Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze Strukturalne w Polsce w latach 2004-2006 - wsparcie w Lubuskiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze Strukturalne w Polsce w latach 2004-2006 - wsparcie w Lubuskiem."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze Strukturalne w Polsce w latach 2004-2006 - wsparcie w Lubuskiem

2 2 Wsparcie w latach 2004-2006 Fundusze Strukturalne w Lubuskiem Alokacja finansowa dla WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO lata 2004-2006 w mln EURO (projekt) ZPORR 79,9 SPOKonkurencyjność gospodarki124,2 SPORozwój zasobów ludzkich 43,2 SPORestrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 31,7 SPORybołówstwo i przetwórstwo ryb 2,4 SPOTransport i gospodarka morska 0,0 POPomoc techniczna ? Fundusz spójności - Transport 26,3 Fundusz Spójności - Środowisko 46,5 ------------------------- razem354,2

3 3 Wsparcie w latach 2004-2006 Fundusze Strukturalne w Polsce W latach 2004-2006 Polska ma otrzymać 11,4 mld € (na Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności) Fundusz Spójności 2 2 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG, EQUAL

4 4 ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR ) W ramach ZPORR - 80,4 mln € dla Lubuskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85% Europejski Fundusz Społeczny 15% W Lubuskiem będą też wdrażane działania z SOP-ów

5 5 Priorytety: 1) Rozbudowa i modernizacja INFRASTRUTKURY slużacej wzmocneniu konkurencyjności regionów 42,62 mln€ 2) Wzmocnienie regionalnej BAZY EKONOMICZNEJ I ZASOBÓW LUDZKICH, 18,72 mln€ 3) Rozwój lokalny, 18,49 mln€ 4) Pomoc techniczna0,57 mln€ ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR )

6 6 Priorytet 1 : Rozbudowa i modernizacja INFRASTRUTKURY slużacej wzmocneniu konkurencyjności regionów 42,62 mln € działania: 1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego28,14 mln€ 2. Infrastruktura ochrony środowiska8,04 mln€ 3. Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna 3,22 mln€ 4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego1,61 mln€ 5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1,61 mln€ 6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach0 ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR )

7 7 Priorytet 2 : Wzmocnienie regionalnej BAZY EKONOMICZNEJ I ZASOBÓW LUDZKICH 18,72 mln€ działania: 1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy4,82 mln€ 2. Reorientacja zawodowa4,82 mln€ 3. Rozwój kadr regionalnej gospodarki 2,41 mln€ 4. Regionalne strategie innowacyjne1,85 mln€ 5. Mikroprzedsiebiorstwa2,41 mln€ 6. Rozwój turystyki 2,41 mln€ ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR )

8 8 Priorytet 3 : Rozwój lokalny 18,49 mln€ działania: 1. Infrastruktura lokalna15,27 mln€ 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych3,22 mln€ ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

9 9 Wsparcie w latach 2004-2006 Fundusze Strukturalne w Polsce Sektorowe Programy Operacyjne (SOPY) programy jednofunduszowe zarządzane przez właściwe ministerstwa 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki (MGPiPS) 2. Transport i gospodarka morska (MI) 3. Rozwój zasobów ludzkich (MGPiPS) 4. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (MRiRW) 5. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (MRiRW)

10 10 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki Zarządzany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Finansowanie 1300 mln € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego + 455 mln € z budżetu państwa + 81,7 mln € z NFOŚiGW + 693 mln € prywatnych środków --------------------- 2529,7 mln €

11 11 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytety 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu 2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim 3. Pomoc techniczna

12 12 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Działania: 1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (poprawa oferty usług, tworzenie sieci, współpraca z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu, inwestycje, promocja, bazy danych) – ważny aspekt ponadregionalny i specjalizacja 2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych, wspieranie powstawania funduszy kapitału początkowego) 3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (przygotowanie dokumentacji, realizacja inwestycji i doradztwo dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych) 4. Wzmocnienie współpracy między sfera badawczo-rozwojową a gospodarką (projekty badawczo-wdrożeniowe dla przedsiębiorstw, projekty badawcze dla instytucji w sieci oraz projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury BiR)- system grantów prowadzony przez KBN 5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on line (stworzenie powszechnego dostępu do informacji i usług publicznych – krajowa platforma informatyczna) – granty z KBN dla administracji rządowej i przedsiębiorstw

