Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Nowoczesny Nauczyciel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Nowoczesny Nauczyciel"— Zapis prezentacji:

1 "Nowoczesny Nauczyciel
– Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Październik 2013 r. - weryfikacja dokumentów
Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin Proces rekrutacyjny Rekrutacja uczestników/czek będzie prowadzona w Biurze Projektu, które mieści się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie, ul. Hoża 6, pokój 211, 2 piętro Rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w projekcie rozpocznie się 2 września 2013r. a zakończy 27 września 2013r.o godzinie 14.00 Do 20 października 2013 r. - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych nauczycieli Październik 2013 r. - weryfikacja dokumentów Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin
Proces rekrutacyjny Pierwszeństwo w objęciu wsparciem mają szkoły i przedszkola, które przed złożeniem przez powiat Szczecin projektu zostały zaproszone i uczestniczyły w spotkaniach informacyjnych o projekcie. W przypadku, gdy liczba szkół i przedszkoli zgłaszających chęć udziału w projekcie i spełniających kryteria udziału w projekcie będzie większa niż liczba przewidzianych miejsc zostaną sporządzone listy rezerwowe. Jeżeli szkoła/przedszkole zrezygnuje z udziału w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza z listy rezerwowej szkoła/przedszkole, spełniająca/e kryteria udziału Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Będą również udostępnione na stronie internetowej :
Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin Dokumenty rekrutacyjne (deklaracja przystąpienia szkoły i dyrektora do projektu)zostaną przesłane w formie elektronicznej na adresy mailowe placówek. Będą również udostępnione na stronie internetowej : projektu: ODN: Szkoły/przedszkola, nauczyciele, dyrektorzy/wicedyrektorzy ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia w Biurze Projektu kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin
W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele/lki ze szkół/przedszkoli, które zostaną zakwalifikowane do objęcia wsparciem, Warunkiem do wzięcia udziału w projekcie przez nauczycieli/lki jest złożenie przez nauczyciela/lkę imiennego formularza zgłoszeniowego zawierającego rekomendację dyrektora szkoły Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie nauczyciel podpisuje imienną deklarację przystąpienia i uczestnictwa w projekcie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin
Dokumenty można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres ODN z opisem na kopercie Biuro Projektu „Nowoczesny nauczyciel” lub dostarczyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem przedstawiciela placówki (zbiorczo komplety wymaganych dokumentów uczestników/czek). Wybór uczestników/czek do projektu i utworzenie 6 sieci zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie zostanie utworzona Lista rezerwowa uczestników/czek na podstawie kolejności zgłoszeń. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin
Rekrutacja uczestników/czek uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie równego dostępu do projektu bez względu na płeć, a także przez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa w projekcie i równy dostęp do informacji. Z uwagi na niski odsetek mężczyzn zatrudnionych w placówkach, każdemu mężczyźnie, który zgłosi się do udziału w projekcie i spełni kryteria rekrutacji zapewniony zostanie w nim udział. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przesłana na adresy mailowe placówek przed rozpoczęciem zajęć. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Nabór do sieci współpracy:
Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin Nabór do sieci współpracy: w przypadku sieci przedmiotowych: spójność wybranej w RPW tematyki sieci z rodzajem wykonywanej przez nauczyciela/kę pracy zawodowej, w przypadku sieci problemowych brana będzie pod uwagę spójność tematyki sieci z rocznym planem wspomagania szkoły/przedszkola, w której/którym zatrudniony/a jest nauczyciel/lka, następnie przewodnictwo w zespołach przedmiotowych i zadaniowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Prawa uczestnika/uczestniczki
Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin Prawa uczestnika/uczestniczki prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i cateringu organizowanego podczas zajęć możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu zajęć Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Obowiązki uczestnika/uczestniczki
Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin Obowiązki uczestnika/uczestniczki systematyczny udział w zajęciach potwierdzany na listach obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych obecność na co najmniej 85 % zajęć odbywających się w ramach Szkolenia, obowiązek wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet, testów i innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Obowiązki uczestnika/uczestniczki
Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin Obowiązki uczestnika/uczestniczki obowiązek poinformowania Biura Projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utrata lub zmiana miejsca zatrudnienia i dane kontaktowe warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu zajęć jest udział w min. 85% zajęć. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin
Dziękuję za uwagę. Barbara Grabowska Koordynator projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt ""Nowoczesny Nauczyciel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google