym: Grawitacja Ok. 9 km Tłoczny Ok. 2km KUNICE Sieciowe tłocznie ścieków 7 sztuk Indywidualne przepompownie ścieków 26 sztuk Kanalizacja ściekowa (łącznie) Ok. 24 km W tym: Grawitacja Ok. 8 km Tłoczny Ok. 6km W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok Mk. W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok Mk.

36 Indywidualne przepompownie ścieków
Podsumowanie ZAKRES ILOŚĆ Sieciowe tłocznie ścieków 11szt. Indywidualne przepompownie ścieków 26 szt. Kanalizacja sanitarna: (łącznie) ok. 35 km W tym: Grawitacja: ok. 28 km Tłoczny: ok. 7 km W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok 3743 Mk.

37 Podstawowy cel Projektu
to dostosowanie Aglomeracji Żary do wymogów prawa polskiego i unijnego w zakresie: • dyrektywy 91/217/EWG z dnia r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych - Projekt przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania Aglomeracji Żary o RLM>15tys. zgodnie wymogami z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; • dyrektywy 98/83/WE z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w zlewni rzeki Odry będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla ludzi, zgodnie ze Strategią Gospodarki Wodnej; • dyrektywy 2000/60/WE z dnia r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - Projekt przyczyni się większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

38 Cel zostanie osiągnięty poprzez:
budowę 61,334 km kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców aglomeracji Żary modernizację 0,258 km sieci kanalizacyjne. Realizacja ma za zadanie doprowadzenie do spełnienia przez aglomerację Żary postulowanego w KPOŚK 90% stopnia skanalizowania (91,94%).

39 Cele szczegółowe Projektu:
jakościowe: • zwiększenie dostępu do wody pitnej poprzez ochronę wód powierzchniowych - ze względu na zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do wód powierzchniowych, • ochrona wód podziemnych - ze względu na ograniczenie nielegalnych zrzutów ścieków do okolicznych cieków, rowów melioracyjnych czy pól, • poprawa warunków higieniczno- sanitarnych mieszkańców na terenie aglomeracji Żary • zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska,

40 poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji Żary w związku z podłączeniem sieci kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków poprzez: zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków nieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników na terenie miasta (likwidacja zagrożeń epidemiologicznych, likwidacja odorów) zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji wpłynie na zmniejszenie ilości odorów, zmniejszenie natężenia ruchu poprzez eliminację z ruchu beczkowozów,

41 • poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia,
• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej miasta Żary i miejscowości w Gminie Żary

42 2) cele ilościowe - wskaźniki rezultatu Projektu (2015 r.):
• liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej osób, • wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Żary w system kanalizacji zbiorczej o 14,97 punktów procentowych i osiągnięcie poziomu 91,94%, • zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska (efekt ekologiczny wynikający ze zwiększenia ilości ścieków ujętych w system kanalizacyjny).

43 Na realizacji Projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Aglomeracji Żary, ponieważ wyższy stopień wyposażenia w infrastrukturę komunalną wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego, przyciągnie przedsiębiorców i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększy się również atrakcyjność regionu.

44 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Plan prezentacji Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aglomeracja Żary Jednostka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google