Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony Środowiska projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Cel główny RPOWP: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Cel główny Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś V. wdrażana jest przez dwa Działania: Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska W ramach regionalnej infrastruktury ochrony środowiska (Działanie 5.1.) wsparcie otrzymają projekty na obszarach nie objętych interwencją PROW. W przypadku projektów na obszarach objętych interwencją PROW (Działanie 5.2.) możliwa jest realizacja inwestycji tylko w przypadku, gdy jst nie może korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy gmina z PROW otrzymała wsparcie na projekt w 85% wyczerpujący maksymalny próg dofinansowania z PROW, a kolejne przedsięwzięcie ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska W ramach lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wsparcie otrzymają na obszarach objętych interwencją PROW: - o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 4 mln PLN, - projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 4 mln PLN tylko w przypadku, gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

5 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zgodnie z dokumentem Linia demarkacyjna pomiędzy Programami ….. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW pomoc może być przyznawana na projekty realizowane: w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, w miejscowościach gminy miejskiej w liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Weryfikacja zakresu rzeczowego projektów ubiegających się o wsparcie RPOWP, których zadania kwalifikują się również do wsparcia PROW na lata 2007-2013: oświadczenie wnioskodawcy składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Cel działania Rozwój gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i zabezpieczenia sanitarnego stref zasobowych komunalnych ujęć wody. Działania powinny być skierowane przede wszystkim na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, szczególnie tam, gdzie istnieje niewystarczające wykorzystywanie funkcjonującej infrastruktury oczyszczania ścieków.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wsparcie uzyskają inwestycje związane z remontem, rozbudową, budową, oczyszczalni ścieków w aglomeracjach nie większych niż 15 tys. RLM. Wsparcie RPOWP może dotyczyć tylko aglomeracji uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚK.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych linii wodociągowych realizowane będą w połączeniu z budową systemów kanalizacji zbiorczej (w sytuacji, gdy na danym obszarze nie ma systemów sieci kanalizacyjnych). W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. (art. 42 ust.4 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.) Zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 2008 roku w ramach regionalnych programów operacyjnych w zakresie gospodarki ściekowej nie powinny być wspierane przydomowe (przyzagrodowe) oczyszczalnie ścieków.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz celów Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Maksymalna / minimalna kwota dofinansowania projektu – zgodnie z zapisami dokumentu: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 1 grudnia 2009 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska nie może przekroczyć 10 mln PLN.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Rezerwa na odwołania przewidziana dla Działania 5.1. – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynosi 10% alokacji tj. 400 000 EUR. Rezerwa na odwołania przewidziana dla Działania 5.2. – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynosi 10% alokacji tj. 900 000 EUR.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Maksymalny udział środków z UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: projekty nie objęte pomocą publiczną – max. 85% kosztów kwalifikowanych, projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dla Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą – we wkładzie własnym środki własne stanowić mają min. 5%.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Środki EFRR przeznaczone na Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – 31 810 394 EUR. Środki EFRR przeznaczone na Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – 31 810 394 EUR. Środki EFRR i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs na Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 4 000 000 EUR, co na dzień ogłaszania konkursu stanowi 16 282 000,00 PLN. Środki EFRR i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs na Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 9 000 000 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 36 634 500,00 PLN.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania: 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 2.Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 3.Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 4.Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, 5.Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska,

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania (cd): 6.Inne – zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 7.Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera. Możliwe jest wsparcie projektów grupowych tzn. takich które są dla kilku aglomeracji, z których każda jest nie większa niż 15 tys. RLM.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Przykładowe rodzaje projektów: 1.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont oczyszczalni ścieków, 2.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont sieci kanalizacyjnych, 3. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont elementów systemów zaopatrzenia w wodę (łącznie z budową systemu sieci kanalizacyjnych w przypadku ich braku na danym obszarze), 4.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont sieci wodociągowych (łącznie z budową systemu sieci kanalizacyjnych w przypadku ich braku na danym obszarze), 5.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont ujęć i stacji uzdatniania wody