13 13 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytet 2: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim Działania: 1. Wzrost konkurecyjności MŚP poprzez doradztwo (granty dla istniejących MŚP poprzez RIF-y) 2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej (inwestycje w utworzenie, rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa, zmiany produkcji, internacjonalizacja przedsiębiorstw) 3. Wzrost konkurencyjnosci MŚP poprzez inwestycje (modernizacje w MŚP, zakup prac badawczo-rozwojowych, praw własności, wdrażanie technologii i produktów i ich komercjalizacja) 4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiostw do wymogów ochrony środowiska (granty z NFOŚiGW dla przedsiębiorstw)

14 14 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytet 3. Pomoc techniczna Działania: 1. Wsparcie zarządzania programem 2. Komputeryzacja instytucji zarządzającej i beneficjentów końcowych 3. Informacja i promocja działań SPO

15 15 Sektorowy Program Operacyjny Transport i gospodarka morska Zarządzany przez Ministerstwo Infrastruktury Finansowanie 627,2 mln € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego + 160,1 mln € z budżetu państwa + 105,0 mln € inne --------------------- 892,3 mln €

16 16 Sektorowy Program Operacyjny Transport i gospodarka morska Priorytety 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 3. Pomoc techniczna

17 17 Sektorowy Program Operacyjny Transport i gospodarka morska Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych

18 18 Sektorowy Program Operacyjny Transport i gospodarka morska Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.1 Przebudowa dróg krajowych Działanie 2. 2. Usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowości Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa

19 19 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Zarządzany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Finansowanie 1270,4 mln € Europejski Fundusz Społeczny + 485,4 mln € Krajowy wkład publiczny ( z tego z budżetu państwa 207,0 mln €, a z budżetu samorządu 31,6 mln €) + 26,4 mln € środki prywatne --------------------- 1 782,2 mln €

20 20 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Priorytety 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 3. Pomoc techniczna

21 21 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania: 1.Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy (rozwój instytucjonalnej obsługi rynku pracy, sieci usług informacji i poradnictwa zawodowego, systemu szkoleń dla bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem i poszukujących pracy, doskonalenie instrumentów rynku pracy) 2. Perspektywy dla młodziezy (różnorodne formy wsparcia dla młodzieży, w tym absolwentów wszystkich szkół) 3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia (różnorodne formy wsparcia dla bezrobotnych i osób bezpośrednio zagrożonych utratą pracy) 4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy, poprawa skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych, oddziaływanie na pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych) 5. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka (wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakosie integracji zawodowej i społecznej, rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uwrażliwienia środowisk lokalnych i pracodawców na koniecznosć podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom) 6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet (wsparcie kobiet na rynku pracy, dążenie do wzrostu stopy ich zatrudnienia, rozwój systemu wspierania kobiet w sferze gospodarczej i edukacyjnej, zwiększającego ich szanse na rynku pracy, tworzenie warunków sprzyjąjacych godzeniu ról zawodowych i społecznych)

22 22 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działania: 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkól, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy, edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego, rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego, podnoszenie jakości kształcenia, rozwyj systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich) 2. Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej dorosłych (podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz ułatwienie dostępu osobom dorosłym do zróżnicowanej oferty edukacyjnej) 3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (wsparcie kadr zarządzających i pracowników istniejących przedsiębiorstw, wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką, promocja nowych form organizacji pracy, promocja przedsiębiorczości)

23 23 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Priorytet 3. Pomoc techniczna Działania: 1. Wsparcie zarządzania programem Rozwój Zasobów Ludzkich 2. Informacja i promocja działań SOP Rozwój Zasobów Ludzkich

24 24 Zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW (komórka stworzona na bazie Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych) Finansowanie 1055,00 mln € Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej +253,89 mln € budżet państwa +10,00 mln € budżet jednostek samorządowych +628,89 mln € prywatne środki ------------------------ 1947,78 mln € Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

25 25 Priorytety 1. Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 3. Rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych 4. Pomoc techniczna Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

