Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMÓŻ SOBIE ZDAĆ MATURĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMÓŻ SOBIE ZDAĆ MATURĘ"— Zapis prezentacji:

1 POMÓŻ SOBIE ZDAĆ MATURĘ

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Działania 9.1 (Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty), Poddziałania (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu: ,66 zł

3 Podstawowe informacje o projekcie
Cel ogólny projektu: Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii u uczniów klas programowo najwyższych, ze wszystkich prowadzonych przez Miasto Łódź: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających prowadzonych przez Miasto Łódź z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

4 Podstawowe informacje o projekcie
Cele szczegółowe projektu: udoskonalenie u uczniów umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej, udoskonalenie u uczniów umiejętności organizacji procesu uczenia się, udoskonalenie u uczniów umiejętności poprawnej interpretacji testów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, argumentowania i opisywania w sposób poprawny językowo, podniesienie u uczniów wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu: matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii.

5 Podstawowe informacje o projekcie
Projekt polega na organizacji w szkołach dodatkowych, bezpłatnych zajęć z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

6 Podstawowe informacje o projekcie
Adresatami projektu są uczniowie: klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych prowadzonych przez Miasto Łódź z wyłączeniem szkół dla dorosłych, deklarujący (zgodnie z procedurami CKE i OKE) chęć zdawania matury z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii, o potrzebach edukacyjnych specjalnych (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) lub specyficznych (posiadający opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej, mający problemy w nauce, pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożeni przerwaniem obowiązku nauki, zdolni).

7 Warunki przystąpienia szkoły do projektu
wypełnienie i przekazanie (do r.) Koordynatorowi Projektu Deklaracji przystąpienia szkoły do projektu powołanie przez Dyrektor Szkoły Szkolnego Koordynatora Projektu. (Szkolnym Koordynatorem Projektu może zostać Dyrektor Szkoły) przeprowadzenie przez Szkolnego Koordynatora Projektu akcji informacyjno – promocyjnej wśród adresatów projektu i ich rodziców/prawnych opiekunów z wykorzystaniem materiałów informacyjno – promocyjnych przekazanych przez Koordynatora Projektu 7

8 Warunki przystąpienia ucznia do projektu
przekazanie przez ucznia albo jego rodziców/prawnych opiekunów, Szkolnemu Koordynatorowi Projektu, wypełnionej Deklaracji przystąpienia ucznia do projektu (w przypadku ucznia niepełnoletniego Deklarację… podpisuje jeden z rodziców/prawnych opiekunów) zakwalifikowanie ucznia do projektu na podstawie wypełnionej Deklaracji przystąpienia ucznia do projektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce grupy docelowej przez Szkolną Komisję (w składzie: Szkolny Koordynator Projektu, pedagog szkolny, wychowawcy klas) zalogowanie do systemu przez Szkolnego Koordynatora Projektu każdego zakwalifikowanego do projektu ucznia (do r.) 8

9 Warunki przystąpienia ucznia do projektu
Uczeń pełnoletni albo rodzic/prawny opiekun ucznia niepełnoletniego informuje Szkolnego Koordynatora Projektu, a ten Koordynatora Projektu o rezygnacji ucznia z udziału w projekcie. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji po r. szkoła wyciągnie konsekwencje (zgodnie ze Statutem Szkoły i wewnętrznymi regulaminami) wobec ucznia. Dodatkowy nabór, zgodny z założeniami kwalifikowalności uczniów do projektu jest możliwy tylko do r. 9

10 Podział uczniów na grupy
Szkolny Koordynator Projektu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną podzieli uczniów na około 15 – osobowe (w liceach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ok. 5 – osobowe) grupy przedmiotowe. Jeden uczeń może być przypisany do więcej niż jednej grupy przedmiotowej. 10

