Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji 1.Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2.Aglomeracja Żary 3.Jednostka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji 1.Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2.Aglomeracja Żary 3.Jednostka."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan prezentacji 1.Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2.Aglomeracja Żary 3.Jednostka i Instytucje Realizującą Projekt 4.Instytucje biorące udział w realizacji Projektu 5.Koszty i finansowanie 6.Zakres Projektu 7.Kontrakty 8.Zakres Robót Budowlanych 9.Cele Projektu 2

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 3

4 ochrona, zachowanie, poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. UE – cele polityki ekologicznej 4

5 Dotacje z Unii Europejskiej na różnego rodzaju inwestycje uzyskuje się w ramach właściwego Funduszu Europejskiego. W kontekście dotacji unijnych można się spotkać z pojęciami polityki regionalnej, polityki spójności i polityki strukturalnej. Podstawowym celem polityki spójności jest zmniejszenie zróżnicowań we Wspólnocie. 5 Fundusze Europejskie – Polityka Spójności

6 Fundusz Spójność powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu UE z 1991 roku (wszedł w życie w 1993 r.), stanowi instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej o zasięgu krajowym, jego głównym celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej państw Unii poprzez finansowanie projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej, środki Funduszu Spójności w Polsce przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obejmują lata 2007-2013. 6

7 W ramach Funduszy UE realizowanych jest 7 różnych programów operacyjnych, a jednym z nich jest POIiŚ. Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne, również w zakresie ochrony środowiska. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 7

8 Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 8

9 W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów, w tym priorytet I Gospodarka wodno ‐ ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno ‐ ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w który wpisuje się: Projekt pn.: „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” 9

10 Gminny pomysł – Unijne wsparcie Na realizację Projektu pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy Umowy nr POIS.01.01.00-00-250/10-00 zawartej 02.11.2011r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 10

11 Aglomeracja z przyszłością Projekt obejmuje swym zasięgiem Aglomerację Żary, wyznaczoną Rozporządzeniem nr 3/2007 Wojewody Lubuskiego z dnia 2007 r., z istniejącą oczyszczalnią ścieków „Złota Struga” w Żarach. 11

12 Zajmuje głównie tereny Wysoczyzny obejmujące Wzgórza Żarskie, leżące na północ od wsi Łazy i osiągające wysokość 229 m n.p.m. Od 2001 roku Gmina Żary jest członkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, a od 2002 roku należy do Łużyckiego Związku Gmin. Aglomeracja Żary obejmuje Miasto Żary oraz miejscowości z Gminy Żary: Grabik, Kadłubia, Mirostowice Dolne, Stawnik, Łaz, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Sieniowa Żarska. Aglomeracja Żary 12 Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej.

13 Za realizację Projektu zgodnie z unijnymi wymaganiami odpowiada Jednostka Realizująca Projekt utworzona w strukturach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach, która w szczególności jest odpowiedzialna za: 1.Przygotowanie 2.Organizację 3.Monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyznach: technicznej finansowej prawno – organizacyjnej. 13

14 STRUKTURA JRP SCHEMAT ORGANIZACYJNY Zespół JRP MAO Andrzej Masternak Kierownik JRP Magdalena Dotka Specjalista ds. ekonomiczno- finansowych Lucyna Mosakowska Specjaliści ds. technicznych - Koordynatorzy Kontraktu Marek Goraj Radosław Kloc Radca Prawny Paweł Nowakowski Specjalista ds. zamówień publicznych, promocji - Koordynator Kontraktu Maria Popiel Specjalista ds. administracji Projektu Joanna Kołata Referent ds. administracji Projektu Alicja Wiśniewska 14

15 Instytucje biorące udział w realizacji Projektu Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa www.mrr.gov.pl Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl 15

16 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 101 062 736 PLN Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 42 409 850 PLN 16

17 Koszty inwestycji Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 101 062 736 PLN. Projekt jest współfinansowany przez: I. UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości do: 42 409 850 PLN II. WKŁAD WŁASNY ZWIK SP. Z O.O., GMINY ŻARY O STATUCIE MIEJSKIM, GMINY ŻARY O STATUCIE WIEJSKIM Na fakt chęci realizacji inwestycji wskazuje zagwarantowanie środków finansowych przez władze lokalne w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych. 17

18 Z AKRES P ROJEKTU Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim obejmującej: Osiedla Zatorze IV i V oraz Kunice, a także 2 miejscowości Gminy Żary o statucie wiejskim tj.: Grabik i Mirostowice Dolne. Dzięki jego realizacji powstanie łącznie ok. 61,6 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym: sieci grawitacyjnej: ok. 34,6 KM, sieci tłocznej: ok. 14,3 KM, sieci podciśnieniowej: ok. 12,7 KM, wraz z ok. 53 przepompowniami ścieków. Ponadto zostanie zmodernizowane 0,258 KM. 18