26 26 Priorytet 1: Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie Działania: 1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych – budowa, remont budynków gosp., zakup/instalacja maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania; do nawadniania upraw; zakładanie plantacji wieloletnich, zakup gruntów rolnych i budynków, zakup zwierząt hodowlanych, inwestycje służące ochronie środowiska, dobrostanowi zwierząt, standardy higieniczne produkcji rolnej) 2.Ułatwienie startu młodym rolnikom ( przejmowanie gospodarstw rolnych przez nowych, młodych właścicieli – modernizacja gospodarstw, jakość, zmiana profilu, skali produkcji, zwiększenie wartości i wydajności pracy, poprawa warunków higienicznych i bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy) 3. Szkolenia (przygotowanie i prowadzenie szkoleń, zakup sprzętu i pomocy naukowych: środki pomocowe UE, instrumenty WPR, środki towarzyszące WPR, ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym/produkcją leśną, marketing, jakość i higiena produkcji, bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, różnicowanie działalności, ochrona środowiska, krajobrazu i dziedzictw kulturowego wsi) 4. Wsparcie doradztwa rolniczego ( firmy doradcze pomagające odbiorcom pomocy – przygotowanie projektów przedsięwzięć w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, zakup niezbędnego sprzętu) 5. Scalanie gruntów (opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej) 6. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (dokumentacja technicznych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, wykonanie prac związanych z budową i modernizacją urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych ) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

27 27 Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działania: 1. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (lokalne strategie rozwoju terenów wiejskich, modernizacja przestrzeni publicznej, budowa/modernizacja publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i kulturalnych, modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowa obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu oraz ich adaptacja na cele kulturalne i społeczne, opracowania i publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych) 2. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów (inwestycje związane z działalnością dodatkową w zakresie agroturystyki, usług turystycznych i wypoczynkowych, edukacja przyrodnicza, promocja tradycji i kultury wsi, usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, wstępne przetwórstwo i przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia produktów własnych/stwowarzyszonych gospodarstw, rzemiosło i rękodzielnictwo, drobne usługi na rzecz mieszkańców wsi, twrzenie i upowszechnianie kultury regionalnej, e-commerce) 3. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (budowa, modernizacja dróg wewnętrznych, indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem, systemów kanalizacyjnych nie włączonych w system sieci kanalizacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w energię-w tym ze źródeł skojarzonych i odnawialnych, instalacja indywidualnych stałych łaczy internetowych) 4. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych (odnawianie lasów, pielęgnacja drzewostanu, wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

28 28 Priorytet 3: Rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych Działania: 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (poprawa warunków sanitarno- higienicznych produkcji, ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie istniejących nisz rynkowych, tworzenie nowych i racjonalizacja istniejących kanałów zbytu, poprawienie jakości produktów, wzrost wartości dodanej produkcji, konkurencyjność przetwórstwa rolno-spożywczego, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, struktura logistyczna, dobrostan zwierząt, modernizacja i wprowadzenie nowych technologii produkcji) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

29 29 Priorytet 4: Pomoc techniczna Odbiorcami pomocy będą wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie SOP-u (MRiRW, ARiMR, FPPdR, władze samorządowe szczebla wojewódzkiego), jak również wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu monitorującego (1260/99). Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

30 30 Zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW Departament Rybołówstwa (odbiorcy pomocy: MRiRW, Komitet Monitorujący SPO, Jednostki wdrażające Program – OIRM, ARiMR, Jednostki kontroli wewnętrznej, odbiorcy końcowi pomocy) Finansowanie: 178,6 mln € Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa +70,9 mln € budżet państwa +81,0 mln € prywatne środki… -------------------- 330,5 mln € Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

31 31 Priorytety: 1.Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów 2.Odnowa i modernizacja floty rybackiej 3.Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe 4. Inne działania 5. Pomoc techniczna Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

32 32 Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów Działania: 1. Złomowanie statków 2. Transfer do krajó trzecich lub inne przeznaczenie 3. Wspólne przedsiębiorstwa Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej Działania: 1. Budowa nowych statków 2. Modernizacja istniejących statków 3. Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Tylko województwa pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie!

