Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011 Projekt współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011 Projekt współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem diagnozy uzupełniającej jest: Uzupełnienie rozpoznania kierunkowych uzdolnień poznawczych uczniów w województwie. Zakwalifikowanie uzdolnionych kierunkowo uczniów klas 4. szkół podstawowych na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych - uzupełnienie składu grup. Dalsze testowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów Cel diagnozy

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnozą uzdolnień obejmujemy wyłącznie uczniów klas 4 szkoły podstawowej w obszarach: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. Zakres diagnozy

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt – nominowanie około 10% uczniów z kl. IV w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części: -przedmiotowej – badanie osiągnięć przedmiotowych -psychologicznej – badanie predyspozycji uczniów w zakresie wybranych obszarów Efekt – zakwalifikowanie uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ Etapy diagnozy

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W diagnozie może uczestniczyć każda szkoła podstawowa w województwie małopolskim Warunki: Dotrzymanie procedur i terminów ustalonych w projekcie Dla kogo diagnoza ?

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Terminy - I ETAP DIAGNOZY

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczeń może być nominowany tylko z jednego obszaru. Arkusz nominacji wypełnia nauczyciel przedmiotu, a w przypadku przedsiębiorczości wychowawca klasy, ale nominacja dokonywana jest w porozumieniu z rodzicami ucznia i po przedyskutowaniu w zespole nauczycielskim. Warunkiem uwzględnienia ucznia w badaniu testowym na II etapie diagnozy jest terminowe przesłanie na właściwy adres: - prawidłowo wypełnionego arkusza nominacji; - Deklaracji udziału w projekcie wypełnionej przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także przez rodzica; - kompletnego wykazu nominowanych uczniów w wersji papierowej i elektronicznej. Ważne – I ETAP NOMINACJE

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UWAGA! Arkusze nominacji, Deklaracje udziału w projekcie i wykazy nominowanych uczniów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Merytoryczne projektu DiAMEnT, ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz, a wykaz nominowanych uczniów na formularzu elektronicznym w programie Excel dodatkowo pocztą elektroniczną na adres Nieprzesłanie wersji elektronicznej wykazu nominowanych uczniów skutkuje nieuwzględnieniem uczniów w diagnozie. Ważne – I ETAP NOMINACJE

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II ETAP DIAGNOZY PROWADZONY JEST - PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM ROKU - WE WSPÓŁPRACY Z KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Ważne – II ETAP TESTY DIAGNOSTYCZNE

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Terminy- II ETAP DIAGNOZY

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważne- etap II TESTY DIAGNOSTYCZNE Testy muszą zostać odebrane z KO i przekazane po napisaniu przez uczniów we wskazanych w harmonogramie terminach. Testy przekazane do KO po terminie nie będą podlegały ocenie. Wszyscy uczniowie piszą testy w tym samym dniu i o tej samej godzinie. W pierwszej kolejności uczniowie będą pisać testy przedmiotowe, a po przerwie testy psychologiczne (w przypadku przedsiębiorczości tylko testy psychologiczne). Czas trwania testu przedmiotowego – 45 minut Czas trwania testu psychologicznego – 60 minut

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważne- etap II TESTY DIAGNOSTYCZNE Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie optymalnych warunków do rzetelnego testowania: - Osobna sala dla uczniów piszących testy z poszczególnych przedmiotów -Obecność nauczyciela nadzorującego pracę, w przypadku języka angielskiego i matematyki nauczyciela tego przedmiotu -Ścisłe przestrzeganie Instrukcji do testów z matematyki i języka angielskiego (rygory czasowe, sposób wykonania zadań)

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa testów, kwalifikacja do POWUZ

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Uczniowie będą kwalifikowani w powiatach, do konkretnych POWUZ na wolne miejsca, które powstaną po odejściu z grup uczniów klas 6. Nie przewidujemy tworzenia nowych grup dla uczniów klas Uczniowie będą kwalifikowani w kolejności według liczby uzyskanych punktów. 3. Uczeń może być zakwalifikowany na wolne miejsce w POWUZ, jeśli uzyskany przez niego wynik testu diagnostycznego jest nie niższy niż średnia punktów ważonych dla danego powiatu (przekroczenie progu punktowego). z matematyki na poziomie szkoły podstawowej, to zakwalifikowanych zostanie x uczniów z najwyższymi wynikami, pod warunkiem przekroczenia progu punktowego. Zasady kwalifikowania uczniów do POWUZ

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczony wykaz POWUZ w powiatach, do których na wolne miejsca będą kwalifikowani uczniowie z poszczególnych przedmiotów. Ważne jest aby podejmując decyzję o udziale w diagnozie, rodzice i uczniowie brali pod uwagę usytuowanie POWUZ, w którym są wolne miejsca. Zasady kwalifikowania uczniów do POWUZ

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UWAGA! Informacja dla uczniów o zakwalifikowaniu do konkretnych POWUZ będzie zamieszczona na stronie internetowej projektu w lipcu 2011r. Nie będą wysyłane na adresy domowe informacje o zakwalifikowaniu do zajęć. Szkoły otrzymają informacje o wynikach uzyskanych przez wszystkich uczniów droga mailową, we wrześniu. Nie będą wysyłane pisma do szkół z informacją o wynikach i wydrukami wyników. Zasady kwalifikowania uczniów do POWUZ

17


Pobierz ppt "Organizacja diagnozy uzupełniającej dla uczniów klas IV szkoły podstawowej w ramach projektu DiAMEnT kwiecień- 2011 Projekt współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google