19 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Przykładowe rodzaje projektów (cd): 6.Budowa, przebudowa, remont zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej, 7.Zakup, remont urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, uzdatniania wody, urządzeń regulujących ciśnienie wody.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zgodnie z dokumentem: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu priorytetów RPOWP: 1.Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 01-01-2007r. 2.Koszty niekwalifikowalne (m.in.): - opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników, - zakup środków transportu np. na cele transportu ścieków, odpadów, - koszty budowy nowych linii wodociągowych, jeśli nie ma zapewnionego systemu kanalizacji zbiorczej, - koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej,

21 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Koszty niekwafikowalne (cd): - odcinek przewodu kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej do budynku w przypadku studzienki znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika lub w przypadku braku studzienki odcinek przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku, a w przypadku sieci wodociągowej odcinek za zaworem głównym, za wyjątkiem pkt. 6.5.4. Szczegółowych zasad dotyczących kwalifikowania wydatków (pkt. 6.5.4: Wydatki na budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli będą własnością Beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków w ramach projektu).

22 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Ponadto zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 2008 roku w ramach regionalnych programów operacyjnych w zakresie gospodarki ściekowej nie powinny być wspierane przydomowe (przyzagrodowe) oczyszczalnie ścieków.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: 1) ocena formalna dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzanie naboru wg karty oceny formalnej, 2) ocena merytoryczno – techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno- technicznej, 3) wybór projektów przez Zarząd Województwa w formie uchwały.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe: Ocena kompleksowości projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: 5 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont stacji uzdatniania wody lub sieci wodociągowej 10 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej 15 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej 20 pkt. – budowa, przebudowa, rozbudowa, remont oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej W przypadku kumulacji (tj. stacji uzdatniania wody lub/i sieci wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków lub/i sieci kanalizacyjnej) punkty sumują się. Maksymalna ilość punktów - 30

25 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Stopień wyposażenia aglomeracji w system sanitarnej kanalizacji zbiorczej Ocena stopnia wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej (% udziału gospodarstw korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej) 0 pkt. – projekt nie przewiduje wzrostu stopnia wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej, 10 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie do 5 %, 18 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie powyżej 5% i do 15%, 26 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie powyżej 15% i do 25%, 34 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wzrośnie powyżej 25%. Maksymalna ilość punktów - 34

26 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Stopień wyposażenia w system wodociągowy: Ocena stopnia wyposażenia w system wodociągowy (% udziału gospodarstw korzystających z systemu wodociągowego) 0 pkt. – projekt nie przewiduje wzrostu stopnia wyposażenia w system wodociągowy, 10 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie do 5%, 16 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie powyżej 5% i do 15% 20 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie powyżej 15% i do 25% 26 pkt. – jeżeli stopień wyposażenia w system wodociągowy wzrośnie powyżej 25%. Maksymalna ilość punktów - 26

27 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wielkość aglomeracji w RLM Ocena wielkości aglomeracji, w której realizowane jest przedsięwzięcie, wyrażona w RLM 10 pkt. – od 2 000 do 5 000 RLM 7 pkt. – od 5 001 do 10 000 RLM 4 pkt. – od 10 001 do 15 000 RLM Maksymalna ilość punktów - 10

28 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 We wniosku o dofinansowanie obowiązkowe jest wskazanie następujących wskaźników: 1)Wskaźniki rezultatu RPOWP liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu 2) Wpływ projektu na zatrudnienie: liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: kobiety, mężczyźni (szt.)

29 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie: oświadczenie dotyczące demarkacji z PROW, oświadczenie wnioskodawcy o ujęciu aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, kosztorys inwestorski. Ponadto należy przedstawić dane dotyczące: stopnia wyposażenia aglomeracji w system sanitarnej kanalizacji zbiorczej, stopnia wyposażenia w system wodociągowy przed realizacją i po realizacji projektu.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Przydatne strony internetowe: www.rpowp.wrotapodlasia.pl www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

31 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Przydatne strony internetowe: www.wrotapodlasia.pl www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google