Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

3 Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące zwiększeniu szans uczniów do przyszłego zatrudnienia. Realizowany będzie w terminie 01.09.2009 r. – 31.06.2011 r.

4 Potrzeba realizacji projektu wynika z: 1. dysproporcji w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności 2. konieczności umożliwienia uczniom korzystania ze sprzętu komputerowego, internetu i programów edukacyjnych 3. onieczności lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dające dodatkowe umiejętności, rozwijających zainteresowania Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w materiały dydaktyczne

6 1. Koło ekonomiczne - obsługa programu INSERT – 30 uczniów w 2 grupach po 1 godzinie tygodniowo 2. Kurs obsługi programu CDN Optima w zakresie gospodarki handlowej i magazynowej – 31 uczniów w 3 grupach po 40 godzin 3. Kurs obsługi kasy fiskalnej – 30 uczniów w 6 grupach po 8 godzi n 4. Wycieczka zawodoznawcza do Małaszewicz dla 35 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk 5. Wycieczka zawodoznawcza do wielkopowierzchniowego centrum handlowego w Warszawie połączona z teatrem dla 35 uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec 6. Wycieczka zawodoznawcza do instytucji finansowych w Warszawie połączona z teatrem dla 45 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

7 To program edukacyjny dla uczniów klas pierwszych i drugich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej dotyczący doradztwa zawodowego Realizowany będzie w terminie 01.09.2009 r. – 31.06.2011 r.

8 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce

9 Zaznajomienie uczniów z potrzebami rynku pracy Przygotowanie uczniów do prawidłowego wyboru zawodu i szkoły Poprawa jakości kapitału ludzkiego Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia Silniejsze powiązanie usług edukacyjnych z potrzebani gospodarki opartej na wiedzy

10 Miasto Siedlce w partnerstwie z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Wiedza rozpoczęło realizację projektu badawczego Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu będzie trwała 22 miesiące.

11 diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dostarczenie wiedzy instytucjom szkolnictwa zawodowego oraz młodzieży wybierającej zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wiedza ta ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.

12 Obserwatorium rynku pracy. Służyć będzie do monitorowania w trakcie trwania projektu zmian na siedleckim rynku pracy i rynku kształcenia zawodowego (zawody deficytowe i nadwyżkowe, podaż miejsc pracy, popyt na pracę). W ramach Obserwatorium rynku pracy uruchomiony zostanie portal internetowy (Siedlecki Portal Informacyjno-Badawczy). Służyć on będzie do prezentacji wyników prowadzonego monitoringu i do kontaktów z młodzieżą i pracodawcami.

13 Badania ilościowe szkolnictwa zawodowego. Badaniami o charakterze ilościowym objęci zostaną uczniowie dokonujący wyboru ścieżki edukacyjnej i uczniowie szkół zawodowych miasta Siedlce. Celem badań będzie poznanie motywacji wyboru kształcenia zawodowego przez gimnazjalistów oraz aspiracji i planów zawodowych uczniów szkół zawodowych. Badania o charakterze jakościowym. Przeprowadzenie badania wśród przedstawicieli instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz współpracujących ze szkołami. Badanie ma na celu ocenę mechanizmów tworzenia planów rozwojowych szkół oraz konstruowania oferty edukacyjnej, wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku.

14 Badanie ilościowe pracodawców. Przeprowadzenie badania wśród pracodawców w oparciu o skategoryzowany kwestionariusz. Zakres wywiadu będzie dotyczył liczby i struktury oferowanych miejsc pracy, zapotrzebowania bieżącego i przyszłego na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, wymagań stawianych młodym pracownikom oraz oceny przygotowania zawodowego pracowników.

15 Udział w projekcie polega na zamieszczaniu na portalu: Ciekawych informacji z życia szkoły Opinii, uwag, artykułów dyrekcji, nauczycieli i uczniów na temat szkolnictwa zawodowego w dostosowaniu do rynku pracy, z uwzględnieniem lokalnych warunków

16 www.spib.pl


Pobierz ppt "Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google