11 Organizacja zajęć w szkołach
Zajęcia z uczniami realizowane będą w okresie październik 2009 r. – kwiecień 2010 r. przez 21 tygodni w wymiarze jednej, dwóch albo trzech godziny tygodniowo. Decyzję dotyczącą przydziału liczby godzin zajęć na poszczególne przedmioty podejmie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględniając potrzeby uczniów. Całkowita liczba godzin dla szkoły będzie przyznawana według klucza: liczba klas programowo najwyższych x 3 godziny x 21 tygodni. 11

12 Organizacja zajęć w szkołach
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wytypuje do prowadzenia zajęć nauczycieli (w pierwszej kolejności nauczycieli dyplomowanych albo mianowanych i będących egzaminatorami egzaminu maturalnego). Szkolny Koordynator Projektu zaloguje wytypowanych nauczycieli do systemu (do  r.). Umowy zlecenia na realizację zajęć finansowanych ze środków projektu zawierać będzie z nauczycielami Dyrektor ŁCDNiKP. 12

13 Organizacja zajęć w szkołach
Szkolny Koordynator Projektu sporządzi harmonogram zajęć i przekaże go Koordynatorowi Projektu (do r.). 13

14 Monitorowanie i ewaluacja projektu
Nauczyciele przeprowadzą i sprawdzą (zgodnie z wytycznymi Koordynatora Projektu) testy diagnostyczne z poszczególnych przedmiotów przygotowane przez Zespół do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach (od r. do r.). Szkolny Koordynator Projektu przygotuje (zgodnie z wytycznymi Koordynatora Projektu) zbiorcze zestawienie wyników testów i przekaże je Koordynatorowi Projektu (do   r.). 14

15 Monitorowanie i ewaluacja projektu
Szkolny Koordynator Projektu z pomocą nauczycieli przeprowadzi wśród uczniów ankietę przygotowaną przez Zespół do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach (od  r. do r.) oraz przygotuje (zgodnie z wytycznymi Koordynatora Projektu) zbiorcze zestawienie wyników badania i przekaże je Koordynatorowi Projektu (do  r.). 15

16 Monitorowanie i ewaluacja projektu
W czasie trwania projektu, w ramach jego monitorowania poszczególni, członkowie Zespołu do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach oraz Szkolni Koordynatorzy Projektu, po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem Szkoły, będą obserwować w szkołach zajęcia oraz kontrolować dokumentację projektu. Szkolny Koordynator Projektu każdorazowo informuje nauczyciela o planowanej obserwacji prowadzonych przez niego zajęć. Koordynator Projektu udostępni Szkolnemu Koordynatorowi Projektu wzory: Arkusza obserwacji zajęć i Arkusza analizy dokumentacji. 16

17 Monitorowanie i ewaluacja projektu
W czasie trwania projektu, w ramach jego monitorowania poszczególni, członkowie Zespołu do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach oraz Szkolni Koordynatorzy Projektu, po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem Szkoły, będą obserwować w szkołach zajęcia oraz kontrolować dokumentację projektu. Szkolny Koordynator Projektu każdorazowo informuje nauczyciela o planowanej obserwacji prowadzonych przez niego zajęć. Koordynator Projektu udostępni Szkolnemu Koordynatorowi Projektu wzory: Arkusza obserwacji zajęć i Arkusza analizy dokumentacji. 17

18 Monitorowanie i ewaluacja projektu
Nauczyciele przeprowadzą i sprawdzą (zgodnie z wytycznymi Koordynatora Projektu) testy sumujące z poszczególnych przedmiotów przygotowane przez Zespół do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach (kwiecień 2010 r.). Szkolny Koordynator Projektu przygotuje zbiorcze zestawienie wyników testów i przekaże je Koordynatorowi Projektu (kwiecień 2010 r.). 18

19 Monitorowanie i ewaluacja projektu
Szkolny Koordynator Projektu z pomocą nauczycieli przeprowadzi wśród uczniów ankietę przygotowaną przez Zespół do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach (kwiecień 2010 r.) oraz przygotuje (zgodnie z wytycznymi Koordynatora Projektu) zbiorcze zestawienie wyników badania i przekaże je Koordynatorowi Projektu (kwiecień 2010 r.). 19