19 Z podłączenia do planowanego systemu ma skorzystać 6 867 mieszkańców, w tym 4 761 osób z miasta Żary i 2 106 osób z gminy Żary. 19

20 K ONTRAKTY Inwestycja została podzielona na trzynaście kontraktów, które obejmują swym zakresem prace począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowych, kosztorysowych, projektowych, poprzez realizację usługi Inżyniera Kontraktu, Pomocy Technicznej, Promocji Projektu, a w szcze- gólności Roboty Budowlane. 20

21 Kontrakt I Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kunice w Żarach” wraz z częścią kosztorysową i specyfikacją techniczną. Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu 05.07.2006r. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został 07.08.2007r. Kontrakt II Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Grabik, gmina Żary” Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu 16.02.2006r. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został 17.10.2007r. 21

22 Kontrakt III Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności dla inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu 05.05.2008 roku. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został 04.05.2009 roku. Kontrakt IV Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg w ulicach: Leśna (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowa – Dębowa – Sosnowa – Letniskowa w Żarach. Kontrakt ten zawarty został przez Gminę Żary w dniu 17.01.2008 roku. Zrealizowano i zakończono go zgodnie z harmonogramem – ostatni protokół odbioru podpisany został 05.03.2009 roku. 22

23 Kontrakt V Kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowe – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach (Zatorze V). Inwestycję zrealizowano w I kw. 2012 r. Nowo wybudowany system umożliwia przyłączenie bisko 100 mieszkańców ul. Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowej – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach. 23 Kontrakt VI Inżynier Kontraktu dla zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w ulicach Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) –wypoczynkowej – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach”

24 Kontrakt VII Inżynier Kontraktu (dla Kontraktów nr 8 -żółty FIDIC i Kontraktu nr 9 -czerwony FIDIC) 3 maja 2013 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach został podpisany Kontrakt nr 2/JRP/2012 na usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. "Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary" nr POIS.01.01.00-00-250/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca tj. firma Ekocentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 54- 434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1 została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. Przedmiot kontraktu obejmuje nadzór nad realizacją robót budowlanych w ramach następujących kontraktów: 1) Kontrakt 8 - Roboty budowane dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne, 2) Kontrakt 9 - Roboty budowlane dla PJO Kunice i wieś Grabik. W ramach usługi Zespół Inżyniera Kontraktu przy ścisłej współpracy z Jednostką Realizującą Projekt zadba o to, aby roboty budowlane zostały Wykonane należycie, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i Unijnym oraz ze sztuką budowlaną. 24

25 Kontrakt VIII Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach został podpisany Kontrakt nr 3/JRP/2012 na Roboty Budowlane pn.: Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno- kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca tj. Konsorcjum Firm: WUPRINŻ Spółka Akcyjna (Lider konsorcjum) z siedzibą przy ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań oraz PROCOROL Paweł Urbański Spółka Jawna (Partner Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Gnieźnieńska 67/69, Janikowo gm. Swarzędz, 62-006 Kobylnica, zostało wybrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. W ramach robót budowlanych zostanie wybudowana kanalizacja dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne oraz zmodernizowana sieć kanalizacyjna w ul. Kazimierza Wielkiego i w ul. Mickiewicza w Żarach, a także wybudowany rurociąg tłocznego tranzytowego z ul. Kruczej do ul. Żagańskiej. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana w systemie kanalizacji podciśnieniowej oraz grawitacyjno- tłocznej, wraz z system przepompowni ścieków. Zakończenie robót budowlanych planuje się na IV kw. 2014 r. 25

26 Kontrakt IX Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik. 26 07 listopada 2013 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach został podpisany Kontrakt na Roboty Budowlane pn.: Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno- kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego. Przedmiotem Kontraktu będzie budowa ok. 35 km. kanalizacji sanitarnej wyposażonej w tłocznie ścieków i lokalne (indywidualne) przepompownie ścieków. Szacuje się, że z podłączenia do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta blisko 888 mieszkańców Grabika oraz 2855 mieszkańców Kunic. Zakończenie robót budowlanych planuje się na IV kw. 2014 r.

27 Kontrakt X Audyt zewnętrzny Projektu. Planowana data rozpoczęcia realizacji to 01.06.2014r. Kontrakt XI Pomoc techniczna W dniu 10 kwietnia 2012 r., w siedzibie Beneficjenta, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach została podpisania Umowa nr 1/JRP/2011 na usługę Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt, z firmą: GRONTMIJ POLSKA Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań Kontrakt w trakcie realizacji 27

28 Kontrakt XII Promocja Projektu. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę kontraktu, którym została firma: Eksa Sp. z o.o. z Wrocławia. W dniu 04.01.2013r. podpisano umowę na realizację usługi Promocji Projektu. Kontrakt XIII Wyposażenie dla JRP zrealizowany 28

29 Zakres Robót Budowlanych Kontrakt V Kontrakt VIII Kontrakt IX 29 Zatorze V Zatorze IV Mirostowice Dolne Kunice Grabik PJO Lotnisko RI PJO Sarnia – Dziewina RII

