Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ramach realizowanego projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ramach realizowanego projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W ramach realizowanego projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2 Popularyzacja matematyki. Rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć. Pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach. Poszerzenie zakresu umiejętności poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. Odkrywanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów. Zachęcanie do samodzielnych poszukiwań. Kształtowanie postaw społecznych u uczniów. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności uczenia się. Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki, uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych, wyrobienie poczucia własnej wartości, rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

3

4

5

6

7 Projekt: Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "W ramach realizowanego projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google