20 Monitorowanie i ewaluacja projektu
Szkolny Koordynator Projektu przygotuje i przekaże Koordynatorowi Projektu zestawienie ocen końcoworocznych uczniów (maj 2010 r.). 20

21 Monitorowanie i ewaluacja projektu
Analizy ilościowe i jakościowe badań będą przedstawiane Szkolnym Koordynatorom Projektu na bieżąco. Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań oraz możliwości wykorzystania wniosków w doskonaleniu jakości pracy szkół będą omówione w czerwcu podczas konferencji podsumowującej projekt. 21

22 Wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia
Zespół do Spraw Ewaluacji Projektu i Wspierania Zajęć w Szkołach będzie wspierał nauczycieli prowadzących zajęcia poprzez przygotowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć (minimum 2 w miesiącu z każdego przedmiotu) oraz zadań (minimum 15 w miesiącu). 22

23 Dokumentacja projektu
W trakcie realizacji projektu wymaganą dokumentację potwierdzającą realizację projektu (tj. dzienniki zajęć, deklaracje przystąpienia uczniów do projektu, testy diagnostyczne i sumujące, ankiety) będzie gromadziła szkoła, a po zakończeniu zajęć Szkolny Koordynator Projektu przekaże ją Koordynatorowi Projektu. 23

24 Strona www Od r. będzie uruchomiona strona internetowa projektu, na której będą zamieszczane wszystkie ważne informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia:

25 Rejestracja uczestników projektu
Do dyspozycji Szkolnego Koordynatora Projektu oddajemy aplikację służącą do rejestracji uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie. 25

26 Rejestracja uczestników projektu
W pole login należy wpisać swój PESEL. Hasło zostanie w dniu wysłane na Państwa adres . Zalogować można się tylko wówczas, gdy jest ustanowione połączenie z bazą danych (informacja podana na zielono). 26

27 Rejestracja uczestników projektu
Za pomocą dwóch przycisków szkolny koordynator może dokonać rejestracji uczestników projektu: Nowy uczeń – otwiera okno dodawania ucznia do projektu. Nowy nauczyciel – otwiera okno dodawania nauczyciela do projektu. 27

28 Rejestracja uczestników projektu
W oknie dodawania ucznia wszystkie pola tekstowe należy wypełnić. 28

29 Rejestracja uczestników projektu
W oknie dodawania nauczyciela wszystkie pola tekstowe należy wypełnić. W przypadku gdy na liście wyboru urzędu skarbowego nie będzie odpowiedniego wpisu, należy dodać nowy urząd za pomocą przycisku dodaj urząd. 29

30 Rejestracja uczestników projektu
W oknie dodawania nowego urzędu skarbowego należy wypełnić wszystkie pola. 30

31 Powyższe dokumenty należy składać
Pilne!!! wypełnienie i przekazanie Koordynatorowi Projektu Deklaracji przystąpienia szkoły do projektu wypełnienie i przekazanie Oświadczenia Nauczyciela (Koordynatora Projektu) oraz Danych nauczyciela (Koordynatora Projektu) potrzebnych do sporządzenia umowy zlecenia i rachunku wypełnienie i przekazanie zapotrzebowania na toner do ksero Powyższe dokumenty należy składać r. w godz – 16.00, w ŁCDNiKP, w pokoju 208 31

32 Kontakt Wszelkich informacji dotyczących spraw merytorycznych i organizacyjnych związanych z realizacją projektu udziela Ewa Wachowicz (nr telefonu (042) wew lub drogą elektroniczną Wszelkich informacji dotyczących spraw finansowych projektu udziela Iwona Chojnacka (nr telefonu (042) wew lub drogą elektroniczną oraz Małgorzata Gorzałek (nr telefonu (042) wew. 107 lub drogą elektroniczną 32


Pobierz ppt "POMÓŻ SOBIE ZDAĆ MATURĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google