Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony Środowiska projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cel główny RPOWP: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Cel główny Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś V. wdrażana jest przez dwa Działania: Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska W ramach regionalnej infrastruktury ochrony środowiska (Działanie 5.1.) wsparcie otrzymają projekty na obszarach nie objętych interwencją PROW. W przypadku projektów na obszarach objętych interwencją PROW (Działanie 5.2.) możliwa jest realizacja inwestycji tylko w przypadku, gdy jst nie może korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy gmina z PROW otrzymała wsparcie na projekt w 85% wyczerpujący maksymalny próg dofinansowania z PROW, a kolejne przedsięwzięcie ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska W ramach lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wsparcie otrzymają na obszarach objętych interwencją PROW: - o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 4 mln PLN, - projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 4 mln PLN tylko w przypadku, gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

5 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zgodnie z dokumentem Linia demarkacyjna pomiędzy Programami ….. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW pomoc może być przyznawana na projekty realizowane: w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, w miejscowościach gminy miejskiej w liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Weryfikacja zakresu rzeczowego projektów ubiegających się o wsparcie RPOWP, których zadania kwalifikują się również do wsparcia PROW na lata : oświadczenie wnioskodawcy składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cel działania Rozwój gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i zabezpieczenia sanitarnego stref zasobowych komunalnych ujęć wody. Działania powinny być skierowane przede wszystkim na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, szczególnie tam, gdzie istnieje niewystarczające wykorzystywanie funkcjonującej infrastruktury oczyszczania ścieków.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Wsparcie uzyskają inwestycje związane z remontem, rozbudową, budową, oczyszczalni ścieków w aglomeracjach nie większych niż 15 tys. RLM. Wsparcie RPOWP może dotyczyć tylko aglomeracji uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚK.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych linii wodociągowych realizowane będą w połączeniu z budową systemów kanalizacji zbiorczej (w sytuacji, gdy na danym obszarze nie ma systemów sieci kanalizacyjnych). W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. (art. 42 ust.4 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.) Zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 2008 roku w ramach regionalnych programów operacyjnych w zakresie gospodarki ściekowej nie powinny być wspierane przydomowe (przyzagrodowe) oczyszczalnie ścieków.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oraz celów Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Maksymalna / minimalna kwota dofinansowania projektu – zgodnie z zapisami dokumentu: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 1 grudnia 2009 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska nie może przekroczyć 10 mln PLN.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Rezerwa na odwołania przewidziana dla Działania 5.1. – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynosi 10% alokacji tj EUR. Rezerwa na odwołania przewidziana dla Działania 5.2. – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynosi 10% alokacji tj EUR.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Maksymalny udział środków z UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: projekty nie objęte pomocą publiczną – max. 85% kosztów kwalifikowanych, projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Dla Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą – we wkładzie własnym środki własne stanowić mają min. 5%.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Środki EFRR przeznaczone na Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – EUR. Środki EFRR przeznaczone na Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – EUR. Środki EFRR i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs na Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – EUR, co na dzień ogłaszania konkursu stanowi ,00 PLN. Środki EFRR i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs na Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi ,00 PLN.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania: 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 2.Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 3.Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 4.Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, 5.Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska,

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania (cd): 6.Inne – zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera. Możliwe jest wsparcie projektów grupowych tzn. takich które są dla kilku aglomeracji, z których każda jest nie większa niż 15 tys. RLM.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przykładowe rodzaje projektów: 1.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont oczyszczalni ścieków, 2.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont sieci kanalizacyjnych, 3. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont elementów systemów zaopatrzenia w wodę (łącznie z budową systemu sieci kanalizacyjnych w przypadku ich braku na danym obszarze), 4.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont sieci wodociągowych (łącznie z budową systemu sieci kanalizacyjnych w przypadku ich braku na danym obszarze), 5.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont ujęć i stacji uzdatniania wody

19 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przykładowe rodzaje projektów (cd): 6.Budowa, przebudowa, remont zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej, 7.Zakup, remont urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, uzdatniania wody, urządzeń regulujących ciśnienie wody.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zgodnie z dokumentem: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu priorytetów RPOWP: 1.Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: r. 2.Koszty niekwalifikowalne (m.in.): - opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników, - zakup środków transportu np. na cele transportu ścieków, odpadów, - koszty budowy nowych linii wodociągowych, jeśli nie ma zapewnionego systemu kanalizacji zbiorczej, - koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej,

21 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Koszty niekwafikowalne (cd): - odcinek przewodu kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej do budynku w przypadku studzienki znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika lub w przypadku braku studzienki odcinek przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku, a w przypadku sieci wodociągowej odcinek za zaworem głównym, za wyjątkiem pkt Szczegółowych zasad dotyczących kwalifikowania wydatków (pkt : Wydatki na budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli będą własnością Beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków w ramach projektu).

22 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Ponadto zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 2008 roku w ramach regionalnych programów operacyjnych w zakresie gospodarki ściekowej nie powinny być wspierane przydomowe (przyzagrodowe) oczyszczalnie ścieków.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: 1) ocena formalna dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzanie naboru wg karty oceny formalnej, 2) ocena merytoryczno – techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno- technicznej, 3) wybór projektów przez Zarząd Województwa w formie uchwały.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe: Ocena kompleksowości projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: 5 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont stacji uzdatniania wody lub sieci wodociągowej 10 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej 15 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej 20 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej W przypadku kumulacji (tj. stacji uzdatniania wody lub/i sieci wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków lub/i sieci kanalizacyjnej) punkty sumują się. Maksymalna ilość punktów - 30

25 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Stopień wyposażenia aglomeracji w system sanitarnej kanalizacji zbiorczej Ocena stopnia wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej (% udziału gospodarstw korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej) 0 pkt. – projekt nie przewiduje wzrostu stopnia wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej, 10 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie do 5 %, 18 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie powyżej 5% i do 15%, 26 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie powyżej 15% i do 25%, 34 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie powyżej 25%. Maksymalna ilość punktów - 34

26 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Stopień wyposażenia w system wodociągowy: Ocena stopnia wyposażenia w system wodociągowy (% udziału gospodarstw korzystających z systemu wodociągowego) 0 pkt. – projekt nie przewiduje wzrostu stopnia wyposażenia w system wodociągowy, 10 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie do 5%, 16 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie powyżej 5% i do 15% 20 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie powyżej 15% i do 25% 26 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie powyżej 25%. Maksymalna ilość punktów - 26

27 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Wielkość aglomeracji w RLM Ocena wielkości aglomeracji, w której realizowane jest przedsięwzięcie, wyrażona w RLM 10 pkt. – od do RLM 7 pkt. – od do RLM 4 pkt. – od do RLM Maksymalna ilość punktów - 10

28 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata We wniosku o dofinansowanie obowiązkowe jest wskazanie następujących wskaźników: 1)Wskaźniki rezultatu RPOWP liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu 2) Wpływ projektu na zatrudnienie: liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: kobiety, mężczyźni (szt.)

29 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie: oświadczenie dotyczące demarkacji z PROW, oświadczenie wnioskodawcy o ujęciu aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, kosztorys inwestorski. Ponadto należy przedstawić dane dotyczące: stopnia wyposażenia aglomeracji w system sanitarnej kanalizacji zbiorczej, stopnia wyposażenia w system wodociągowy przed realizacją i po realizacji projektu.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przydatne strony internetowe: Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

31 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przydatne strony internetowe: Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google