Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zrównoważony rozwój Małopolski w kontekście współpracy z Unią Europejską Witold Śmiałek Prezes Zarządu MARR S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zrównoważony rozwój Małopolski w kontekście współpracy z Unią Europejską Witold Śmiałek Prezes Zarządu MARR S.A."— Zapis prezentacji:

1 Zrównoważony rozwój Małopolski w kontekście współpracy z Unią Europejską Witold Śmiałek Prezes Zarządu MARR S.A.

2 Definicja pojęcia i jego zastosowanie w dokumentach programowych UE

3 Definicja: Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia z zachowaniem możliwości zaspokojenia tych samych aspiracji przez przyszłe pokolenia. Pojęcie obejmuje trzy wymiary: społeczny, gospodarczy i środowiskowy

4 Zrównoważony rozwój w kontekście dokumentów programowych U.E. Strategia lizbońska Strategia Zrównoważonego Rozwoju tzw. Strategia z Goeteborga

5 STRATEGIA LIZBOŃSKA CEL GŁÓWNY: stworzenie na terytorium Europy, do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Strategia skupia się na czterech kwestiach: - innowacyjności (gospodarka oparta o wiedzę) - liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych) - przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej) - spójności społecznej (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego).

6 Czy założenia „Strategii lizbońskiej wypełniają założenia definicji „zrównoważonego rozwoju”? Obszar społeczny: spójności społecznej (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego). Obszar gospodarczy: przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej) liberalizacja (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych) Obszar środowiskowy ??????

7 Strategia z Goeteborga Uzupełnieniono założenia Strategii lizbońskiej o elementy trwałego i zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju społeczno- gospodarczego

8 Okres programowania 2007- 13 w Polsce Główne założenia w kontekście zrównoważonego rozwoju

9 Najważniejsze akty prawne w których zapisano konieczność realizacji zasady „zrównoważonego rozwoju”: Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, art. 5 i 74 Ustawa prawo ochrony środowiska oraz ustawach jej pokrewnych zobowiązującej do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju na różnych etapach działań: planistycznych, realizacyjnych i zarządzania.

10 Krajowe dokumenty programowe średnio i długookresowe: Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. II Polityka Ekologiczna Państwa Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

11 Dokumenty programowe wymagane dla wydatkowania Funduszy Strukturalnych Narodowa Strategia Spójności (NSS, NSRO) PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki PO Rozwój Polski Wschodniej PO Pomoc Techniczna PO EWT 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

12 Wielkość wsparcia finansowego dla Polski w latach 2007- 13 85,56 mld euro 67,3 mld euro budżet UE 11,86 mld euro środki publiczne ok. 6,4 mld euro podmioty prywatne

13 Podział środków wsparcia między programy operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko (41,3%)(27,8 mld euro) 16 Regionalnych Prog. Operacyjnych (23,8%) (15,9 mld euro) PO Kapitał Ludzki (14,4%) (9,7 mld euro) PO Innowacyjna Gospodarka (12,3%) (8,3 mld euro) PO Rozwój Polski Wschodniej (3,4%) (2,3 mld euro) PO Pomoc Techniczna (0,8%) (0,5 mld euro) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej(0,7 mld euro)

14 Narodowa Strategia Spójności Cel strategiczny NSS (NSRO): „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.”

15 Narodowa Strategia Spójności c.d. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

16 Narodowa Strategia Spójności c.d. Cele horyzontalne NSS (c.d.): Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

17 Okres programowania 2007- 13 w Małopolsce Najważniejsze dokumenty programowe: -Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

18 „Strategia dla Małopolski” w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Wizja rozwoju: Małopolska– regionem szans wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie. Cele strategiczne: - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa - Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego

19 Małopolski Regionalny Program Operacyjny Na realizację Programu przewidziano: 1,147 mld EURO - wkład wspólnotowy 244 mln EURO - krajowy wkład publiczny 230 mln EURO - wkład prywatny RAZEM: 1,622 mld EURO+…

20 Małopolski Regionalny Program Operacyjny Cele szczegółowe: 1. Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski 2. Promowanie spójności wewnętrznej regionu w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju 3. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski

21 Promowanie spójności wewnętrznej regionu w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju Priorytety i działania realizujące cel szczegółowy: Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 1. Rozwój miast Działanie 2. Rozwój obszarów wiejskich Działanie 3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

22 Promowanie spójności wewnętrznej regionu w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju Priorytety i działania realizujące cel szczegółowy: Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1. Gospodarka wodno- ściekowa Działanie 2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii Działanie 3. Gospodarka odpadami Działanie 4. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

23 Priorytety MRPO PO Kapitał Ludzki PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Obszarów Wiejskich Spójność wewnątrzregionalna V. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa VIII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX. Aktywizacja obszarów wiejskich X. Infrastruktura energetyczna Przyjazna środowisku XIII. Infrastruktura ratownictwa medycznego Infrastruktura ochrony środowiska I. Gosp. wodno- ściekowa II. Gosp. odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 2. Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich

24 Koncepcja „zrównoważonego wzrostu” i biegunów rozwoju w praktyce…

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zrównoważony rozwój Małopolski w kontekście współpracy z Unią Europejską Witold Śmiałek Prezes Zarządu MARR S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google