Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja Mazowsza do 2030 r. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 6 maja 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja Mazowsza do 2030 r. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 6 maja 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wizja Mazowsza do 2030 r. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 6 maja 2015 r.

2 Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców Wizja rozwoju województwa

3 CEL GŁÓWNY ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM, WZROST ZNACZENIA OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W EUROPIE Przemysł i produkcja Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym Gospodarka Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska Kultura Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia Miasta Obszary wiejskie RAMOWE CELE STRATEGICZNE CELE STRATEGICZNE Środowisko/ Energetyka PRIORYTETOWY CEL STARTEGICZNY Warszawa z OMW R E G I O N Transport/ przestrzeń Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego Społeczeństwo

4 System realizacji Strategii Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku kontrakt terytorialny Plan Zagospodarow ania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Inne/pozostałe dokumenty programowe województwa mazowieckiego Plany wykonawcze Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności Strategia rozwoju kraju 2020 (średniookresowa) Krajowa polityka miejska do roku 2020 9 strategii zintegrowanych (w tym KSRR) KPZK 2030 Strategia Europa 2020 V Raport Spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólne ramy strategiczne Umowa partnerstwa kontekst regionalnykontekst krajowykontekst UE RPO WM 2014-2020

5 5 RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OSIE PRIORYTETOWE I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce II - Wzrost e-potencjału Mazowsza III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną V - Gospodarka przyjazna środowisku VI – Jakość życia VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego VIII – Rozwój rynku pracy IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem X. Edukacja dla rozwoju regionu

6 Wizja rozwoju makroregionu Polski Centralnej Makroregion Polski Centralnej awangardą Europy XXI wieku


Pobierz ppt "Wizja Mazowsza do 2030 r. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 6 maja 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google