30 Kontrakt VIII Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne 30

31 ZAKRESILOŚĆ Rurociągi grawitacyjneok. 6607m Rurociągi ciśnienioweok. 125m Σ=6732m Przepompownia przydomowa1kpl. ZAKRESILOŚĆ Rurociągi ciśnienioweok. 2067m Rurociągi podciśnienioweok. 10674m Σ=12741m Stacja sprężarkowo-tłoczna1kpl. Studnie podciśnienioweok. 220kpl. Zatorze IV W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok 1808Mk. W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok 1218Mk. 31 Mirostowice Dolne

32 ZAKRESILOŚĆ Rurociąg grawitacyjnyok.498m Rurociąg tłocznyok. 1575m Σ=2073m ZAKRESILOŚĆ Kanalizacja grawitacyjnaok.292,7m Studnie kanalizacyjneok. 10szt. Rurociąg Tranzytowy Krucza-Żagańska Modernizacja kanalizacji sanitarnej – ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Mickiewicza Brak mieszkańców do podłączenia 32

33 ZAKRESILOŚĆ Rurociągi grawitacyjneok. 7105m Rurociągi ciśnienioweok. 125m Rurociągi podciśnienioweok. 3767m Rurociągi poddane renowacjiok.293m Σ=21 290m Przepompownia przydomowa1kpl. Stacja sprężarkowo-tłoczna1kpl. Studnie podciśnienioweok. 220kpl. Studnie poddane renowacji10szt. Podsumowanie 33

34 Kontrakt IX Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik. 34

35 W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok. 2855 Mk. GRABIK Sieciowe tłocznie ścieków 4 sztuki Kanalizacja ściekowa (łącznie) Ok. 11 km W tym: GrawitacjaOk. 9 km TłocznyOk. 2km KUNICE Sieciowe tłocznie ścieków 7 sztuk Indywidualne przepompownie ścieków 26 sztuk Kanalizacja ściekowa (łącznie) Ok. 24 km W tym: GrawitacjaOk. 8 km TłocznyOk. 6km 35

36 W ramach realizacji zadania planuje się podłączenie ok 3743 Mk. 36 ZAKRESILOŚĆ Sieciowe tłocznie ścieków11szt. Indywidualne przepompownie ścieków 26 szt. Kanalizacja sanitarna: (łącznie) ok. 35 km W tym: Grawitacja:ok. 28 km Tłoczny:ok. 7 km Podsumowanie

37 Podstawowy cel Projektu to dostosowanie Aglomeracji Żary do wymogów prawa polskiego i unijnego w zakresie: dyrektywy 91/217/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych - Projekt przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania Aglomeracji Żary o RLM>15tys. zgodnie wymogami z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; dyrektywy 98/83/WE z dnia 3.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w zlewni rzeki Odry będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla ludzi, zgodnie ze Strategią Gospodarki Wodnej; dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - Projekt przyczyni się większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników. 37

38 Cel zostanie osiągnięty poprzez: budowę 61,334 km kanalizacji sanitarnej obsługującej 6 867 mieszkańców aglomeracji Żary modernizację 0,258 km sieci kanalizacyjne. Realizacja ma za zadanie doprowadzenie do spełnienia przez aglomerację Żary postulowanego w KPOŚK 90% stopnia skanalizowania (91,94%). 38

39 Cele szczegółowe Projektu: 1)jakościowe: zwiększenie dostępu do wody pitnej poprzez ochronę wód powierzchniowych - ze względu na zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych - ze względu na ograniczenie nielegalnych zrzutów ścieków do okolicznych cieków, rowów melioracyjnych czy pól, poprawa warunków higieniczno- sanitarnych mieszkańców na terenie aglomeracji Żary zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska, 39

40 poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji Żary w związku z podłączeniem sieci kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków poprzez: zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków nieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników na terenie miasta (likwidacja zagrożeń epidemiologicznych, likwidacja odorów) zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji wpłynie na zmniejszenie ilości odorów, zmniejszenie natężenia ruchu poprzez eliminację z ruchu beczkowozów, 40

41 poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej miasta Żary i miejscowości w Gminie Żary 41

42 2) cele ilościowe - wskaźniki rezultatu Projektu (2015 r.): liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 6 867 osób, wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Żary w system kanalizacji zbiorczej o 14,97 punktów procentowych i osiągnięcie poziomu 91,94%, zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska (efekt ekologiczny wynikający ze zwiększenia ilości ścieków ujętych w system kanalizacyjny). 42

43 Na realizacji Projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Aglomeracji Żary, ponieważ wyższy stopień wyposażenia w infrastrukturę komunalną wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego, przyciągnie przedsiębiorców i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększy się również atrakcyjność regionu. 43

44 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 44


Pobierz ppt "Plan prezentacji 1.Informacje ogólne o Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2.Aglomeracja Żary 3.Jednostka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google