Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metody diagnozy uzdolnień uczniów 1. Testy osiągnięć szkolnych 2. Testy inteligencji 3. Nominacje rodziców 4. Nominacje nauczycieli 5. Nominacje ekspertów 6. Nominacje rówieśników 7. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach 8. Oryginalne wytwory 9. Rozmowy z uczniem (badanie stylu uczenia się i profilu uzdolnień) 10. Konsultacja ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 11. Dokumentowanie zdarzeń związanych z osiągnięciami i rozwojem ucznia

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza uzdolnień uczniów w projekcie DiAMEnT Opracowanie: Otylia Pulit-Parszewska Krystyna Dynowska-Chmielewska

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele diagnozy Rozpoznanie uzdolnień poznawczych (kierunkowych) uczniów na trzech etapach kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych Zakwalifikowanie uczniów uzdolnionych kierunkowo na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Przetestowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia diagnozy Przeprowadzenie diagnozy zależy od zaangażowania kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Badaniem mogą zostać objęci wszyscy uczniowie z trzech etapów kształcenia Badane będą uzdolnienia poznawcze w zakresie czterech obszarów: matematyki, języka angielskiego, technologii informacyjno- komunikacyjnych, przedsiębiorczości Do diagnozy zostaną wykorzystane autorskie, innowacyjne narzędzia diagnostyczne – arkusze nominacji nauczycielskiej oraz dwuczęściowe testy diagnostyczne (część przedmiotowa i psychologiczna) Diagnoza zostanie przeprowadzona w szkołach pod nadzorem dyrektora z udziałem nauczycieli, specjalistów przedmiotowych

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia diagnozy Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach Testy diagnostyczne poprawiane będą przez zewnętrzne komisje powiatowe powołane do poszczególnych typów szkół W skład komisji powiatowych wejdą nauczyciele - specjaliści przedmiotowi oraz psycholog Wyniki diagnozy pozwolą na utworzenie grup przedmiotowych z poszczególnych etapów kształcenia do zajęć pozaszkolnych w POWUZ Po zakończeniu diagnozy i zebraniu wniosków zostanie opracowana ostateczna wersja systemu diagnozowania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza uzdolnień poznawczych obejmie uczniów trzech etapów kształcenia: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum, klasy I – II (III) szkoły ponadgimnazjalne (technika, licea) w zakresie następujących obszarów: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt – nominowanie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno- komunikacyjne Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części: - przedmiotowej -psychologicznej Efekt – zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Arkusze nominacji przesłane do szkół zostaną wypełnione przez nauczycieli przedmiotów w zakresie języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich etapach kształcenia. Arkusze nominacji z przedsiębiorczości w szkole podstawowej i gimnazjum wypełnią nauczyciele wychowawcy, a w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciele przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Uczeń może być nominowany tylko do jednego przedmiotu. Zakładamy, że około10% uczniów nominowanych do następnego etapu diagnozy zostanie w miarę równomiernie rozłożonych w obszarach przedmiotowych

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Warunki nominacji: przemyślany wybór ucznia; omówiony w zespole nauczycielskim; arkusz nominacji wypełniony bardzo dokładnie nominacji nie podlegają uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny II etap diagnozy obejmuje uczniów nominowanych przez nauczycieli (około 10% uczniów z danego etapu kształcenia). Test diagnostyczny do badania uzdolnień w zakresie języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych dla wszystkich etapów kształcenia składa się z dwóch części: - część przedmiotowa / dydaktyczna – badanie osiągnięć przedmiotowych – test zbudowany zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego; - część psychologiczna – badanie predyspozycji psychologicznych ucznia w zakresie danego przedmiotu – test psychologiczny

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny Test diagnostyczny badający uzdolnienia w zakresie przedsiębiorczości jest jednoczęściowy, ma charakter testu psychologicznego (w II i III etapie edukacji nie ma przedmiotu przedsiębiorczość). Testy psychologiczne zostały opracowane do przedmiotu i etapu kształcenia (ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu) Testy przedmiotowe są zróżnicowane, do każdego etapu z każdego przedmiotu (j. angielski, matematyka, TI-K) zostały opracowane 2 testy (łącznie dla 3 etapów 6 testów z każdego przedmiotu)

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny Testy przedmiotowe zostały opracowane dla: -klasy IV szkoły podstawowej; -klasy V-VI szkoły podstawowej; -klasy I gimnazjum; -klas II-III gimnazjum; -klasy I szkoły ponadgimnazjalnej; -klasy II (III) szkoły ponadgimnazjalnej (licea, technika)

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny Testy diagnostyczne ze wszystkich przedmiotów uczniowie będą pisać w jednym dniu o określonej godzinie pod nadzorem nauczyciela przedmiotu (w przypadku przedsiębiorczości w szkole podstawowej i gimnazjum pod nadzorem nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły). W pierwszej kolejności uczniowie będą pisać testy przedmiotowe, a po przerwie testy psychologiczne (w przypadku przedsiębiorczości tylko testy psychologiczne). Czas trwania testu przedmiotowego – minut Czas trwania testu psychologicznego – 45 – 90 minut

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa testów diagnostycznych Poprawa testów diagnostycznych zostanie przeprowadzona przez powołane zewnętrzne komisje powiatowe do poszczególnych typów szkół. W skład powiatowych komisji wejdą nauczyciele języka angielskiego, matematyki, informatyki / technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz psycholog – nauczyciele dokonają oceny testów przedmiotowych, psycholodzy testów psychologicznych.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ćwiczenie Określcie plusy i minusy nominacji nauczycielskiej jako metody diagnozowania uzdolnień uczniów


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google