33 33 Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Działania: 1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych - Budowa i modernizacja urządzeń umożliwiających swobodna wędrówkę organizmów w wodach 2. Chów i hodowla ryb - Dostosowanie warunków prowadzenia chowu i hodowli ryb do wymogów sanitarno- weterynaryjnych, opracowanie i wdrożenie systemów poprawy jakości wód oraz kontroli, wdrożenie nowych technik i technologii chowu i hodowli ryb z gat. poszukiwanych na rynku. Szkolenia w zakresie wdrażania nowych technik i technologii chowu i hodowli ryb. 3. Rybacka infrastruktura portowa 4.Przetwórstwo i rynek rybny - Poprawa warunków sanitarno-weterynaryjnych w zakładach przetwórstwa rybnego, dostosowanie zakładów przetwórczych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, wzrost efektywności ekonomicznej i konkurencyjności zakładów przetwórczych; Pomoc w działalności organizacji producenckich 5. Rybołówstwo śródlądowe - Wymiana, modernizacja, przebudowa lub zakup nowych łodzi, rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, innego wyposażenia związanego z rybołówstwem śródlądowym oraz zakup nowego wyposażenia. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Tylko województwa pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie!

34 34 Priorytet 4. Inne działania Działania: 1. Rybołówstwo przybrzeżne 2. Działania społeczno-ekonomiczne 3. Promocja 4. Czasowe zawieszenie działalności/inne rekompensaty finansowe 5. Działania organizacji rynku rybnego 6. Działania innowacyjne i inne działania - Obejmuje studia, projekty pilotażowe i demonstracje w celu wprowadzenia technik innowacyjnych w sektorze rybołówstwa oraz nowoczesnych technik monitoringu środowiska.. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Tylko województwa pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie!

35 35 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG  dotyczy współpracy przygranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej, służącej wzmocnieniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru Wspólnoty  finansowana przez EFRR INTERREG A współpraca przygraniczna (społeczna i gospodarcza) sąsiadujących regionów INTERREG Bwspółpraca ponadnarodowa krajowych, regionalnych i lokalnych władz INTERREG Cmiędzyregionalna współpraca w zakresie wymiany informacji i doświadczeń

36 36  W latach 2004-2006 na realizację Inicjatywy INTERREG przeznaczonych zostanie: 196,1 mln €z EFRR + 13 mln €z budżetu państwa + 56 mln € z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  podziała środków EFRR pomiędzy sekcje A,B,C INTERREG A 80%156,8 mln € INTERREG B14%27,4 mln € INTERREG C6%11,8 mln €  Na pomoc techniczną skierowane będzie 5% wartości interwencji EFRR czyli 9,8 mln € Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG

37 37 Podział środków pomiędzy granice (alokacja trzyletnia):  granica wschodnia i północna:52,6 mln € (35%)  granica polsko-czeska:15,0 mln € (10%)  granica polsko-słowacka:9,0 mln € (6%)  granica polsko-niemiecka:72,8 mln € (49%) WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE: 24 – 26 mln € w latach 2004-2006 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG

38 38 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG Wspólny Dokument Programowy Phare CBC/Interreg III A 2000-2006 Priorytety: I.Współpraca gospodarcza i wspieranie MSP II.Rozwój infrastruktury III.Środowisko naturalne IV.Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich V.Szkolenie i zatrudnienie VI.Współpraca Pomoc techniczna

39 39 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG Priorytet 1: Współpraca gospodarcza i wspieranie MSP 1.Wspieranie transgranicznych stosunków gospodarczych. 2.Wspieranie innowacji, technologii i badań. Priorytet 2: Rozwój infrastruktury 1.Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej). 2.Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej. Priorytet 3: Środowisko naturalne 1.Ochrona środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba). 2.Transgraniczna ochrona przeciwpożarowa, przed klęskami żywiołowymi i katastrofami. 3. Zachowanie zasobów środowiska naturalnego.

40 40 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG Priorytet 4: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 1.Kompleksowa odnowa wsi i alternatywy zatrudnienia ludności wiejskiej. 2.Agroturystyka i infrastruktura turystyczna. 3.Wspieranie transgranicznej współpracy w rolnictwie. Priorytet 5: Szkolenie i zatrudnienie 1.Kształcenie i dokształcanie w celu dostosowania do wymogów rynku pracy oraz stworzenia dodatkowych możliwości zatrudnienia poprzez publiczne miejsca pracy. 2.Wspieranie instytucji oświatowych i naukowych. Priorytet 6: Współpraca 1.Współpraca euroregionalna. 2.Współpraca na szczeblu regionalnym i lokalnym. 3.Transgraniczna współpraca instytucji naukowych, oświatowych i kulturalnych.


Pobierz ppt "1 Fundusze Strukturalne w Polsce w latach 2004-2006 - wsparcie w Lubuskiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google