Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja pracy w POWUZ Zadania nauczycieli POWUZ i opiekunów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja pracy w POWUZ Zadania nauczycieli POWUZ i opiekunów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja pracy w POWUZ Zadania nauczycieli POWUZ i opiekunów POWUZ w ramach realizacji projektu DiAMEnT

2 Warunki organizacyjne pracy w POWUZ 1. Osobna sala lekcyjna dla każdej grupy. 2. Dla każdej grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych sala komputerowa. 3. Dodatkowo dostępna jedna sala komputerowa z dostępem do Internetu lub stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 4. Zabezpieczone miejsce do przechowywania zestawu multimedialnego i materiałów do zajęć. 5. Zorganizowany dojazd.

3 Organizacja zajęć w POWUZ Zajęcia rozpoczną się 23 października 2010 r. Do udziału w pierwszym spotkaniu w POWUZ w dniu 23.10 zapraszamy także Rodziców zakwalifikowanych uczniów. Ze względu na taki wariant organizacyjny na pierwsze zajęcia nie będzie dowozu. Dowóz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostanie zorganizowany od listopada 2010 r.

4 Organizacja zajęć w POWUZ Poczynając od listopada zajęcia w POWUZ odbywać się będą w każdą trzecią sobotę miesiąca, a w marcu dodatkowo w pierwszą sobotę miesiąca. Terminarz zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu. Każde zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 13.05 ( w tym 20 minut przerwy). Pełna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. Na pierwsze zajęcia w POWUZ zapraszamy tych uczniów, którzy na stronie internetowej przy swoim nazwisku znajdą adnotację o uruchomieniu grupy od 23.10. 2010 r. Pozostałe osoby, zakwalifikowane do grup, dla których nie ma obecnie obsady kadrowej, powiadomimy do końca stycznia o możliwości udziału w zajęciach od drugiego półrocza.

5 Organizacja zajęć w POWUZ Zajęcia organizowane są poza systemem lekcyjnym i ten system nie obowiązuje przy ich organizacji. Organizacja zajęć, ilość przerw jest podyktowana aktywnością uczniów, ich potrzebami oraz zasadami higieny pracy. Uwaga: to nie jest 5 kolejnych lekcji tego samego przedmiotu !

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania nauczyciela POWUZ 1.Zaplanowanie pracy z grupą uczniów zdolnych w POWUZ. 2.Prowadzenie zajęć w POWUZ zgodnie z przyjętymi założeniami merytorycznymi i metodycznymi – wykorzystanie programów zajęć pozaszkolnych opracowanych na potrzeby projektu, prowadzenie zajęć metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL. 3.Prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, oznaczanie plakatem projektu sal, w których odbywają się zajęcia. 4.Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie ze wzorem przekazanym przez opiekuna POWUZ i przekazywanie opiekunowi POWUZ informacji o frekwencji uczniów na zajęciach. 5.Przedkładanie w określonym terminie rachunków za przeprowadzone zajęcia.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania nauczyciela POWUZ 6. Przeprowadzenie na zakończenie zajęć ewaluacji z wykorzystaniem otrzymanych ankiet ewaluacyjnych. 7. Przygotowanie końcowego sprawozdania według wzoru przekazanego przez opiekuna POWUZ.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania opiekunów POWUZ 1. Organizacja i przeprowadzenie spotkań organizacyjno-metodycznych z nauczycielami, którzy ukończyli szkolenia przygotowujące do pracy w POWUZ. Podczas spotkań zostaną omówione warunki organizacyjne funkcjonowania POWUZ w powiatach, warunki zatrudnienia nauczycieli POWUZ, zasady współpracy z opiekunami POWUZ. 2. Monitorowanie pracy POWUZ - w każdym POWUZ minimum 1 raz w roku szkolnym w okresie realizacji projektu: przegląd bazy, obserwacja zajęć, spotkanie z nauczycielami realizującymi zajęcia w POWUZ, przegląd dokumentacji, analiza frekwencji uczniów na zajęciach. 3. Organizacja spotkań dla nauczycieli POWUZ w okresie wdrożenia - spotkania w powiatach/ spotkania międzypowiatowe w podziale na grupy przedmiotowe, minimum jedno spotkanie w roku szkolnym dla każdej grupy przedmiotowej. Spotkania będą służyć wymianie doświadczeń między nauczycielami POWUZ i analizie stosowanych rozwiązań metodycznych.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania opiekunów POWUZ 4. Kontakty bieżące z nauczycielami POWUZ - konsultacje i doradztwo według zgłaszanych potrzeb, w ustalonym z nauczycielem miejscu; pełnienie dyżuru w miejscu pracy w wymiarze 3 godzin miesięcznie. 5. Koordynowanie prowadzenia bieżącej dokumentacji POWUZ, sprawdzanie poprawności dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli POWUZ. 6. Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności POWUZ w powiecie, opracowywanie kwartalnych zestawień na potrzeby PEFS. 7. Organizacja spotkań konkursowych podsumowujących pracę POWUZ w powiatach ( lipiec 2012). 8. Udział w ewaluacji pracy POWUZ – przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród nauczycieli POWUZ, dostarczenie nauczycielom POWUZ ankiet ewaluacyjnych dla uczniów objętych zajęciami w POWUZ, sporządzenie arkuszy zbiorczych ewaluacji wdrożenia dla powiatów.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania opiekunów POWUZ 9.Realizacja bieżących zadań związanych z koordynacją pracy POWUZ, w tym: współpraca z Biurem Administracyjnym projektu w uzgodnieniu tras dowozu uczniów z przewoźnikami wyłonionymi w przetargu; zbieranie od nauczycieli informacji o zrealizowanych kursach i prowadzenie protokołów zrealizowanych usług transportowych; bieżące uzgodnienia z przewoźnikami dotyczące ewentualnych zmian tras lub odwołania kursu w przypadku zmian w realizacji zajęć w POWUZ; monitorowanie realizacji zajęć w POWUZ- prowadzenie zestawienia realizacji zajęć (miesięczne, kwartalne) bieżące ustalenia organizacyjne z nauczycielami POWUZ w przypadku sytuacji losowych powodujących konieczność odwołania/przesunięcia zajęć. powiadomienie telefoniczne uczniów o ewentualnym odwołaniu zajęć w przypadkach losowych;

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres tematyczny zadań opiekunów POWUZ: konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL; koordynowanie pracy POWUZ w powiecie; nadzór pedagogiczny; dokumentowanie pracy POWUZ


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja pracy w POWUZ Zadania nauczycieli POWUZ i opiekunów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google